Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 61/1995 účinný od 06.04.1995 do 31.03.2012

Platnosť od: 06.04.1995
Účinnosť od: 06.04.1995
Účinnosť do: 31.03.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Súdne poplatky, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania 61/1995 účinný od 06.04.1995 do 31.03.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 61/1995 s účinnosťou od 06.04.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 151a ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z. ustanovujú:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje výšku a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania v prípade, ak obvinený bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon v prípravnom konaní nemohol byť vykonaný alebo hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie muselo byť odročené.

§ 2 - Výšku zvýšených trov trestného konania podľa § 1 tvorí
a)

v prípravnom konaní súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov a tlmočníkov1) a ostatných účelne vynaložených nákladov,

b)

v konaní pred súdom súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov, tlmočníkov a prísediacich1) a ostatných účelne vynaložených nákladov.

§ 3
(1)

O náhrade zvýšených trov trestného konania2) rozhoduje uznesením3) ten orgán, ktorému tieto vznikli bezdôvodnou neúčasťou obvineného na úkone, na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí.

(2)

Zvýšené trovy trestného konania sa uhrádzajú v hotovosti alebo poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu povinného na účet orgánu, ktorý o nich rozhodol.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ľudovít Hudek v. r.Jozef Liščák v. r.

Poznámky

  • 1)

    Napr. § 29, 104 a § 111 ods. 1 Trestného poriadku.

  • 2)

    § 151a ods. 1 Trestného poriadku.

  • 3)

    § 119 Trestného poriadku.

Načítavam znenie...
MENU
Hore