Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu 60/1964 účinný od 13.05.1992 do 31.12.1999

Platnosť od: 31.03.1964
Účinnosť od: 13.05.1992
Účinnosť do: 31.12.1999
Autor: Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva
Oblasť: Byty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 60/1964 s účinnosťou od 13.05.1992 na základe 189/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ...

Časť I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet úpravy
§ 1
(1)

Vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu nájomného z bytu a spôsob dojednávania a platenia nájomného ...

(2)

Vyhláška sa nevzťahuje na byty stavebných bytových družstiev zriadených po roku 1958, ak ide ...

§ 2
(1)

V nájomnom nie sú zahrnuté ceny za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody, ...

(2)

Ceny služieb nezahrnuté podľa odseku 1 do nájomného sa rozúčtujú podľa osobitných predpisov3) ...

(3)

Ceny služieb, pre ktoré nie je ustanovený spôsob rozúčtovania podľa odseku 2, sa rozúčtujú ...

a)

upratovanie spoločných priestorov v dome, osvetlenie spoločných priestorov v dome, odvoz popola ...

b)

užívanie výťahu - podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov ...

c)

užívanie domovej (blokovej) práčovne - sadzbami za jednu hodinu prevádzky alebo za dohodnutú jednotku ...

d)

kontrola a čistenie komínov - podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých ...

e)

vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou - za jeden byt.

(4)

Ceny služieb, ktorých spôsob rozúčtovania nie je uvedený v odsekoch 2 a 3, sa rozúčtujú podľa ...

(5)

Spôsob rozúčtovania cien služieb uvedených v odsekoch 3 a 4 platí, pokiaľ sa prenajímateľ nedohodne ...

(6)

Ceny služieb, ktorých spôsob rozúčtovania je uvedený v odsekoch 3 až 5, sa určia podľa cien ...

(7)

Prenajímateľ bytu určí nájomcom mesačné preddavky za jednotlivé druhy služieb uvedených v ...

§ 4
Rozdelenie bytov do kategórií
(1)

Pre určenie úhrady za užívanie sa byty rozdeľujú do štyroch kategórií:

I. kategória - byty s ústredným (diaľkovým) vykurovaním**) a s úplným alebo čiastočným základným ...

II. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania***) a s úplným základným príslušenstvom, ...

III. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania a s čiastočným základným príslušenstvom ...

IV. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania a bez základného príslušenstva. ...

(2)

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací ...

(3)

Byty so spoločným základným príslušenstvom†) sa zaradia do II. kategórie, ak sú ústredne ...

Časť II

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTOV I., II. A III. KATEGÓRIE

§ 5
Výpočet nájomného
(1)

Ročné nájomné sa určí

a)

násobkom plochy obytných a vedľajších miestností bytu a sadzieb za 1 m2 týchto plôch podľa ...

b)

ročnými sadzbami za základné prevádzkové zariadenie bytu a za ostatné zariadenie a vybavenie ...

c)

zvýšením alebo znížením nájomného so zreteľom na kvalitu bytu podľa § 9.

(2)

Výška nájomného určeného podľa odseku 1 sa začínajúc nájomným za mesiac júl 1992 zvyšuje ...

(3)

Nájomcom užívajúcim byty s väčšou podlahovou plochou obytných miestností sa nájomné vypočítané ...

§ 6
Sadzby za podlahovú plochu bytu
(1)

Ročné sadzby za 1 m2 podlahovej plochy bytu sú v

v kategórii I II III 1. pri obytných miestnostiach 26 Kčs 18 Kčs 14 Kčs 2. pri vedľajších miestnostiach ...

(2)

Za obytnú miestnosť sa považuje priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť o podlahovej ploche ...

(3)

Za vedľajšie miestnosti bytu sa považujú predsieň, neobytná hala, komora a ďalšie neobytné ...

(4)

Do podlahovej plochy obytných a vedľajších miestností bytu sa započítava i plocha zabratá kuchynskou ...

§ 7
Sadzby za základné prevádzkové zariadenie bytu
(1)

Ročné sadzby za základné prevádzkové zariadenie bytu sú:

v I. kategórii 400 Kčs, v II. kategórii 350 Kčs, v III. kategórii 250 Kčs.

(2)

K základnému prevádzkovému zariadeniu bytu patria sporáky, priestory na uskladnenie potravín a ...

(3)

Ročné sadzby uvedené v odseku 1 sa znížia:

a)

ak v byte nie je zavedený plyn alebo elektrina na varenie o 30 Kčs,

b)

ak byt je vybavený iba kúpeľňovým alebo sprchovacím kútom, ktorý netvorí samostatnú miestnosť ...

c)

ak záchod je umiestnený v kúpeľni o 50 Kčs,

d)

ak kúpeľňa je vybavená zariadením na ohrievanie vody iba na tuhé palivá o 30 Kčs,

e)

ak byt nie je vybavený zásobárňou alebo zásobárňovou skriňou o 10 Kčs,

f)

ak súčasťou bytu nie je pivnica o 10 Kčs,

g)

ak je pri bytoch I. a II. kategórie základné príslušenstvo mimo bytu o 70 Kčs,

h)

ak má byt I. kategórie iba čiastočné základné príslušenstvo o 100 Kčs,

i)

ak byt tvorí jediná miestnosť*) o 50 Kčs.

(4)

Pri bytoch s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a spoločným základným príslušenstvo (II. kategória) ...

Sadzby za ostatné zariadenie a vybavenie bytu
§ 8

Ročné sadzby za ostatné zariadenie a vybavenie bytu sú:

1.

za kuchynskú linku so skrinkami 80 Kčs,

2.

za kuchynskú linku bez skriniek 50 Kčs,

3.

za vstavanú alebo zabudovanú skriňu (šatňovú alebo upratovaciu) 20 Kčs,

4.

za chladničku 150 Kčs,

5.

za etážové vykurovanie na tuhé alebo tekuté palivá 150 Kčs,

6.

za balkón, loggiu alebo terasu - do 5 m2 20 Kčs,

nad 5 m2 40 Kčs.

§ 8a
(1)

Pre zariadenie a vybavenie bytu, ktorý počínajúc dňom 1. júla 1988 bol pridelený alebo prešlo ...

(2)

Ročná úhrada za zariadenie a vybavenie bytu prideleného počínajúc dňom 1. júla 1988 sa vypočíta ...

a)

pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 1 až 3 určenou percentnou sadzbou zo sumy, o ktorú cena ...

b)

pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 4 a 5 určenou percentnou sadzbou zo sumy rovnajúcej sa cene ...

(3) Ročné sadzby a limity za ďalej uvedené zariadenie a vybavenie bytu tvoria: m. j. limit ...

(4)

Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-2.skupinaElementov-sadzby_za_ostatne_zariadenie_a_vybavenie_bytu.odsek-4.pismeno-a

a)

pre adaptované, rekonštruované a modernizované byty v existujúcich domoch, ak bol byt v nich počínajúc ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.cast-2.skupinaElementov-sadzby_za_ostatne_zariadenie_a_vybavenie_bytu.odsek-4.pismeno-b

b)

pre výmeny jednotlivých zariadení a vybavenia bytu uskutočnených počínajúc dňom 1. júla 1988. ...

§ 8b

Ročné sadzby za iné zariadenie a vybavenie bytu určí okresný úrad.

§ 9
Zníženie alebo zvýšenie úhrady pre kvalitu bytu
(1)

Nájomné určené podľa § 6 až 8 sa zníži:

- pri suterénnych bytoch o 10 %, - pri bytoch v 5. a vyššom nadzemnom podlaží v domoch bez výťahu ...

- s ústredným (diaľkovým) vykurovaním o 5 %,

- bez ústredného (diaľkového) vykurovania o 10 %,

- pri bytoch, ktoré majú obytné miestnosti vyššie ako 3,40 m o 5 %,

- pri bytoch užívaných domácnosťou, ktorú tvorí viac rodín o 5 %.

(2)

Pri ostatných bytoch, kvalita ktorých je z iných dôvodov trvale zhoršená (pre vlhkosť, nedostatočné ...

(3)

Pri bytoch na samotách a v neosídlených obciach, ktoré určí obecný úrad, sa nájomné určené ...

(4)

Osobám s ťažkým zdravotným poškodením (nevidomým alebo imobilným) sa nájomné určené podľa ...

(5)

Vo výnimočných prípadoch môže okresný úrad dať súhlas, aby nájomné mimoriadne kvalitných ...

§ 11
Zvýšenie úhrady pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností
(1)

Pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa zvyšuje nájomné, v ktorom z úhrnnej podlahovej ...

(2)

Ak je súčasťou bytu II. alebo III. kategórie obytná miestnosť s podlahovou plochou väčšou ako ...

(3)

Zvýšenie úhrady pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa vykoná tak, že úhrada ...

(4)

Pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa nezvyšuje nájomné, ak ide o byty

a)

služobné včítane domovníckych, pokiaľ ich užívatelia alebo príslušníci ich domácností vykonávajú ...

b)

ktoré tvorí jediná miestnosť,

c)

ktorých užívatelia alebo príslušníci ich domácností sú nevidomí alebo imobilní občania,

d)

ktorých užívatelia sú držiteľmi osvedčenia o účasti v odboji,3) alebo ich užívajú ich pozostalí ...

e)

iné než domovnícke, ak ich užívajú občania, ktorí vykonávajú domovnícke práce na základe ...

(5)

Obecný úrad môže určiť, že zvýšenie úhrady sa vykoná len sčasti, prípadne sa vôbec nevykoná ...

- pri bytoch v neosídlených obciach, ktoré určil okresný úrad,

- pri bytoch, ktorých užívatelia prenechali s privolením obecného úradu časť bytu do užívania ...

- nájomcom, ktorým obecný úrad nemôže zabezpečiť náhradný byt.

Časť III

§ 12
Nájomné za byt IV. kategórie
(1)

Nájomné za byt IV. kategórie, vyberané k 31. decembru 1991, sa nemení a je základom pre výpočet ...

(2)

Ak zvýšené nájomné podľa odseku 1 presahuje sumu rovnajúcu sa 80 % nájomného vypočítaného ...

(3)

Nájomné za byt IV. kategórie sa nezvyšuje pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností ...

Časť V

§ 16
Nájomné a ceny služieb v obytných domoch s obmedzeným počtom obytných miestností alebo ich podlahovou ...
(1)

Výška nájomného v obytnom dome, ktorý má najviac 5 obytných miestností nepočítajúc do toho ...

(2)

Ak nájomné v obytných domoch podľa odseku 1 nedosahuje výšku určenú podľa § 5, môže prenajímateľ ...

(3)

Pre spôsob rozúčtovania a určenia cien služieb v obytných domoch podľa odseku 1 platí postup ...

Časť VI

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17
Úprava bytov
(1)

Ak nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, a ak ide o stavebnú úpravu aj so súhlasom stavebného ...

(2)

Ak nájomca zriadil so súhlasom prenajímateľa na vlastný náklad byt z priestorov slúžiacich na ...

(3)

Ak sa zmení nájomca upraveného podľa odseku 1 alebo zriadeného podľa odseku 2, vypočíta sa nájomné ...

(4)

Ak prenajímateľ vykoná stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny v byte, ktoré sú rozhodujúce ...

§ 18
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Nájomca je povinný do jedného mesiaca prenajímateľovi oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre určenie ...

(2)

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie nájomného a za služby spojené s užívaním ...

§ 19
Platenie nájomného a preddavkov cien za služby

Nájomné včítane preddavkov cien za služby sa platí mesačne pozadu, a to najneskôr 5. deň nasledujúceho ...

§ 21
Zrušovacie ustanovenie
(1)

Zrušujú sa:

a)

vyhláška č. 224/1946 Ú.l. o určení odplaty za užívanie bytov a iných miestností v domoch konfiškovaných ...

b)

vyhláška č. 424/1948 Ú.l. o odplate za používanie osobného výťahu,

c)

vyhláška č. 411/1950 Ú.l. (Ú.v.) o úprave nájomného z bytov a iných miestností dokončených ...

d)

ustanovenie § 24 vyhlášky č. 94/1959 Ú.l. (Ú.v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej ...

e)

všetky predpisy vydané pred 5. májom 1945, pokiaľ upravujú určovanie úhrady za byty prenechané ...

(2)

Miestnemu poplatku z bytov podľa vyhlášky č. 112/1957 Ú.l. (Ú.v.) podliehajú začínajúc 1. ...

a)

byty prenechané do užívania v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve,

b)

byty vlastníkov obytných domov v súkromnom vlastníctve,

c)

byty užívané na iné účely než na bývanie.

§ 22
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.

Čl. II

Dohody o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu uzavreté po 28. októbri ...

Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:inž. Gašparík v. r.

Poznámky

 • *)  Za domy v súkromnom vlastníctve sa považujú aj domy vo vlastníctve súkromných právnických osôb, ...
 • *)  Ide o stavebné bytové družstvá zriaďované po roku 1958.
 • **)  Za byty ústredne vykurované sa považujú aj byty, ktorých všetky miestnosti sú vykurované elektricky ...
 • ***)  Za byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania sa považujú byty vybavené pecami alebo etážovým ...
 • †)  Za byty so spoločným základným príslušenstvom sa považujú i byty rozdelené rozhodnutím bytového ...
 • *)  Za byt, ktorý tvorí jediná miestnosť, sa považuje garsoniéra alebo iná jednotlivá miestnosť ...
 • *)  Za príslušníka domácnosti užívateľa bytu sa považujú jeho manžel (manželka), deti, vnuci, ...
 • *)  Vyhláška č. 197/1957 Ú.l. (Ú.v.) o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku ...
 • 1)  Podľa § 154, 179 až 181 a § 188 Občianskeho zákonníka.
 • 2)  Kuchynské sporáky v maloobchodných cenách, ostatné výrobky vo veľkoobchodných cenách.
 • 3)  Pojem účastníka odboja je vymedzený v zákone č. 255/1946 Zb. a v § 51 zákona č. 121/1975 Zb. ...
 • 4)  Podľa Oznámenia Federálneho cenového úradu uverejneného vo Finančnom spravodajcovi v čiastke ...
 • 1)  Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej ...
 • 2)  § 11 až 14 výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, ...
 • 3)  Napr. vyhláška č. 197/1957 Ú.v. (Ú.l.) o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku ...
 • 4)  Výmer FMF, MF ČR a MF SR č. 01/92, ktorým sa vydáva zoznam tovaru s regulovanými cenami, uverejnený ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore