Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 578/2006 účinný od 01.04.2016 do 19.05.2018

Platnosť od: 31.10.2006
Účinnosť od: 01.04.2016
Účinnosť do: 19.05.2018
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Právo EÚ, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUDDSEUPP8ČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 578/2006 účinný od 01.04.2016 do 19.05.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 578/2006 s účinnosťou od 01.04.2016 na základe 191/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § ...

DRUHÁ ČASŤ

POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA

PODROBNOSTI O ČINNOSTI POVERENEJ TECHNICKEJ SLUŽBY OVEROVANIA VOZIDIEL

§ 3a
(k § 29 ods. 2 zákona)
(1)

Poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva

a)
testy typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej ...
b)
overovanie zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo ...
c)
skúšky pred schválením jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla a skúšky jednotlivo ...
(2)

Po vykonaní testov podľa odseku 1 písm. a) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje

a)
protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej ...
b)
návrh osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ...
c)
návrh správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa požiadaviek ...
(3)

Dokumenty podľa odseku 2 písm. b) a c) sa vypracujú najmenej v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

(4)

Protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej ...

a)
identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá testy vykonala,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, ...
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,
c)
identifikáciu predmetu testovania,
d)
druh protokolu,
e)
číslo protokolu,
f)
celkový počet strán protokolu,
g)
typové zatriedenie,
h)
identifikačné údaje typu vozidla: výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, prípadne iné označenie ...
i)
hodnotiace predpisy, podľa ktorých sa vykonávali testy,
j)
dátum vykonania testov a vydania protokolu,
k)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí testy vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho ...
l)
obsah, postup a priebeh testov,
m)
výsledok testov, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
n)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonaným testom,
o)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov testov,
p)
protokoly z čiastkových testov ako prílohy hlavného protokolu,
q)
fotografickú a výkresovú dokumentáciu.
(5)

Poverená technická služba overovania vozidiel na účely schvaľovania doplní do prílohy protokolu o testoch ...

(6)

Po vykonaní overení podľa odseku 1 písm. b) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje ...

a)
identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá overenie zhodnosti vykonala,
b)
identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, ...
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,
c)
identifikáciu predmetu overovania zhodnosti,
d)
identifikáciu predmetu, voči ktorému sa overuje zhodnosť,
e)
druh protokolu,
f)
číslo protokolu,
g)
celkový počet strán protokolu,
h)
dátum vykonania overenia a vydania protokolu,
i)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí overenie vykonali, prípadne kontrolovali, a ...
j)
obsah, postup a priebeh overovania,
k)
výsledok overovania, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
l)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonanému overeniu,
m)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov overenia,
n)
protokoly z čiastkových overení ako prílohy hlavného protokolu,
o)
fotografickú dokumentáciu.
(7)

Poverená technická služba overovania vozidiel, ktorá vykonala testy pre udelenie typového schválenia ...

(8)

Protokol podľa odsekov 4 a 6 vypracuje poverená technická služba overovania vozidiel v troch rovnopisoch, ...

(9)

Po vykonaní skúšok podľa odseku 1 písm. c) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje protokol ...

a)
jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla; prílohou protokolu je návrh na spracovanie ...
b)
jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. ...
(10)

Protokol podľa odseku 9 obsahuje tie údaje podľa odseku 4, ktoré zodpovedajú danému druhu protokolu; ...

(11)

Poverená technická služba overovania vozidiel môže schvaľujúcemu orgánu odporučiť udelenie výnimiek ...

(12)

Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 11 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom ...

(13)

V rámci skúšok jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa všetky príslušné ...

(14)

Poverená technická služba overovania vozidiel archivuje desať rokov protokoly podľa odsekov 4, 6 a 9; ...

DRUHÁ HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL ...

§ 4
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie technických kontrol
(1)

Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol obsahuje ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vozidiel ...
d)
GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej ...
(2)

Prílohou k písomnej žiadosti je

a)
kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ...
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu,12) v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly alebo ...
c)
projektová dokumentácia povoleného typu stanice technickej kontroly na nahliadnutie a kópia situačného ...
d)
odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu, ...
e)
kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných ...
f)
odborný posudok o dostatočnej únosnosti plochy v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie celovozidlového ...
(3)

Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je kontrola

a)
platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného ...
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 33 ods. 8,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov stanice technickej kontroly podľa § 33 ods. 1 a 4 alebo § 33 ods. ...
e)
technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 34,
f)
platnosti overenia určených meradiel podľa § 35 ods. 1,
g)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 35 ods. 2
h)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 35 ods. 5,
i)
platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia.
j)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) a f) k stanici technickej kontroly.
(4)

Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa uvedie ...

(5)

Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
c)
názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, ...
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly a lehotu jeho ...
e)
rozsah oprávnenia podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly, ...
f)
údaje o kontrolných technikoch, a to
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,
3.
číslo osvedčenia kontrolného technika a lehotu jeho platnosti,
4.
druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávať,
5.
funkciu,
6.
rozsah vodičského oprávnenia,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby technickej kontroly ...
k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko a podpis ...
(6)

Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie ...

§ 5
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)

Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel sa overuje ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3)

O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie technických kontrol ...
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho ...
(4)

Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia, ktorou sa zistený ...

§ 6
Organizácia školení
(1)

Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technických ...

(2)

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 41 a doškoľovací ...

(3)

Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je ...

(4)

O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom ...

a)
oprávnenej osobe technickej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej ...
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly alebo kontrolnom ...
c)
začatí a ukončení školenia alebo kurzu a vydaných potvrdení o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.
§ 7
Údaje o výsledkoch technických kontrol
(1)

Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 6 ods. 4 sa poskytujú

a)
ministerstvu v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom ...
c)
okresnému úradu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách ...
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej stanicu technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 8
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam staníc technických kontrol, zoznam oprávnených osôb technickej kontroly a zoznam odborne spôsobilých ...

§ 9
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach ...
(1)

Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok pozostáva z

a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly ...
4.
dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej ...
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly ...
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej ...
(2)

Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po ...

§ 10
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, a postup v prípade ...
(1)

Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby ...

(2)

O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ...

(3)

Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4)

Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, ...

a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)

Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných ...

(6)

Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných ...

TRETIA HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU EMISNEJ KONTROLY MOTOROVÝCH ...

§ 11
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
(1)

Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly motorových ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o kategórii vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa budú ...
d)
GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného ...
(2)

Prílohou k písomnej žiadosti je

a)
kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly ...
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly alebo súhlasného ...
c)
projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska emisnej kontroly a kópia situačného výkresu vrátane ...
d)
odborný posudok z hľadiska vetrania vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom, kópia jeho autorizačného ...
e)
kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných ...
(3)

Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly je kontrola

a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného ...
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 52 ods. 6,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska emisnej kontroly podľa § 52 ods. 1 a 3 alebo § 52 ods. ...
e)
technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 53,
f)
platnosti overenia meradiel podľa § 54 ods. 1,
g)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 54 ods. 2,
h)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 54 ods. 5,
i)
platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia.
j)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k pracovisku emisnej kontroly.
(4)

Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa uvedie ...

(5)

Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
c)
názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ...
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a lehotu jeho ...
e)
rozsah oprávnenia podľa druhu emisnej kontroly, kategórií vozidiel a typu pracoviska emisnej kontroly ...
f)
údaje o technikoch emisnej kontroly, a to
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,
4.
druh pohonu a emisný systém, na ktorých bude emisné kontroly vykonávať,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby emisnej kontroly ...
k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a meno, priezvisko ...
(6)

Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie ...

§ 12
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)

Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel sa ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3)

O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie emisných kontrol ...
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal a meno, priezvisko a podpis ...
(4)

Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa ...

§ 13
Organizácia školení
(1)

Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisných kontrol ...

(2)

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 60 a doškoľovací ...

(3)

Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je ...

(4)

O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom ...

a)
oprávnenej osobe emisnej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti ...
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly alebo technikovi emisnej ...
c)
začatí a ukončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly.
§ 14
Údaje o výsledkoch emisných kontrol
(1)

Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a podľa § 13 ods. 4 sa poskytujú

a)
ministerstvu v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky, ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom ...
c)
okresnému úradu v rámci pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o ...
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 15
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly motorových vozidiel a zoznam ...

§ 16
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach ...
(1)

Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok pozostáva z

a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly ...
4.
dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej ...
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly ...
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej ...
(2)

Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po ...

§ 17
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ...
(1)

Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby ...

(2)

O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ...

(3)

Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4)

Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, ...

a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)

Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných ...

ŠTVRTÁ HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU KONTROLY ORIGINALITY VOZIDIEL ...

§ 18
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie kontrol originality vozidiel
(1)

Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidiel ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality.
c)
GPS súradnice pracoviska kontroly originality.
(2)

Prílohou k písomnej žiadosti je

a)
kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality ...
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality alebo ...
c)
projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska kontroly originality na nahliadnutie a kópia situačného ...
d)
odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu. ...
(3)

Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality je kontrola

a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného ...
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 71 ods. 5,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska kontroly originality podľa § 71 ods. 1, 3 a 6,
e)
technologického vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 72,
f)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 73.
g)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k príslušnému pracovisku kontroly originality. ...
(4)

Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality ...

(5)

Správa z overenia plnenia podmienok podľa odseku 4 obsahuje

a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
c)
názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality, ...
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality a lehotu jeho ...
e)
rozsah oprávnenia podľa typu pracoviska kontroly originality a kategórií vozidiel,
f)
údaje o technikoch kontroly originality, a to
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika kontroly originality a lehotu jeho platnosti,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby kontroly originality ...
k)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko a podpis ...
(6)

Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok podľa odsekov 4 a 5 vyplýva, že ustanovené ...

§ 19
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)

Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní kontrol originality vozidiel sa overuje ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3)

O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie kontrol originality ...
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis ...
(4)

Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa ...

§ 20
Organizácia školení
(1)

Základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel sa zabezpečujú ...

(2)

Dokladom o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.

(3)

O základnom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, ...

a)
oprávnenej osobe kontroly originality, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej ...
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality alebo technikovi ...
c)
začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality.
§ 21
Údaje o výsledkoch kontrol originality
(1)

Údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti, ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 20 ods. 3 sa poskytujú

a)
ministerstvu v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom ...
c)
okresnému úradu v rámci pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj ...
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh. ...
§ 22
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam oprávnených osôb kontroly originality a zoznam odborne ...

§ 23
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach ...
(1)

Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných ...

a)
dátum príjmu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho ...
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet prijatých ...
c)
meno, priezvisko osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality ...
d)
dátum výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho ...
e)
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet vydaných ...
f)
meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej ...
g)
meno, priezvisko fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality ...
(2)

Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek ...

§ 24
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ...
(1)

Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a ...

(2)

O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ...

(3)

Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4)

Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, ...

a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)

Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných ...

PIATA HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ ...

§ 25
Postup zabezpečovania činností na montáž plynových zariadení
(1)

Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla.
c)
GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.
(2)

Prílohou k písomnej žiadosti je

a)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko montáže plynových zariadení, ...
b)
projektová dokumentácia pracoviska montáže plynových zariadení na nahliadnutie,
c)
odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu. ...
(3)

Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení je kontrola

a)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného ...
b)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 90 ods. 1 a 2 alebo ...
c)
technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 1 až 3,
d)
platnosti overenia meradiel podľa § 92 ods. 1,
e)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 93,
f)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 92 ods. 5.
g)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. c) k príslušnému pracovisku montáže plynových zariadení. ...
(4)

Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení ...

(5)

Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
c)
rozsah oprávnenia podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel a typu pracoviska montáže plynových ...
d)
údaje o technikoch montáže plynového zariadenia, a to
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika montáže plynového zariadenia a lehotu jeho platnosti,
4.
druh plynného paliva a kategórie vozidiel, na ktorých bude montáže plynových zariadení vykonávať,
e)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
f)
poznámku,
g)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby montáže plynových ...
i)
odtlačok pečiatky poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a meno, priezvisko a podpis ...
(6)

Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie ...

§ 26
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)

Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení sa overuje ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3)

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov vykonáva poverená technická služba montáže plynových zariadení ...

(4)

O výsledku overenia vhodnosti poverená technická služba montáže plynových zariadení vypracuje správu ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie montáže plynových ...
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis ...
(5)

Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa ...

§ 27
Organizácia školení
(1)

Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáž plynových ...

(2)

Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je ...

(3)

O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom ...

a)
oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie ...
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo technikovi ...
c)
začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení. ...
§ 28
Údaje o výsledkoch montáže plynových zariadení
(1)

Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív a pečiatok používaných ...

a)
informačnom systéme do 31. decembra 2006,
b)
automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.
(2)

Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 27 ods. 3 poskytuje poverená technická služba montáže plynových ...

a)
ministerstvu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej ...
b)
okresnému úradu v sídle kraja v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho ...
c)
okresnému úradu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ...
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko montáže plynových zariadení v rozsahu potrebnom na plnenie ...
§ 29
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie ...

§ 30
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách a pečiatkach
(1)

Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív a pečiatok pozostáva z

a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových ...
4.
dátum výdaja tlačív a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže ...
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových ...
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním ...
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže ...
(2)

Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od ...

§ 31
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, ...
(1)

Inventarizáciu skladových zásob tlačív a pečiatok u poverenej technickej služby montáže plynových zariadení ...

(2)

O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ...

(3)

Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4)

Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, ...

a)
názov tlačiva alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)

Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív alebo ...

TRETIA ČASŤ

KONTROLY VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA

TECHNICKÉ KONTROLY

§ 32
Podrobnosti o určovaní siete staníc technických kontrol (k § 37 ods. 3 zákona)
(1)

Sieť staníc technickej kontroly tvoria všetky stanice technickej kontroly. Pri tvorbe siete sa vychádza ...

a)
na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie ...
b)
hustota siete staníc technickej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, ...
(2)

Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly pre technickú kontrolu pravidelnú sa vychádza ...

a)
v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve stanice technickej kontroly pre každú z kategórie ...
b)
v každom okrese musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly pre každú z kategórie vozidiel, ...
c)
nad rámec určenej siete podľa odseku 3 môže byť v krajskom meste alebo okrese zriadená ďalšia stanica ...
d)
priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú ...
e)
pre každé evidované vozidlo kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej ...
f)
na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením 10 hodín, pričom ...
(3)

Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly pre technické kontroly pred schválením vozidla ...

a)
v každom krajskom meste musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať ...
b)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených ...
(4)

Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí podľa § 49 ...

a)
v každom krajskom meste môžu byť zriadené najviac dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať ...
b)
v ďalšom okresnom meste v rámci kraja môže byť zriadená ďalšia stanica technickej kontroly oprávnená ...
c)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených ...
(5)

Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia podľa § ...

a)
v každom krajskom meste môžu byť zriadené najviac dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať ...
b)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených ...
(6)

Pri určovaní siete mobilných staníc technickej kontroly sa vychádza zo zásady, že môže byť zriadená ...

a)
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej ...
b)
Žilinský kraj a Banskobystrický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly ...
c)
Prešovský kraj a Košický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci ...

Priestorové a technologické vybavenie stanice technickej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia ...

§ 33
Priestorové vybavenie stanice technickej kontroly
(1)

Stanica technickej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre

a)
stacionárnu stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
kontrolnej linky,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilnú stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie kontrolnej linky typu M,
3.
kontrolnej linky,
4.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)

Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich ...

a)
kontrolnú linku typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1 s najväčšou prípustnou ...
b)
kontrolnú linku typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou celkovou ...
c)
kontrolnú linku typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, ...
d)
kontrolnú linku typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, ...
(3)

Typ stanice technickej kontroly je určený počtom a typom jej kontrolných liniek a označuje sa kódom, ...

(4)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu A musí mať vnútorné rozmery najmenej s

a)
dĺžkou 33 m, ak má štyri kontrolné stanovištia, alebo 25 m, ak má tri kontrolné stanovištia,
b)
šírkou 5 m,
c)
výškou 3,4 m alebo 4,6 m pri použití vozidlového zdviháka,
d)
šírkou brán 2,8 m,
e)
výškou brán 2,6 m.
(5)

Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolnej linky stanice technickej ...

a)
dĺžkou 42 m,
b)
šírkou 6 m,
c)
výškou 4,6 m,
d)
šírkou brán 3,2 m,
e)
výškou brán 4,1 m.
(6)

Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko ...

(7)

Priestor kontrolnej linky mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí

a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom ...
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie. ...
(8)

Plocha priestoru mobilnej stanice technickej kontroly v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie ...

(9)

Prístupové a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch a prevádzkových ...

§ 34
Technologické vybavenie stanice technickej kontroly
(1)

Stanica technickej kontroly musí byť vybavená

a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného ...
b)
platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ...
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej ...
d)
počítačom, operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiarňou, ...
(2)

Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu A musí byť vybavená

a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke kontrolnej linky okrem kontrolného stanovišťa so ...
b)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách, ...
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
meradlom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl a ovládacej sily, ktorá namerané hodnoty automaticky ...
q)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
r)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú ...
s)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla,
t)
meradlom spomalenia vozidla,
u)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(3)

Ak má stanica technickej kontroly viac ako jednu kontrolnú linku, môže byť vybavená iba jedným technologickým ...

(4)

Na technickú kontrolu vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e a L4e musí mať stanica technickej kontroly samostatnú ...

(5)

Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolná linka stanice technickej kontroly ...

a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením ...
b)
pracovnou jamou,
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 1 MPa, s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách,
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty ...
q)
prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,
r)
meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,
s)
zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,
t)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
u)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú ...
v)
meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,
w)
šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,
x)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla,
y)
meradlom spomalenia vozidla,
z)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(6)

Kontrolnú linku mobilnej stanice technickej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré ...

a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením ...
b)
pracovnou jamou alebo zdvihákom umožňujúcim kontrolu podvozkových častí vozidla zospodu tak, že je súčasne ...
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom najmenej 1 MPa na dohusťovanie pneumatík,
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty ...
q)
prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,
r)
meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,
s)
zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,
t)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
u)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú ...
v)
meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,
w)
šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,
x)
zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.
y)
meradlom spomalenia vozidla.
z)
monitorovacím záznamovým zariadením,
aa)
meradlom teploty ovzdušia a teploty povrchu predmetov.
(7)

Technickú kontrolu na technologickom vybavení stanice technickej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené ...

(8)

Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2, 5 a 6 sú uvedené v prílohe č. ...

(9)

Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odseku 2 písm. u) a odseku ...

(10)

Základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd podľa odseku 2 písm. p), odseku 4 a odseku 5 písm. p) sú ...

§ 35
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)

Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. f) až i), § 34 ods. 5 písm. f) až i) a § 34 ods. 6 písm. f) až i) ako ...

(2)

Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t), § 34 ods. 5 písm. j) až r), v) a y), § 34 ods. 6 písm. ...

(3)

Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická ...

a)
nie je oprávnenou osobou technickej kontroly,
b)
má na kalibráciu vypracované písomné postupy,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné rameno a sadu ...
3.
uhlomer,
4.
sklonomer,
5.
teodolit,
6.
meračské oceľové pásmo,
7.
koncové mierky,
8.
posuvné meradlo,
9.
tlakomer,
10.
kalibračnú kvapalinu.
(4)

Dokladom o vykonaní kalibrácie podľa odseku 2 je certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti, ...
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)

Prístroje podľa § 34 ods. 2 písm. q), § 34 ods. 5 písm. t) a § 34 ods. 6 písm. t) sa metrologicky zabezpečujú ...

§ 36
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel podľa

a)

§ 34 ods. 2 písm. j), k), m), n), p) a t), § 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r), v) a y) a § ...

b)

§ 34 ods. 2 písm. l) a o), § 34 ods. 5 písm. l) a o) a § 34 ods. 6 písm. l) a o) sú štyri roky.

§ 36a
Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
(1)

Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní technických kontrol ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)

Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.

(3)

O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,
f)
stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,
g)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia ...
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis ...
(4)

Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ...

§ 37
Podrobnosti o postupe pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ...
(1)

O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak ...
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)

Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára ...

Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup ...

§ 38
Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov
(1)

Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich ...

(2)

Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch technických kontrol vozidiel, ...

(3)

Evidencia údajov je vedená v databáze technických kontrol vozidiel minimálne v rozsahu evidovaných údajov, ...

a)
poradového čísla,
b)
série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla,
c)
druhu technickej kontroly,
d)
značky vozidla,
e)
obchodného názvu vozidla,
f)
druhu vozidla/kategória,
g)
evidenčného čísla vozidla,
h)
dátumu prvej evidencie vozidla/rok výroby,
i)
dátumu prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike/rok výroby,
j)
dátumu vykonania technickej kontroly,
k)
typu vozidla/variant/verzia,
l)
výrobného čísla karosérie (nadstavby),
m)
VIN,
n)
identifikačného čísla motora (typ),
o)
hodnotenia technickej kontroly (spôsobilé, dočasne spôsobilé, nespôsobilé),
p)
série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla z predchádzajúcej technickej kontroly, ...
q)
kódu a priezviska kontrolného technika,
r)
kódu a priezviska schvaľujúceho kontrolného technika,
s)
ďalších záznamov stanice technickej kontroly.
(4)

Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej ...

(5)

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4.

§ 39
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých ...
(1)

Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ...

a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne ...
(2)

Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný ...

(3)

Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym ...

(4)

Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne ...
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom technickej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel ...
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly ...
(5)

Evidenciu tlačív a kontrolných nálepiek vedie oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom ...

(6)

Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich ...

(7)

Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie technických kontrol bolo zrušené ...

§ 40
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania ...
(1)

Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby ...

(2)

Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určený kontrolný ...

(3)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné ...

a)
názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky, alebo ...
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)

Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení ...

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 41
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Žiadosť sa podáva

a)
na základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika,
b)
na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika na vykonávanie
1.
technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo ...
2.
technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie ...
3.
technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie ...
(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie ...
1.
ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť ...
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické ...
(3)

Prílohou k žiadosti je

a)
kópia povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie technických ...
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika, ...
1.
vedúceho stanice technickej kontroly,
2.
zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,
3.
kontrolného technika,
c)
kópia vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých ...
(4)

Základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika zahŕňa 70 hodín teoretickej výučby, 160 ...

a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pravidelných,
c)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pravidelných,
d)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
technologické vybavenie stanice technickej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných ...
f)
praktické vykonávanie technických kontrol pravidelných na kontrolnej linke stanice technickej kontroly, ...
g)
automatizovaný informačný systém podľa § 7 ods. 1 vedený poverenou technickou službou technickej kontroly ...
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 38 ods. 1 vedený oprávnenou osobou technickej kontroly,
i)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických ...
(5)

Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) zahŕňa 32 hodín teoretickej výučby a 40 hodín praktického ...

a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, ...
b)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, ...
c)
praktické vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo ...
(6)

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia musí ...

a)
identifikačné údaje,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila ...
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa základné školenie ...
d)
dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(7)

Údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia ...

Spôsob a rozsah vykonávania, vedenia informačného systému o kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení ...

§ 42
Doškoľovací kurz
(1)

Žiadosť na doškoľovací kurz obsahuje

a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe technickej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo stanice ...
2.
ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa má ...
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické ...
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je kópia

a)
oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vydaného príslušným okresným úradom,
b)
osvedčenia kontrolného technika; kópia dokladu o vzdelaní kontrolného technika, ak má byť preradený ...
c)
rozhodnutia podľa § 46 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz,
d)
vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií ...
(3)

Doškoľovací kurz kontrolného technika na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa ...

a)
so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať technické ...
b)
so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4 a 5, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať ...
(4)

Doškoľovací kurz kontrolného technika, ak to nariadil príslušný okresný úrad, vykonáva sa so zameraním ...

(5)

Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu musí byť v písomnej podobe a obsahovať

a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa zúčastnil ...
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa doškoľovací ...
d)
dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(6)

Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú a spravujú ...

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § ...

§ 43
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo ...

(2)

Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia ...

(3)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek ...

(4)

Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a kontrolného príkladu. Písomný test obsahuje otázky ...

a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie technických kontrol,
c)
metodík a metód používaných pri vykonávaní technických kontrol,
d)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
technologického vybavenia stanice technickej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných ...
f)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia technických kontrol do príslušných dokladov,
g)
automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel, ...
h)
automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou technickej kontroly,
i)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických ...
(5)

Písomné testy pozostávajú

a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
2.
testy typu O obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie L, M1, N1, O1 ...
3.
testy typu N obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, ...
4.
kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na ...
5.
kontrolné príklady typu N zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na ...
b)
z nadstavbového súboru testov, ktorý tvoria
1.
testy typu D, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo ...
2.
testy typu ADR, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí,
3.
testy typu CEMT, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia. ...
(6)

Písomná časť skúšky vykonávanej testom typu U trvá 30 minút, testom typu O, N, D, ADR, CEMT trvá 20 ...

(7)

Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní ...

a)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v celom rozsahu kontrolných úkonov,
b)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu jednej skupiny kontrolných úkonov,
c)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu a špecifikácie pre technické kontroly ...
(8)

Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť ...
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť ...
(9)

Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie stupňom „vyhovel“ alebo ...

(10)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené ...

(11)

Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika ...

§ 44
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)

O výsledku skúšky podľa § 43 ods. 3 spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ...

a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum ...
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol vozidiel kategórií,
g)
druhy technických kontrol,
h)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie, ...
i)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej ...
j)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 43 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou ...
(2)

Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba technickej kontroly vozidiel ...

(3)

Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba technickej kontroly vozidiel ...

a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného ...
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum ...
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy ...
(4)

Skúšobná komisia sa skladá z

a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej ...
(5)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo skúšky z odbornej ...

(6)

Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu ...

§ 45
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie technických ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní technických ...

a)
identifikačné údaje, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo o ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja ...
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválení ...
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ...
§ 45a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený ...
b)
správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového ...
§ 46
Rozsah technických kontrol a druhy dokladov, zaťaženie vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách ...
(1)

Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených v prílohe č. 4a ...

(2)

Technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo ...

a)
porovnania identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 9 písm. b),
b)
kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických ...
c)
kontroly vyhotovenia a vybavenia vozidla, stavu a činností systémov, komponentov alebo samostatných ...
(3)

Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej ...

(4)

Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej ...

(5)

Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej ...

(6)

Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly ...

(7)

Opakovaná technická kontrola podľa § 49 ods. 2 písm. g) zákona sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním ...

(8)

Technickú kontrolu podľa odsekov 1, 3, 4 a 7 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly podľa ...

(9)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly podľa

a)
odseku 1
1.
osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o ...
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo ...
b)
odseku 2 doklady ustanovené v § 14 až 17 a § 20 zákona,
c)
odseku 3 doklady podľa písmena a) bodov 1 a 2,
d)
odseku 4 doklady podľa písmena a),
e)
odseku 5 doklady podľa písmena a), doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí a doklady ...
f)
odseku 6 doklady podľa písmena a) a doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich ...
g)
odseku 7 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a) až e) a protokol z predchádzajúcej ...
h)
odseku 8 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a), c) až f),
i)
odsekov 1 až 8 čestné vyhlásenie, že na vozidlo vybavené tachografom, ktoré nemá typové schválenie ES, ...
(10)

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov ...

(11)

Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené v prílohe č. 4b.

§ 47
Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení ...
(1)

Technickej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

a)
kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky ...
b)
kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do ...
c)
kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky ...
d)
kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od ...
e)
kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej ...
f)
kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných ...
g)
kategórie L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom ...
(2)

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného ...

(3)

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii ...

(4)

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného ...

(5)

Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného ...

a)
nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a h) zákona ...
b)
vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c)
prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...
d)
pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“. ...
(6)

V rozhodnutí podľa odseku 5 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie technickej kontroly ...

(7)

Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej ...

§ 48
Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
(1)

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných ...

a)
1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť ...
b)
2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ...
c)
3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky ...
(2)

Na účely tejto vyhlášky sa vozidlo považuje za dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

a)
zdvih páky kľúča niektorej brzdy vozidla je nadmerný, alebo brzdná sila v priebehu jednej otáčky kolesa ...
b)
prevádzkový tlak vzduchu v brzdovej sústave alebo brzdová kvapalina neplnia predpísané podmienky,
c)
nábeh brzdného účinku niektorého z kolies je zreteľne oneskorený,
d)
vzduchojemy, spojkové hlavice, brzdové potrubie alebo hadice sú poškodené alebo skorodované do takej ...
e)
je indikovaná chyba protiblokovacieho systému bŕzd,
f)
je vážne poškodená niektorá časť brzdovej sústavy, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však ...
g)
nefunguje posilňovač riadenia, v riadení vozidla sa prejavuje zväčšený odpor alebo mechanizmus riadenia ...
h)
je vážne poškodená niektorá časť riadenia, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však nie je ...
i)
zavesenie alebo uloženie niektorého kolesa vozidla má nadmernú vôľu alebo niektorá časť nápravy neplní ...
j)
opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu alebo na vozidle sú namontované pneumatiky ...
k)
náhradné koleso nie je riadne upevnené alebo vozidlo nie je vybavené predpísaným náhradným kolesom,
l)
niektorý tlmič pruženia vozidla chýba, je chybný alebo nedostatočne upevnený,
m)
spojovacie hriadele a kĺby sú poškodené alebo majú nadmerné vôle,
n)
sú vážne poškodené, deformované, skorodované alebo demontované časti podvozku, rámu alebo karosérie, ...
o)
niektorý svetlomet s diaľkovým svetlom alebo so stretávacím svetlom nie je správne nastavený,
p)
niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba, je nesprávne ...
q)
rýchlomer, tachograf alebo obmedzovač rýchlosti nefunguje alebo neplní predpísané podmienky, alebo vozidlo, ...
r)
akumulátor je nedostatočne upevnený alebo je vážne poškodený, alebo elektrické vedenie je tak vážne ...
s)
elektrické prepojenie medzi ťažným a prípojným vozidlom nezodpovedá predpisu,
t)
niektorý komponent výfukového systému vrátane katalyzátora chýba, je poškodený, netesný, nie je riadne ...
u)
emisia zvuku stojaceho vozidla presahuje dovolenú hodnotu,
v)
palivová nádrž alebo potrubie sú vážne poškodené, nie sú dostatočne pripevnené alebo neplnia predpísané ...
w)
niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená ...
x)
výrobný štítok vozidla chýba,
y)
farba vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti ...
(3)

Údaje o chybách zistených pri technických kontrolách vykonaných podľa § 46 ods. 1 až 8 a podľa jednotlivých ...

(4)

Údaje o technických kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete staníc technickej ...

(5)

Účinok prevádzkovej brzdy vozidla a účinok parkovacej brzdy vozidla je ustanovený v prílohe č. 4a; vozidlo, ...

§ 49
Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly (k § 52 ...
(1)

Výsledok technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vrátane chýb zistených ...

(2)

Po vyhodnotení výsledku technickej kontroly podľa odseku 1 kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu ...

(3)

Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(4)

Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(5)

Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(6)

Pri technickej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5; druh nasledujúcej kontroly a ...

(7)

Pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo ...

(8)

Pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je ...

(9)

Pri technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo ...

(10)

Bezprostredne pred začatím vykonávania kontrolných úkonov na vozidle kontrolný technik zaeviduje začiatok ...

§ 50
Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vykonania a vyhodnotenia cestnej technickej kontroly, postupe prijatia ...
(1)

Cestná technická kontrola pozostáva z technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla ...

a)
technických kontrol pravidelných v rozsahu kontroly
1.
brzdového systému a jeho komponentov,
2.
výfukového systému,
3.
mechanizmu riadenia,
4.
svetlometov, zariadení na osvetlenie a svetelnej signalizácie,
5.
kolies (pneumatík),
6.
pruženia (viditeľných chýb),
7.
podvozku (viditeľných chýb),
8.
tachografu (inštalácie),
9.
obmedzovača rýchlosti (inštalácie a funkcie),
10.
zjavného úniku paliva alebo oleja,
b)
emisných kontrol pravidelných v rozsahu kontroly
1.
dymivosti (vznetové motory),
2.
plynných emisií (zážihové motory, motory s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn).
(2)

Na spracovanie osobitných metodík cestných technických kontrol, vybavenie pracovísk, overovanie vhodnosti ...

(3)

Pri cestnej technickej kontrole sa výsledok technickej kontroly vozidla „spôsobilé na premávku na pozemných ...

(4)

Vzor tlačiva správa o cestnej technickej kontrole a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5.

(5)

Evidencia o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami podľa § 48 ods. 3 a ...

(6)

Štatistický prehľad o prijatých opatreniach podľa odseku 7 sa zasiela písomne a v elektronickej podobe ...

(7)

Vzor štatistického prehľadu o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami a ...

DRUHÁ HLAVA

EMISNÉ KONTROLY

§ 51
Podrobnosti o určovaní siete pracovísk emisných kontrol (k § 55 ods. 3 zákona)
(1)

Sieť pracovísk emisnej kontroly je tvorená všetkými pracoviskami emisnej kontroly. Pri tvorbe siete ...

a)
na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie ...
b)
hustota siete pracovísk emisnej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, ...
c)
v každom okrese musí byť zriadené aspoň jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. ...
d)
na pracovisku emisnej kontroly typu A podľa § 52 ods. 2 písm. a) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly ...
e)
na pracovisku emisnej kontroly typu B podľa § 52 ods. 2 písm. b) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly ...
f)
na pracovisku emisnej kontroly typu C podľa § 52 ods. 2 písm. c) sa vykonávajú aj emisné kontroly vozidiel, ...
g)
priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M1 a N1 považovaný za jednotkovú emisnú kontrolu ...
h)
pre každé evidované vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom ...
i)
mobilné pracovisko emisnej kontroly môže byť zriadené len ako súčasť mobilnej stanice technickej kontroly. ...
(2)

Pri určovaní siete pracovísk emisnej kontroly typu podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre emisnú kontrolu ...

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly jednotlivých typov a mobilného pracoviska ...

§ 52
Priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre

a)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilné pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie pracoviska typu M,
3.
priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,
4.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)

Pracoviská emisných kontrol sa podľa typov členia na

a)
pracovisko typu A určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným ...
b)
pracovisko typu B určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným ...
c)
pracovisko typu C určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, emisnej kontroly ...
d)
pracovisko typu M určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel, na ktorých možno vykonávať emisné ...
(3)

Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 musí ...

a)
najmenej tieto vnútorné rozmery:
1.
dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,
2.
šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,
3.
výšku 3 m pre výšku vozidla do 1,6 m alebo vnútornú výšku 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku, ...
4.
šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,
alebo
b)
najmenej tieto vnútorné rozmery:
1.
dĺžku 9,7 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,
2.
šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,
3.
výšku 3,4 m pre výšku vozidla nad 1,6 m alebo výšku 4,6 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
4.
šírku brány 2,8 m a výšku brány 3 m.
(4)

Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, ...

a)
dĺžku 13,4 m,
b)
šírku 5 m,
c)
výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.
(5)

Priestor stacionárneho pracoviska emisnej kontroly podľa odsekov 3 a 4 musí mať podlahu s bezprašným ...

(6)

Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) vrátane ...

(7)

Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) musí

a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom ...
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie. ...
(8)

Pre prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) vrátane odstavných ...

§ 53
Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly
(1)

Pracovisko emisnej kontroly musí byť vybavené

a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie automatizovaného ...
b)
metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie emisných kontrol,
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej ...
d)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú ...
(2)

Pracovisko emisnej kontroly typu A musí byť vybavené

a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,
d)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
e)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa ...
f)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly ...
g)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú ...
h)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(3)

Pracovisko emisnej kontroly typu B musí byť vybavené

a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
d)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa ...
e)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly ...
f)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú ...
g)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(4)

Pracovisko emisnej kontroly typu C musí byť vybavené

a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,
d)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom ...
e)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa ...
f)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú ...
g)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(5)

Pracovisko emisnej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré umožňuje mobilné pracovisko ...

a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom ...
d)
počítačom so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku ...
e)
meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
g)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
h)
potrebným počtom prenosných detektorov úniku plynu zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu ...
i)
monitorovacím záznamovým zariadením.
(6)

Emisnú kontrolu na technologickom vybavení pracoviska emisnej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené ...

(7)

Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 až 5 sú uvedené v prílohe č. ...

(8)

Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odsekov 2 až 4 sú uvedené ...

§ 54
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)

Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. d), § 53 ods. 3 písm. c) a § 53 ods. 5 písm. f) a g) ako určené meradlá ...

(2)

Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. a) až c), § 53 ods. 3 písm. a) a b), § 53 ods. 4 písm. a) až d) a § ...

(3)

Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická ...

a)
nie je oprávnenou osobou emisnej kontroly,
b)
má na kalibráciu meradiel vypracované písomné postupy,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,
3.
kalibračné filtre,
4.
simulátor teploty,
5.
teplomer.
(4)

O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti, ...
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)

Prístroje podľa § 53 ods. 2 písm. f), § 53 ods. 3 písm. e) a § 53 ods. 5 písm. h) sa metrologicky zabezpečujú ...

§ 54a
Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
(1)

Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)

Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.

(3)

O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ...

a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,
f)
stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,
g)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia ...
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis ...
(4)

Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ...

§ 55
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách vozidiel podľa § 53 ods. ...

§ 56
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania ...
(1)

O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak ...
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)

Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára ...

Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia ...

§ 57
Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov
(1)

Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch ...

(2)

Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch emisných kontrol motorových ...

(3)

Evidencia údajov je vedená v databáze vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel najmenej v rozsahu ...

a)
poradové číslo,
b)
séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,
c)
druh emisnej kontroly,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
druh vozidla/kategória,
g)
evidenčné číslo vozidla,
h)
dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby,
i)
dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,
j)
dátum vykonania emisnej kontroly,
k)
typ vozidla/variant/verzia,
l)
výrobné číslo karosérie (nadstavby),
m)
VIN,
n)
identifikačné číslo motora (typ),
o)
druh paliva/zdroj energie,
p)
emisný systém,
q)
hodnotenie emisnej kontroly (spôsobilé, nespôsobilé),
r)
lehota platnosti emisnej kontroly,
s)
séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nálepky,
t)
séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole vozidla z predchádzajúcej emisnej kontroly, ak ...
u)
kód a priezvisko technika emisnej kontroly,
v)
kód a priezvisko schvaľujúceho technika emisnej kontroly,
w)
ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly.
(4)

Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej ...

(5)

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 8.

§ 58
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých ...
(1)

Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ...

a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej ...
(2)

Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný ...

(3)

Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym ...

(4)

Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej ...
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel a ...
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly ...
(5)

Evidenciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedie oprávnená osoba emisnej kontroly v automatizovanom ...

(6)

Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich ...

(7)

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol bolo zrušené alebo ...

§ 59
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania ...
(1)

Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby ...

(2)

Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určený technik ...

(3)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné ...

a)
názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo ...
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)

Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení ...

(5)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek alebo ...

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 60
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Žiadosť sa podáva

a)
na základné školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,
b)
na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly ...
1.
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný ...
2.
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný ...
3.
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom ...
4.
so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly ...
(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie ...
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť ...
c)
druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.
(3)

Prílohou k žiadosti je

a)
kópia povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie emisných ...
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly,
c)
kópia platného osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly, ak ide o žiadosť ...
(4)

Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 40 hodín teoretickej výučby, 25 hodín ...

a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk emisnej kontroly,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie emisných kontrol pravidelných,
c)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,
d)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných ...
f)
praktické vykonávanie emisných kontrol pravidelných, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia ...
g)
automatizovaný informačný systém vedený poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel, ...
h)
automatizovaný informačný systém vedený oprávnenou osobou emisnej kontroly,
i)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol ...
j)
systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle so zážihovým motorom a so zdokonaleným emisným systémom ...
(5)

Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej výučby, 2 ...

(6)

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia podľa § 63 ods. 2 zákona a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho ...

a)
identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila ...
c)
druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie ...
d)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(7)

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení, ...

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 61
Doškoľovací kurz
(1)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý ...
c)
emisný systém a palivo, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
kopia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vydaného príslušným okresným úradom,
b)
kópia osvedčenia technika emisnej kontroly,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 64 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.
(3)

Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly je v rozsahu 7 hodín teoretickej ...

a)
so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať ...
b)
so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4 a 5, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať ...
(4)

Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý ...
c)
druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(5)

Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom ...

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § ...

§ 62
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo ...

(2)

Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 61 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia ...

(3)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek ...

(4)

Písomná časť skúšky pozostáva z príslušného písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje ...

a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk emisných kontrol,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie emisných kontrol pravidelných,
c)
metodík a metód používaných pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,
d)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek ...
e)
technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných ...
f)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia emisných kontrol do príslušných dokladov,
g)
automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových ...
h)
automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou emisnej kontroly,
i)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol. ...
(5)

Písomný test pozostáva

a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu N súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným ...
2.
testy typu Z súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným ...
3.
testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným ...
4.
testy typu D súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce ...
5.
testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce ...
b)
z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu PN súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným ...
2.
testy typu PZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným ...
3.
testy typu ZOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so ...
4.
testy typu DOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom, ktoré ...
5.
testy typu PZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so ...
(6)

Písomná časť skúšky trvá 45 minút okrem písomnej časti skúšky podľa odseku 5 písm. a) bodov 3 a 5, ktorá ...

(7)

Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní ...

(8)

Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a)
„vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly ...
b)
„nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly ...
(9)

Výsledok praktickej časti skúšky podľa odseku 7 hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ ...

(10)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené ...

(11)

Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej ...

§ 63
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)

O výsledku skúšky podľa § 62 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie ...

a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technika emisnej ...
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo ...
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa emisného systému a druhu ...
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie, ...
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej ...
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 62 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou ...
(2)

Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba emisnej kontroly motorových ...

(3)

Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba emisnej kontroly motorových ...

a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo ...
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo ...
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy ...
(4)

Skúšobná komisia sa skladá z

a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej ...
(5)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo skúšky ...

(6)

Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu ...

§ 64
Emisné limity motorových vozidiel v prevádzke (k § 66 ods. 1 zákona)
(1)

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého ...

a)
najviac 6,0 % oxidu uhoľnatého a 2 000 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ...
b)
najviac 4,5 % oxidu uhoľnatého a 1 200 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ...
c)
najviac 3,5 % oxidu uhoľnatého a 800 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré ...
(2)

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda pri otáčkach nezaťaženého ...

a)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach nemôže prekročiť hodnotu 0,5 % oxidu ...
b)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri zvýšených otáčkach v rozsahu 2 500 min-1 až 3 000 min-1 ...
(3)

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor ...

(4)

Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého podľa odsekov 1 a 2 pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ...

(5)

Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora ...

(6)

Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla s pohonom na motorovú ...

a)
najviac 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. ...
b)
najviac 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie ...
c)
najviac 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie ...
d)
najviac 1,5 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. ...
e)
najviac 0,7 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára ...
§ 65
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie emisných ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní emisných ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je ...
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ...
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ...
§ 65a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený ...
b)
správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového ...
§ 66
Rozsah emisných kontrol a druhy dokladov (k § 67 ods. 9 zákona)
(1)

Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva na vozidlách

a)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly parametrov nastavenia motora,
6.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
7.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
8.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
9.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
b)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly parametrov nastavenia motora,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
c)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ...
6.
kontroly parametrov nastavenia motora,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
d)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ...
7.
kontroly parametrov nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
e)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle a identifikačných ...
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly funkčnosti a indikácie indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
6.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie ...
7.
kontroly parametrov nastavenia motora
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
f)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
7.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie ...
8.
kontroly parametrov nastavenia motora,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
12.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
g)
so vznetovým motorom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ...
6.
kontroly nastavenia motora,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
h)
so vznetovým motorom a duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn v ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ...
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
i)
so vznetovým motorom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré budú prvýkrát ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
6.
kontroly nastavenia motora,
7.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, ...
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69.
11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
j)
so vznetovým motorom s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn kategórie ...
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných ...
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných ...
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, ...
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
12.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do ...
(2)

Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej ...

(3)

Emisná kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa ...

(4)

Emisná kontrola podľa odsekov 1 až 3 môže byť vykonaná na mobilnom pracovisku emisnej kontroly za splnenia ...

(5)

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá

a)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 1
1.
osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o ...
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo ...
3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) zákona ...
b)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 2 doklady podľa písmena a) alebo doklady podľa § 14 až 17 ...
c)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 3
1.
doklady podľa písmena a),
2.
príslušné rozhodnutie okresného úradu, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu vykonanú podľa § 21 ...
d)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 4 doklady pre príslušný druh emisnej kontroly podľa písmen ...
(6)

Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov ...

§ 67
Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla ...
(1)

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

a)
kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho ...
b)
kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie ...
c)
kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky ...
d)
kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, ...
e)
kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných ...
f)
kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení ...
g)
kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho ...
(2)

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho ...

(3)

Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného ...

a)
nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a i) zákona ...
b)
vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c)
prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách ...
d)
pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“. ...
(4)

V rozhodnutí podľa odseku 3 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej ...

(5)

Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej vykonávanej v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých ...

a)
ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu uplynutia ...
b)
už uplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu daného ...
(6)

Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej ...

§ 68
Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných ...
(1)

Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a)
identifikačné údaje a evidenčné údaje nachádzajúce sa na vozidle, identifikačné údaje motora vozidla ...
b)
systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok ...
c)
indikátor systému palubnej diagnostiky OBD je funkčný a nesignalizuje poruchu, ak je ním vozidlo vybavené, ...
d)
sú splnené podmienky merania,
e)
namerané hodnoty nastavenia motora zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora,
f)
systém palubnej diagnostiky OBD umožňuje získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, umožňuje ...
g)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch neprekračuje ...
h)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda vo výfukových plynoch ...
i)
dymivosť vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity a motor nevykazuje náhly neúmerný nárast dymivosti ...
j)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity, ak ide o motor ...
(2)

Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak ...

(3)

Údaje o chybách a nameraných hodnotách zistených pri emisných kontrolách vykonaných podľa § 66 ods. ...

(4)

Údaje o emisných kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk emisnej ...

§ 69
Spôsob vyznačovania výsledku kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly (k § 70 ods. 4 zákona)
(1)

Výsledok emisnej kontroly pravidelnej vykonanej v rozsahu podľa § 66 ods. 1 a emisnej kontroly administratívnej ...

(2)

Po vyhodnotení výsledku emisnej kontroly podľa odseku 1, technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu ...

(3)

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(4)

Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(5)

Pri emisnej kontrole zvláštnej podľa § 66 ods. 2 sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4; osvedčenie o emisnej ...

TRETIA HLAVA

KONTROLY ORIGINALITY

§ 70
Podrobnosti o určovaní siete pracovísk kontrol originality (k § 72 ods. 3 zákona)

Sieť pracovísk kontroly originality je tvorená všetkými pracoviskami kontroly originality. Pri tvorbe ...

a)

na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie ...

b)

hustota siete pracovísk kontroly originality musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, ...

c)

v každom krajskom meste a v každom okrese musia byť zriadené aspoň dve pracoviská kontroly originality ...

d)

priemerný čas výkonu kontroly originality vozidiel je 80 minút,

e)

nominálna kapacita kontrolnej linky je šesť vozidiel; na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky ...

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality jednotlivých typov a mobilného ...

§ 71
Priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality
(1)

Pracovisko kontroly originality pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to najmä:

a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
priestoru pre samotné vykonávanie kontroly originality s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými ...
e)
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)

Pracoviská kontroly originality sa podľa typov členia na pracovisko

a)
typu A určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS a LS s ...
b)
typu M určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií N3, O4, T, C, R, PS a LS na miestach ...
(3)

Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať okrem priestoru podľa odseku ...

a)
dĺžku 12,3 m,
b)
šírku 4,7 m,
c)
výšku 4,3 m alebo vnútornú výšku 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.
(4)

Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať podlahu s bezprašným a ľahko ...

(5)

Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) vrátane odstavných ...

(6)

Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. b) musí

a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom ...
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu s rozmermi najmenej 60 m x 10 m, vhodný ...
§ 72
Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality
(1)

Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené

a)
kancelárskou, výpočtovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného ...
b)
počítačom s on-line spojením s počítačom na linke, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku ...
c)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
d)
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré ...
e)
trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky ...
f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného ...
g)
súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,
h)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
i)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
j)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel,
k)
sadou ručného náradia,
l)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
m)
mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného počítača.
(2)

Kontrolná linka pracoviska kontroly originality typu A musí byť vybavená

a)
počítačom s on-line spojením, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného ...
b)
prístrojom na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného ...
c)
prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou ...
d)
digitálnym fotoaparátom,
e)
fibroskopom alebo boroskopom (ďalej len „technický endoskop"),
f)
lupou s osvetlením,
g)
prenosnou UV lampou,
h)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
i)
vozíkom na umiestnenie technického zariadenia.
(3)

Pracovisko kontroly originality typu M musí byť vybavené

a)
prenosným počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného ...
b)
napäťovým invertorom,
c)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
d)
prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou ...
e)
prístrojom na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného ...
f)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného ...
g)
súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,
h)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
i)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
j)
digitálnym fotoaparátom,
k)
sadou ručného náradia,
l)
technickým endoskopom,
m)
lupou s osvetlením,
n)
prenosnou UV lampou,
o)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
p)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel.
(4)

Základné požiadavky a parametre na prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 9.

§ 73
Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov

Prístroje používané pri kontrolách originality vozidiel podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. ...

§ 75
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania ...
(1)

O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak ...
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)

Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára ...

Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup ...

§ 76
Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov
(1)

Oprávnená osoba kontroly originality vedie údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, vyhodnotení ...

(2)

Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej ...

(3)

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 10.

§ 77
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých ...
(1)

Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných tlačív, kontrolných ...

a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek ...
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a počet prijatých ...
c)
meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej ...
d)
dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu a dátum výdaja kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných ...
e)
počet vydaných tlačív a nalepených kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a ...
f)
meno, priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality ...
g)
mená, priezviská osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na vykonanie ...
h)
počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív, kontrolných ...
(2)

Ak sa tlačivo, kontrolná nálepka alebo kontrolná bezpečnostná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, ...

(3)

Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných pečiatok v automatizovanom ...

a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej ...
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom kontroly originality s uvedením ich identifikačných čísiel ...
e)
meno a priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality ...
(4)

Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek ...

(5)

Oprávnená osoba kontroly originality, ktorej oprávnenie na vykonávanie kontrol originality bolo zrušené ...

§ 78
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania ...
(1)

Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a ...

(2)

Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním určený technik ...

(3)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné ...

a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo identifikačné číslo ...
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)

Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky a pečiatky spolu ...

(5)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných ...

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, vedenia informačného systému o základnom školení, vydávaní ...

§ 79
Základné školenie
(1)

Písomná žiadosť na základné školenie obsahuje

a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie ...
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť ...
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
kópia povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly ...
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality.
(3)

Základné školenie na získanie osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu 40 hodín ...

a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie kontrol originality,
c)
označovanie vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iné označovanie vozidiel, jeho systémov, ...
d)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní kontrol originality,
e)
technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, funkciu meradiel, prístrojov a zariadení používaných ...
f)
praktické vykonávanie kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovanie a vyznačovanie ...
g)
označovanie vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 21 ods. 1 vedený poverenou technickou službou kontroly originality ...
i)
automatizovaný informačný systém podľa § 76 ods. 1 vedený oprávnenou osobou kontroly originality,
j)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality, ...
k)
postup pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.
(4)

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila ...
c)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia,
d)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(5)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení a ...

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 80
Doškoľovací kurz
(1)

Písomná žiadosť na doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality ...

a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe kontroly originality, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý ...
(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaného príslušným okresným úradom,
b)
kópia osvedčenia technika kontroly originality,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 81 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.
(3)

Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu ...

(4)

Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý ...
c)
dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,
d)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(5)

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom kurze ...

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, spôsob ...

§ 81
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality ...

(2)

Písomná žiadosť obsahuje náležitosti, ako sú uvedené v § 79 ods. 1, a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia ...

(3)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek ...

(4)

Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z

a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie kontrol originality,
c)
označovania vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iného označovania vozidiel, jeho ...
d)
metodík a metód používaných pri vykonávaní kontrol originality,
e)
technologického vybavenia pracoviska kontroly originality, funkcie meradiel, prístrojov a zariadení ...
f)
praktického vykonávania kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovania a vyznačovania ...
g)
označovania vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,
h)
automatizovaného informačného systému podľa § 21 ods. 1 vedeného poverenou technickou službou kontroly ...
i)
automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1 vedeného oprávnenou osobou kontroly originality, ...
j)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality, ...
k)
postupu pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.
(5)

Písomný test pozostáva zo sady testov súvisiacich s vykonávaním kontrol originality vozidiel na pracoviskách ...

(6)

Písomná časť skúšky trvá 45 minút.

(7)

Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní ...

(8)

Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a)
„vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly ...
b)
„nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly ...
(9)

Výsledok praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním. ...

(10)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené ...

(11)

Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly ...

§ 82
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)

O výsledku skúšky podľa § 81 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie ...

a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technika kontroly ...
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality ...
e)
hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality podľa § 71 ods. 2,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie, ...
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej ...
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 81 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou ...
(2)

Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba kontroly originality vozidiel ...

(3)

Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba kontroly originality vozidiel ...

a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, ...
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality ...
d)
hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy ...
(4)

Skúšobná komisia sa skladá z

a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej ...
(5)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo skúšky ...

(6)

Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu ...

Podrobnosti o prípadoch vykonania kontroly originality na základe rozhodnutia okresného úradu (k § 83 ...

§ 83
(1)

Vozidlo sa podrobí kontrole originality na základe

a)
žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie podľa § 17 ods. 6 a 7 zákona,
b)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie ...
c)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory ...
d)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil. ...
(2)

V rozhodnutí sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie kontroly originality a predloženie ...

(3)

Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola nie ...

§ 84
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní kontrol ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je ...
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ...
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ...
§ 84a
Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona)
(1)

Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu ustanovenom podľa § 85 ods. 1 a 2 .

(2)

Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený ...

(3)

Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej ...

(4)

Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo ...

§ 85
Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti ...
(1)

Kontrola originality základná sa na pracovisku typu A podľa § 71 ods. 2 písm. a) vykonáva v rozsahu

a)
merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo ...
b)
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými ...
c)
kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na ...
d)
porovnania identifikačných údajov vozidla a údajov uvedených v dokladoch podľa odseku 3 písm. a) s údajmi ...
e)
overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo na účel, či ...
(2)

Kontrola originality základná sa na pracovisku typu M podľa § 71 ods. 2 písm. b) vykonáva v rozsahu ...

(3)

Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto doklady, ...

a)
vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
1.
osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o nahlásení ...
2.
doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla ...
3.
doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona; predkladá ...
4.
rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého ...
b)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, pri dvoch častiach ...
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom ...
4.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu ...
c)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie ...
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ...
3.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu ...
d)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3.
osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie ES,
4.
originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi ...
5.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania ...
e)
vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku ...
1.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2.
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
3.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
f)
vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad ...
(4)

Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo ...

(5)

Stav identifikátorov vozidla sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného ...
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov ...
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného ...
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej ...
(6)

Stav požadovaných dokladov sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené ...
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené ...
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je ...
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.
(7)

Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel sa zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného ...
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú ...
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.
(8)

Výsledkom kontroly originality je trojčíslo, pričom prvé číslo vyjadruje stav identifikátorov vozidla ...

(9)

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla podľa odseku 5, stavu požadovaných dokladov ...

a)
podľa odseku 3 písm. a) a e)
1.
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje ...
2.
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku ...
3.
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 ...
b)
podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)
1.
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje ...
2.
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku ...
3.
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 ...
§ 86
Podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o kontrolách originality (k § 84 ods. ...
(1)

Údaje o chybách zistených pri kontrolách originality podľa § 85 ods. 1 a 2 a podľa jednotlivých kontrolných ...

(2)

Údaje o kontrolách originality a chybách vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk kontrol originality ...

§ 87
Postup oznamovania a vedenia evidencie o zistení vozidla v pátraní (k § 84 ods. 5 zákona)
(1)

Pri kontrole originality sa údaje o kontrolovanom vozidle a pridelenom identifikačnom čísle vozidla ...

(2)

V prípade výskytu údajov v pátracej evidencii Policajného zboru sa informácia prostredníctvom automatizovaného ...

(3)

Technik kontroly originality po doručení oznámenia zistené skutočnosti bezodkladne oznámi útvaru Policajného ...

(4)

Zápis podľa odseku 3 obsahuje

a)
predmet oznámenia,
b)
názov a sídlo útvaru Policajného zboru,
c)
hodnosť, meno a priezvisko policajta, ktorý telefonické oznámenie prijal,
d)
dátum, hodinu a minútu oznámenia,
e)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika kontroly originality.
(5)

Zápis podľa odseku 4 spolu s vytlačenou informáciou z pátracej evidencie Policajného zboru podľa odseku ...

§ 88
Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality (k § 85 ...
(1)

Výsledok kontroly originality vykonanej v rozsahu podľa § 85 ods. 1 vrátane chýb zistených na vozidle, ...

(2)

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ...

(3)

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ...

§ 88a
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie ...
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného ...

a)
identifikačné údaje, a to ak ide o
1.
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, ...
2.
právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko ...
b)
názov prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu prístroja a je oprávnený ...
b)
písomné splnomocnenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu prístroja na konanie o schválení ich vhodnosti ...
c)
správa z overenia vhodnosti prístroja a dokumentácia o meraní prístroja, ktorými sa zistený stav preukázal. ...
§ 88b
Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov o umiestnení ...
(1)

Vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN, ak nie je automaticky prenesené ...

(2)

Ak je na vozidlo umiestnené a upevnené identifikačné číslo vozidla VIN, do protokolu o umiestnení a ...

ŠTVRTÁ HLAVA

MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 89
Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie ...
(1)

Pracovisko montáže plynového zariadenia sa člení podľa druhu plynného paliva a podľa kategórie vozidla, ...

(2)

Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa druhu plynného paliva členia na

a)
pracovisko montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn, určené na montáž plynového zariadenia ...
b)
pracovisko montáže plynového zariadenia na zemný plyn, určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ...
(3)

Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa kategórií vozidiel členia na

a)
pracovisko montáže plynového zariadenia typu A určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií ...
b)
pracovisko montáže plynového zariadenia typu B určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií ...

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického ...

§ 90
Priestorové vybavenia pracoviska montáže plynového zariadenia
(1)

Pracovisko montáže plynového zariadenia pozostáva najmä z označených a oddelených priestorov, a to z

a)
prijímacej kancelárie,
b)
priestoru dielne,
c)
prístupových a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)

Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku ...

1.

dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2.

šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3.

výšku 3 m,

4.

šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

1.

dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2.

šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3.

výšku 3 m,

4.

šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.

(3)

Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu B musí mať okrem priestoru podľa odseku ...

a)
dĺžku 13,4 m,
b)
šírku 5 m,
c)
výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m,
e)
výšku brány 4,1 m.
(4)

Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn podľa odsekov 2 a 3

a)
nesmie byť pod úrovňou terénu a nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť bez nedovetraných montážnych jám, kanalizačných vstupov, vstupov do inžinierskych sietí a bez ...
c)
musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni ...
d)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, ...
(5)

Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na zemný plyn podľa odsekov 2 a 3

a)
nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni ...
c)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, ...
(6)

Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska montáže plynového zariadenia vrátane odstavných plôch a ...

§ 91
Technologické vybavenie pracoviska montáže plynového zariadenia
(1)

Pracovisko montáže plynového zariadenia musí byť vybavené

a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie informačného ...
b)
platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ...
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej ...
d)
počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, ...
(2)

Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn podľa § 89 ods. 2 ...

a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s ...
c)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa,
e)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
f)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(3)

Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na zemný plyn podľa § 89 ods. 2 písm. b) musí ...

a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s ...
c)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
d)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo ...
e)
zdrojom stlačeného vzduchu na vykonávanie pevnostných a tesnostných skúšok rozvodu plynu pri pretlaku ...
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého ...
g)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(4)

Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 11. ...

§ 92
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)

Meradlá podľa § 91 ods. 2 písm. e) a § 91 ods. 3 písm. f) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú ...

(2)

Meradlá podľa § 91 ods. 3 písm. c) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom, spôsobom ...

(3)

Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická ...

a)
nie je oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,
b)
má na kalibráciu vypracované písomné postupy,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,
3.
teodolit.
(4)

O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti, ...
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)

Prístroje podľa § 91 ods. 2 písm. c) a § 91 ods. 3 písm. d) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom ...

§ 93
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montáži plynových zariadení podľa § 91 ods. ...

§ 94
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania ...
(1)

O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak ...
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)

Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára ...

Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a ...

§ 95
Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov
(1)

Údaje o montáži plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív, pečiatok používaných pri montáži ...

a)
informačnom systéme do 31. decembra 2006,
b)
automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.
(2)

Informačný systém podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z

a)
evidencie príjmu a výdaja tlačív, pečiatok vedenej manuálne v Knihe príjmu a výdaja tlačív spôsobom ...
b)
evidencie údajov o montáži plynových zariadení vedenej v elektronickej podobe v Evidenčnej knihe montáží ...
(3)

Evidencia údajov podľa odseku 2 písm. b) je vedená v databáze montáže plynových zariadení v rozsahu ...

a)
poradové číslo,
b)
séria a evidenčné číslo Protokolu o montáži plynového zariadenia,
c)
značka vozidla,
d)
druh vozidla/kategória,
e)
evidenčné číslo vozidla,
f)
obchodný názov vozidla,
g)
obchodný názov alebo značka retrofitného systému,
h)
číslo homologizácie retrofitného systému,
i)
značka plynového zariadenia,
j)
typ plynového zariadenia,
k)
dátum montáže plynového zariadenia,
l)
typ vozidla/variant/verzia,
m)
zdvihový objem valcom (cm3),
n)
najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),
o)
identifikačné číslo vozidla VIN,
p)
identifikačné číslo motora (typ),
q)
číslo osvedčenia o typovom schválení systému,
r)
číslo konania rozhodnutia o jednotlivom schválení systému,
s)
číslo osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
t)
číslo konania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla,
u)
kód, priezvisko a podpis technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,
v)
ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení.
w)
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.
(4)

Automatizovaným informačným systémom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie jednotný informačný systém vedený ...

(5)

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 12.

§ 96
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a o prijatých a pridelených pečiatkach ...
(1)

Evidencia prijatých a vydaných tlačív sa vedie v Knihe príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje

a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním ...
d)
dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu,
e)
počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel počas pracovnej zmeny a meno, priezvisko ...
f)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových ...
g)
mená, priezviská a podpisy osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení ...
h)
počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív počas ...
(2)

Ak sa tlačivo manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej ...

(3)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení vedie evidenciu prijatých a vydaných pečiatok v Knihe príjmu ...

a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísel a poradových čísel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním ...
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení s uvedením ich identifikačných ...
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových ...
(4)

Evidencia tlačív a pečiatok sa vedie v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 ...

(5)

Vypísaná Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje počas piatich rokov. ...

(6)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorej oprávnenie na vykonávanie montáže plynových zariadení ...

§ 97
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup ...
(1)

Inventarizácia skladových zásob tlačív a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby montáže plynových zariadení ...

(2)

Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určený ...

(3)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné ...

a)
názov tlačiva alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)

Poškodené alebo zničené tlačivá a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo o zničení odovzdá alebo ...

(5)

Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo k odcudzeniu tlačív alebo pečiatok, osoba, ktorá ...

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému ...

§ 98
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)

Žiadosť sa podáva na

a)
základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže ...
1.
skvapalnený ropný plyn,
2.
zemný plyn,
b)
zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových ...
c)
zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových ...
(2)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia ...
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť ...
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.
(3)

Prílohou k žiadosti je

a)
kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným okresným úradom; to sa nevzťahuje na ...
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
c)
kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení ...
d)
kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení ...
(4)

Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 24 hodín teoretickej výučby, 8 hodín ...

a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,
b)
právne predpisy upravujúce výrobu, dovoz plynových zariadení, schvaľovanie systémov plynových zariadení ...
c)
medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,
d)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
e)
technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení ...
f)
praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo na zemný plyn do vozidiel ...
g)
automatizovaný informačný systém podľa § 28 ods. 1 vedený poverenou technickou službou montáže plynových ...
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 95 ods. 1 písm. b) vedený oprávnenou osobou montáže plynových ...
i)
bezpečnostné predpisy, poskytovanie prvej pomoci, spôsoby zisťovania úniku plynu, obsluhu tlakových ...
j)
konštrukciu, vyhotovenie a funkciu jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
k)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových ...
(5)

Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín teoretickej ...

a)
medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivo,
b)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
c)
praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn do vozidiel ...
(6)

Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa ...

a)
identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila ...
c)
druh plynného paliva, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,
d)
dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(7)

Poverená technická služba montáže plynových zariadení vedie a spravuje údaje o základnom školení, zdokonaľovacom ...

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, ...

§ 99
Doškoľovací kurz
(1)

Písomná žiadosť obsahuje

a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo ...
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ...
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.
(2)

Prílohou k žiadosti je

a)
kópia oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení vydaného príslušným okresným úradom,
b)
kópia osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 94 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.
(3)

Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení sa vykonáva ...

(4)

Doškoľovací kurz, ak to nariadil príslušný okresný úrad, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu ustanovenom ...

(5)

Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ...
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej ...
(6)

Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú v automatizovanom ...

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia ...

§ 100
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika montáže plynových ...

(2)

Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 99 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia ...

(3)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže sa vykonať v akomkoľvek ...

(4)

Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu. Písomný test obsahuje otázky z

a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,
b)
právnych predpisov upravujúcich schvaľovanie systémov plynových zariadení a prestavieb vozidiel montážou ...
c)
medzinárodných predpisov súvisiacich s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá, ...
d)
metodík a metód používaných pri montáži plynových zariadení,
e)
technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení ...
f)
vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do príslušných dokladov,
g)
informačného systému podľa § 28 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 28 ods. ...
h)
informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 95 ods. ...
i)
bezpečnostných predpisov, poskytovania prvej pomoci, spôsobov zisťovania úniku plynu, obsluhy tlakových ...
j)
konštrukcie, vyhotovenia a funkcie jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
k)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových ...
(5)

Písomné testy sa skladajú

a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu A obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
2.
testy typu B obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn, ...
3.
testy typu C obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na zemný plyn,
b)
z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu D obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn, ...
2.
testy typu E obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na zemný plyn.
(6)

Písomná časť skúšky vykonávaná testom typu A trvá 45 minút, testom typu B, C, D, E trvá 20 minút.

(7)

Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní ...

(8)

Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže ...
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže ...
(9)

Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ ...

(10)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené ...

(11)

Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia technika montáže ...

§ 101
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)

O výsledku skúšky podľa § 100 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie ...

a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technika montáže ...
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení ...
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie, ...
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej ...
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 100 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou ...
(2)

Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba montáže plynových zariadení ...

(3)

Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba montáže plynových zariadení ...

a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika montáže plynových zariadení, ...
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení ...
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy ...
(4)

Skúšobná komisia sa skladá z

a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej ...
(5)

Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení ...

(6)

Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu ...

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie montáže ...

§ 102
(1)

Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní montáže ...

a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pri ...
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno ...
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)

Prílohou žiadosti je

a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je ...
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ...
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ...

Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do protokolu o montáži plynového zariadenia ...

§ 103
(1)

Po vykonaní montáže plynového zariadenia sa do protokolu o montáži plynového zariadenia

a)
zapisujú údaje o namontovanom plynovom zariadení na základe údajov z osvedčenia o typovom schválení ...
b)
zapisujú údaje o vozidle na základe údajov z osvedčenia o evidencii časti I a z osvedčenia o evidencii ...
c)
vyznačí deň, mesiac a rok vykonania montáže plynového zariadenia, uvedie sa kód a priezvisko technika ...
(2)

Správnosť údajov sa potvrdzuje podpisom technika montáže plynového zariadenia a odtlačkom pečiatky.

(3)

Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynového zariadenia sa v opise vyznačí poradové číslo protokolu ...

§ 103a
Spoločné ustanovenie

Minimálne požiadavky na kontrolné úkony, ktoré sú ustanovené metodikou na vykonávanie pravidelných technických ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 104
Prechodné ustanovenia
(1)

Technickej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo

a)
kategórie L1e a L2e uvedené v § 47 ods. 1 písm. a), počnúc 1. júlom 2008,
b)
kategórie T a R uvedené v § 47 ods. 1 písm. f), počnúc 1. januárom 2009.
(2)

Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú ...

(3)

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá vykonáva emisné kontroly a prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly ...

(4)

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným ...

a)
od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie ...
b)
od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie ...
(5)

Vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom uvedené v § 67 ods. ...

(6)

Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie T uvedené v § 67 ods. 1 písm. e), počnúc ...

(7)

Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorá vykonáva montáže plynových zariadení a prevádzkuje ...

(8)

Ustanovenia podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p) sa uplatňujú od 1. januára 2009, ustanovenie ...

§ 104a
(1)

Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú ...

(2)

Identifikačné znaky „LPG“ podľa doterajších predpisov možno na vozidlách používať do 31. decembra 2008. ...

§ 104b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 20. novembra 2009
(1)

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších ...

(2)

Pracovisko sa vybaví zariadením na komunikáciu s OBD podľa § 53 ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. d) od ...

(3)

Technologickým vybavením podľa § 34 ods. 2 písm. l) a s), § 34 ods. 5 písm. l), v) až x) a § 34 ods. ...

§ 104c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010

Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa ...

§ 104d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2013

Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené technologickým vybavením podľa § 72 ods. 1 písm. m) ...

§ 104e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

Ak v oprávnení na montáž plynových zariadení alebo v osvedčení technika montáže plynových zariadení, ...

§ 104f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
(1)

Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej ...

(2)

Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej ...

(3)

Mobilné stanice technickej kontroly, stanice technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, stanice ...

§ 105

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.

§ 106
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.

Ľubomír Vážny v. r.

Prílohy

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách

  Prevziať prílohu - VZOR

  Príloha č. 3a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel

  1.

  Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené

  a)

  najmenej tromi záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú digitálne statické obrazové záznamy (ďalej ...

  b)

  zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému ...

  c)

  dvoma zariadeniami na čítanie čiarového kódu (ďalej len „čítačka čiarového kódu“),

  d)

  ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia ...

  e)

  záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu stojaceho ...

  2.

  Zariadenie podľa bodu 1 písm. b) a d) môže byť spoločné pre viacero kontrolných liniek.

  3.

  Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na kontrolnú linku, priebeh technickej ...

  4.

  Zaznamenávanie vstupu vozidla na kontrolnú linku musí byť zabezpečené takto:

  a)

  jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti ...

  b)

  snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu ...

  c)

  snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

  1.

  evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,

  2.

  druhu vozidla,

  3.

  farby vozidla,

  4.

  ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať ...

  5.

  Zaznamenávanie priebehu technickej kontroly vozidla na kontrolnej linke musí byť zabezpečené takto: ...

  a)

  aspoň jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola na videozázname zaznamenanom ...

  b)

  ak pokrytie priestoru podľa písmena a) nemožno dosiahnuť jedným monitorovacím záznamovým zariadením, ...

  c)

  videozáznam podľa písmena a) musí byť automaticky ukladaný a uchovávaný na serveri záznamového zariadenia ...

  d)

  videozáznam podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie druhu, farby a prípadne aj ďalších zjavných ...

  6.

  Zaznamenávanie výstupu vozidla z kontrolnej linky musí byť zabezpečené takto:

  a)

  jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti ...

  b)

  snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu ...

  c)

  snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

  1.

  evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,

  2.

  druhu vozidla,

  3.

  farby vozidla,

  4.

  ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať ...

  7.

  Zaznamenávanie začiatku a ukončenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemožno kontrolovať ...

  a)

  monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku vozidla stojaceho ...

  b)

  snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu ...

  c)

  snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

  1.

  evidenčného čísla, ak je na vozidle tabuľka s evidenčným číslom,

  2.

  druhu vozidla,

  3.

  farby vozidla,

  4.

  ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať ...

  8.

  Zasielanie snímok do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel musí byť zabezpečené ...

  a)

  snímky podľa bodov 4, 6 a 7 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému technických ...

  b)

  z videozáznamu podľa bodu 5 musia byť automaticky každých 5 minút priebežne vyhotovované snímky; takto ...

  9.

  Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel sú súčasťou ...

  Príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD

  Valcová skúšobňa bŕzd na stanici technickej kontroly musí umožniť zaznamenanie a prenos nasledujúcich ...

  1.

  súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy na ...

  a)

  čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)], ...

  b)

  brzdná sila na každom jednotlivom brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd ...

  c)

  ovládacia sila [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p)],

  d)

  ovládací tlak prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],

  2.

  súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku parkovacej brzdy na ...

  a)

  čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)], ...

  b)

  brzdná sila na jednotlivom, parkovacou brzdou brzdenom kolese vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa ...

  3.

  hodnota tlaku v brzdnom okruhu prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. ...

  4.

  informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou [pri valcovej ...

  5.

  informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení parkovacou brzdou [pri valcovej ...

  6.

  hodnota pasívneho odporu prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy ...

  7.

  najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom ...

  8.

  hodnota najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej ...

  9.

  hodnota konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre technické kontroly

  1.

  Údaje o stanici technickej kontroly

  a)

  identifikačné číslo stanice technickej kontroly,

  b)

  typ stanice technickej kontroly,

  c)

  názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

  d)

  okres,

  e)

  adresa bydliska fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

  f)

  adresa stanice technickej kontroly,

  g)

  telefón,

  h)

  mobil,

  i)

  e-mail,

  j)

  fax,

  k)

  IČO,

  l)

  IČ DPH,

  m)

  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom stanice technickej kontroly,

  n)

  zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom stanice technickej kontroly,

  o)

  číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  p)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  q)

  kód kontrolnej linky alebo kódy kontrolných liniek.

  r)

  GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej ...

  2.

  Údaje o odborne spôsobilých osobách

  a)

  kód odborne spôsobilej osoby,

  b)

  meno a priezvisko,

  c)

  dátum a miesto narodenia,

  d)

  číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  e)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  f)

  rozsah udeleného osvedčenia,

  g)

  lehota platnosti osvedčenia.

  3.

  Údaje z tlačív používaných pri technických kontrolách

  3.1

  Technická kontrola pravidelná, zvláštna a administratívna

  a)

  séria a evidenčné číslo Protokolu o technickej kontrole vozidla,

  b)

  kód protokolu,

  c)

  druh kontroly/kód,

  d)

  značka vozidla,

  e)

  obchodný názov vozidla,

  f)

  druh vozidla/kategória,

  g)

  evidenčné číslo vozidla,

  h)

  dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

  i)

  dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,

  j)

  typ vozidla/variant/verzia,

  k)

  výrobné číslo karosérie (nadstavby),

  l)

  VIN,

  m)

  identifikačné číslo motora (typ),

  n)

  dátum kontroly,

  o)

  adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

  p)

  chyby na vozidle (kódy),

  q)

  brzdné sily a účinok bŕzd,

  r)

  hodnotenie výsledku technickej kontroly,

  s)

  ďalšie záznamy stanice technickej kontroly,

  t)

  teplota varu brzdovej kvapaliny,

  u)

  stav počítadla prejdenej vzdialenosti,

  v)

  séria a evidenčné číslo prideleného Osvedčenia o technickej kontrole,

  w)

  séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

  x)

  druh nasledujúcej kontroly,

  y)

  lehota platnosti,

  z)

  kód a priezvisko kontrolného technika, ktorý kontrolu vykonal,

  aa)

  kód a priezvisko kontrolného technika vedúceho stanice technickej kontroly alebo zástupcu vedúceho stanice ...

  bb)

  čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

  cc)

  čas posledného zápisu do protokolu na linke,

  dd)

  ďalšie údaje automaticky prenesené z meradiel a prístrojov.

  3.2

  Technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo ...

  a)

  dátum kontroly,

  b)

  číslo strany/generované poradové číslo protokolu,

  c)

  číslo rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

  d)

  technické údaje vozidla

  1.

  druh,

  2.

  kategória,

  3.

  VIN,

  4.

  značka,

  5.

  obchodný názov,

  6.

  typ/variant/verzia,

  7.

  výrobca vozidla (podvozku),

  8.

  číslo typového schválenia ES,

  9.

  dátum typového schválenia ES,

  10.

  výrobca motora,

  11.

  identifikačné číslo motora (typ),

  12.

  zdvihový objem valcov (cm3),

  13.

  katalyzátor,

  14.

  najväčší výkon motora/otáčky,

  15.

  druh paliva/zdroj energie,

  16.

  výkon/hmotnosť (kat. L) (kW.kg-1),

  17.

  prevodovka/počet stupňov,

  18.

  druh (typ),

  19.

  farba,

  20.

  výrobca,

  21.

  výrobné číslo,

  22.

  počet miest na sedenie, z toho núdzových,

  23.

  počet miest na státie,

  24.

  počet lôžok,

  25.

  zaťaženie strechy (kg),

  26.

  objem skrine – cisterny (m3),

  27.

  objem palivovej nádrže (l),

  28.

  celkové rozmery (mm) d: š: v:,

  29.

  rozmery ložnej plochy (mm),

  30.

  prevádzková hmotnosť (kg),

  31.

  najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg),

  32.

  najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu (kg) 1. 2. 3. 4.,

  33.

  najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg),

  34.

  najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla (kg),

  35.

  brzdeného,

  36.

  nebrzdeného,

  37.

  brzdy ES/EHK,

  38.

  prevádzková,

  39.

  parkovacia,

  40.

  odľahčovacia,

  41.

  núdzová,

  42.

  ABS,

  43.

  druh kolies,

  44.

  počet náprav,

  45.

  z toho poháňaných 1. 2. 3. 4.,

  46.

  rázvor (mm),

  47.

  rozmer a druh pneumatík na náprave/zdvojená 1. 2. 3. 4.,

  48.

  rozmer ráfikov na náprave 1. 2. 3. 4.,

  49.

  najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla (km.h-1),

  50.

  spájacie zariadenie trieda,

  51.

  značka,

  52.

  typ,

  53.

  schvaľovacia značka,

  54.

  najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia,

  55.

  horný záves (kg),

  56.

  spodný záves (kg),

  57.

  točnica (kg),

  58.

  emisie zvuku ES/EHK,

  59.

  hladina vonkajšieho zvuku vozidla,

  60.

  stojaceho (dB(A)),

  61.

  pri otáčkach (min-1),

  62.

  za jazdy (dB(A)),

  63.

  emisie a spotreba ES/EHK,

  64.

  dymivosť ES/EHK,

  65.

  CO,

  66.

  HC,

  67.

  NOx,

  68.

  HC+NOx (g.km-1),

  69.

  častice,

  70.

  korigovaný súčiniteľ absorpcie (m-1),

  71.

  CO2 (g.km-1),

  72.

  spotreba paliva (l.100 km-1),

  e)

  dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

  f)

  ďalšie úradné záznamy,

  g)

  zistené chyby a nesplnenie predpisov,

  h)

  ďalšie záznamy stanice technickej kontroly,

  i)

  podklady použité pri kontrole vozidla a na zistenie technických údajov vozidla,

  j)

  návrh pre okresný úrad,

  k)

  vyhodnotenie výsledku kontroly,

  l)

  lehota nasledujúcej technickej kontroly pravidelnej,

  m)

  technickú kontrolu vykonala stanica technickej kontroly číslo,

  n)

  kód a priezvisko kontrolného technika,

  o)

  kód, priezvisko schvaľujúceho kontrolného technika,

  p)

  kód protokolu,

  q)

  čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

  r)

  čas posledného zápisu do protokolu na linke.

  3.3

  Technická kontrola o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí

  a)

  číslo osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,

  b)

  výrobca vozidla,

  c)

  číslo podvozku vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla (ak je),

  e)

  názov a obchodná adresa dopravcu, prevádzkovateľa alebo vlastníka,

  f)

  opis vozidla,

  g)

  druh schválenia vozidla,

  h)

  spomaľovací brzdový systém – áno/nie,

  i)

  opis cisternového a batériového vozidla,

  1.

  výrobca cisterny,

  2.

  schvaľovacie číslo cisternového/batériového vozidla,

  3.

  výrobné sériové číslo cisterny alebo označenie článkov batériového vozidla,

  4.

  rok výroby,

  5.

  kód cisterny,

  6.

  osobitné ustanovenia,

  j)

  nebezpečné veci schválené na prepravu,

  k)

  poznámky,

  l)

  platí do,

  m)

  predĺženie platnosti,

  n)

  čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

  o)

  čas posledného zápisu do protokolu na linke,

  p)

  kód protokolu uvedený v Protokole o technickej kontrole vozidla.

  3.4

  Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

  a)

  séria a evidenčné číslo Potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,

  b)

  číslo potvrdenia o zhodnosti nákladných automobilov so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a hluku, ...

  c)

  číslo potvrdenia o plnení bezpečnostných požiadaviek,

  d)

  značka a typ vozidla,

  e)

  VIN,

  f)

  rozlíšenie prípojného vozidla (TRAILER/SEMITRAILER),

  g)

  typ motora,

  h)

  výrobné číslo motora,

  i)

  identifikácia oprávnenej osoby TK (názov, adresa),

  j)

  korigovaný súčiniteľ absorpcie nameraný pri emisnej kontrole,

  k)

  miesto vykonania kontroly,

  l)

  dátum vykonania kontroly,

  m)

  lehota platnosti kontroly,

  n)

  čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

  o)

  čas posledného zápisu do protokolu na linke,

  p)

  kód protokolu uvedený v Protokole o technickej kontrole vozidla.

  3.5

  Technická kontrola opakovaná

  Evidujú sa rovnaké údaje ako pri predchádzajúcich druhoch technických kontrol, na ktoré sa opakovaná ...

  4.

  Údaje o školeniach alebo kurzoch

  a)

  poradové číslo školenia alebo kurzu,

  b)

  názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

  c)

  dátum začatia školenia alebo kurzu,

  d)

  dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

  e)

  dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  f)

  poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  g)

  identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

  5.

  Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

  a)

  poradové číslo z protokolu o skúškach,

  b)

  dátum vykonania skúšky,

  c)

  identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

  d)

  výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

  6.

  Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  d)

  série a evidenčné čísla tlačív, ak sú pridelené, a série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek, ...

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

  h)

  zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

  i)

  zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

  7.

  Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných pečiatok,

  d)

  identifikačné čísla pečiatok,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

  8.

  Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

  a)

  názov meradla alebo prístroja,

  b)

  typ meradla alebo prístroja,

  c)

  výrobca meradla alebo prístroja,

  d)

  dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

  e)

  identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do ...

  9.

  Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol

  a)

  identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

  b)

  dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

  c)

  identifikačné číslo, pod ktorým bude stanica technickej kontroly evidovaná,

  d)

  dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

  e)

  dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.

  10.

  Údaje o štatistických výstupoch

  Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre ...

  Príloha č. 4a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  POŽIADAVKY NA KONTROLNÉ ÚKONY NA VYKONÁVANIE TECHNICKÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH A NA VYKONÁVANIE EMISNÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH

  Vysvetlivky:

  Táto príloha obsahuje položky, ktoré sa majú kontrolovať pri technickej kontrole a emisnej kontrole, ...

  Všetky položky uvedené v zozname sa pri pravidelnej technickej kontrole vozidla považujú za povinné ...

  „Príčiny poruchy“ neplatia v prípadoch, keď sa týkajú požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými ...

  (1) Neprimeraná oprava alebo úprava komponentu znamená opravu alebo modifikáciu, ktorá má nepriaznivý ...

  (2) ISO 21069 Cestné vozidlá – Skúšanie brzdových systémov pre vozidlá s maximálnou prípustnou celkovou ...

  (3) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené systémom ABS, alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991. ...

  (4) 45 % pre vozidlá prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v požiadavkách, podľa ...

  (5) 43 % pre návesy a ojové prívesy prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v ...

  (6) 2,2 m.s-2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.

  (a) „Požiadavky“ sa ustanovujú v rámci požiadaviek typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého prihlásenia ...

  (b) (X) – označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia na pozemnej komunikácii, ...

  (c) (XX) – tento dôvod nevyhovenia sa uplatňuje len v prípade, ak je kontrola nariadená vnútroštátnymi ...

  Príloha č. 4b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Miera zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách

  Vysvetlivky:

  Príloha č. 4d k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA KONTROLUJÚ POČAS CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY Z HĽADISKA BRZDOVEJ SÚSTAVY A VÝFUKOVÝCH EMISIÍ

  Vysvetlivky:

  (1) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený ...

  (2) 45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu a požiadaviek prvej evidencie podľa toho, ...

  (3) 43 % pre návesy a prívesy s ojom zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v nariadeniach(a) ...

  (4) Pre vozidlá kategórií N1, N2 a N3 2,2 m.s- 2.

  (5) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických ...

  (6) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických ...

  (a) „Požiadavky“ predstavujú napríklad požiadavky typového schvaľovania ustanovené v deň prvej evidencie ...

  (E) – písmenom (E) sú označené položky, ktoré možno skontrolovať len s použitím zariadenia.

  Vizuálna kontrola znamená, že inšpektor by v prípade potreby mal položky skontrolovať nielen zrakom, ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  SPRÁVA O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Štatistický prehľad o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami vozidiel

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri emisných kontrolách

  p.č. Meradlo (prístroj) Veličina meraná (zisťovaná) meradlom (prístrojom) Meracia jednotka § 53 Najmenší ...

  Príloha č. 7a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel

  1.

  Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené

  a)

  najmenej dvoma záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú snímky; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej ...

  b)

  zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému ...

  c)

  dvoma čítačkami čiarového kódu; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly jednou čítačkou čiarového ...

  d)

  ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia ...

  2.

  Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na pracovisko emisnej kontroly a výstup ...

  3.

  Zaznamenávanie vstupu vozidla na pracovisko emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:

  a)

  monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti vozidla ...

  b)

  snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu ...

  c)

  snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie

  1.

  evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,

  2.

  druhu vozidla,

  3.

  farby vozidla,

  4.

  ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať ...

  4.

  Zaznamenávanie výstupu vozidla z pracoviska emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:

  a)

  monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti vozidla ...

  b)

  snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu ...

  c)

  snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie

  1.

  evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,

  2.

  druhu vozidla,

  3.

  farby vozidla,

  4.

  ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

  d)

  evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať ...

  5.

  Snímky podľa bodov 3 a 4 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému emisných ...

  6.

  Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel sú ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre emisné kontroly

  1.

  Údaje o pracovisku emisnej kontroly

  a)

  identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly,

  b)

  typ pracoviska emisnej kontroly,

  c)

  názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

  d)

  okres,

  e)

  adresa bydliska fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

  f)

  adresa pracoviska emisnej kontroly,

  g)

  telefón,

  h)

  mobil,

  i)

  email,

  j)

  fax,

  k)

  IČO,

  l)

  IČ DPH,

  m)

  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska emisnej kontroly,

  n)

  zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska emisnej kontroly,

  o)

  číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  p)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  q)

  kód kontrolnej linky.

  r)

  GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného ...

  2.

  Údaje o odborne spôsobilých osobách

  a)

  kód odborne spôsobilej osoby,

  b)

  meno a priezvisko,

  c)

  dátum a miesto narodenia,

  d)

  číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  e)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  f)

  rozsah udeleného osvedčenia,

  g)

  lehota platnosti osvedčenia.

  3.

  Údaje z tlačív používaných pri emisných kontrolách

  a)

  séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,

  b)

  kód protokolu,

  c)

  druh emisnej kontroly/kód,

  d)

  značka vozidla,

  e)

  obchodný názov vozidla,

  f)

  druh vozidla/kategória,

  g)

  evidenčné číslo vozidla,

  h)

  dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

  i)

  dátum prvej evidencie vozidla v SR,

  j)

  chybová pamäť systému OBD,

  k)

  VIN/CIN/CVN,

  l)

  stav parametrov systému OBD,

  m)

  typ vozidla/variant/verzia,

  n)

  VIN,

  o)

  identifikačné číslo motora (typ),

  p)

  druh paliva/zdroj energie,

  q)

  emisný systém,

  r)

  hodnoty určené alebo ustanovené,

  s)

  dátum kontroly,

  t)

  adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

  u)

  vizuálna kontrola,

  v)

  kontrolovaný parameter,

  w)

  hodnota určená (ustanovená),

  x)

  hodnota nameraná,

  y)

  hodnotenie,

  z)

  vyhodnotenie výsledku emisnej kontroly,

  aa)

  ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly,

  bb)

  stav počítadla prejazdenej vzdialenosti,

  cc)

  séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole,

  dd)

  séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

  ee)

  druh nasledujúcej kontroly,

  ff)

  lehota platnosti,

  gg)

  kód a priezvisko technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal,

  hh)

  kód a priezvisko technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu overil,

  ii)

  čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

  jj)

  čas posledného zápisu do protokolu na linke,

  kk)

  ďalšie údaje automaticky prenesené z meradiel a prístrojov.

  4.

  Údaje o školeniach alebo kurzoch

  a)

  poradové číslo školenia alebo kurzu,

  b)

  názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

  c)

  dátum začatia školenia alebo kurzu,

  d)

  dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

  e)

  dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  f)

  poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  g)

  identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

  5.

  Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

  a)

  poradové číslo z protokolu o skúškach,

  b)

  dátum vykonania skúšky,

  c)

  identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

  d)

  výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

  6.

  Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  d)

  série a evidenčné čísla tlačív a kontrolných nálepiek,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

  h)

  zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

  i)

  zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

  7.

  Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných pečiatok,

  d)

  identifikačné čísla pečiatok,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

  8.

  Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

  a)

  názov meradla alebo prístroja,

  b)

  typ meradla alebo prístroja,

  c)

  výrobca meradla alebo prístroja,

  d)

  dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

  e)

  identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do ...

  9.

  Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol

  a)

  identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

  b)

  dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

  c)

  identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko emisnej kontroly evidované,

  d)

  dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

  e)

  dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.

  10.

  Údaje o štatistických výstupoch

  Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Požiadavky a parametre na prístroje používané pri kontrolách originality

  (1)

  Prístroje na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli

  a)

  Ďalšie požiadavky:

  1.

  zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

  2.

  analyzovať mieru pnutia v kovovom materiáli v osi X, osi Y a zároveň hrúbku povlakovej vrstvy každého ...

  3.

  priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,

  4.

  možnosť opakovane vykonať časť analýzy a celú analýzu,

  5.

  zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

  6.

  riadiť merací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,

  7.

  pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným ...

  b)

  Ďalšie požiadavky:

  1.

  zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

  2.

  analyzovať zmenu mikroštruktúry v kovovom materiáli,

  3.

  priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,

  4.

  možnosť opakovane vykonať časť a celú analýzu,

  5.

  zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

  6.

  riadiť proces analýzy riadiacim počítačom s obslužným programom,

  7.

  pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným ...

  (2)

  Ďalšie požiadavky:

  Prístroje schopné nedeštruktívnym spôsobom zmerať a vyhodnotiť hrúbku povlakovej vrstvy karosérie vozidla. ...

  1.

  merať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

  2.

  merať hrúbku povlakovej vrstvy na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla,

  3.

  minimálne rozpätie meraných hodnôt je 0 až 500 µm,

  4.

  maximálna prípustná odchýlka merania je 5 %,

  5.

  namerané hodnoty priebežne vyhodnotiť, zobraziť a priamo zaznamenať do kontrolného počítača,

  6.

  schopnosť merať aj na ťažšie prístupných miestach pomocou samostatnej meracej sondy.

  (3)

  Ďalšie požiadavky:

  Prístroje schopné nedeštruktívnym spôsobom vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu konštrukcie ...

  1.

  vyhodnocovať zmeny nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

  2.

  vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, ...

  3.

  signalizovať zistené zmeny akusticky a/alebo vizuálne,

  4.

  možnosť jednoduchej a rýchlej kalibrácie prístroja,

  5.

  zaznamenať načítané hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

  6.

  načítať hodnoty zmeny kvality kovového materiálu na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla.

  (4)

  Ďalšie požiadavky:

  Výpočtovou technikou riadené prístroje a zariadenia schopné overiť pravosť dokladov od vozidla. ...

  1.

  schopnosť zobrazovať ochranné prvky dokladu viditeľné v UV spektre,

  2.

  schopnosť zobrazovať ochranné prvky vodoznaky,

  3.

  schopnosť zobrazovať ochranné prvky text na ochranných kovových vláknach,

  4.

  schopnosť zobrazovať ochranné prvky mikropísmo,

  5.

  riadiť merací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,

  6.

  snímať, zobraziť a uložiť v elektronickej forme jednotlivé snímky dokladov a ich ochranných prvkov, ...

  7.

  riadiaci počítač obsahuje databázu vzorových dokladov s popisom alebo zobrazením ochranných prvkov, ...

  8.

  pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným ...

  (5)

  Ďalšie požiadavky:

  Mikrokamery riadené výpočtovou technikou schopné vizuálne sprístupniť ťažko dostupné miesta na zistenie ...

  1.

  riadiť a zobrazovať činnosť kamery výpočtovou technikou a obslužným programom,

  2.

  schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach pomocou flexibilného držadla,

  3.

  schopnosť zaznamenávať a ukladať obrazovú informáciu vo forme obrázkov na disk kontrolného počítača, ...

  4.

  minimálne rozlíšenie uložených obrázkov 800 x 600 bodov, 16,7 mil. farieb,

  5.

  schopnosť zobrazenia detailných zväčšenín – makrosnímky max. od 2 cm,

  6.

  pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným ...

  (6)

  Minimálne parametre:

  1.

  3 megapixel,

  2.

  LCD zobrazovacia jednotka,

  3.

  3 x optické priblíženie,

  4.

  512 MB pamäťová karta,

  5.

  interný blesk s možnosťou vypnutia,

  6.

  makrorežim – makrosnímky max. od 10 cm.

  (7)

  Ďalšie požiadavky:

  Mikroskop riadený výpočtovou technikou schopný vyhotoviť, zobraziť a zaznamenať makroskopické zväčšeniny ...

  1.

  riadiť a zobrazovať činnosť mikroskopu kontrolným počítačom,

  2.

  schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach,

  3.

  schopnosť zaznamenávať obrazovú informáciu vo forme statických snímok a/alebo videa na disk kontrolného ...

  4.

  pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným ...

  5.

  eliminácia odleskov od kovových a nekovových plôch,

  6.

  možnosť vypínania integrovaných osvetlení,

  7.

  kryt so zvýšenou odolnosťou.

  1.

  Rozlíšenie:

  2.

  Zväčšenie: 200 ×

  3.

  Rozhranie: USB 2.0 a vyššie

  4.

  Farba svetla: biela

  5.

  Meranie: úsečka, uhol

  6.

  Filter: polarizačný.

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre kontroly originality

  1.

  Údaje o pracovisku kontroly originality

  a)

  identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,

  b)

  typ pracoviska kontroly originality,

  c)

  názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

  d)

  okres,

  e)

  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

  f)

  adresa pracoviska kontroly originality,

  g)

  telefón,

  h)

  mobil,

  i)

  e-mail,

  j)

  fax,

  k)

  IČO,

  l)

  IČ DPH,

  m)

  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska kontroly originality, ...

  n)

  zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska kontroly originality,

  o)

  číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  p)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  q)

  kód kontrolnej linky.

  r)

  GPS súradnice pracoviska kontroly originality.

  2.

  Údaje o odborne spôsobilých osobách

  a)

  kód odborne spôsobilej osoby,

  b)

  meno a priezvisko,

  c)

  dátum a miesto narodenia,

  d)

  číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  e)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  f)

  rozsah udeleného osvedčenia,

  g)

  lehota platnosti osvedčenia.

  3.

  Údaje z odborného posudku o kontrole originality vozidla

  a)

  séria a evidenčné číslo odborného posudku o kontrole originality vozidla,

  b)

  kód protokolu,

  c)

  meno a priezvisko/názov prevádzkovateľa vozidla,

  d)

  dátum narodenia/IČO prevádzkovateľa vozidla,

  e)

  adresa trvalého pobytu/sídlo prevádzkovateľa vozidla,

  f)

  meno a priezvisko vodiča vozidla,

  g)

  dátum narodenia/IČO vodiča vozidla,

  h)

  adresa trvalého pobytu vodiča vozidla,

  i)

  sprievodný doklad,

  j)

  číslo dokladu,

  k)

  dátum vystavenia dokladu,

  l)

  číslo objednávky,

  m)

  dátum kontroly,

  n)

  adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

  o)

  druh vozidla/kategória,

  p)

  značka vozidla,

  q)

  obchodný názov vozidla,

  r)

  typ vozidla/variant/verzia,

  s)

  VIN,

  t)

  výrobca vozidla (podvozka),

  u)

  číslo a dátum typového schválenia ES,

  v)

  číslo a dátum konania o uznaní typového schválenia ES,

  w)

  dátum vydania a číslo osvedčenia (ZTO) o typovom schválení,

  x)

  číslo a dátum konania o jednotlivom schválení,

  y)

  evidenčné číslo vozidla,

  z)

  dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

  aa)

  dátum prvej evidencie vozidla v SR,

  bb)

  farba karosérie (nadstavby),

  cc)

  identifikačné číslo motora (typ),

  dd)

  zdvihový objem valcov,

  ee)

  druh paliva/zdroj energie,

  ff)

  prevodovka/počet stupňov,

  gg)

  klasifikácia,

  hh)

  hodnotenie výsledku kontroly originality,

  ii)

  ďalšie záznamy pracoviska kontroly originality,

  jj)

  stav počítadla prejdenej vzdialenosti,

  kk)

  séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

  ll)

  mesiac a rok vykonania kontroly vyznačený na kontrolnej nálepke,

  mm)

  kód technika kontroly originality, ktorý kontrolu vykonal,

  nn)

  kód technika kontroly originality, ktorý overil správnosť údajov uvedených v odbornom posudku o kontrole ...

  oo)

  čas posledného zápisu do odborného posudku na príjme,

  pp)

  čas posledného zápisu do odborného posudku na linke.

  4.

  Údaje o školeniach alebo kurzoch

  a)

  poradové číslo školenia alebo kurzu,

  b)

  názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

  c)

  dátum začatia školenia alebo kurzu,

  d)

  dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

  e)

  dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  f)

  poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  g)

  identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

  5.

  Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

  a)

  poradové číslo z protokolu o skúškach,

  b)

  dátum vykonania skúšky,

  c)

  identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

  d)

  výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

  6.

  Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

  d)

  série a evidenčné čísla tlačív a kontrolných nálepiek,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

  h)

  zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

  i)

  zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

  7.

  Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných pečiatok,

  d)

  identifikačné čísla pečiatok,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

  8.

  Údaje o schválených prístrojoch

  a)

  názov prístroja,

  b)

  typ prístroja,

  c)

  výrobca prístroja,

  d)

  dátum a číslo rozhodnutia o schválení prístroja ministerstvom,

  e)

  identifikácia žiadateľa o schválenie prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do zoznamu odporúčaných ...

  9.

  Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality

  a)

  identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

  b)

  dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

  c)

  identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko kontroly originality evidované,

  d)

  dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

  e)

  dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality.

  10.

  Údaje o oznámeniach zaslaných na Policajný zbor

  a)

  dátum oznámenia,

  b)

  druh oznámenia,

  c)

  identifikačné údaje o osobe, ktorá oznámenie vykonala,

  d)

  ďalšie záznamy poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a pracoviska kontroly originality. ...

  11.

  Údaje o štatistických výstupoch

  Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri montážach plynových zariadení

  p.č. Meradlo (prístroj) Veličina meraná (zisťovaná) meradlom (prístrojom) Meracia jednotka § 91 Najmenší ...

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre montáže plynových zariadení

  1.

  Údaje o pracovisku montáže plynových zariadení

  a)

  identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,

  b)

  typ pracoviska montáže plynových zariadení vrátane druhu plynného paliva,

  c)

  názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

  d)

  okres,

  e)

  adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

  f)

  adresa pracoviska montáže plynových zariadení,

  g)

  telefón,

  h)

  mobil,

  i)

  e-mail,

  j)

  fax,

  k)

  IČO,

  l)

  IČ DPH,

  m)

  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska montáže plynových zariadení, ...

  n)

  zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska montáže plynových zariadení,

  o)

  číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  p)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

  q)

  kód kontrolnej linky.

  r)

  GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.

  2.

  Údaje o odborne spôsobilých osobách

  a)

  kód odborne spôsobilej osoby,

  b)

  meno a priezvisko,

  c)

  dátum a miesto narodenia,

  d)

  číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  e)

  dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

  f)

  rozsah udeleného osvedčenia,

  g)

  lehota platnosti osvedčenia.

  3.

  Údaje z tlačív používaných pri montážach plynových zariadení

  3.1

  Montáž plynového zariadenia LPG

  a)

  séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,

  b)

  kód protokolu,

  c)

  dátum montáže,

  d)

  značka vozidla,

  e)

  obchodný názov vozidla,

  f)

  typ vozidla/variant/verzia,

  g)

  druh vozidla/kategória,

  h)

  evidenčné číslo vozidla,

  i)

  značka plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

  j)

  typ plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

  k)

  hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu LPG v nádrži (kg),

  l)

  identifikačné číslo motora (typ),

  m)

  VIN,

  n)

  zdvihový objem valcov (cm3),

  o)

  najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),

  p)

  druh paliva/zdroj energie,

  q)

  emisný systém,

  r)

  emisie ES/EHK,

  s)

  objem nádrže LPG (l),

  t)

  počet nádrží LPG,

  u)

  číslo homologizácie retrofitného systému; ak ide o retrofitný systém,

  v)

  obchodný názov alebo značka plynového zariadenia; ak ide o retrofitný systém,

  w)

  homologizačná značka schváleného plynového zariadenia

  1.

  nádrž,

  2.

  príslušenstvo pripojené k nádrži,

  3.

  80-percentný uzatvárací ventil,

  4.

  stavoznak,

  5.

  pretlakový (odpúšťací) ventil,

  6.

  diaľkovo ovládaný prevádzkový (obslužný) ventil s prepadovým ventilom,

  7.

  palivové čerpadlo,

  8.

  viacúčelový ventil,

  9.

  plynotesná skriňa,

  10.

  elektrická priechodka pre ovládače/čerpadlo LPG,

  11.

  spätný ventil,

  12.

  pretlakové zariadenie,

  13.

  vyparovač,

  14.

  regulátor tlaku,

  15.

  uzatvárací ventil,

  16.

  pretlakový ventil plynového potrubia,

  17.

  zariadenie na vstrek plynu alebo vstrekovač plynu,

  18.

  dávkovacia jednotka plynu samostatná alebo kombinovaná so zariadením na vstrek plynu,

  19.

  elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,

  20.

  tlakový snímač,

  21.

  teplotný snímač,

  22.

  filter LPG,

  23.

  ohybné hadice,

  24.

  plniaca jednotka,

  25.

  systém voľby paliva a elektrický systém,

  26.

  palivová lišta,

  27.

  zmiešavač plynu,

  28.

  servisná spojka (len pre jednopalivové vozidlá a bez systému pre núdzový dojazd),

  x)

  ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,

  y)

  číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém, ...

  z)

  číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný ...

  aa)

  číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; ak nejde o retrofitný systém, ...

  bb)

  číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; ak nejde o retrofitný systém, ...

  cc)

  kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal.

  dd)

  poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.

  3.2

  Montáž plynového zariadenia CNG

  a)

  séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,

  b)

  kód protokolu,

  c)

  dátum montáže,

  d)

  značka vozidla,

  e)

  obchodný názov vozidla,

  f)

  typ vozidla/variant/verzia,

  g)

  druh vozidla/kategória,

  h)

  evidenčné číslo vozidla,

  i)

  značka plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

  j)

  typ plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

  k)

  hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu CNG v nádrži (kg),

  l)

  identifikačné číslo motora (typ),

  m)

  VIN,

  n)

  zdvihový objem valcov (cm3),

  o)

  najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),

  p)

  druh paliva,

  q)

  emisný systém,

  r)

  emisie ES/EHK,

  s)

  objem nádrže CNG (l),

  t)

  počet nádrží CNG,

  u)

  číslo homologizácie retrofitného systému; ak ide o retrofitný systém,

  v)

  obchodný názov alebo značka plynového zariadenia; ak ide o retrofitný systém,

  w)

  homologizačná značka schváleného plynového zariadenia

  1.

  nádrž (nádoba),

  2.

  ventil nádrže (nádoby),

  3.

  automatický ventil,

  4.

  ručne ovládaný ventil,

  5.

  bezpečnostná poistka (spúšťaná teplotou),

  6.

  prietoková poistka (obmedzenie prietoku),

  7.

  indikátor tlaku (snímač a ukazovateľ tlaku plynu),

  8.

  zariadenie na obmedzenie prietoku plynu,

  9.

  regulátor tlaku,

  10.

  zmiešavač plynu,

  11.

  zariadenie na vstrekovanie alebo vstrekovač plynu,

  12.

  elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,

  13.

  plniaca jednotka,

  14.

  ohybné vedenie paliva,

  15.

  neohybné vedenie paliva,

  16.

  plynotesný obal,

  17.

  tlakový/teplotný snímač plynu,

  18.

  bezpečnostný poistný ventil,

  19.

  spätný ventil,

  20.

  servisný ventil,

  21.

  filter CNG,

  22.

  armatúry a spájacie súčiastky,

  23.

  systém voľby paliva a elektrický systém,

  x)

  ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,

  y)

  číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém, ...

  z)

  číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný ...

  aa)

  číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; ak nejde o retrofitný systém, ...

  bb)

  číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; ak nejde o retrofitný systém, ...

  cc)

  kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal.

  dd)

  poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.

  4.

  Údaje o školeniach alebo kurzoch

  a)

  poradové číslo školenia alebo kurzu,

  b)

  názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

  c)

  dátum začatia školenia alebo kurzu,

  d)

  dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

  e)

  dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  f)

  poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

  g)

  identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

  5.

  Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

  a)

  poradové číslo z protokolu o skúškach,

  b)

  dátum vykonania skúšky,

  c)

  identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

  d)

  výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

  6.

  Údaje o prijatých a vydaných tlačivách

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja tlačív,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných tlačív,

  d)

  série a evidenčné čísla tlačív,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív,

  h)

  zostatok tlačív,

  i)

  zoznam stratených alebo odcudzených tlačív.

  7.

  Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

  a)

  dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

  b)

  číslo príjmového a dodacieho dokladu,

  c)

  počet prijatých a vydaných pečiatok,

  d)

  identifikačné čísla pečiatok,

  e)

  identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej ...

  f)

  identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

  g)

  identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

  8.

  Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

  a)

  názov meradla alebo prístroja,

  b)

  typ meradla alebo prístroja,

  c)

  výrobca meradla alebo prístroja,

  d)

  dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

  e)

  identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do ...

  9.

  Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáží plynových zariadení ...

  a)

  identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

  b)

  dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

  c)

  identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko montáže plynových zariadení evidované,

  d)

  dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

  e)

  dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, ak ...

  10.

  Údaje o štatistických výstupoch

  Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti ...

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 3 a § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách ...
 • 1a)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy ...
 • 2)  Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní ...
 • 3)  Napríklad STN EN 3-3 Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky, ...
 • 4)  Napríklad STN EN 471 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie alebo podobná ...
 • 5)  STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. STN EN 12899-1 (73 7021) Trvalé zvislé dopravné ...
 • 6)  § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.
 • 6a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.
 • 6b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť ...
 • 6c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 7)  § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 9)  § 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 10)  Položka 73 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 ...
 • 11)  § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 12)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona ...
 • 13)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na ...
 • 14)  Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Slovenského ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 17)  § 39 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 18)  Vyhláška č. 176/1960 Zb. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. ...
 • 19)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 444/2005 Z. z. o nadobudnutí platnosti ...
 • 20)  Predpis Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT/ECMT CM(2005)9/FINAL.
 • 21)  § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 22)  Čl. 4, čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní ...
 • 23)  § 90 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
 • 23a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel ...
 • 23b)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 23c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 24)  § 85 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore