Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 20.10.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Štatistiky, Zmluvné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 568/2006 účinný od 01.01.2007 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 568/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 - Ročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde obsahuje
a)

informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o

1.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,

2.

hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,

3.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,

4.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,

5.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,

6.

stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

7.

stave splatnosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

8.

úrokovej citlivosti majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,

b)

bilanciu aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c)

výkaz nákladov a výnosov doplnkového dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 2 - Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje
a)

bilanciu aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

b)

výkaz nákladov a výnosov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,

c)

informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o jej očakávanom vývoji v nasledujúcom kalendárnom roku, prehľad o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o zárukách poskytnutých doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o rozdelení zisku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Šramko v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

  VZOR Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

  VZOR Bilancia aktív a pasív

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

  VZOR Výkaz nákladov a výnosov

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 568/2006 Z. z.

  VZOR Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

  Prevziať prílohu - Vzor 04

Načítavam znenie...
MENU
Hore