Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 567/2009 účinný od 01.10.2019

Platnosť od: 23.12.2009
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo duševného vlastníctva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 567/2009 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 567/2009 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 240/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 53 zákona č. 506/2009 ...

§ 1
Podrobnosti o náležitostiach prihlášky ochrannej známky
(1)

V prihláške ochrannej známky (ďalej len „prihláška“) sa uvedie,

a)
druh ochrannej známky v súlade s § 1a ods. 2 až 12,
b)
ak ide o označenie, ktoré obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, aj ich prepis v latinskom ...
c)
či sa označenie prihlasuje v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, ...
d)
adresa pre doručovanie podľa § 51 ods. 4 zákona, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu alebo so ...
(2)

Identifikačnými údajmi prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. b) zákona sa rozumejú meno, priezvisko ...

(3)

Identifikačnými údajmi zástupcu prihlasovateľa podľa § 24 ods. 2 písm. c) zákona sa rozumejú meno, priezvisko ...

(4)

Identifikačnými údajmi osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 44 ods. 1 zákona ...

(5)

Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti podľa § 26 ods. 1 písm. b) zákona, uvedie sa v prihláške ...

(6)

Ak je podaná žiadosť o zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra ochranných známok Medzinárodného ...

(7)

Prihláške sa na úrade pridelí spisová značka, vyznačí sa dátum jej podania a prihlasovateľovi sa vydá ...

Podrobnosti o náležitostiach vyjadrenia prihlasovaného označenia
§ 1a
(1)

Označenie sa v prihláške vyjadrí v súlade s odsekmi 2 až 12 a § 1b; predloženie vzorky nie je prípustným ...

(2)

Ochranná známka tvorená výlučne slovami alebo písmenami v latinke, arabskými číslicami alebo rímskymi ...

(3)

Ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby ...

(4)

Ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej ...

(5)

Ochranná známka tvorená osobitným spôsobom, ktorým je ochranná známka umiestnená na výrobok alebo pripevnená ...

(6)

Ochranná známka tvorená výlučne súborom prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ďalej len „ochranná známka ...

(7)

Ochranná známka tvorená výlučne

a)
jednou farbou bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie farby a uvedením kódu farby vrátane názvu ...
b)
kombináciou farieb bez obrysov sa vyjadrí predložením reprodukcie znázorňujúcej systematické usporiadanie ...
(8)

Ochranná známka tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (ďalej len „zvuková ochranná známka“) ...

(9)

Ochranná známka tvorená pohybom alebo zmenou pozície prvkov ochrannej známky alebo ktorej súčasťou je ...

(10)

Ochranná známka tvorená kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku ...

(11)

Ochranná známka obsahujúca prvky s holografickými znakmi (ďalej len „holografická ochranná známka“) ...

(12)

Iná ochranná známka, ako je uvedená v odsekoch 2 až 11, sa vyjadrí v súlade s § 2 písm. b) zákona akýmkoľvek ...

(13)

Ak z reprodukcie vyjadrenia nie je zrejmá orientácia prihlasovaného označenia, uvedie sa doplnením slov ...

(14)

Reprodukcia prihlasovaného označenia musí mať takú kvalitu, že je možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej ...

§ 1b

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá v týchto formátoch súborov:1) ...

a)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi, ak ide o
1.
obrazovú ochrannú známku,
2.
priestorovú ochrannú známku,
3.
pozičnú ochrannú známku,
4.
ochrannú známku vzoru,
5.
ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb alebo
6.
ochrannú známku podľa § 1a ods. 12,
b)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB, ...
c)
JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ...
1.
pohybovú ochrannú známku alebo
2.
holografickú ochrannú známku a
d)
MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o multimediálnu ochrannú známku.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o úpravu označenia
(1)

Žiadosť o úpravu označenia alebo ochrannej známky podľa § 27 ods. 1 a 4 zákona obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...
c)
nové vyjadrenie označenia alebo ochrannej známky v súlade s § 1a a 1b,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
e)
opis požadovanej zmeny.
(2)

Prílohou k žiadosti o úpravu označenia alebo ochrannej známky je doklad, ktorý potvrdzuje zmenu v údajoch ...

(3)

Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov alebo služieb podľa § 27 ods. 2 a 4 zákona obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...
c)
zúžený zoznam tovarov alebo služieb uvedených v poradí tried podľa triedenia ustanoveného medzinárodnou ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
§ 2a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu

Žiadosť o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
údaj o tom, ako požaduje prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zápis rozdeliť, spolu so zoznamom ...
§ 3
Podrobnosti o náležitostiach pripomienok proti zápisu označenia do registra ochranných známok úradu

Pripomienky proti zápisu označenia do registra obsahujú

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva ...
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej pripomienky smerujú,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
odôvodnenie pripomienok, prípadne dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie pripomienok opiera, vrátane zoznamu ...
§ 4
Podrobnosti o náležitostiach námietok proti zápisu označenia do registra

Námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú

a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva ...
b)
spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú, a deň jej zverejnenia,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú, vrátane uvedenia ich tried podľa ...
e)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodného ...
f)
odôvodnenie námietok,
g)
návrh, ako sa má o prihláške rozhodnúť,
h)
dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu.
§ 4a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v ...

Žiadosť o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky (§ 4 zákona) v konaní o námietkach ...

a)
spisovú značku prihlášky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že žiada o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej ...
e)
číslo zápisu staršej ochrannej známky, ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania týka.
§ 4b
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu v konaní o ...
(1)

Žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa a namietateľa, ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
výslovný prejav vôle prihlasovateľa a namietateľa, že žiadajú o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie ...
(2)

Prihlasovateľ a namietateľ môžu v žiadosti podľa odseku 1 navrhnúť dĺžku lehoty na zmierlivé vyriešenie ...

§ 5
Podrobnosti o údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva ...
(1)

Do registra sa zapisuje

a)
číslo zápisu ochrannej známky,
b)
dátum podania prihlášky, údaje o vzniku práva prednosti, prípadne práva seniority,
c)
dátum zverejnenia prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ...
d)
dátum zápisu ochrannej známky do registra,
e)
spisová značka prihlášky,
f)
vyjadrenie ochrannej známky; ak ochranná známka obsahuje slovné prvky v inom ako latinskom písme, zapíše ...
g)
opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,
h)
údaj, či je ochranná známka v čiernobielom alebo vo farebnom vyhotovení; ak ide o farebné vyhotovenie, ...
i)
trieda medzinárodnej klasifikácie obrazových prvkov ochrannej známky,
j)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej ...
k)
druh ochrannej známky,
l)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried medzinárodného ...
m)
dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie ochrannej známky,
n)
dátum obnovy zápisu ochrannej známky,
o)
medzinárodný zápis ochrannej známky,
p)
zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
r)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
s)
zrušenie ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú alebo iný zánik ochrannej známky ...
(2)

Do registra sa zapisuje aj

a)
úprava označenia alebo ochrannej známky,
b)
zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, uvedených v poradí tried ...
c)
zmena mena, priezviska a adresy trvalého pobytu alebo obchodného mena alebo názvu a sídla prihlasovateľa ...
d)
údaj o zmene zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky,
e)
zmena zoznamu osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
f)
údaje o prevode a prechode ochrannej známky vrátane údajov uvedených v § 9 ods. 1 písm. c),
g)
údaje o licenčnej zmluve uvedené v § 10 ods. 3 písm. c) až f),
h)
zriadenie a zánik záložného práva vrátane údajov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c),
i)
údaj o tom, že ochranná známka alebo prihláška je predmetom exekúcie,
j)
ďalšie údaje, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.
(3)

Pri zverejnení prihlášky podľa § 28 ods. 6 zákona sa vo vestníku uvedie

a)
spisová značka prihlášky,
b)
dátum podania prihlášky, údaje o vzniku práva prednosti alebo práva seniority,
c)
vyjadrenie označenia,
d)
opis podľa § 1a ods. 5 až 7, 9 a 12,
e)
druh ochrannej známky,
f)
slovné pomenovanie farieb alebo aj ich kódy vrátane názvu použitej vzorkovnice farieb, ak je označenie ...
g)
zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané, uvedených v poradí tried medzinárodného ...
h)
zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku,
i)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa,
j)
meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov zástupcu prihlasovateľa.
(4)

Po zápise ochrannej známky do registra sa vo vestníku zverejnia údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až ...

§ 6
Podrobnosti o náležitostiach osvedčenia, druhopisu osvedčenia, výpisu z registra a dokladu o vzniku ...
(1)

V osvedčení o zápise ochrannej známky do registra sa uvádzajú rozhodné údaje podľa § 5 ods. 1; ak je ...

(2)

Na žiadosť majiteľa ochrannej známky sa vydá druhopis osvedčenia o zápise ochrannej známky do registra ...

(3)

Na žiadosť sa vydá výpis z registra alebo výpis z údajov o prihláške každému, kto o to požiada. Výpis ...

(4)

Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky sa vydá doklad o vzniku práva prednosti, ktorý ...

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...
c)
vyjadrenie označenia alebo ochrannej známky,
d)
zoznam tovarov alebo služieb v poradí tried medzinárodného triedenia spolu s príslušným číslom triedy ...
e)
dátum podania prihlášky.
§ 7
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zmenu obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska ...

Žiadosť o zápis zmeny obchodného mena alebo názvu a sídla alebo mena, priezviska a adresy trvalého pobytu ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...

c)

nový názov alebo obchodné meno a sídlo alebo nové meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu prihlasovateľa ...

d)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...

§ 8
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu do registra

Žiadosť o zápis zástupcu alebo o zápis zmeny zástupcu v konaní o prihláške alebo v konaní o ochrannej ...

a)

spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,

b)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo prihlasovateľa alebo ...

c)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...

d)

plnomocenstvo udelené zástupcovi.

§ 9
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra
(1)

Žiadosť o zápis prevodu alebo prechodu ochrannej známky do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa ochrannej ...
d)
údaj o tom, či sa ochranná známka prevádza alebo či ochranná známka prechádza pre všetky tovary alebo ...
e)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
(2)

K žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky sa priloží zmluva o prevode, jej úradne overená kópia, úradne ...

(3)

K žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky sa priloží doklad preukazujúci prechod ochrannej známky ...

(4)

Pri žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky sa primerane použijú odseky 1 až 3.

(5)

K žiadosti o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky podľa § 19 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia ...

§ 10
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra a podrobnosti o náležitostiach ...
(1)

Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá žiada ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ...
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
(2)

K žiadosti o zápis licenčnej zmluvy do registra sa priloží úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy ...

(3)

Vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa licencie ...
d)
údaj o type licencie,
e)
údaj, či sa licencia poskytuje pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ...
f)
dátum uzatvorenia licenčnej zmluvy, prípadne aj dátum zániku licenčnej zmluvy.
(4)

Pri žiadosti o zápis licenčnej zmluvy, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na používanie označenia, ...

§ 11
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra
(1)

Žiadosť o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ...
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
(2)

K žiadosti o zápis záložného práva na ochrannú známku do registra sa priloží zmluva o zriadení záložného ...

(3)

Pri žiadosti o zápis záložného práva k prihláške sa primerane použijú odseky 1 a 2.

§ 11a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o zápis exekúcie do registra
(1)

Žiadosť o zápis exekúcie do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, jej názov a sídlo, ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
(2)

K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 sa použije primerane aj na žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie. K žiadosti o ukončenie ...

§ 12
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky
(1)

Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky do registra obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej ...
c)
vyhlásenie, že sa žiada o obnovu zápisu ochrannej známky,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
(2)

V prípade žiadosti podľa § 22 ods. 5 zákona sa uvedú aj údaje podľa § 2 ods. 3 písm. c).

§ 13
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na zrušenie ochrannej známky
(1)

Návrh na zrušenie ochrannej známky (ďalej len „návrh na zrušenie“) obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na zrušenie týka, vrátane uvedenia ich tried podľa ...
e)
odôvodnenie návrhu na zrušenie,
f)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
g)
dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie opiera, vrátane zoznamu dôkazov spolu s opisom ich obsahu,
h)
v prípade návrhu na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky preklad ...
(2)

K návrhu na zrušenie podľa § 34 ods. 2 zákona sa priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou ...

§ 14
Podrobnosti o náležitostiach návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú obsahuje

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka, vrátane ...
e)
označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zakladá, ...
f)
odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
g)
návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť,
h)
dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera, vrátane zoznamu dôkazov ...
i)
v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky ...
§ 14a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní ...

Žiadosť o preukázanie skutočného používania ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej ...

a)
spisovú značku prihlášky alebo číslo zápisu ochrannej známky,
b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa neskoršej ...
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou ...
d)
výslovný prejav vôle majiteľa neskoršej ochrannej známky, že žiada o preukázanie skutočného používania ...
e)
číslo zápisu staršej ochrannej známky (§ 4 zákona), ktorej sa žiadosť o preukázanie skutočného používania ...
§ 15
Podrobnosti o náležitostiach rozkladu

Súčasťou rozkladu alebo odôvodnenia rozkladu podľa § 40 ods. 3 zákona je aj zoznam dôkazov spolu s opisom ...

§ 16
Podrobnosti o vedení spisu

O prihláške a o ochrannej známke sa vedie osobitný spis, ktorý obsahuje všetky podania, správy a rozhodnutia ...

§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Podanie urobené v listinnej podobe sa v konaní o pripomienkach proti zápisu označenia do registra, v ...

(2)

Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby4) účastníka konania a identifikátor ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

v z. Ján Bachratý v. r.

Poznámky

  • 1)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy ...
  • 1a)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
  • 1b)  Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovaná ...
  • 2)  Napríklad § 69 a 259 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 460 až 487 Občianskeho zákonníka ...
  • 3)  § 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
  • 4)  § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore