Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 11.01.2015 do 28.02.2015

Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 11.01.2015
Účinnosť do: 28.02.2015
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST44JUD39212DSEUPP11ČL2

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 11.01.2015 do 28.02.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 543/2005 s účinnosťou od 11.01.2015 na základe 366/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a účel úpravy
a)

základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých organizačných útvarov ...

b)

náhradu nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní,

c)

niektoré postupy súdov pri vybavovaní vecí v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vrátane ...

d)

postup notára pri vykonávaní úkonov v konaní o dedičstve,

e)

výkon administratívnych a kancelárskych prác na súde pri výkone súdnictva a správe súdu.

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa súdom rozumejú okresné súdy, krajské súdy a Špeciálny súd, ak ...

(2)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem predseda senátu, rozumie sa tým aj jediný sudca, ktorý ...

(3)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne osoby, rozumejú sa nimi sudcovia, súdni úradníci ...

(4)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem súdne pojednávanie, rozumie sa tým hlavné pojednávanie, ...

(5)

Ak sa v tejto vyhláške používa pojem aplikácia, rozumejú sa tým technické a programové prostriedky ...

(6)

Na označovanie súdnych registrov sa používajú skratky súdnych registrov, ktorých prehľad je ...

(7)

Na účely tejto vyhlášky sa

a)

prvopisom rozumie prvý výtlačok písomnosti súdu vyhotovený použitím výpočtovej techniky zviazaný ...

b)

rovnopisom rozumejú ďalšie výtlačky písomnosti súdu uvedenej v písmene a),

c)

odpisom rozumie exemplár písomnosti súdu získaný prepísaním prvopisu použitím výpočtovej ...

d)

kópiou rozumie exemplár písomnosti súdu získaný použitím reprografického zariadenia; kópiou ...

DRUHÁ ČASŤ

SPRAVOVACÍ PORIADOK

PRVÁ HLAVA
ORGANIZÁCIA SÚDU

Prvý oddiel
Organizačné útvary súdu

§ 3
Organizačnými útvarmi súdu sú:
a)

súdne oddelenie,

b)

všeobecné súdne oddelenie a

c)

ostatné organizačné útvary súdu.

Súdne oddelenie
§ 4
(1)

Súdne oddelenie zriadené pre sudcu alebo senát sa skladá

a)

z vyššieho súdneho úradníka,

b)

z probačného a mediačného úradníka, ak ide o trestnoprávnu agendu,

c)

zo súdneho tajomníka a

d)

z asistenta.

(2)

Súdne oddelenie zriadené pre vyššieho súdneho úradníka sa skladá

a)

zo súdneho tajomníka a

b)

z asistenta.

(3)

Ak to vyžaduje rozsah súdnej agendy, môžu zamestnanci súdnych oddelení uvedení v odsekoch 1 a ...

§ 5
(1)

Činnosť súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá súdny tajomník určený rozvrhom ...

(2)

Súdny tajomník podľa odseku 1

a)

organizuje prácu v súdnom oddelení podľa pokynov sudcu, predsedu senátu, vyššieho súdneho úradníka ...

b)

dohliada na správne vedenie súdnych spisov a súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia,

c)

poskytuje informačnému centru súdu bežné informácie o stave súdneho konania vo veciach patriacich ...

d)

plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje táto vyhláška alebo osobitný predpis.

(3)

Sudca, predseda senátu alebo vyšší súdny úradník v rámci výkonu oprávnení podľa osobitného ...

(4)

Dohľad nad činnosťou všetkých súdnych oddelení príslušného súdu vykonáva predseda tohto ...

(5)

Podrobnosti o činnosti a organizácii súdneho oddelenia ustanoví rozvrh práce.

§ 6
Všeobecné súdne oddelenie
(1)

Zamestnanci súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva a ktorí nie sú zaradení do súdneho ...

(2)

Do všeobecného súdneho oddelenia sú vždy zaradení zamestnanci súdu, ktorí vykonávajú činnosti ...

(3)

Činnosť všeobecného súdneho oddelenia zabezpečuje a za jeho chod zodpovedá dozorný úradník. ...

(4)

Podrobnosti o činnosti a organizácii všeobecného súdneho oddelenia ustanoví organizačný poriadok ...

Ďalšie organizačné útvary súdu
§ 7
(1)

Organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na výkone súdnictva, ...

a)

podateľňa,

b)

informačné centrum súdu a

c)

na registrových súdoch2) kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky ...

(2)

Ďalšími organizačnými útvarmi súdu, ktoré sa na súde zriaďujú a ktoré sa podieľajú na ...

a)

registratúrne stredisko,

b)

kancelária predsedu súdu,

c)

kancelária riaditeľa správy súdu okrem okresných súdov uvedených v § 12 ods. 3,

d)

učtáreň a

e)

pokladňa.

(3)

Na súde sa na účel efektívneho výkonu súdnictva a správy súdu môžu zriaďovať aj iné organizačné ...

(4)

Na krajskom súde sa ďalej zriaďuje oddelenie vnútornej revízie; podrobnosti ustanovujú osobitné ...

(5)

Na Krajskom súde v Bratislave sa okrem organizačných útvarov podľa odsekov 1 až 4 zriaďuje aj ...

(6)

Organizačné útvary súdu podľa odsekov 1 až 3 sú spoločné pre celý súd.

(7)

Zaradenie zamestnancov súdu do organizačných útvarov uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 sa určí ...

(8)

Ak predseda súdu v organizačnom poriadku neustanoví niečo iné, vykonajú v jednotlivých organizačných ...

(9)

Na chod organizačných útvarov súdu uvedených v odsekoch 1 až 3 a 5 dohliada predseda súdu a riaditeľ ...

(10)

Podrobnosti o činnosti a organizácii organizačných útvarov súdu podľa odsekov 1 až 3 a 5 ustanoví ...

§ 8
Podateľňa

Podateľňa je určená najmä na prijímanie a evidenciu podaní adresovaných súdu. Podateľňa je ...

§ 9
Informačné centrum súdu

Informačné centrum súdu zabezpečuje každý pracovný deň styk s verejnosťou, a to najmä poskytovaním ...

§ 10
Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín

Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra a kancelária zbierky listín plnia úlohy spojené ...

§ 11
Registratúrne stredisko

Registratúrne stredisko preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje súdne spisy v právoplatne ...

§ 12
Kancelária predsedu súdu a kancelária riaditeľa správy súdu
(1)

Kancelária predsedu súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením ...

(2)

Kancelária riaditeľa správy súdu plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým ...

(3)

Na okresných súdoch s počtom sudcov nižším ako 15 pôsobnosť kancelárie riaditeľa správy súdu ...

§ 13
Učtáreň

Učtáreň zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti účtovníctva súvisiacich s výkonom ...

§ 14
Pokladňa

Pokladňa zabezpečuje výkon pokladničnej služby na súde, ako aj plnenie úloh podľa osobitného ...

Druhý oddiel
Zamestnanci súdu

§ 15
(1)

Zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva, okrem súdnych úradníkov sú:

a)

asistent,

b)

súdny doručovateľ,

c)

zamestnanci podateľne súdu,

d)

technický asistent,

e)

dozorný úradník.

(2)

Asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony súvisiace s ...

(3)

Súdny doručovateľ je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý obstaráva úkony súvisiace ...

(4)

Zamestnanec podateľne je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony ...

(5)

Technický asistent je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva úkony spojené ...

(6)

Dozorný úradník je zamestnanec súdu určený rozvrhom práce, ktorý vykonáva najmä úkony spojené ...

(7)

Podrobnosti o úlohách, ktoré zamestnanci súdu uvedení v odseku 1 plnia pri výkone súdnictva, ...

§ 16
(1)

Zamestnancom súdu, ktorý plní úlohy pri výkone správy súdu, je okrem riaditeľa správy súdu ...

(2)

Okrem zamestnancov súdu podľa odseku 1 sa na správe súdu podieľajú aj zamestnanci zabezpečujúci ...

(3)

Ak to vyžaduje rozsah činností vykonávaných v rámci správy súdu, môže jeden zamestnanec súdu ...

(4)

Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy súdu a úlohách zamestnancov súdu uvedených ...

§ 17

Počty zamestnancov súdu uvedených v § 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 a 2 sa určia podľa osobitného ...

DRUHÁ HLAVA
STYK S VEREJNOSŤOU A MÉDIAMI

§ 18
(1)

Styk s verejnosťou a médiami sa realizuje najmä

a)

poskytovaním informácií podľa osobitného predpisu,9)

b)

zverejňovaním informácií na informačnej tabuli súdu, úradnej tabuli súdu, na webovej stránke ...

c)

účasťou verejnosti a médií na súdnych pojednávaniach, ak sú podľa predpisov o konaní pred ...

(2)

Pre styk s verejnosťou je na súde určená najmä podateľňa a informačné centrum súdu. Styk s ...

§ 19
Vstup do budovy súdu
(1)

Vstup do budovy súdu majú zabezpečený všetci účastníci konania, strany v konaní a ďalšie ...

(2)

Ostatné osoby majú zabezpečený vstup do budovy, ak sa chcú zúčastniť na súdnom pojednávaní ...

§ 20
Informačná tabuľa súdu

Umiestnenie jednotlivých pojednávacích miestností, informačného centra súdu, podateľne, súdnych ...

§ 21
Úradná tabuľa súdu
(1)

Na úradnej tabuli súdu umiestnenej v budove súdu v blízkosti vchodu do budovy súdu sa uverejňujú ...

(2)

Písomnosti súdu a údaje podľa odseku 1 sa zverejňujú aj v elektronickej podobe na webovej stránke ...

§ 21a
Webová stránka súdu
(1)

Webová stránka súdu je priestor na aktívnu komunikáciu súdu s verejnosťou. Zverejňujú sa tu, ...

a)

základné informácie o súde vrátane kontaktných údajov, úradných hodín a mená a priezviská ...

b)

aktuálne oznamy súvisiace s chodom súdu,

c)

stanoviská súdu alebo sudcu pre médiá,

d)

rozvrh práce súdu, dodatky k rozvrhu práce súdu a úplné znenia rozvrhu práce súdu,11b)

e)

informácie o činnosti sudcovskej rady,11c)

f)

zoznamy pojednávaných vecí.

(2)

Webová stránka súdu je súčasťou webového sídla ministerstva.

Hovorca
§ 22

Na účely zabezpečenia komunikácie súdov s verejnosťou a médiami sa na krajskom súde a na Špeciálnom ...

§ 23

Sudcovia a zamestnanci súdu poskytujú hovorcovi pri plnení jeho úloh súvisiacich s jeho funkciou ...

§ 24
(1)

Hovorca koordinuje komunikáciu súdov s verejnosťou a médiami, poskytuje médiám informácie a sprostredkúva ...

(2)

Podstatou reaktívnej komunikácie súdov je najmä podávanie jasnej, určitej, zrozumiteľnej a výstižnej ...

(3)

Podstatou proaktívnej komunikácie súdov je najmä vytvorenie techník systematického poskytovania ...

TRETIA HLAVA
KONANIE PRED SÚDOM

Prvý oddiel
Miesto a čas úkonov súdu

§ 25
(1)

Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v budove súdu.

(2)

Ak sa má nejaký úkon súdu vykonať mimo budovy súdu, najmä v budove alebo priestoroch iného orgánu ...

(3)

Vo vojenských objektoch alebo v objektoch ozbrojených zborov môže súd vykonať úkony len so súhlasom ...

(4)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, ak ide o vykonanie dôkazu ohliadkou, ako aj obhliadkou a ...

(5)

Súdne úkony v budovách a priestoroch tých osôb, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity, ...

§ 26

Úkony súdu sa vykonávajú spravidla v pracovných dňoch. Úkony súdu voči účastníkom konania ...

Druhý oddiel
Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a o predbežnom opatrení

Rozhodovanie súdu pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní
§ 27
(1)

Predseda príslušného súdu11d) vypracuje podľa konkrétnych podmienok súdu rozvrh služieb, v ktorom ...

(2)

Sudca pre prípravné konanie určený podľa odseku 1 vykonáva aj úkony podľa osobitného predpisu,12) vrátane ...

§ 28
(1)

Pracovnú pohotovosť pre sudcov pre prípravné konanie podľa § 27 ods. 1 určí predseda súdu v ...

(2)

Predseda súdu oznámi príslušnej prokuratúre a operačnému stredisku príslušného riaditeľstva ...

(3)

Ak je potrebné v čase uvedenom v odseku 1 vykonať úkony podľa § 27, určí miesto a čas vykonania ...

(4)

Ak bolo rozhodnuté, že obvinený je vzatý do väzby, doručuje sa o tom príslušnému spádovému ...

§ 28a
Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
(1)

Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby zárukou alebo sľubom podľa osobitného predpisu12) a ...

(2)

Ak súd rozhodol o nahradení väzby dohľadom podľa osobitného predpisu,12) doručí prostredníctvom ...

(3)

Ak je obvinený vo väzbe a súd rozhodne o nahradení väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom, prepustí ...

§ 29
Peňažná záruka
(1)

Ak súd prijme peňažnú záruku,14) určí súčasne podľa povahy veci lehotu, v ktorej treba peňažnú ...

(2)

Ak je obvinený vo väzbe a súd prijme peňažnú záruku,14) ktorá bola zložená, prepustí ho z ...

(3)

Ak súd, ktorý rozhodol o nahradení väzby peňažnou zárukou, zároveň uložil obvinenému primerané ...

§ 30
Ustanovenie obhajcu
(1)

Prvopis rozhodnutia o ustanovení obhajcu a o oslobodení od povinnosti obhajovať vyhotovuje sudca ...

(2)

Ak ide o neodkladnú vec, prvopis rozhodnutia vyhotoví sudca pre prípravné konanie ihneď, prípadne ...

(3)

Pri ustanovovaní obhajcov sa dbá na to, aby boli advokáti ustanovovaní za obhajcov rovnomerne.

§ 31
Nariadenie vyšetrenia duševného stavu
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vyšetrenie duševného stavu podľa osobitného predpisu ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu príkazu na vyšetrenie duševného stavu sudcom pre prípravné konanie alebo ...

§ 31a
Príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke a príkaz na zistenie ...
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej ...

§ 31b
Ustanovenie opatrovníka
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na ustanovenie opatrovníka14b) rozhoduje sudca pre prípravné ...

(2)

Po vyhotovení prvopisu uznesenia o ustanovení opatrovníka sudcom pre prípravné konanie alebo po ...

§ 31c
Príkaz na zatknutie
(1)

O návrhu orgánu činného v trestnom konaní na vydanie príkazu na zatknutie14c) rozhoduje sudca ...

(2)

Po vydaní prvopisu príkazu na zatknutie sudcom pre prípravné konanie alebo po jeho rozhodnutí o ...

§ 32
Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiu o zaistení majetku
(1)

Vo veciach, v ktorých sa rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora podľa osobitného ...

(2)

Po rozhodnutí o sťažnosti proti rozhodnutiu prokurátora o zaistení majetku obvineného na zaistenie ...

§ 32a
Rozhodovanie o osobitnom zaisťovacom úkone

Odôvodnený návrh na vydanie príkazu na osobitný zaisťovací úkon predkladá prokurátor súdu ...

§ 33
Rozhodovanie súdu o predbežnom opatrení

Ustanovenia § 27 a 28 sa primerane použijú aj pri rozhodovaní súdu o predbežnom opatrení podľa ...

Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky

§ 34
(1)

O informačno-technických prostriedkoch podľa osobitného predpisu17) rozhodujú sudcovia vecne príslušného ...

(2)

Mená a priezviská určených sudcov oznámia predsedovia vecne príslušných súdov prezidentovi ...

(3)

Žiadosť o súhlas na použitie informačno-technického prostriedku sa súdu predkladá písomne tak, ...

(4)

Každá žiadosť uvedená v odseku 3 sa v príslušnom súdnom registri zapisuje pod osobitným číslom. ...

(5)

O každej žiadosti podľa odseku 3 rozhodne určený sudca rozhodnutím, ktoré obsahuje zákonom ustanovené ...

(6)

Sudca, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, skúma trvanie dôvodov ...

(7)

Ak zistí žiadateľ, že dôvody použitia informačno-technického prostriedku pominuli, zabezpečí ...

(8)

Žiadateľ písomne informuje súd, ktorý vydal súhlas na použitie informačno-technických prostriedkov, ...

(9)

Zničenie nezákonne získaného záznamu alebo iného prostriedku, ak sa informačno-technický prostriedok ...

Štvrtý oddiel
Zabezpečenie súdneho pojednávania

§ 35
Pojednávacia miestnosť
(1)

V budove súdu môže súdne pojednávanie okrem neverejného zasadnutia prebiehať len v pojednávacej ...

(2)

Na viditeľnom mieste pri vchode do pojednávacej miestnosti sa upevní zoznam pojednávaných vecí ...

(3)

Odlišná trvalá alebo prechodná úprava pojednávacej miestnosti, ako je uvedená v tejto vyhláške, ...

§ 36
Účasť verejnosti na súdnom pojednávaní
(1)

Ak je verejnosť vylúčená, oznámi súd toto rozhodnutie samosudcu alebo senátu zreteľne vyvesením ...

(2)

Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o prejednanie niektorej veci väčší záujem, urobí ...

(3)

Vylúčenie verejnosti sa nevzťahuje na príslušníkov polície zabezpečujúcich osobnú ochranu ...

§ 37
Súdne pojednávanie mimo budovy súdu

Ak sa súdne pojednávanie uskutočňuje v iných priestoroch než v pojednávacej miestnosti v budove ...

§ 38
Zoznam pojednávaných vecí

Asistent príslušného súdneho oddelenia urobí opatrenie, aby zoznam všetkých vecí, v ktorých ...

Piaty oddiel
Dôstojnosť súdneho pojednávania

§ 39
(1)

Sudcovia nosia na súdnom pojednávaní na občianskom odeve úradný odev.18) Úradný odev je potrebné ...

(2)

Občiansky odev sudcov a ďalších zamestnancov súdu počas súdneho pojednávania má vždy zodpovedať ...

§ 40
(1)

Pred začatím súdneho pojednávania vyvolá asistent predo dvermi pojednávacej miestnosti nahlas ...

(2)

Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez pokrývky hlavy; to sa nevzťahuje na príslušníkov ozbrojených ...

(3)

Pri použití pút, predvádzacích retiazok a ďalších donucovacích prostriedkov na predvedenie ...

(4)

Počas prítomnosti v pojednávacej miestnosti sa predvedeným donucovacie prostriedky na pokyn predsedu ...

§ 41
(1)

Pri príchode alebo odchode senátu alebo samosudcu osoby prítomné v pojednávacej miestnosti na výzvu ...

(2)

Počas súdneho pojednávania sedia všetci prítomní vrátane súdnych osôb na svojich miestach. ...

(3)

Klásť otázky a vyjadrovať sa možno len so súhlasom alebo na pokyn predsedu senátu.

(4)

Slovné prejavy sudcov a ostatných osôb, ktorým bolo udelené slovo, majú byť hlasné a zrozumiteľné. ...

(5)

Obracať sa na sudcu, prokurátora, obhajcu alebo právneho zástupcu účastníka konania v priebehu ...

(6)

Osoby prítomné v pojednávacej miestnosti sa zdržia všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojný ...

(7)

Účastníkom a ich právnym zástupcom treba umožniť, aby sa v priebehu súdneho pojednávania v ...

(8)

V pojednávacej miestnosti sa nefajčí, nepožíva sa jedlo a nápoje a nepoužívajú sa mobilné ...

§ 42
(1)

V pojednávacej miestnosti sa všetkým, s výnimkou osôb mladších ako 14 rokov, zásadne vyká; ...

(2)

Súdne osoby i ostatné prítomné osoby sa navzájom oslovujú „pán – pani – slečna“ s pripojením ...

(3)

V prípade, že je nevyhnutné rozlíšiť osoby s rovnakým procesným postavením, možno oslovenie ...

§ 43
(1)

Pred vyhlásením rozhodnutia sa senát odoberie do poradnej miestnosti. Ak nie je k dispozícii poradná ...

(2)

Pred návratom senátu z poradnej miestnosti zariadi asistent, aby účastníci súdneho pojednávania ...

(3)

Obdobne ako senát postupuje aj samosudca.

§ 44
(1)

Pred vyhlásením rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby povstali. Sám rozsudok vyhlasuje ...

(2)

Po vyhlásení výrokovej časti rozsudku vyzve predseda senátu prítomných, aby si sadli, a sám ...

(3)

Obdobne sa postupuje aj pri vyhlasovaní výroku a odôvodnenia uznesenia s tým rozdielom, že sa celé ...

(4)

Po úplnom vyčerpaní obsahu súdneho pojednávania vyhlási predseda senátu súdne pojednávanie ...

Šiesty oddiel
Niektoré ďalšie úkony súdu

§ 45
Hospodárnosť postupu

Predseda senátu dbá o to, aby účastníci konania a ostatné predvolávané osoby boli úkonmi súdu ...

§ 46
Všeobecné ustanovenia o predvolaní
(1)

Predseda senátu dbá u svedkov a znalcov o to, aby boli predvolávaní na dobu, keď pravdepodobne ...

(2)

Predvolanie na jednotlivé úkony súdu sa robí spravidla písomne. V naliehavých prípadoch, ak to ...

(3)

V písomnom predvolaní sa označí vec, miesto, čas a predmet konania alebo iného úkonu súdu, ďalej ...

§ 47
Predvolávanie v osobitných prípadoch
(1)

Príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu službu18a) a ...

(2)

Osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe sa predvolávajú prostredníctvom ústavu ...

(3)

Osoby z výkonu ústavného ochranného liečenia, ochrannej výchovy a psychiatrických liečební ...

(4)

Osoba umiestnená v azylovom zariadení18c) sa predvoláva prostredníctvom azylového zariadenia, ktoré ...

(5)

Ak súd predvoláva na ten istý deň viac osôb z niektorého zariadenia uvedeného v odsekoch 1 až ...

§ 48
Zasielanie písomností súdu v niektorých prípadoch
(1)

Písomnosti určené osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo ktoré sú vo väzbe, ...

(2)

Písomnosti určené osobám vo výkone ústavného ochranného liečenia a osobám umiestneným v ústave ...

(3)

Písomnosti určené tým, ktorí požívajú diplomatické výsady a imunity, alebo tým, ktorí sú ...

(4)

Písomnosti určené príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú mimoriadnu ...

(5)

Príslušnému orgánu obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, zasiela poverený zamestnanec ...

(6)

Príslušnej správe katastra sa zasielajú v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia ...

(7)

Príslušnému daňovému úradu sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa vyznačenia vykonateľnosti ...

(8)

Poverený zamestnanec súdu zabezpečí postupom podľa osobitného predpisu19d) uloženie rovnopisu ...

(9)

Poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa ...

§ 49
Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine

Doručovanie, vykonávanie dôkazov a iných úkonov vo vzťahu k cudzine upravujú osobitné predpisy,20) ...

§ 50
Postup pri výsluchu
(1)

Po overení totožnosti vyslúchanej osoby súd zistí jej osobné údaje, najmä dátum narodenia, ...

(2)

O tom, že vyslúchaná osoba bola riadne poučená o svojich právach a povinnostiach, urobí súd ...

(3)

Predseda senátu potvrdí na predvolaní čas, kedy sa skončil výsluch svedka.

§ 51
Pribranie tlmočníka a prekladateľa
(1)

Ak koná občan pred súdom v inom ako slovenskom jazyku, priberie súd tlmočníka. Tlmočenie môže ...

(2)

Podľa ustanovení odseku 1 sa postupuje obdobne aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých alebo hluchonemých, ...

(3)

Súd priberie prekladateľa na preklad dožiadania súdu adresovaného cudziemu justičnému orgánu ...

(4)

Súd priberie prekladateľa aj na preklad dožiadania cudzieho justičného orgánu, ako aj iných písomností ...

(5)

Súd priberie prekladateľa aj na preklad listinných dôkazov predložených do súdneho spisu účastníkmi ...

(6)

O odmene, náhrade hotových výdavkov a náhrade za stratu času tlmočníka alebo prekladateľa sa ...

§ 51a
Skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti a pribratie znalca
(1)

Ak je potrebné posudzovať skutočnosti, na ktoré treba odborné znalosti, vyžiada sa odborné vyjadrenie. ...

(2)

Pri výbere osoby, ktorá má byť do konania pribraná ako znalec, je potrebné prihliadnuť na dôvody, ...

(3)

Pred ustanovením znalca je potrebné zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ...

(4)

Ak je to potrebné, umožní sa znalcovi, aby bol prítomný aj pri vykonávaní iných dôkazov a zároveň ...

(5)

Ak sa priberie viac znalcov, ktorí sa zhodnú na spoločných záveroch, postačí, aby výsledky predniesol ...

(6)

Ak je posudok nejasný alebo neúplný, znalec sa požiada o doplnenie alebo vysvetlenie. Ak to nevedie ...

(7)

Ak účastník konania alebo strana v konaní predloží posudok od osoby zo zoznamu podľa odseku 1, ...

(8)

O znalečnom sa rozhodne bez zbytočného odkladu, spravidla do 30 dní od vykonania dôkazu.

Zápisnica v konaní pred súdom
§ 52
Zápisnica o súdnom pojednávaní
(1)

Zápisnica o súdnom pojednávaní okrem náležitostí ustanovených predpismi o konaní pred súdmi ...

(2)

Predseda senátu diktuje zápisnicu o súdnom pojednávaní nahlas tak, aby prítomní diktované znenie ...

(3)

Zápisnica o súdnom pojednávaní sa vyhotovuje použitím diktafónu, postupom podľa § 56, rýchlopisným ...

(4)

Ak sa zápisnica o súdnom pojednávaní vyhotovuje pomocou diktafónu alebo postupom podľa § 56, ...

(5)

Spravidla sa zapíše alebo nadiktuje len podstatný obsah výpovedí a prednesov, ak predpisy o konaní ...

(6)

Zápisnica sa spisuje alebo diktuje v slovenskom jazyku. Ak záleží na doslovnom znení výpovede ...

(7)

Zápisnicu o súdnom pojednávaní podpisuje predseda senátu a asistent, ktorý ju spísal alebo vyhotovil ...

§ 52a
Zápisnica o verejnom vyhlásení rozsudku

Ak súd vo veci rozhodol rozsudkom bez nariadenia pojednávania, o verejnom vyhlásení rozsudku sa ...

§ 53
Zápisnica o inom úkone súdu

Na zápisnicu o inom úkone súdu, najmä o obhliadke, výsluchu a úkonoch probácie a mediácie, sa ...

§ 54
Zápisnica o hlasovaní
(1)

O hlasovaní sa spíše zápisnica. Zápisnica o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu, ...

a)

deň hlasovania,

b)

postup pri jednotlivých hlasovaniach a ich výsledok,

c)

výrok rozhodnutia s uvedením, či ide o rozsudok alebo uznesenie a

d)

mienka odlišná od názoru väčšiny, a to v celom znení so stručným odôvodnením.

(2)

Zápisnicu o hlasovaní podpíšu všetci členovia senátu a asistent, ak je na porade prítomný. ...

(3)

Ak na porade o hlasovaní nemusí byť prítomný asistent, zápisnicu o hlasovaní spíše predseda ...

(4)

Obálku so zápisnicou o hlasovaní môže otvoriť len predseda senátu súdu vyššieho stupňa pri ...

(5)

Zápisnica o hlasovaní sa nespisuje, ak ide o jednoduché uznesenie, na ktorom sa senát uzniesol jednohlasne ...

§ 55
Vydávanie kópií a odpisov zápisnice
(1)

Ak účastník konania alebo strana v konaní požiada pred začatím alebo v priebehu súdneho pojednávania ...

(2)

Ak účastník konania alebo strana v konaní požiada o kópiu zápisnice o súdnom pojednávaní po ...

(3)

Vydávanie odpisov zápisnice je spoplatnené podľa osobitného predpisu.22)

§ 56
Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania pomocou technických prostriedkov
(1)

Priebeh súdneho pojednávania možno zaznamenať pomocou technických zariadení a prostriedkov určených ...

(2)

Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania podľa odseku 1 vykonáva technický ...

(3)

Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na žiadosť niektorej zo strán kópia záznamu ...

§ 57
Používanie úradných pečiatok súdu a iných pečiatok
(1)

Na súde sa používajú tieto úradné pečiatky:

a)

veľká okrúhla pečiatka na vybavovanie súdnej agendy,

b)

malá okrúhla pečiatka na vybavovanie agendy správy súdu,

c)

obdĺžniková pečiatka,

d)

reliéfna pečiatka,

e)

osemhranná pečiatka,

f)

podacia pečiatka,

g)

pečiatka vyššieho overovania.

(2)

Pravidlá používania úradných pečiatok súdu uvedených v odseku 1 písm. a) až f) sú uvedené ...

(3)

Okrem úradných pečiatok súdu podľa odseku 1 sa na súde môžu používať aj ďalšie pečiatky, ...

(4)

Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve, ktorú ...

Písomné vyhotovenie rozsudku
§ 58
(1)

Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou ...

(2)

Písomné vyhotovenie rozsudku spísané iným spôsobom ako je uvedený v odseku 1, najmä rukou alebo ...

(3)

Rovnopisy rozsudku sa vyhotovujú v takom počte, aby mohli byť doručené všetkým osobám, ktorým ...

(4)

Rozsudky pozostávajúce z viacerých listov sa číslujú od druhej strany. Ak rozsudok pozostáva ...

(5)

Ak súd vydá opravné uznesenie, oprava sa v opravovanom rozsudku vykoná spravidla tak, že opravné ...

§ 59
(1)

Rozsudky, spravidla väčšieho rozsahu, sa píšu jednoduchým riadkovaním na oboch stranách listu. ...

(2)

Od ľavého okraja listu sa ponechá voľné miesto v šírke 2,5 cm, na pravej strane sa končia jednotlivé ...

(3)

Výrok rozsudku sa uvádza slovom „rozhodol:“ a odôvodnenie slovom „Odôvodnenie“, ktoré sa ...

(4)

Na prvej strane vpravo hore sa vyznačí číslo konania a identifikačné číslo spisu. Na ďalších ...

(5)

Označenia viacerých žalobcov alebo žalovaných v tej istej veci sa v záhlaví rozsudku rozlišujú ...

(6)

Na konci rozsudku sa na pravej strane listu uvedie titul, meno a priezvisko predsedu senátu spolu s ...

(7)

Pri písomnom vyhotovení prvopisu rozsudku alebo jeho rovnopisov sa venuje náležitá pozornosť gramatickej ...

§ 60

Pri písomnom vyhotovení iných rozhodnutí súdu sa ustanovenia § 58 a 59 použijú primerane.

§ 61
Podpisovanie rozhodnutí
(1)

Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, prvopis rozhodnutia súdu vlastnoručne podpisuje ...

(2)

V rovnopise rozhodnutia súdu sa na konci po pravej strane pripojí meno, priezvisko a funkcia toho, ...

(3)

Ak o to účastník konania na účely vyššieho overenia požiada, sudca alebo súdny úradník, ktorý ...

§ 62
Vyznačovanie právoplatnosti
(1)

Len čo súdny tajomník zistí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, vyznačí na prvopise rozhodnutia ...

(2)

Právoplatnosť vyznačí na prvopise rozhodnutia súdu prvého stupňa a na prvopise rozhodnutia súdu ...

§ 62a
Vyznačovanie vykonateľnosti

Obdobne ako v § 62 sa postupuje aj v prípade vyznačovania vykonateľnosti na prvopise rozhodnutia; ...

§ 63
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
(1)

Súd na žiadosť vyznačí na predloženom rovnopise rozhodnutia alebo schváleného zmieru dátum, ...

(2)

Právoplatnosť, prípadne vykonateľnosť sa vyznačuje pripojením doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, ...

(3)

Ak doložka právoplatnosti a vykonateľnosti neobsahuje štátny znak Slovenskej republiky, pripojí ...

(4)

Ak je to potrebné, možno osobitne pripojiť doložku právoplatnosti a osobitne doložku vykonateľnosti; ...

§ 64
Vydávanie úradných potvrdení zo súdneho spisu
(1)

Na žiadosť tých, ktorí to potrebujú na uplatnenie alebo obhajovanie svojich práv, možno vydať ...

(2)

Zamestnanec súdu, ktorý vyhotovuje odpis alebo rovnopis písomnosti, spíše o vydaní úradného ...

§ 65
Overovanie odpisov a kópií
(1)

Overenie odpisov a kópií sa vykoná tak, že na odpis alebo kópiu sa pripojí doložka potvrdzujúca ...

(2)

Úkon podľa odseku 1 je spoplatnený podľa osobitného predpisu.24)

§ 66
Vydávanie osvedčenia o európskom exekučnom titule a osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a ...
(1)

Úkony spojené s vydávaním, opravou a zrušením osvedčenia o európskom exekučnom titule vykonáva ...

(2)

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva na žiadosť, a to na vzorovom tlačive uvedenom ...

(3)

Žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule, ktorým je rozhodnutie ...

(4)

Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa ...

(5)

Odseky 1 až 4 sa primerane použijú aj na osvedčovanie rozsudkov, súdnych zmierov a vykonateľných ...

§ 67
Vyššie overenie listín
(1)

Krajský súd na žiadosť účastníka vykoná vyššie overenie verejných listín vydaných justičnými ...

(2)

Vyšším overením podľa odseku 1 sa rozumie overenie pravosti

a)

podpisov sudcov vrátane súdnych úradníkov a odtlačkov úradných pečiatok súdov,

b)

podpisov notárov a odtlačkov úradných pečiatok notárskych úradov,

c)

podpisov súdnych exekútorov a odtlačkov úradných pečiatok exekútorských úradov a

d)

podpisov a odtlačkov úradných pečiatok znalcov a prekladateľov.

(3)

Vyššie overenie je spoplatnené podľa osobitného predpisu.31) Poplatok sa platí kolkovými známkami, ...

(4)

Krajský súd vedie vlastnú evidenciu vzorov

a)

podpisov sudcov okresných súdov a odtlačkov úradných pečiatok okresných súdov v jeho územnom ...

b)

podpisov a odtlačkov úradných pečiatok všetkých prekladateľov a znalcov zapísaných v zozname ...

(5)

Vyššie overenie vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom krajského súdu. Pred vykonaním ...

(6)

Ak nebránia vyššiemu overeniu predloženej listiny dôvody uvedené v odseku 5, zamestnanec porovná ...

a)

osvedčenie podľa prílohy č. 8 čl. I, ak sa má verejná listina použiť v štáte, ktorý je zmluvnou ...

b)

osvedčenie vyššieho overenia podľa prílohy č. 8 čl. II na účely konzulárnej superlegalizácie. ...

(7)

Každý vykonávaný úkon vyššieho overenia sa zapíše do knihy vyššieho overenia krajského súdu. ...

§ 67a
Párovanie platieb

Na krajských súdoch a okresných súdoch sa vykonáva párovanie platieb v aplikácii s výstupmi ...

Siedmy oddiel
Dožiadanie, vyžadovanie súčinnosti a styk s cudzinou

§ 68
Dožiadanie
(1)

Dožiadanie iného súdu o vykonanie jednotlivých úkonov sa vykoná prípisom, v ktorom sa uvedú ...

(2)

Dožiadaniu sa vyhovie bezodkladne, najmä v prípadoch, ak je na dožadujúcom súde nariadené súdne ...

(3)

Ak postupuje dožiadaný súd dožiadanie inému súdu, oznámi to dožadujúcemu súdu.

(4)

Trovy, ktoré vznikli dožiadanému súdu vykonávaním úkonov, dožadujúci súd dožiadanému súdu ...

§ 69
Vyžadovanie súčinnosti
(1)

Súdy sú oprávnené vyžadovať od orgánov obcí, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov polície ...

(2)

Od orgánov obcí a orgánov miestnej štátnej správy možno vyžadovať najmä správy o správaní, ...

(3)

Od orgánov polície môžu súdy vyžadovať najmä správy o správaní obvineného a účastníkov ...

(4)

Od zamestnávateľov môžu súdy vyžadovať správy o správaní ich zamestnancov v zamestnaní a ...

Úkony súdu v oblasti právneho styku s cudzinou
§ 70
Informovanie o trestnom konaní cudzinca
(1)

O vzatí cudzinca do väzby súd bezodkladne informuje zastupiteľský orgán štátu, ktorého je cudzinec ...

(2)

Informácia cudziemu zastupiteľskému orgánu obsahuje údaje o mene a priezvisku cudzinca, dátume ...

(3)

O skutočnostiach uvedených v odseku 2 súd informuje aj ministerstvo zaslaním kópie správy zastupiteľskému ...

(4)

V prípade podania obžaloby na cudzinca súd postupuje primerane podľa odsekov 1 až 3 s tým, že ...

(5)

O právoplatnom ukončení trestného konania cudzinca súd informuje ministerstvo kópiou právoplatného ...

§ 70a
Informovanie o prevzatí a držaní v ústave zdravotnej starostlivosti

Obdobne ako v § 70 postupuje súd aj vtedy, ak rozhodne o prevzatí a držaní cudzinca v ústave zdravotnej ...

§ 70b
Podpisovanie písomností v styku s cudzinou

Písomnosti súdu, najmä dožiadania, určené pre súdy alebo iné orgány v cudzine vrátane ich ...

§ 71
Zasielanie zatýkacích rozkazov
(1)

Súd, ktorý vydal medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu,36) ho zašle ministerstvu ...

(2)

Ak súd nechal vyhotoviť preklad zatýkacieho rozkazu do cudzieho jazyka, príslušnému útvaru polície ...

Ôsmy oddiel
Náhrada nevyhnutných výdavkov osobám zúčastneným na konaní

§ 72
(1)

K hotovým výdavkom osoby zúčastnenej na konaní patria účelne vynaložené náklady, najmä cestovné, ...

(2)

Stratu na zárobku osoby zúčastnenej na konaní, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom ...

(3)

Osobe zúčastnenej na konaní, ktorá nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom ...

(4)

Ak potrebuje osoba zúčastnená na konaní postihnutá ťažkou telesnou chybou alebo chorobou alebo ...

§ 73
(1)

Nárok na cestovné má osoba zúčastnená na konaní, ktorá nemá trvalý alebo prechodný pobyt ...

(2)

Osobe zúčastnenej na konaní sa hradia skutočné, účelné a hospodárne vynaložené výdavky cestovného ...

(3)

Nárok na cestovné má aj osoba zúčastnená na konaní, ktorá býva alebo pracuje v mieste, kde ...

§ 74

Ak okolnosti prípadu vyžadujú, aby cesta bola vykonaná inak ako verejným hromadným dopravným ...

§ 75

Na určenie výšky náhrady nevyhnutných výdavkov a náhrady straty na zárobku a na určenie nákladov ...

Deviaty oddiel
Zmier mediáciou

§ 75a

Účastníkom konania treba umožniť, aby sa po predchádzajúcej dohode a so súhlasom sudcu pred ...

TRETIA ČASŤ

VÝKON ROZHODNUTIA

PRVÁ HLAVA
VÝKON NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ V TRESTNOM KONANÍ

§ 76
Opatrenia na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Ak odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nenastúpi v určenej lehote na výkon trestu odňatia ...

(2)

Ak bol pobyt odsúdeného vypátraný inak ako orgánmi polície alebo ak sa odsúdený dobrovoľne ...

(3)

U odsúdeného, ktorý sa zdržuje v cudzine, sa pri nariadení výkonu trestu odňatia slobody postupuje ...

(4)

U mladistvého, ktorý je v ústavnej alebo ochrannej výchove, zašle súd nariadenie výkonu trestu ...

(5)

Ak ide o výkon trestu odňatia slobody dlhší ako tri mesiace, ústav na výkon trestu odňatia slobody ...

(6)

Ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody vráti súdu jedno vyhotovenie ...

(7)

Ak v nariadení výkonu trestu odňatia slobody určí súd koniec lehoty na nástup výkonu trestu ...

(8)

O premiestnení odsúdeného do iného ústavu na výkon trestu odňatia slobody, o začatí ochranného ...

§ 77
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa vyžaduje v lehotách určených ...

(2)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia súdu prvého stupňa po právoplatnosti rozhodnutia ...

(3)

Ak súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby alebo do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej ...

(4)

Ak bol povolený podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí záruky ...

(5)

Súd postupuje rovnako aj vtedy, ak požiada záujmové združenie občanov o výchovné spolupôsobenie, ...

§ 78
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
(1)

Obdobne ako v § 77 postupuje súd aj v prípadoch podmienečného prepustenia odsúdeného z výkonu ...

(2)

Ak súd odsúdeného podmienečne prepustil z výkonu trestu odňatia slobody pri súčasnom prijatí ...

§ 78a

Ustanovenia § 77 a 78 sa primerane použijú aj v prípadoch podmienečného odkladu výkonu trestu ...

§ 78b
Výkon trestu prepadnutia majetku a prepadnutia veci
(1)

Po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku alebo jeho ...

(2)

Ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia vo výroku o prepadnutí majetku, vyšší súdny úradník zabezpečí ...

(3)

Obdobne ako v odsekoch 1 a 2 postupuje súd aj v prípade výkonu trestu prepadnutia veci.

§ 79
Výkon trestu povinnej práce
(1)

Probačný a mediačný úradník v rámci prejednania podmienok výkonu trestu povinnej práce s odsúdeným ...

(2)

Probačný a mediačný úradník ponúka odsúdenému prácu, spravidla primeranú jeho vzdelaniu a ...

(3)

Probačný a mediačný úradník predloží úradný záznam podľa odseku 1 predsedovi senátu, ktorý ...

(4)

Úkony spojené s prípravou uzatvorenia dohody o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce ...

(5)

Predseda senátu, ktorý rozhodne o odklade, prerušení alebo upustení od výkonu trestu povinnej ...

§ 79a
Výkon trestu domáceho väzenia
(1)

Ak predseda senátu po nariadení trestu domáceho väzenia poverí kontrolou výkonu tohto trestu probačného ...

(2)

Probačný a mediačný úradník oznámi predsedovi senátu zistené porušenie podmienok trestu domáceho ...

(3)

Probačný a mediačný úradník pripraví pre predsedu senátu podklady na rozhodnutie o upustení ...

§ 79b
Výkon peňažného trestu
(1)

Peňažný trest sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu42a) ...

(2)

Ak sa peňažný trest alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na účet oprávnenej osoby; to platí ...

§ 80
Výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti
(1)

Nariadenie výkonu ochranného liečenia v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti zašle súdny ...

(2)

Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné liečenie uložené, aby jeho výkon nastúpila ...

(3)

Ak nenastúpi osoba, ktorej bolo uložené ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ...

§ 81
Výkon ambulantného ochranného liečenia
(1)

Nariadenie výkonu ambulantného ochranného liečenia zašle súdny tajomník zdravotníckemu zariadeniu ...

(2)

Súdny tajomník požiada správu zdravotníckeho zariadenia, aby okresnému súdu, v ktorého obvode ...

(3)

Súdny tajomník vyzve osobu, ktorej bolo ochranné ambulantné liečenie uložené, aby sa na jeho ...

§ 82
Výkon ochranného liečenia vo výkone trestu odňatia slobody
(1)

Riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa ochranné liečenie vykonáva, oznámi ...

(2)

Okresný súd, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva, rozhodne ešte pred ukončením výkonu ...

(3)

Ak sa má rozhodnúť podľa odseku 2 a je možné dodanie odsúdeného do zariadenia ústavnej zdravotnej ...

(4)

Ak dôjde k odovzdaniu odsúdeného na ďalší výkon liečenia na základe príkazu predsedu senátu ...

(5)

Ak sa napriek nariadeniu súdu nezačalo s výkonom ústavného ochranného liečenia počas výkonu ...

§ 83
Výkon ochrannej výchovy
(1)

Súd zašle výchovnému zariadeniu, v ktorom sa má začať výkon ochrannej výchovy, v dvoch vyhotoveniach ...

(2)

Výchovné zariadenie, v ktorom sa ochranná výchova vykonáva, podáva súdu, ktorý ochrannú výchovu ...

§ 83a
Výkon ochranného dohľadu
(1)

Súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného dohľadu, zašle rovnopis takéhoto rozhodnutia súdu, ...

(2)

Súd, ktorý obdrží hlásenie príslušného ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia ...

(3)

Súd, ktorý rozhodne o odložení alebo prerušení výkonu trestu odňatia slobody na čas dlhší ...

(4)

Ak súd preruší výkon ochranného dohľadu z dôvodu výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody ...

(5)

Ak dôjde k upusteniu od výkonu ochranného dohľadu, súd, ktorý takéto rozhodnutie vydal, nariadi, ...

(6)

Po podaní návrhu prokurátora na prepustenie z ochranného dohľadu probačný a mediačný úradník ...

(7)

Probačný a mediačný úradník vypracuje správu o priebehu ochranného dohľadu vždy, ak dôjde ...

§ 83b
Výkon detencie

Ak súd nariadil umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave, postupuje sa primerane podľa § 82 ...

§ 83c
Zhabanie veci

Ak súd uložil zhabanie veci, postupuje sa primerane podľa § 78b.

§ 83d
Mediácia v trestnoprávnych veciach
(1)

Probačný a mediačný úradník začína mediáciu v trestnoprávnych veciach z vlastného podnetu, ...

(2)

Na začiatku mediácie poučí probačný a mediačný úradník obvineného a poškodeného o podstate ...

(3)

V odôvodnených prípadoch probačný a mediačný úradník pre potreby mediácie zisťuje majetkové ...

(4)

V rámci mediácie probačný a mediačný úradník vypracuje

a)

v prípravnom konaní dožiadanie na prokuratúru, v ktorom požiada o udelenie súhlasu na vykonanie ...

b)

vyhlásenie obvineného, že spáchal skutok, pre ktorý je stíhaný,

c)

úradný záznam o výške a spôsobe zloženia peňažnej sumy určenej na všeobecne prospešné účely, ...

d)

úradný záznam o náhrade spôsobenej škody,

e)

návrh dohody o zmieri medzi obvineným a poškodeným alebo návrh dohody o náhrade škody a

f)

záverečnú správu o mediácii.

(5)

Po vypracovaní písomností podľa odseku 4 predloží probačný a mediačný úradník podklady týkajúce ...

(6)

O spôsobe ukončenia mediácie informuje probačný a mediačný úradník subjekt, od ktorého obdržal ...

§ 84
Udelenie milosti
(1)

Udelenie milosti bez zbytočného odkladu oznámi odsúdenému predseda okresného súdu, v ktorého ...

(2)

Ak odsúdený nevykonáva trest odňatia slobody alebo ak mu bol milosťou odpustený iný druh trestu, ...

§ 85
Podmienečné udelenie milosti
(1)

Ak bol trest alebo jeho zvyšok odpustený milosťou pod určenými podmienkami, súd, ktorý vo veci ...

(2)

Predseda súdu v polročných lehotách oznamuje ministerstvu plnenie určených podmienok. Pri porušení ...

(3)

Ak ministerstvo oznámi súdu rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, že odsúdený v dôsledku ...

DRUHÁ HLAVA
VÝKON ROZHODNUTIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia

§ 86

O návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia rozhoduje a ďalej koná samosudca alebo v rozsahu poverenia ...

§ 87
Upovedomenie účastníka o výkone
(1)

Ak o to oprávnený požiada, poverený zamestnanec súdu ho vyrozumie, kedy a kde bude úkon vykonaný. ...

(2)

Poverený zamestnanec súdu nesmie povinného vyrozumieť o úkone skôr, ako príde na miesto úkonu, ...

§ 88
Opatrenie na zachovanie poriadku pri výkone rozhodnutia

Pri výkone rozhodnutia sa urobia všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie poriadku pri ...

§ 89
Zápisnica o úkone
(1)

O každom úkone v rámci výkonu rozhodnutia sa vyhotoví zápisnica.

(2)

Zápisnica obsahuje najmä

a)

označenie súdu,

b)

miesto, čas a predmet konania,

c)

meno a priezvisko zamestnanca súdu, ktorý sa zúčastnil na úkone, meno a priezvisko prítomného ...

d)

stručné, výstižné opísanie priebehu úkonu, predovšetkým podané návrhy,

e)

zistenie, že uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia bolo doručené povinnému,

f)

zistenie mena, priezviska a adresy manžela povinného.

(3)

Zápisnica sa vyhotoví pri skončení úkonu, a ak je to možné, ešte na mieste úkonu. Okrem osoby, ...

(4)

Výnimočne možno vyhotoviť zápisnicu dodatočne podľa poznámok urobených pri úkone; zápisnicu ...

(5)

Ak sa účastník alebo jeho zástupca vzdiali pred podpisom, zaznamená sa to v zápisnici; ak odmietne ...

§ 90
Výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy alebo z pracovnej odmeny osôb vo výkone trestu odňatia slobody ...
(1)

Ak je nariaďovaný výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy alebo u osôb vo výkone trestu odňatia slobody ...

(2)

Ak je povinná osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, je nevyhnutné v uznesení ...

Výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť, pestúnska starostlivosť a sledovanie spôsobu výkonu funkcie opatrovníka osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a dohľad nad správou ich majetku
§ 91
(1)

Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení, ktoré uložil maloletému dieťaťu a hodnotí ich ...

(2)

Ak súd nariadil nad maloletým dieťaťom ústavnú starostlivosť46) alebo mu uložil ochrannú výchovu, ...

§ 92
(1)

Ak bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, uloží súd pestúnovi, aby najmenej ...

(2)

Správa o nakladaní s majetkom obsahuje najmä informácie o výnosoch, o investíciách, ako aj účel ...

(3)

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, vyžiada si súd od orgánu sociálnoprávnej ochrany ...

§ 93

Súd uloží opatrovníkovi, ktorý bol ustanovený osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE O DEDIČSTVE, KONANIE O ÚSCHOVÁCH, KONANIE O UMORENIE LISTÍN, INÁ ČINNOSŤ SÚDU A ČINNOSŤ ...

PRVÁ HLAVA
KONANIE O DEDIČSTVE

§ 94
(1)

Po začatí konania o dedičstve súd bez zbytočného odkladu vykoná šetrenie, pri ktorom zisťuje, ...

(2)

Po vykonaní úkonu podľa odseku 1 súd poverí notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, ...

§ 94a
(1)

Rozhodnutia, ktoré súdny komisár nemôže podľa osobitného predpisu47a) v konaní o dedičstve ...

a)

uznesenia podľa § 175q ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,

b)

rozhodnutia, ktoré podľa osobitného predpisu nemôže v dedičskom konaní vydať vyšší súdny ...

(2)

Na písomnostiach súdneho komisára, s výnimkou rozhodnutí, sa uvádza aj elektronická adresa súdneho ...

(3)

Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných podľa osobitného predpisu22a) vyznačí ...

§ 95
(1)

Súdny komisár vykoná šetrenie v Notárskom centrálnom registri závetov (ďalej len „register ...

a)

či je v ňom evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej ...

b)

či je v ňom evidovaný závet nachádzajúci sa v úschove súdu a na ktorom súde je uložený.

(2)

O výsledku šetrenia podľa odseku 1 súdny komisár vykoná záznam v spise.

(3)

Ak je závet uložený u súdneho komisára, stav a obsah tohto závetu zistí súdny komisár, spíše ...

(4)

Ak je závet uložený u iného notára alebo na súde, súdny komisár o zistenie stavu a obsahu závetu ...

(5)

Originál závetu súdny komisár alebo notár uvedený v odseku 4 zašle súdu, ktorý ho uloží do ...

§ 96
(1)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal závet a nejde o prípad podľa § 95 ...

(2)

Súdny komisár zistí stav a obsah i takej listiny, o ktorej povahe ako závete má pochybnosti, ak ...

§ 97
(1)

Ak sa v konaní o dedičstve zistí, že poručiteľ zanechal niekoľko závetov, ktoré nie sú totožné, ...

(2)

Ak sa súdny komisár v priebehu konania o dedičstve dozvie, že poručiteľ pravdepodobne zanechal ...

§ 98
(1)

Po zistení stavu a obsahu závetu súd umožní nazrieť do originálu závetu účastníkom konania. ...

(2)

Originál závetu, ktorý nebol zriadený vo forme notárskej zápisnice u notára, môže súd po zistení ...

§ 99
(1)

Ak závet poručiteľa vyjde najavo až po skončení konania o dedičstve, súd zistí jeho stav a ...

(2)

Ak ide o listinu o odvolaní závetu, listinu o vydedení alebo listinu o odvolaní vydedenia, súd ...

§ 100
(1)

V rámci neodkladného opatrenia môže súdny komisár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne ...

(2)

Ak sa neodkladné opatrenie dotýka dôležitých záujmov účastníkov alebo sa dotýka tretích osôb, ...

§ 101

Neodkladné opatrenie zabezpečením motorového vozidla a iných vecí, ktoré možno používať len ...

§ 102
(1)

Neodkladné opatrenie zapečatením bytu alebo iných priestorov poručiteľa vykoná súdny komisár ...

(2)

Zapečatenie možno vykonať len vtedy, ak bol poručiteľ jediným užívateľom týchto priestorov ...

(3)

O vykonaní tohto neodkladného opatrenia spíše súdny komisár zápisnicu a podľa okolností upovedomí ...

§ 103
(1)

Neodkladné opatrenie súpisom na mieste vykoná súdny komisár v prítomnosti účastníkov. Ak účastníci ...

(2)

O súpise sa spíše zápisnica, v ktorej sa opíšu veci, ktoré sú v byte poručiteľa alebo na inom ...

(3)

Ak sa súpis koná v priestoroch, ktoré boli predtým zapečatené, v zápisnici sa uvedie, v akom ...

(4)

Ak sú viditeľné stopy po násilnom vniknutí do priestorov uvedených v odseku 3, súpis sa nevykoná ...

(5)

Ak je objekt v stave, ktorý by osoby zúčastnené na úkone ohrozoval na živote, zdraví alebo majetku, ...

§ 104

Pri vykonávaní neodkladných opatrení podľa § 100 až 103 možno v odôvodnených prípadoch požiadať ...

§ 105
(1)

Ak má byť vykonaný zákaz výplaty z vkladu na vkladnej knižke, bežnom účte alebo inom podobnom ...

(2)

Obdobne sa postupuje, ak sa má vykonať zákaz úhrady pohľadávky poručiteľa u iných právnických ...

§ 106

Neodkladné opatrenie zverením vecí osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi ...

§ 107

Hnuteľné veci, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, ...

§ 108
(1)

Ak sú predmetom konania o dedičstve vlastnícke alebo iné vecné práva k nehnuteľnostiam, súdny ...

(2)

Podklady z katastrálneho operátu vyhotovuje správa katastra bezplatne.48)

§ 109
(1)

Pri zisťovaní zostatku vkladu na vkladnej knižke, bežnom alebo inom účte treba presne označiť ...

(2)

Rovnako sa postupuje pri zisťovaní zostatkov vkladov pri iných formách sporenia.

§ 110

Stav dlhov zaťažujúcich dedičstvo sa zistí dopytom u známych veriteľov. Platí to najmä o dlhoch ...

§ 111

V konaní o dedičstve, ak ešte súdny komisár nebol poverený vykonávaním úkonov alebo ak súdny ...

§ 112
(1)

Súdny komisár predkladá súdu návrhy súdnych uznesení s potrebným počtom rovnopisov.

(2)

K návrhu uznesenia súdu, ktorým sa konanie končí, súdny komisár pripojí návrhy realizačných ...

§ 113
(1)

V uznesení súdu vydanom v konaní o dedičstve, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv k ...

(2)

Právoplatné uznesenie podľa odseku 1 sa doručí príslušnej správe katastra na vykonanie zápisu; ...

(3)

Ak dôjde v dôsledku dovolania k zrušeniu uznesenia súdu týkajúceho sa vlastníckych alebo iných ...

§ 114
(1)

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo prejednanie dedičstva skončené, súd zruší ...

(2)

Ak má byť zrušené zabezpečenie dedičstva, ktoré sa dotýka okrem účastníkov aj tretích osôb, ...

§ 115

Ak do dedičstva patril vklad na vkladnej knižke na meno alebo na bežnom účte, prípadne inom účte, ...

§ 116
(1)

Pri vydávaní úschov súvisiacich s konaním o dedičstve sa postupuje podľa § 118 až 120.

(2)

Ak má súd alebo súdny komisár v úschove veci, vkladné knižky alebo listiny, vydá ich súd oprávnenému ...

§ 117

Ak v dôsledku smrti poručiteľa prechádzajú práva na ďalšie osoby inak ako dedením,51) súd ...

DRUHÁ HLAVA
KONANIE O ÚSCHOVÁCH, KONANIE O UMORENIE LISTÍN A INÁ ČINNOSŤ SÚDU

Prvý oddiel
Konanie o úschovách

§ 118
(1)

Súd prijme predmet do úschovy52) na základe rozhodnutia, ktorým povolil úschovu na súde.

(2)

Do úschovy nemožno prijať listiny, ktorých obsah súd nemôže posúdiť alebo odporuje zákonu, ...

§ 119
(1)

Prijaté peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné veci, ktorých povaha ...

(2)

Hnuteľné veci a peňažné prostriedky uložené v trezore súdu sa najneskôr nasledujúci pracovný ...

(3)

Hnuteľné veci a peňažné prostriedky v hotovosti z trezoru súdu sa ukladajú v banke alebo v pobočke ...

(4)

Tomu, kto skladá peňažné prostriedky v hotovosti do úschovy, vyhotoví súd poukaz na vloženie ...

(5)

Poukazy, ktorými sa nariaďuje vydanie hnuteľných vecí alebo výplata peňažných prostriedkov ...

§ 120
(1)

Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdu ani na úschovu v banke alebo pobočke zahraničnej ...

(2)

Pri skončení úschovy súd poukazom uloží uschovávateľovi, aby predmet úschovy vydal určenému ...

§ 120a
(1)

Ak predmet úschovy pripadá štátu, súd zašle bezodkladne po pripadnutí predmetu úschovy štátu ...

(2)

Pri vydaní predmetu úschovy, ktorý pripadol štátu, do správy orgánu miestnej štátnej správy ...

Druhý oddiel
Konanie o umorenie listín

§ 121

Uznesenie53) sa doručí navrhovateľovi s upozornením na postup podľa osobitného predpisu,54) osobe ...

Tretí oddiel
Iná činnosť súdu

§ 122
(1)

Na úschovy v rámci inej činnosti súdu sa primerane použijú ustanovenia § 118 až 120.

(2)

Súd za života závetcu vydá závet zo svojej úschovy iba jemu osobne, alebo tomu, kto sa preukáže ...

TRETIA HLAVA
ČINNOSŤ NOTÁROV V KONANÍ O DEDIČSTVE

Prvý oddiel
Úschovy u súdneho komisára

§ 123
(1)

Súdny komisár prijíma do úschovy v súvislosti s vykonávaním úkonov v konaní o dedičstve

a)

peňažné prostriedky s tým, že ich uloží do svojho trezoru,

b)

vkladné knižky, iné cenné papiere, cennosti a iné hnuteľné veci s tým, že ich uloží do svojho ...

c)

ostatné hnuteľné veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore s tým, že ich uloží u vhodného ...

(2)

Na príjem vecí uvedených v odseku 1 do úschovy sa použijú ustanovenia § 118 ods. 2 a § 119 ods. ...

§ 124
(1)

Peňažné prostriedky v hotovosti a hnuteľné veci z trezoru súdneho komisára sa zložia v banke ...

(2)

Pri výplate peňažných prostriedkov v hotovosti a pri vydávaní hnuteľných vecí zložených súdnym ...

(3)

Peňažné prostriedky v hotovosti a veci uložené v trezore súdneho komisára vydá súdny komisár; ...

§ 125
(1)

Veci, ktoré sa nehodia na úschovu v trezore súdneho komisára ani na úschovu v banke alebo pobočke ...

(2)

V čase konania alebo po jeho skončení súd nariadi uschovávateľovi, aby predmet úschovy zložený ...

Druhý oddiel
Spoločné ustanovenia

§ 126

Ak minister spravodlivosti Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka zriadi alebo zruší notársky ...

§ 127
(1)

Súdny komisár môže písomne poveriť notárskeho kandidáta, notárskeho koncipienta alebo ďalšieho ...

(2)

Ak dal súdny komisár svojmu notárskemu kandidátovi poverenie na vykonanie všetkých úkonov podľa ...

§ 128

Súdni komisári a jeho zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ...

PIATA ČASŤ

KANCELÁRSKY PORIADOK

PRVÁ HLAVA
SÚDNE SPISY, ICH EVIDENCIA A ÚSCHOVA

Prvý oddiel
Prijímanie podaní

§ 129

Prijaté podania, ktorými sa dáva podnet na začatie konania, podateľňa eviduje pomocou aplikácie. ...

§ 130
Prijímanie písomných podaní
(1)

Písomné podanie adresované súdu prijíma osobne zamestnanec podateľne. Zamestnanec podateľne nesmie ...

(2)

Zamestnanci súdu podateľni bezodkladne odovzdajú písomné podania určené súdu, ktoré boli doručené ...

(3)

Veci, ktoré sa zapisujú do súdnych registrov Tp a Ntt sa neprijímajú prostredníctvom podateľne, ...

(4)

Písomné podania obsahujúce utajované skutočnosti prijíma sudca pre prípravné konanie alebo zamestnanec ...

§ 131
Prijímanie podaní urobených ústne do zápisnice
(1)

Podania urobené ústne do zápisnice spisuje v rozvrhu práce určený súdny úradník. Ak je týmto ...

(2)

Ak bolo trestné oznámenie urobené ústne do zápisnice na súde, zápisnica sa bezodkladne zašle ...

§ 132
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým ...

Pri prijímaní podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým ...

§ 132a
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu ...
(1)

Podanie, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, ...

(2)

Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa odseku ...

§ 133
Prijímanie podaní urobených telegraficky a telefaxom

Pri prijímaní podania urobeného telegraficky alebo telefaxom sa postupuje podľa § 129. Ak predpisy ...

§ 134
Prinášanie poštových zásielok
(1)

Poštové zásielky prináša aspoň raz denne predsedom súdu písomne splnomocnený zamestnanec súdu. ...

(2)

Prijatie zásielky nemožno odmietnuť z dôvodu, že nie je celkom alebo sčasti vyplatená; poštovné ...

§ 135
Otváranie zásielok
(1)

Zamestnanec podateľne nesmie otvoriť poštové zásielky

a)

označené ako utajované skutočnosti,57a)

b)

adresované súdu do rúk predsedu, podpredsedu súdu alebo riaditeľa správy súdu,

c)

adresované na meno konkrétneho sudcu alebo zamestnanca súdu,

d)

na ktorých je uvedené, že sa nesmú otvárať a

e)

o ktorých tak rozhodol predseda súdu alebo riaditeľ správy súdu.

(2)

Podacia pečiatka sa v prípadoch uvedených v odseku 1 odtlačí na obálke; ak sa otvorila taká poštová ...

(3)

Osoba, ktorej je zásielka podľa odseku 1 určená alebo ňou určený zamestnanec súdu, sa po otvorení ...

§ 136
Podacia pečiatka
(1)

Podacia pečiatka obsahuje označenie súdu, dátum, hodinu a minútu, kedy podanie došlo, či bolo ...

(2)

Podacou pečiatkou sa pečiatkujú všetky rovnopisy podania. Prílohy sa podacou pečiatkou nepečiatkujú. ...

(3)

Zbierku zákonov Slovenskej republiky, Obchodný vestník, iné úradné publikácie a periodickú alebo ...

(4)

Na podania urobené ústne do zápisnice a písomné podania predložené súdu na súdnom pojednávaní ...

(5)

Telefaxové podania doručené súdu mimo úradných hodín sa opatria odtlačkom podacej pečiatky ...

§ 137
Rozdeľovanie pošty
(1)

Došlé písomnosti roztriedi zamestnanec podateľne a odovzdá ich jednotlivým súdnym oddeleniam ...

(2)

K podaniam došlým poštou pripojí zamestnanec podateľne obálku. Ak dôjde v jednej obálke viac ...

§ 138
Príjem peňažných prostriedkov v hotovosti, cenných papierov a hnuteľných vecí
(1)

Písomné podania, ktoré obsahujú peňažné prostriedky v hotovosti, cenné papiere a iné hnuteľné ...

(2)

Peňažné prostriedky v hotovosti odovzdá osobne na potvrdenie pokladni, ktorá zariadi ich uloženie ...

(3)

Peňažné prostriedky v hotovosti na účel úhrady súdnych pohľadávok od účastníkov konania ...

(4)

Nalepené kolky zamestnanec podateľne znehodnotí; pritom postupuje podľa § 136 ods. 1. Nenalepené ...

(5)

Prijaté zmenky odovzdáva zamestnanec podateľne osobne proti podpisu poverenému zamestnancovi príslušného ...

(6)

Hnuteľné veci odovzdá zamestnanec podateľne na zaevidovanie zamestnancovi súdu, ktorý je poverený ...

(7)

Prijaté poštové poukážky s vyznačením variabilného symbolu a čísla účtu justičnej pokladnice ...

(8)

Zamestnanci súdu s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 1 až 7 a oprávnení súdneho tajomníka ...

§ 139
Potvrdenie o prijatí podania
(1)

Podávateľovi žaloby alebo návrhu na začatie konania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí ...

a)

označenie súdu a účastníkov konania,

b)

predmet konania,

c)

označenie sudcu, senátu alebo súdneho úradníka, ktorému bola vec pridelená na konanie a rozhodnutie, ...

d)

spisovú značku pridelenú aplikáciou,

e)

údaj o počte rovnopisov a príloh podania,

f)

dátum a čas prijatia podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová jednotka),

g)

údaj o zaplatení súdneho poplatku kolkovými známkami,

h)

podpis zamestnanca podateľne, ktorý písomné podanie prijal.

(2)

Ak bolo súdu doručené podanie podľa odseku 1 poštou alebo v rámci hromadného podania, potvrdenie ...

§ 139a
Potvrdenie o prijatí hromadného podania
(1)

Podávateľovi hromadného podania zamestnanec podateľne vydá potvrdenie o prijatí hromadného podania, ...

a)

označenie súdu,

b)

označenie účastníkov konania a údaj o ich počte v rozsahu v akom sú tieto údaje zrejmé pri ...

c)

meno a priezvisko predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca súdu,

d)

spisovú značku,

e)

dátum a čas prijatia hromadného podania (hodina a minúta, ak je to potrebné aj menšia časová ...

f)

podpis zamestnanca podateľne, ktorý hromadné podanie prijal.

(2)

Ak sa súdu doručí hromadné podanie poštou alebo elektronickými prostriedkami, potvrdenie o prijatí ...

§ 139b
Spracovanie hromadného podania
(1)

Spracovaním hromadného podania je zistenie počtu podaní tvoriacich hromadné podanie a spracovanie ...

(2)

Po vykonaní úkonov podľa odseku 1 prvej vety sa na pokyn predsedu súdu alebo ním povereného zamestnanca ...

a)

lustrácia na účely zistenia skutočnosti, či hromadné podanie obsahuje podania, ktoré sa majú ...

b)

zapísanie podaní, ktoré sú návrhom na začatie konania do príslušných registrov v podateľni ...

c)

založenie podaní, ktoré tvoria hromadné podanie do príslušných súdnych spisov, ak nie sú návrhom ...

d)

odoslanie podaní tvoriacich hromadné podanie inému súdu,

e)

informovanie podávateľa hromadného podania o odoslaní podaní podľa písmena d),

f)

vykonanie úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného podania.58b)

(3)

Lustrácia podľa odseku 2 písm. a) sa vykonáva na súde, ktorému bolo doručené hromadné podanie ...

(4)

Zapísanie podaní podľa odseku 2 písm. b) sa vykoná v spolupráci s podateľňou súdu.58c) Založenie ...

(5)

Odoslanie podaní podľa odseku 2 písm. d) sa vykonáva prípisom, ktorého prílohou sú tieto podania, ...

(6)

Informácia podľa odseku 2 písm. e) sa podávateľovi hromadného podania odovzdá najneskôr pri ...

(7)

Úkony podľa odsekov 1 až 6 vykonáva zamestnanec súdu poverený predsedom súdu.

§ 139c
Evidencia podaní tvoriacich hromadné podanie na inom súde
(1)

Pred zapísaním podaní tvoriacich hromadné podanie do príslušných súdnych registrov na súde, ...

(2)

Ak sa odvolanie podané proti rozhodnutiu vydanému v súvislosti so spracovaním hromadného podania ...

Druhý oddiel
Doručovanie súdnych písomností

§ 140
Doručovanie na súdnom pojednávaní a pri inom úkone súdu

Ak sa doručuje písomnosť počas súdneho pojednávania alebo pri inom úkone súdu, uvedie sa v zápisnici ...

§ 140a
Doručovanie uložením v súdnom spise alebo na súde
(1)

Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi písomnosť doručuje uložením v súdnom spise alebo ...

(2)

Na žiadosť osoby, ktorej sa doručuje písomnosť podľa odseku 1, jej súd vydá túto písomnosť ...

§ 141
Doručovanie na úradnej tabuli súdu
(1)

Ak osobitný predpis59) ustanovuje, že rozhodnutie súdu má byť vyvesené na úradnej tabuli súdu ...

(2)

Úkony spojené s postupom podľa odseku 1 vykonáva poverený zamestnanec príslušného súdneho oddelenia. ...

§ 142
Doručovanie súdnym doručovateľom
(1)

Doručenie písomnosti súdu súdnym doručovateľom sa vykoná na pokyn predsedu súdu, riaditeľa ...

(2)

Všetky písomnosti, ktoré má doručiť súdny doručovateľ, sa zapisujú do doručovacej knihy.

(3)

Zápisy do doručovacej knihy treba vykonať v deň skutočného odovzdania písomnosti súdnemu doručovateľovi. ...

§ 143
(1)

Poverený zamestnanec súdneho oddelenia riadne vybavené písomnosti určené na doručenie zabalí ...

(2)

Zamestnanec súdu, ktorý vykonáva doručovaciu službu, zabezpečí hromadné odnesenie zásielok ...

(3)

Zamestnanec súdu uvedený v odseku 2 si dá od zamestnanca pošty potvrdiť prevzatie doporučených ...

§ 144
Doručenky
(1)

Ak je potrebné v súvislosti s konaním pred súdom preukázať, že sa doručenie písomnosti vykonalo, ...

(2)

Na doručenke sa uvedie

a)

odosielateľ,

b)

číslo konania,

c)

označenie doručovanej písomnosti vrátane čísla listu, napríklad „Rozsudok čl. 45“, „Uznesenie ...

d)

adresát.

§ 145
(1)

Vrátené doručenky a nedoručené zásielky sa ešte v ten istý deň, keď došli, odovzdajú príslušnému ...

(2)

Doručenky od doporučených zásielok, ktoré nedošli včas späť, vyžiada poverený zamestnanec ...

(3)

Iné podania ako reklamácie o chybách v poskytovaní poštových služieb s uvedením stručného ...

§ 146
Doručovanie niektorých rozhodnutí súdu
(1)

Rozhodnutie súdu druhého stupňa v trestnom konaní doručuje súd prvého stupňa. To platí aj o ...

(2)

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní doručí orgán alebo súd, ktorému ...

(3)

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sporoch o vecnú alebo miestnu príslušnosť ...

(4)

Doručenia, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť iných súdov alebo orgánov verejnej moci (ďalej ...

§ 147

Dožiadania súdov alebo úradov z iných štátov o doručenie vybavuje zamestnanec súdu určený ...

Tretí oddiel
Súdne registre a ostatné evidenčné pomôcky

§ 148
Všeobecné ustanovenia
(1)

Súdny register je zoznam všetkých vecí patriacich podľa rozvrhu práce príslušnému sudcovi, ...

(2)

Súdny register má charakter evidenčnej pomôcky, je určený pre vnútornú potrebu súdov a nie ...

(3)

Súdny register podáva prehľad o stave každej zapísanej veci v ktoromkoľvek štádiu konania a ...

(4)

V súdnom registri sa uvádza najmä spisová značka, predmet konania, označenie účastníkov konania, ...

(5)

Súdy vedú súdne registre ustanovené touto vyhláškou.

§ 149
Forma vedenia súdnych registrov
(1)

Súdne registre sa vedú v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie.

(2)

Ak nie je v aplikácii pre niektoré súdne registre predpísaná elektronická forma ich vedenia, vedú ...

(3)

Bez ohľadu na to, či sa vedie súdny register v elektronickej podobe, alebo ručne, každé podanie, ...

§ 150
Zakladanie súdnych registrov
(1)

Register sa zakladá v podateľni súdu zaznamenaním údajov v aplikácii; ak sa súdny register vedie ...

(2)

Súdny register JP sa zakladá zapísaním pohľadávky v elektronickej forme, ktorá sa prevádza do ...

§ 151
Zapisovanie do súdnych registrov
(1)

Po zapísaní veci do príslušného súdneho registra v aplikácii, asistent skontroluje správnosť ...

(2)

Do súdnych registrov sa zapisujú aj návrhy na začatie konania

a)

adresované inému súdu; to neplatí pre podania tvoriace hromadné podanie, ktoré súd odosiela inému ...

b)

vo veciach, o ktorých je príslušný rozhodovať iný súd,

c)

ktoré sú nejasné, neúplné alebo nezrozumiteľné.

(3)

Ak ide o návrh na začatie konania podľa odseku 2, zapíše sa do súdneho registra, do ktorého by ...

(4)

Asistent zodpovedá za vedenie súdneho registra a správnosť a úplnosť údajov súdneho spisu až ...

(5)

Asistent zodpovedá za správnosť údajov zapísaných do aplikácie. Údaje sa zapíšu podľa aktuálneho ...

§ 152
(1)

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v trestnoprávnych veciach, zapíše sa do súdneho registra ...

(2)

Ak je vec vylúčená na samostatné konanie v iných než trestnoprávnych veciach, zapíše sa do ...

(3)

Ak odvolací súd nerozhodne inak, vec zrušená na základe odvolania sa zapisuje do súdneho registra ...

(4)

Veci vybavené inak v odvolacom senáte a znovu predložené na rozhodnutie o odvolaní sa zapíšu ...

(5)

O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje senát alebo sudca určený náhodným výberom. Ak ...

(6)

Ak bola vo veci vyslovená miestna alebo vecná nepríslušnosť a nadriadený súd vyslovil na návrh ...

(7)

Ak bola vec zapísaná do nesprávne určeného súdneho registra, môže byť prevedená podľa pokynu ...

(8)

Ak nemožno zapísať veci podľa odsekov 3 až 7 pôvodnému sudcovi, pretože prestal byť sudcom, ...

§ 153
Úschova súdnych registrov
(1)

Súdny register vedený v elektronickej forme sa na archívne účely vytlačí po ročnej uzávierke ...

(2)

Len čo sa v elektronicky vedenom súdnom registri zapíše posledná vec v roku, vytlačí sa jeho ...

Osobitné ustanovenia o ručnom vedení súdnych registrov
§ 154
(1)

Pri ručnom vedení súdnych registrov sa tieto zakladajú každý rok znova.

(2)

Súdne registre sa vedú v súdnom oddelení, do ktorého bola vec pridelená aplikáciou v súlade ...

§ 155

Pri zakladaní súdneho registra na začiatku roka sa očíslujú všetky jeho strany, opatrí sa na ...

§ 156
(1)

Každé podanie došlé súdu sa zapíše do príslušného súdneho registra pod spisovou značkou, ...

(2)

Do súdneho registra sa zapisuje písacím strojom, perom alebo guľôčkovým perom; pre niektoré ...

§ 157
(1)

Úvodné podanie sa zapíše do príslušného súdneho registra v ten deň, keď dôjde do súdneho ...

(2)

Ďalšie zápisy treba vykonať bez prieťahov a bez osobitného príkazu, len čo súdny spis dôjde ...

(3)

V dátumoch sa vždy uvádza deň, mesiac a rok s dvoma poslednými číslicami letopočtu; menšia ...

§ 158

Ak vec bola zapísaná do súdneho registra omylom, prečiarkne sa poradové číslo červeno a v poznámkovom ...

§ 159

Skončenie veci sa vyznačí v súdnom registri pri poradovom čísle odčiarkovacím znamienkom „L“. ...

§ 160
(1)

Čísla vecí zapísaných v súdnom registri, ktoré sú neskončené v posledný deň v roku, sa uvedú ...

(2)

Ak sa skončí vec, ktorá nebola vybavená v predchádzajúcich rokoch, prečiarkne sa číslo tejto ...

(3)

Veci neskončené na začiatku tretieho roka po tom, čo sa zapísali, prenesú sa do nového súdneho ...

§ 161

Len čo sa v súdnom registri odčiarkne posledná vec v roku, opatrí sa súdny register uzávierkou ...

§ 162
(1)

V priebehu roka zostanú súdne registre nezviazané a uložené v zložkách z tvrdého obalu.

(2)

Najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa súdny register viedol, dá ...

(3)

V súdnom oddelení zostanú súdne registre uložené potrebný čas, spravidla do odčiarknutia poslednej ...

§ 163
Súdne registre okresného súdu
(1)

Na evidenciu súdnych spisov sa na okresnom súde vedú tieto druhy súdnych registrov pre veci

a)

trestnoprávne T, Tk, Tv, Nt, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt,

b)

občianskoprávne C, Cpr, Cd, Ccud,

c)

obchodnoprávne Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, CbVO,

d)

konkurzné a reštrukturalizačné K, R, NcKR,

e)

opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,

f)

správne S, Scud,

g)

dedičské D, Dd, Dcud,

h)

výkonu rozhodnutia Em, Ed, Ecud,

i)

exekučné Er, Erd, Ercud,

j)

úschov Ú,

k)

umorovania listín UL a

l)

justičnej pokladnice JP.

(2)

Na registrových súdoch2) sa okrem súdnych registrov podľa odseku 1 vedú aj súdne registre vo veciach ...

(3)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov okresného súdu podľa odseku 1, sú ...

§ 164
Súdne registre krajského súdu
(1)

Evidencia súdnych spisov krajského súdu sa vedie v súdnych registroch pre prvostupňovú agendu ...

(2)

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v prvostupňovej agende vedú pre veci

a)

občianskoprávne registre C, Cd, Cudz,

b)

obchodnoprávne registre Cbi, K, V, NcKV, NcCb, Cbnl,

c)

správne registre S, Sd, Sn, Sp, Saz, Scud,

d)

trestnoprávne registre T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Td,

e)

justičnej pokladnice register JP.

(3)

Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde v druhostupňovej agende vedú pre veci

a)

občianskoprávne, registre Co, CoPr, CoD, CoP, CoE, CoPom, NcC,

b)

obchodnoprávne Cob, CoZm, CoKR, CobVO, Ncb,

c)

správne So, NcS,

d)

trestnoprávne To, Tpo, Tos, Nto, Ntro.

(4)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov krajského súdu podľa odsekov 2 a 3, ...

§ 165
Súdne registre Špeciálneho súdu
(1)

Na evidenciu súdnych spisov na Špeciálnom súde sa vedú pre agendu v trestnoprávnych veciach súdne ...

(2)

Veci, ktoré sa zapisujú do jednotlivých súdnych registrov Špeciálneho súdu podľa odseku 1, sú ...

§ 166
Poskytovanie informácií zo súdneho registra
(1)

Na žiadosť prokurátora mu súd poskytne informáciu zo súdnych registrov, ktoré vedie, v rozsahu ...

a)

spisová značka,

b)

dátum začatia konania,

c)

predmet konania,

d)

účastníci konania,

e)

stav konania,

f)

termín najbližšieho pojednávania, ak je tento termín určený.

(2)

Informácie podľa odseku 1 sa sprístupňujú vo veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené, a ...

(3)

Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá elektronickými prostriedkami, údaje sa sprístupňujú elektronickými ...

(4)

Sprístupňovanie údajov podľa odsekov 1 až 3 vykonáva informačné centrum súdu v spolupráci ...

§ 167
Ostatné evidenčné pomôcky
(1)

Ostatnými evidenčnými pomôckami sú najmä

a)

kalendár,

b)

zoznam odoslaných súdnych spisov podľa vzoru č. 13 uvedeného v prílohe č. 4,

c)

úhrnný dodací lístok doporučených zásielok,

d)

poštový podací lístok,

e)

doručovacia kniha súdneho doručovateľa podľa vzoru č. 9 uvedeného v prílohe č. 4,

f)

zoznam súdnych spisov odovzdaných do registratúrneho strediska,

g)

menoslov k súdnym registrom,

h)

zoznam väzieb podľa vzoru č. 11 uvedeného v prílohe č. 4,

i)

zoznam podmienečne odsúdených, odsúdených k peňažným trestom a trestom zákazu činnosti,

j)

register Kp k súdnemu registru K na vydávanie potvrdení o tom, že žiadateľ nie je v konkurze podľa ...

k)

kniha vyžiadaných písomných znaleckých posudkov,

l)

kniha vyžiadaných tlmočníckych úkonov.

(2)

Na evidenčné pomôcky uvedené v odseku 1 sa ustanovenie § 148 ods. 2 vzťahuje rovnako.

(3)

Ak to povaha evidenčných pomôcok uvedených v odseku 1 pripúšťa, môžu sa viesť aj v elektronickej ...

Štvrtý oddiel
Tvorba a obeh súdneho spisu

§ 168
Súdny spis
(1)

Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na tú istú vec, najmä podania, zápisnice, záznamy, rozhodnutia, ...

(2)

Súdny spis sa zakladá v podateľni súdu po prijatí podania, ktorým sa dáva podnet na začatie ...

(3)

Asistent, ktorý prevzal z podateľne súdny spis, skontroluje správnosť údajov zapísaných na spisovom ...

§ 169
Spisový obal a jeho náležitosti
(1)

Každý súdny spis sa zakladá do spisového obalu a je počas celého jeho vybavovania uložený v ...

(2)

Na spisovom obale sa vyznačuje

a)

označenie súdu,

b)

označenie súdneho oddelenia,

c)

spisová značka,

d)

identifikačné číslo súdneho spisu,

e)

titul, meno a priezvisko sudcu, prípadne súdneho úradníka alebo označenie senátu, ktorému bola ...

f)

predmet konania,

g)

ak ide o zberný spis súdu druhého stupňa aj označenie súdu prvého stupňa, proti rozhodnutiu ...

h)

údaj o trovách konania,

i)

údaj týkajúci sa vedenia súdnej štatistiky,

j)

údaj týkajúci sa úschovy súdneho spisu v registratúrnom stredisku.

(3)

Okrem údajov podľa odseku 2 sa na obale súdneho spisu vyznačujú aj ďalšie údaje, ak je to pre ...

(4)

Vzhľad spisového obalu a rozloženie údajov podľa odseku 1 na spisovom obale sú dané aplikáciou. ...

(5)

Údaje vyznačované na spisovom obale sa zapisujú na spisový obal priebežne pri ich vzniku tak, ...

(6)

Ak je to z dôvodu rozsiahlosti spisového materiálu potrebné, súdny spis sa uloží do jedného ...

(7)

Za dodržanie podmienok ustanovených v odseku 4 je zodpovedný predseda príslušného súdu. Za riadne ...

§ 170
Spisová značka
(1)

Každý súdny spis dostane spisovú značku. Spisová značka sa skladá z označenia a z poradového ...

(2)

V trestnoprávnych veciach zaslaných súdu prokurátorom po podaní obžaloby sa spisová značka vyznačuje ...

(3)

Spisová značka, ktorú vec dostane na súde druhého stupňa, napíše sa na spisový obal súdneho ...

(4)

Spisová značka, ktorú vec dostane na dožiadanom súde, vyznačí sa trvale na prípise, kde je uvedené ...

(5)

Zmena spisovej značky sa môže vykonať, len ak tak ustanovuje táto vyhláška.

§ 171
Identifikačné číslo súdneho spisu

Každej novej veci, s výnimkou vecí zapisovaných do súdneho registra JP, sa okrem spisovej značky ...

§ 172
Číslovanie listov súdneho spisu
(1)

Čísluje sa každý list súdneho spisu od čísla 1 vzostupne až do skončenia veci.

(2)

Jednotlivé písomnosti sa opatria pri zaradení do súdneho spisu spisovou značkou a číslom listu, ...

(3)

V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach, ktoré zasiela prokuratúra súdu, sa pokračuje v číslovaní ...

(4)

V odvolacom konaní sa pokračuje nadväzne v číslovaní písomností v súdnom spise súdu prvého ...

(5)

V súdnom spise vo veciach zapisovaných do súdneho registra D, ktorý vrátil okresnému súdu súdny ...

(6)

Obálka so zápisnicou o hlasovaní sa označí samostatným číslom listu podľa § 54 ods. 2; to ...

(7)

Číslovanie listov súdneho súpisu podľa predchádzajúcich odsekov vykonáva asistent príslušného ...

§ 173
Číslo konania
(1)

Spisová značka a k nej pripojené číslo listu písomnosti alebo vyhotoveného rozhodnutia tvorí ...

(2)

Číslom konania prvopisu rozhodnutia sa označia všetky jeho rovnopisy. Číslom konania sa ďalej ...

§ 174
Obsah súdneho spisu
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, súdny spis od jeho založenia obsahuje

a)

zoznam trov konania,

b)

zoznam pripojených spisov,

c)

spisový prehľad,

d)

každé podanie, na základe ktorého možno začať konanie pred súdom,

e)

potvrdenie o prijatí podania a

f)

prílohovú obálku.

(2)

Zoznamy podľa odseku 1 písm. a) a b) sú súčasťou predtlače vnútornej strany spisového obalu ...

(3)

Spisový prehľad sa zakladá do súdneho spisu, len ak tak ustanovuje táto vyhláška. Spisový prehľad ...

(4)

Usporiadanie súdneho spisu podľa predchádzajúcich odsekov od začatia konania až do jeho skončenia ...

§ 175
Zoznam trov konania

Do zoznamu trov konania sa v priebehu súdneho konania zapisujú údaje o zaplatení súdneho poplatku, ...

§ 176
Zoznam pripojených spisov

Do zoznamu pripojených spisov sa zapisujú údaje o dátume pripojenia iného spisu k súdnemu spisu, ...

§ 177
Spisový prehľad
(1)

Spisový prehľad slúži na stručnú informáciu o obsahu súdneho spisu a zapisujú sa doň všetky ...

(2)

V súdnych spisoch v trestnoprávnych veciach sa vždy vedie spisový prehľad; založí ho už policajt. ...

(3)

V iných než trestnoprávnych veciach možno založiť v záujme rýchlej orientácie spisový prehľad ...

§ 178
Podanie
(1)

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako list číslo 1 sa v súdnom spise označí každé podanie, ...

(2)

Všetky ďalšie podania, ktoré boli doručené súdu, s výnimkou podaní doručených súdu na súdnom ...

(3)

Podaním v agende justičnej pokladnice je prevod správy súdnej pohľadávky z príslušného súdu, ...

§ 179
Potvrdenie o prijatí podania
(1)

Potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho spisu zakladá za podanie uvedené v § 178 a označí ...

(2)

Ak ide o veci zapisované do súdnych registrov JP, Ntt a Tp, potvrdenie o prijatí podania sa do súdneho ...

Prílohová obálka
§ 180
(1)

Do prílohovej obálky sa zakladajú prílohy podaní predložené účastníkmi konania, ktoré sa ...

(2)

Fotokópie príloh sa do prílohovej obálky nezakladajú. Zaradia sa do súdneho spisu, označia sa ...

(3)

Ak je príloha podľa odseku 1 predložená spolu s podaním podľa § 178, prílohová obálka sa založí ...

(4)

Prílohová obálka má formát podľa potreby. Na prílohovej obálke sa uvedie spisová značka veci, ...

(5)

Prílohy, ktoré sa svojou povahou nehodia na vloženie do prílohovej obálky, uschovajú sa osobitne, ...

(6)

Po právoplatnom skončení veci sa prílohy podľa odseku 1 vrátia osobám, ktoré ich predložili. ...

(7)

Ak si prílohy podľa odseku 1 účastník napriek predchádzajúcej výzve neprevezme osobne alebo ...

§ 180a
(1)

Predložená zmenka sa do prílohovej obálky nezakladá; fotokópia zmenky sa založí do súdneho ...

(2)

Ak je originál zmenky potrebný na konanie, o vybratí zmenky z trezoru súdu sa spíše úradný záznam ...

(3)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, zmenka sa vracia vždy osobne, o čom sa v dvoch vyhotoveniach spíše ...

(4)

Ak si osoba, ktorá zmenku predložila, napriek predchádzajúcej výzve zmenku neprevezme alebo ak ...

§ 181
Zakladanie dokladov o doručovaní a doručení súdnych zásielok

Doklady o doručovaní a o doručení súdnych zásielok sa do súdneho spisu zakladajú tak, že sa ...

§ 182
Viazanie súdneho spisu
(1)

Písomnosti, ktoré tvoria obsah súdneho spisu, sú už v priebehu vybavovania súdneho spisu vzájomne ...

(2)

Viazanie súdneho spisu možno zabezpečiť viazaním špagátom, rýchloviazačom alebo iným vhodným ...

(3)

Viazanie súdneho spisu zakladá a vedie asistent príslušného súdneho oddelenia.

§ 183
Kontrolná pečiatka
(1)

Všetky vyhotovenia rozhodnutí, ktorých rovnopisy sa musia vyhotoviť, a všetky písomné úpravy ...

(2)

Kontrolnú pečiatku vyplní dátumom a podpisom asistent, ktorý písomnosť vypravil, pričom vyznačí ...

(3)

Kontrolná pečiatka sa nepoužije, ak sa úprava sudcu alebo súdneho úradníka asistentovi urobí ...

§ 184
Súdny spis o vylúčenej veci
(1)

Základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné ...

(2)

Na kópie písomností pre súdne spisy o vylúčenej veci sa pripojí doložka potvrdzujúca ich správnosť; ...

§ 185
Vzájomné návrhy

Ak je z podania zrejmé, že ide o vzájomný návrh odporcu vo veci, v ktorej už bolo začaté konanie, ...

§ 186
Spojenie vecí
(1)

Ak dôjde v priebehu konania ku spojeniu vecí, založí sa o tom do súdnych spisov, ktoré boli s ...

(2)

Ak sa spojenie vecí v priebehu konania zruší, založí sa o tom do jednotlivých súdnych spisov ...

§ 187
Súdne spisy v konaní o obnove konania

Súdny spis pôvodného konania, ktorého obnova sa navrhuje, pripojí sa k návrhu na obnovu konania ...

§ 188
Súdne spisy opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých
(1)

Súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia vždy po prijatí nového návrhu vo veciach zapisovaných ...

(2)

Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde už je vedený právoplatne ukončený súdny spis ...

(3)

Ak sa postupom podľa odseku 1 zistí, že na súde je vedený súdny spis o maloletom dieťati, ktorý ...

(4)

Na konci súdneho spisu vo veciach toho istého maloletého sa založí obal z mäkkého papiera, kam ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane použijú aj vo veciach pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti ...

(6)

Do súdnych spisov opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých sa zakladá prehľad o ...

§ 189
Súdne spisy v konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných veciach
(1)

Neoddeliteľnou súčasťou súdneho spisu v konkurzných, vyrovnacích a reštrukturalizačných veciach ...

(2)

Každá prihláška sa založí do obalu z mäkkého papiera, na ktorom sa uvedie číslo prihlášky ...

(3)

Na potreby konkurzného, vyrovnacieho alebo reštrukturalizačného konania sa vyhotoví stručný prehľad ...

§ 190
Súdne spisy v agende obchodného registra
(1)

Pre každú zapísanú osobu66) sa zakladá jeden spoločný spisový obal, do ktorého sa natrvalo ...

(2)

Na obale registrového spisu sa vyznačí najmä

a)

označenie registrového súdu,

b)

obchodné meno zapísanej osoby, prípadne meno a priezvisko zapísanej osoby, ak sa líši od obchodného ...

c)

označenie oddielu a číslo vložky,

d)

ak dôjde k výmazu zapísanej osoby, na obale registrového spisu sa tiež vyznačí poznámka o vymazaní ...

(3)

Súčasťou registrového spisu je aj obal z mäkkého papiera, kam sa ukladajú listiny určené na ...

§ 190a
Súdne spisy vo veciach dožiadania

Po vybavení dožiadania sa celý súdny spis vo veci dožiadania zašle dožadujúcemu súdu, kde sa ...

§ 190b
Spisy hromadných podaní
(1)

Spis hromadného podania obsahuje najmä

a)

podania tvoriace hromadné podanie do času ich zapísania do súdneho registra, založenia do príslušných ...

b)

zoznam podaní tvoriacich hromadné podanie v členení na podania tvoriace hromadné podanie určené ...

c)

prípis a úradný záznam podľa § 139b ods. 5,

d)

písomnosti súdu týkajúce sa úkonov spojených s vyrubením súdneho poplatku za spracovanie hromadného ...

(2)

Ak je hromadné podanie doručené súdu v elektronickej podobe na nosiči údajov, nosič údajov tvorí ...

(3)

Na spisy hromadných podaní sa primerane použijú ustanovenia § 246 až 253.

§ 191
Predkladanie súdnych spisov súdu druhého stupňa
(1)

K súdnym spisom, ktoré sa predkladajú súdu druhého stupňa na rozhodnutie o opravnom prostriedku, ...

(2)

Ak lehota na podanie riadneho opravného prostriedku už všetkým oprávneným osobám uplynula a orgán, ...

(3)

Ak sa súdu druhého stupňa predkladá väzobná vec, vyznačí sa to na predkladacej správe; na tento ...

(4)

S prihliadnutím na okolnosti prípadu a na rozsah súdneho spisu vo veciach podľa osobitného predpisu67) ...

§ 192
Zberné spisy súdu druhého stupňa
(1)

Na súde druhého stupňa sa v súvislosti s rozhodovaním o opravných prostriedkoch vo veciach zapísaných ...

(2)

Zberný spis sa skladá z predkladacej správy, potvrdenia o prijatí podania, rovnopisu napadnutého ...

(3)

Opatrenia súdu druhého stupňa, najmä nariadenie verejného alebo neverejného zasadnutia, predvolanie ...

§ 192a
Súdne spisy pri postúpení veci inému orgánu verejnej moci
(1)

Ak súd zastaví konanie pre nedostatok právomoci a vec postúpi inému orgánu verejnej moci na ďalšie ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa použije primerane aj v prípade vrátenia alebo postúpenia veci inému orgánu ...

§ 193
Vyznačovanie niektorých rozhodnutí
(1)

Ak sa rozhodnutím súdu zahladilo odsúdenie alebo bola povolená obnova konania, vyznačí sa táto ...

(2)

Ak bolo rozhodnutím o sťažnosti pre porušenie zákona pôvodné rozhodnutie súdu zrušené alebo ...

Manipulácia so súdnym spisom
§ 194
Evidencia súdnych spisov v prípade povolenia práce v domácom prostredí
(1)

Ak má sudca povolenú prácu v domácom prostredí, súdne spisy odnášané z budovy súdu na účel ...

(2)

Zoznam podľa odseku 1 vedie príslušné súdne oddelenie.

§ 195
Nazeranie do súdneho spisu
(1)

Nazerať do súdneho spisu možno na súde v informačnom centre súdu, v odôvodnených prípadoch ...

(2)

Vo výnimočných prípadoch možno so súhlasom predsedu senátu umožniť nazretie do súdneho spisu ...

(3)

Predseda senátu, ktorý vybavuje súdny spis, urobí ešte pred nazretím do súdneho spisu potrebné ...

(4)

Ak o nazretie do súdneho spisu žiada súčasne viacero oprávnených osôb, ich poradie sa určí ...

(5)

Ak má sudca pri sebe súdne spisy, do ktorých žiada oprávnená osoba nazrieť, v čase povolenej ...

(6)

O nazretí do súdneho spisu vyhotoví poverený zamestnanec súdu uvedený v odseku 1 úradný záznam ...

(7)

Poverený zamestnanec, ktorý je pri nazeraní do súdneho spisu prítomný, zodpovedá za neporušenie ...

(8)

Súdnym spisom sa na účely nazerania do súdneho spisu a vyhotovovania výpisov, odpisov a fotokópií ...

(9)

Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa rovnako použijú aj pre nazeranie do súdnych spisov prokurátorom vo ...

§ 196
Zasielanie súdneho spisu na nazretie

Na odôvodnenú žiadosť oprávnenej osoby možno so súhlasom predsedu senátu, prípadne predsedu ...

§ 197
Požičiavanie súdneho spisu
(1)

Súdny spis sa požičiava na písomnú žiadosť. Súdny spis možno požičať najmä inému súdu, ...

(2)

Súdny spis iného súdu možno požičať len vtedy, ak tvorí prílohu súčasne požičaného vlastného ...

(3)

Požičať súdny spis v právoplatne neskončených veciach možno len so súhlasom predsedu senátu; ...

(4)

Ak nemožno súdny spis v právoplatne neskončenej veci z objektívnych dôvodov požičať, na odôvodnenú ...

(5)

Žiadosť o požičanie súdneho spisu a prípis, ktorý je adresovaný orgánu, ktorému sa súdny ...

(6)

Pred požičaním súdneho spisu alebo jeho predložením vyššiemu súdu preskúma poverený zamestnanec ...

(7)

Požičané súdne spisy sa zapisujú do zoznamu odoslaných súdnych spisov, ktorý vedie poverený ...

§ 198
Rekonštrukcia súdneho spisu
(1)

Rekonštrukcia súdneho spisu sa vykoná na návrh alebo aj bez návrhu, ak sa súdny spis celkom alebo ...

(2)

Súd70) vykoná rekonštrukciu súdneho spisu podľa záznamov v súdnych registroch, vyhotoví zápisnicu, ...

(3)

Z dôvodu vykonávanej rekonštrukcie súdneho spisu súd môže požiadať tretie osoby, účastníkov ...

(4)

Ak nemožno získať potrebné údaje na rekonštrukciu súdneho spisu postupom podľa odsekov 2 a 3, ...

(5)

Zápisnica o rekonštrukcii je záznam, ktorý nahrádza listiny, najmä rôzne podania, zápisnice ...

(6)

Údaj o tom, že bola vykonaná rekonštrukcia súdneho spisu, vyznačí sa červenou farbou na obale ...

(7)

Ak sa v priebehu rekonštrukcie súdny spis nájde, súd rekonštrukciu zastaví. Ak sa po skončení ...

Úschova súdnych spisov
§ 199
Všeobecné ustanovenia
(1)

Na účely úschovy súdnych spisov sa ukončeným spisom s výnimkou podľa odseku 2 rozumie súdny ...

(2)

Súdny spis vecí starostlivosti o maloletých podľa § 188 sa považuje za ukončený dňom, keď ...

§ 200
Registratúrny plán

Registratúrny plán je pomôcka určená na účelné a systematické ukladanie súdnych spisov, evidenčných ...

§ 201
Znak hodnoty
(1)

Znakom hodnoty „A“ sa označuje súdny spis, ktorý má trvalú dokumentárnu hodnotu. Súdny spis ...

(2)

Súdne spisy so znakom hodnoty „A“ určuje registratúrny plán. V ostatných prípadoch možno ...

(3)

Znak hodnoty „A“ je záväzný spravidla pre ukončené spisy, ktorých pôvodcom je súd. Výnimku ...

§ 202
Lehota uloženia
(1)

Lehota uloženia je počet rokov, počas ktorých súd potrebuje ukončený spis na svoju činnosť. ...

(2)

Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. ...

§ 203
Úschova neukončeného spisu
(1)

Pokiaľ súdne spisy nie sú ukončené, uschovávajú sa v príslušnom súdnom oddelení, a to oddelene ...

(2)

Na účel úschovy nevybavených súdnych spisov sa môže v budove súdu vyčleniť vhodná miestnosť ...

§ 204
Poplatková a spisová kontrola
(1)

Ak sa súdne konanie skončilo vydaním právoplatného rozhodnutia a v súdnom spise nie je potrebné ...

(2)

Poplatkovú kontrolu a spisovú kontrolu vykonáva poverený súdny tajomník. Likvidáciu znalečného ...

(3)

Vykonanie poplatkovej a spisovej kontroly sa vyznačí na každom spisovom obale doložkou „Poplatkovo ...

Úschova ukončeného spisu
§ 205

Ak je to pre činnosť súdu potrebné, ukončené spisy sa spravidla počas dvoch rokov uschovávajú ...

§ 206
(1)

Po ukončení súdneho spisu (§ 199) asistent príslušného súdneho oddelenia vyznačí na spisovom ...

(2)

Ukončené spisy vecí starostlivosti o maloletých týkajúce sa toho istého maloletého sa odovzdávajú ...

(3)

Odsek 2 platí rovnako aj pre ukončené spisy opatrovníckych vecí a registrové spisy. Súdne spisy ...

(4)

Ak registratúrny plán určuje pre úschovu rozhodnutia dlhšiu lehotu uloženia ako pre samotný súdny ...

(5)

Odovzdanie ukončených spisov do registratúrneho strediska sa vyznačí v poznámkovom stĺpci príslušného ...

§ 207
Evidencia ukončených spisov odovzdaných do registratúrneho strediska
(1)

Ukončené spisy odovzdávané do registratúrneho strediska sa po vykonaní úkonov podľa § 205 zapíšu ...

(2)

Do zoznamu podľa odseku 1 sa ukončené spisy zapisujú chronologicky podľa súdneho registra; zoznam ...

§ 208
Usporiadanie registratúrneho strediska
(1)

V registratúrnom stredisku sa súdne spisy uschovávajú oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. ...

(2)

Uloženie súdnych spisov v registratúrnom stredisku sa zaznamená na lokačnom pláne, ktorý sa umiestni ...

(3)

O uložených súdnych spisoch vedie registratúrne stredisko zoznam uložených súdnych spisov. V ...

(4)

Na účely vyraďovacieho konania správca registratúrneho strediska spracuje zoznam súdnych spisov ...

§ 209
Sprístupňovanie súdnych spisov z registratúrneho strediska
(1)

Z registratúrneho strediska sa môžu vydať súdne spisy len za súčinnosti zamestnanca registratúrneho ...

(2)

Písomná žiadanka podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie sa založí ...

(3)

Zamestnanec registratúrneho strediska kontroluje zoznam podľa odseku 2 aspoň raz za pol roka a vyžiada ...

(4)

Vrátenie súdneho spisu sa vyznačí v zozname podľa odseku 2; na žiadanke o vydanie súdneho spisu ...

(5)

Ak sa požaduje vydanie súdneho spisu preto, že sa má pokračovať v konaní pod novou spisovou značkou, ...

§ 210

Vyraďovanie súdnych spisov, evidenčných pomôcok a iných písomností súdu uložených v registratúrnom ...

§ 211

Ustanovenia § 199 až 210 sa na úschovu súdnych registrov a iných evidenčných pomôcok použijú ...

§ 212
Spoločné ustanovenia k postupu asistenta pri vedení súdneho spisu
(1)

Asistent v práci so súdnym spisom postupuje samostatne; pri pochybnostiach si vyžiada pokyn od súdneho ...

(2)

Asistent po skončení konania vykonáva úkony potrebné na odovzdanie súdneho spisu do registratúrneho ...

DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE REGISTROVÝCH SÚDOV PRI VYBAVOVANÍ AGENDY OBCHODNÉHO REGISTRA

§ 213

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy obchodného registra sa použijú ustanovenia ...

§ 214
Vymedzenie niektorých pojmov
a)

systémom sa rozumujú programové a technické prostriedky schválené ministerstvom určené na vedenie ...

b)

návrhom na zápis sa rozumie návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny ...

c)

zapisovaním údajov sa rozumie postup, pri ktorom sa na základe návrhu na zápis do systému zapisujú ...

d)

vykonaním zápisu sa rozumie úkon vyššieho súdneho úradníka alebo sudcu, ktorým po ukončení ...

e)

dňom vykonania zápisu sa rozumie deň, keď vyšší súdny úradník alebo sudca vykonal úkon podľa ...

f)

dňom, ku ktorému sa zápis vykonáva, rozumie sa deň, od ktorého sa začína platnosť zapísaných ...

g)

preverovaním návrhu na zápis sa rozumie postup, pri ktorom sa skúma splnenie podmienok na vykonanie ...

h)

manuálnym spracovaním návrhu na zápis sa rozumejú úkony súvisiace so zapisovaním navrhovaných ...

i)

skupinou asistentov sa rozumie skupina zamestnancov súdu určených na manuálne spracovanie návrhu ...

j)

výpisom z obchodného registra sa rozumie výpis vydávaný podľa osobitného predpisu;73) vydanie ...

k)

stavom návrhu sa rozumie údaj o štádiu spracovania, v ktorom sa návrh na zápis v systéme nachádza; ...

l)

formulárom sa rozumie tlačivo vydané v listinnej podobe alebo zverejnené na internetovej stránke ...

§ 215
Postup pri zaevidovaní návrhu v podateľni

Zamestnanec podateľne registrového súdu zaeviduje v aplikácii každý návrh na zápis údajov, ...

Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis v podateľni
§ 216
(1)

Zamestnanec podateľne zaeviduje návrh na zápis vyplnením príslušného formulára určeného na ...

(2)

Zamestnanec podateľne vyplní údaje tvoriace špecifikáciu návrhu na zápis a do samostatných na ...

a)

údaje o dátume podania návrhu na zápis v poradí deň, mesiac a rok a o presnom čase podania návrhu ...

b)

obchodné meno, ktoré navrhovateľ navrhuje zapísať, ak ide o návrh na prvozápis alebo návrh na ...

(3)

Aplikácia návrhu na zápis automaticky priradí číslo a pridelí ho na preverovanie vyššiemu súdnemu ...

(4)

Po pridelení návrhu na zápis na preverovanie zamestnanec podateľne zabezpečí bezodkladné odovzdanie ...

§ 217
Postup pri zaevidovaní návrhu na zápis mimo podateľne
(1)

Ak podateľňa registrového súdu je nefunkčná alebo ak zlyhal prenos údajov z aplikácie do systému, ...

(2)

Zamestnanec s prístupovým právom na zápis návrhu mimo podateľne vyplní údaje o návrhu na zápis ...

Postup vyššieho súdneho úradníka
§ 218
Všeobecné ustanovenia
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie v lehote piatich ...

(2)

Vyšší súdny úradník návrh na zápis preveruje v rozsahu vymedzenom podľa osobitného predpisu.72) ...

(3)

Ak vyšší súdny úradník po preverení návrhu na zápis a jeho príloh dospeje k záveru, že návrh ...

(4)

Na účel zabezpečenia dodržania lehoty podľa odseku 1 je vyšší súdny úradník oprávnený využiť ...

(5)

Ak vyšší súdny úradník nerozhodne o postupe podľa § 221, pridelí v systéme návrh na manuálne ...

§ 218a
Postup pri spracovaní elektronického návrhu na zápis podaného prostredníctvom jednotného kontaktného ...
(1)

Ak ide o elektronický návrh na zápis podaný prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,76a) ...

(2)

Ak sa overovaním podľa odseku 1 zistí, že zapisovanej osobe nebolo pridelené identifikačné číslo, ...

§ 219
Lustrácia obchodného mena
(1)

Ak ide o návrh na prvozápis alebo o návrh na zmenu obchodného mena zapísanej osoby, vyšší súdny ...

(2)

Ak sa navrhované obchodné meno zhoduje s obchodným menom zapísaným do obchodného registra, vyšší ...

§ 220
Pridelenie návrhu na manuálne spracovanie skupine asistentov
(1)

Vyšší súdny úradník, ktorému bol návrh na zápis pridelený na preverovanie a ktorý rozhodol ...

(2)

Zloženie jednotlivých skupín asistentov, ktoré sa zavedie do systému, určí v súlade s rozvrhom ...

(3)

Ak vyšší súdny úradník rozhodne o pridelení návrhu na manuálne spracovanie niektorej zo skupín ...

(4)

Asistent pri manuálnom spracovaní návrhu na zápis nemôže

a)

vykonať zápis navrhovaných údajov,

b)

odmietnuť vykonanie zápisu.

(5)

Po ukončení manuálneho spracovania návrhu asistent rozpracovaný návrh na zápis uzavrie pomocou ...

§ 221
Zlučovanie návrhov na zápis
(1)

Vyšší súdny úradník môže zlúčiť návrh na zápis, ktorý mu bol pridelený na preverovanie, ...

(2)

Zlučovať možno len návrh ako celok s iným návrhom ako celkom. Zlučovaný návrh sa zlúčením ...

(3)

Na základe zlúčených návrhov na zápis sa vykoná jeden zápis do obchodného registra.

(4)

Lehota na vykonanie zápisu na základe zlúčených návrhov77) plynie odo dňa podania toho zo zlúčených ...

§ 222
Vykonanie zápisu
(1)

Ak návrh na zápis spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník po skončení ...

(2)

Ak je návrh na zápis pridelený na manuálne spracovanie asistentovi, vyšší súdny úradník pred ...

(3)

Vyšší súdny úradník v systéme vyplní údaj o dni, ku ktorému sa zápis vykonáva, ak tento ...

(4)

Po vykonaní zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie potvrdenia o vykonaní zápisu, ...

(5)

Vyšší súdny úradník súčasne aktivuje funkcie systému, ktoré umožnia kancelárii styku s verejnosťou ...

§ 223
Odmietnutie vykonania zápisu
(1)

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,72) vyšší súdny úradník odmietne ...

(2)

Odmietnuť vykonanie zápisu možno len vo vzťahu k návrhu na zápis ako celku. Čiastočné vykonanie ...

(3)

Ak došlo na základe návrhu na zápis podľa odseku 1 k zápisu údajov do systému, vyšší súdny ...

(4)

Vyšší súdny úradník v systéme povinne vyplní pole vyhradené pre odôvodnenie odmietnutia vykonania ...

(5)

Po odmietnutí vykonania zápisu vyšší súdny úradník vytlačí dve kópie oznámenia o odmietnutí ...

Postup vyššieho súdneho úradníka po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu
§ 224
(1)

Ak navrhovateľ v lehote pätnástich dní od vydania alebo doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania ...

(2)

Vyšší súdny úradník preskúma námietky v lehote piatich pracovných dní odo dňa ich podania. ...

Postup sudcu po podaní námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu
§ 225
(1)

Ak vyšší súdny úradník odmietne vykonať zápis podľa § 224 ods. 2, podateľňa vec zapíše ...

(2)

Po pridelení veci kancelária styku s verejnosťou obchodného registra bez zbytočného odkladu predloží ...

(3)

Sudca skúma odôvodnenosť odmietnutia vykonania zápisu vyšším súdnym úradníkom len z hľadiska ...

(4)

Po preskúmaní námietok sudca v lehote desiatich pracovných dní od ich podania na registrový súd ...

(5)

Na postup sudcu podľa odseku 4 sa primerane použijú tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré upravujú ...

(6)

Ak nie sú splnené podmienky na postup podľa odseku 4, sudca uznesením rozhodne o zamietnutí námietok. ...

(7)

Na postup sudcu podľa odseku 6 sa uplatnia ustanovenia osobitného predpisu.78)

§ 226

Ak nedošlo k skutočnostiam podľa § 224 ods. 1, registrový spis sa založí ad acta.

§ 227
Tlač výpisov z obchodného registra
(1)

Tlač výpisov z obchodného registra zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra. ...

(2)

Kancelária styku s verejnosťou obchodného registra vytlačí dve kópie výpisu z obchodného registra ...

(3)

Postup pri vydávaní alebo doručovaní výpisu navrhovateľovi je upravený v § 228.

§ 228
Vydávanie a doručovanie písomností
(1)

Vydávanie a doručovanie potvrdení o vykonaní zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení ...

(2)

Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že si príde doklad prevziať na registrový ...

(3)

Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že žiada o doručenie dokladov poštou, alebo ...

(4)

Ak sa doklad nedoručuje poštou, dňom doručenia písomnosti je deň, keď si navrhovateľ doklad ...

§ 228a
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra ...
(1)

Postup podľa § 227 a 228 sa primerane použije aj v prípade vybavovania elektronických žiadostí ...

(2)

Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie viacerých výpisov ...

§ 229
Nahliadanie do obchodného registra

Do obchodného registra možno nahliadať a vyhotovovať z neho odpisy a výpisy v úradných hodinách ...

§ 230
Zverejňovanie a oznamovacia povinnosť
(1)

V Obchodnom vestníku sa zverejňuje obsah výpisu z obchodného registra, s výnimkou rodného čísla ...

(2)

Expedícia externých súborov obsahujúcich údaje podľa odseku 1, ktoré sú určené na zverejnenie ...

(3)

Po zápise navrhovaných údajov do obchodného registra registrový súd zabezpečí poskytnutie údajov ...

§ 231
Postup registrového súdu pri výmaze
(1)

Podateľňa po zápise právoplatného rozhodnutia registrového súdu do súdneho registra Vym pridelí ...

(2)

Potvrdenie o vykonaní výmazu podľa odseku 1 a výpis z obchodného registra po výmaze spoločnosti ...

§ 232
Postup registrového súdu v konaní vo veciach obchodného registra
(1)

Podateľňa po zaevidovaní návrhu alebo podnetu na zosúladenie zápisu v obchodnom registri so skutočným ...

(2)

Okrem prípadov, v ktorých je obsahom podnetu podľa odseku 1 oprava chýb v písaní a počítaní ...

(3)

Po vydaní uznesenia o vykonaní zápisu podľa osobitného predpisu81) sa na ďalší postup sudcu ...

§ 233
Postup registrového súdu pri ukladaní pokút
(1)

Ak vyšší súdny úradník zistí, že došlo k skutočnosti odôvodňujúcej začatie konania podľa ...

(2)

Podateľňa podnet zapíše do súdneho registra Pok a pridelí sudcovi, ktorý o poriadkovej pokute ...

(3)

V prípade, že skutočnosť odôvodňujúcu začatie konania podľa osobitného predpisu82) zistí ...

Zbierka listín
§ 234
Členenie zbierky listín
(1)

Zbierka listín sa skladá z registra zbierky listín, spisov zbierky listín a knihy zbierky listín. ...

(2)

Register zbierky listín, spisy zbierky listín a knihu zbierky listín vedie kancelária zbierky listín. ...

§ 235
Register zbierky listín
(1)

Register zbierky listín je evidenčnou pomôckou, v ktorej sa vedie evidencia všetkých listín zapísaných ...

(2)

Register zbierky listín sa člení na rovnaké oddiely ako registrová kniha obchodného registra. ...

a)

Pš – štátne podniky,

b)

Sa – akciové spoločnosti,

c)

Sro – spoločnosti s ručením obmedzeným,

d)

Sr – verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti,

e)

Dr – družstvá,

f)

Po – organizačné zložky podniku

1.

organizačné zložky zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

2.

organizačné zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

3.

právnické osoby zriadené zákonom, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, ak sa nezapisujú ...

4.

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť,

g)

Firm – fyzické osoby.

(3)

Register zbierky listín sa vedie aj v elektronickej forme a obsahuje tieto náležitosti:

a)

označenie oddielu a spisovej značky zapísanej osoby, ktorej sa listiny týkajú,

b)

obchodné meno zapísanej osoby, IČO zapísanej osoby, pri právnických osobách sídlo, pri fyzických ...

c)

chronologický zoznam listín o zapísanej osobe, ktoré sú uložené v zbierke listín; listiny sa ...

d)

dátum doručenia listiny registrovému súdu, dátum jej uloženia do zbierky listín,

e)

poznámka.

(4)

V registri zbierky listín sa evidujú všetky listiny uložené do zbierky listín podľa osobitného ...

(5)

Register zbierky listín je pokračujúcim registrom, do ktorého sa zapisuje evidencia listín po celý ...

(6)

Na účely tejto vyhlášky možno na vedenie zbierky listín používať skratky uvedené v zozname ...

§ 236
Vedenie registra zbierky listín
(1)

Pri vedení registra zbierky listín pomocou výpočtovej techniky musí byť zabezpečená ochrana ...

(2)

Údaje z registra zbierky listín sa pravidelne zálohujú, a to denne prostredníctvom zálohovania ...

§ 237
Spisy zbierky listín
(1)

Na účely ukladania listín do zbierky listín sa pre každú zapísanú osobu založí spis zbierky ...

(2)

Do spisu zbierky listín ukladá kancelária zbierky listín všetky listiny zapísanej osoby, ktoré ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa uvedie spisová značka, obchodné meno, pri právnických ...

(4)

Spisová značka spisu zbierky listín sa skladá zo spisovej značky, pod ktorým je zapísaná osoba ...

(5)

Na prednej vnútornej strane spisu sa uvedie spisový prehľad, ktorý obsahuje zoznam listín uložených ...

(6)

Každú stranu listiny pri jej ukladaní do spisu kancelária zbierky listín označí číslom, a to ...

(7)

Po výmaze subjektu z obchodného registra platí pre archivovanie spisu zbierky listín rovnaká lehota ...

(8)

Ak dôjde k zmene príslušnosti registrového súdu, spis zbierky listín sa spolu s registrovým spisom ...

§ 238
Prijímanie podaní pre zbierku listín
(1)

Listiny určené pre zbierku listín opatrené podacou pečiatkou predloží podateľňa kancelárii ...

(2)

Ak boli registrovému súdu doručené listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu ...

(3)

Ak boli listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín spolu s návrhom na zápis do obchodného registra, ...

§ 239
Kniha zbierky listín
(1)

Kniha zbierky listín predstavuje evidenciu o kópiách listín vydaných zo zbierky listín a o nahliadnutí ...

(2)

Kniha zbierky listín je vedená v písomnej forme pevne zviazaného registra a obsahuje tieto údaje: ...

a)

poradové číslo,

b)

údaje o žiadateľovi – obchodné meno alebo priezvisko, sídlo alebo bydlisko a IČO alebo číslo ...

c)

obchodné meno a sídlo zapísanej osoby a ak ide o fyzickú osobu, bydlisko a miesto podnikania, ak ...

d)

názov listiny a počet vydaných kópií,

e)

kolónku obsahujúcu

1.

nalepenú kolkovú známku alebo

2.

úradný záznam o uhradení súdneho poplatku na účet súdu alebo v hotovosti,

f)

podpis žiadateľa,

g)

poznámku.

(3)

Ako vzor knihy zbierky listín sa použije vzor č. 15 uvedený v prílohe č. 4.

(4)

Kniha zbierky listín sa ukladá a vedie pre každý rok samostatne.

§ 240
Vydávanie kópií zo zbierky listín
(1)

Po splnení poplatkovej povinnosti84) vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi kópiu z listín ...

(2)

Ak určitá listina v zbierke listín nie je, na požiadanie a po splnení poplatkovej povinnosti vydá ...

(3)

Vydávanie kópie zo zbierky listín vykonáva na túto činnosť poverený zamestnanec registrového ...

(4)

Kópiu zo zbierky listín vydá kancelária zbierky listín žiadateľovi spravidla na počkanie a v ...

(5)

Registrový súd zabezpečí, aby kancelária zbierky listín poskytovala verejnosti kópie zo zbierky ...

(6)

Kancelária zbierky listín opatrí

a)

prvú stranu kópie zo zbierky listín v pravom hornom rohu odtlačkom pečiatky „KÓPIA“, označením ...

b)

poslednú stranu kópie zo zbierky listín pečiatkou registrového súdu, dátumom vydania kópie, ...

§ 240a
Postup pri vybavovaní elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky ...
(1)

Pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín ...

(2)

Po splnení poplatkovej povinnosti vyhotoví kancelária zbierky listín kópiu požadovanej listiny, ...

(3)

Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie kópie viacerých listín ...

(4)

Postup podľa odsekov 2 a 3 sa primerane použije aj pri vybavovaní žiadosti o vydanie listinnej podoby ...

§ 241
Nazeranie do zbierky listín
(1)

Nazerať do listín uložených v zbierke možno výlučne len v kancelárii zbierky listín a za prítomnosti ...

(2)

Predseda registrového súdu môže vyčleniť na nazeranie do zbierky listín aj iný vhodný priestor ...

TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ AGENDY PROBÁCIE A MEDIÁCIE

§ 241a
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, pri vybavovaní agendy probácie a mediácie sa použijú ustanovenia ...

(2)

Vybavovaním agendy probácie nie je výkon úkonov súdnym tajomníkom podľa § 77.

(3)

Pri rozhodovaní o forme probačného dohľadu možno na účely výberu vhodnej formy probačného ...

§ 241b
Podanie v agende probácie a mediácie
(1)

Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína probácia, sa rozumie rovnopis právoplatného ...

(2)

Podaním v agende probácie a mediácie, ktorým sa začína mediácia, sa rozumie

a)

písomný pokyn predsedu senátu,

b)

písomný pokyn prokurátora v prípravnom konaní,

c)

podnet policajta v prípravnom konaní,

d)

podnet poškodeného a obvineného alebo

e)

iný podnet.

§ 241c
Postup pri zaevidovaní podania v podateľni a pridelenie veci probačnému a mediačnému úradníkovi ...
(1)

Prijaté podanie podľa § 241b sa eviduje v podateľni pomocou aplikácie.

(2)

Podania podľa § 241b sa prideľujú náhodným výberom probačným a mediačným úradníkom príslušného ...

§ 241d
Súdne registre Pr a M

Súdne registre Pr a M vedie súdny tajomník príslušného súdneho oddelenia, do ktorého sú zaradení ...

Súdny spis v agende probácie a mediácie
§ 241e
Súdnym spisom v agende probácie a mediácie je
a)

spis vo veciach probácie (ďalej len „probačný spis“) a

b)

spis vo veciach mediácie (ďalej len „mediačný spis“).

§ 241f
(1)

Základom probačného spisu je podanie, na základe ktorého sa probácia vykonáva. Probačný spis ...

a)

spisový prehľad,

b)

potvrdenie o prijatí podania,

c)

zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci výkonu probácie, vrátane záznamov o probačných ...

d)

prehľad o účasti odsúdeného alebo obvineného na probácii,

e)

správu o povesti odsúdeného alebo obvineného,

f)

záverečnú správu z probácie.

(2)

Základom mediačného spisu je podanie, na základe ktorého sa mediácia vykonáva. Mediačný spis ...

a)

spisový prehľad,

b)

potvrdenie o prijatí podania,

c)

rovnopisy rozhodnutí súdu alebo prokurátora vrátane písomného súhlasu predsedu senátu alebo ...

d)

zápisnice a úradné záznamy o úkonoch v rámci mediácie,

e)

vyhlásenie obvineného o spáchaní skutku,

f)

dohodu o náhrade škody alebo doklad o náhrade škody,

g)

dohodu o zmieri,

h)

doklad o zložení finančných prostriedkov na všeobecne prospešné účely,

i)

záverečnú správu z mediácie,

j)

rovnopis uznesenia súdu o skončení veci zmierom alebo podmienečným zastavením trestného stíhania ...

§ 241g

Ak je súčasťou dožiadania vo veciach probácie rovnopis podania podľa § 241b, písomný pokyn ...

§ 241h
Na účely úschovy súdnych spisov sa probačný spis a mediačný spis považuje za ukončený
a)

doručením rovnopisu záverečnej správy z probácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením ...

b)

doručením rovnopisu záverečnej správy z mediácie prokurátorovi v prípravnom konaní alebo postúpením ...

ŠTVRTÁ HLAVA
AGENDA SPRÁVY SÚDU

§ 242

Ak nie je ďalej ustanovené inak, na vybavovania agendy správy súdu sa primerane použijú ustanovenia ...

Prvý oddiel
Evidenčné pomôcky pre agendu správy súdov

§ 243
(1)

Pre vybavovanie agendy správy súdu sa vedú a používajú tieto evidenčné pomôcky:

a)

správny register podľa vzoru č. 22 uvedeného v prílohe č. 4,

b)

ak to vyžaduje rozsah agendy, zoznam hesiel podľa vzoru č. 23 uvedeného v prílohe č. 4 a

c)

menný zoznam.

(2)

Heslá v zozname hesiel môžu súdy podľa potreby priebežne meniť alebo dopĺňať, prípadne uvedené ...

(3)

Pri vybavovaní agendy správy súdu sa môžu používať aj iné evidenčné pomôcky.

(4)

Na evidenčné pomôcky podľa odsekov 1 a 2 sa ustanovenie § 167 ods. 2 a 3 vzťahuje rovnako.

Správny register
§ 244
(1)

V správnom registri sa evidujú všetky písomnosti, ktoré sa týkajú agendy správy súdu došlé ...

(2)

Na označenie správneho registra sa používa skratka „Spr“. Ak sa vedie správny register v elektronickej ...

(3)

Správny register vedie kancelária predsedu súdu. Správny register sa môže vnútorne členiť na ...

§ 245
(1)

Ak nie je ďalej ustanovené inak, zapíše poverený zamestnanec došlé písomnosti do správneho ...

(2)

Číslo konania písomnosti sa skladá z označenia, bežného čísla správneho registra a z posledných ...

Druhý oddiel
Spisy agendy správy súdu

§ 246
(1)

Súbor písomnosti agendy správy súdu týkajúcich sa tej istej veci tvorí spis agendy správy súdu. ...

(2)

Spisy agendy správy súdu, najmä ak pozostávajú z väčšieho množstva písomností, sa zakladajú ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí označenie veci a číslo spisu. Číslom spisu je ...

(4)

Spisy agendy správy súdu sa ukladajú usporiadané podľa čísla konania; prípadne sa použije pre ...

§ 247
Spojené vecné spisy
(1)

Spojený vecný spis sa tvorí podľa čísla konania prvej došlej písomnosti. Toto číslo je vedúcim ...

(2)

Ak sa zasiela ktorejkoľvek organizácii v rezorte justície nejaká písomnosť, ktorá sa má založiť ...

(3)

Na vonkajšej strane spisového obalu sa vyznačí heslo, prípadne bližšie označenie veci, a vedúce ...

(4)

Spojený vecný spis sa vedie podľa potreby aj niekoľko rokov, ak sa jeho objem nezväčší tak, ...

(5)

Spojené vecné spisy sa ukladajú v kancelárii predsedu súdu a v kancelárii riaditeľa správy súdu ...

Osobné spisy
§ 248
(1)

Osobný spis sa zakladá podľa priezviska a mena zamestnanca súdu.

(2)

Osobný spis je na vonkajšej strane spisového obalu označený nadpisom „Osobný spis“, priezviskom ...

(3)

Osobné spisy sú uložené v príslušnom organizačnom útvare súdu alebo u zamestnanca súdu povereného ...

(4)

Osobné spisy súd vedie riadne po celý čas trvania služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu ...

§ 249
(1)

Obsahom osobného spisu sú všetky listiny, doklady, zmluvy a ostatné dokumenty potrebné na riadne ...

(2)

Jednotlivé úkony vykonávané v rámci služobného pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného ...

§ 250
Zberné spisy
(1)

Z písomností rovnakého obsahu, ktoré sa týkajú tej istej veci a majú sa spoločne vybaviť, najmä ...

(2)

Zberné spisy sa vkladajú do obalu z mäkkého papiera a ukladajú sa podľa čísel, ak nie sú súčasťou ...

§ 251
Podanie menšej dôležitosti
(1)

Písomnosti, z ktorých nemožno založiť spis agendy správy súdu, osobný spis ani zberný spis, ...

(2)

Podanie menšej dôležitosti, najmä celkom jednoduché a nepodstatné oznámenia, tlačivá a formuláre, ...

(3)

Okruh písomností do správneho registra nezapisovaných určí predseda súdu podľa osobitných podmienok ...

§ 252
Úschova spisov agendy správy súdu
(1)

Neskončené spisy agendy správy súdu sa uschovávajú spravidla v uzamykateľnej skrini.

(2)

Na uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie platia osobitné predpisy.85)

§ 253

Spôsob podpisovania písomností, rozpočtových, štatistických výkazov a dokladov účtovnej a ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 254
Používanie tlačív a formulárov
(1)

Na účely dodržiavania jednotnej formy úradných výstupov zo súdov a jednotnej formy listín o ...

(2)

Okrem tlačív podľa odseku 1 súdy používajú aj formuláre, ktoré sú definované v aplikácii. ...

(3)

Ak súdy pri používaní tlačív a formulárov podľa odsekov 1 a 2 zistia, že tieto tlačivá a ...

(4)

Aktualizáciu formulárov v aplikácii a tlačív v katalógu tlačív vykonáva ministerstvo v spolupráci ...

(5)

Aktuálne vzory tlačív podľa odseku 1 a vzory formulárov podľa odseku 2 ministerstvo uverejní ...

§ 255
Programové prostriedky pre spracovanie súdnej agendy
(1)

Ak táto vyhláška ukladá súdom používať pri spracovaní súdnej agendy, najmä na prijímanie ...

(2)

Obchodný register vrátane registra zbierky listín vedú registrové súdy prostredníctvom programového ...

§ 256
Evidencia informačného centra súdu

Na účely evidencie žiadostí o vydanie rovnopisu alebo odpisu rozhodnutia alebo inej písomnosti ...

§ 257
Predaj kolkových známok

Predseda súdu môže, spravidla po dohode s poštou, zriadiť predaj kolkových známok v budove súdu. ...

§ 258
Ochrana utajovaných skutočností

Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov;86) pri vybavovaní súdnej agendy ...

§ 259

Zmenu spisovej značky v súvislosti so zánikom súdu a prechodom výkonu súdnictva zo zanikajúceho ...

§ 259a

Zapisovateľom podľa osobitného predpisu12) sa na účely tejto vyhlášky rozumejú zamestnanci súdu ...

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 260
(1)

Ak sa touto vyhláškou zavedie nový súdny register na určitý druh súdnej agendy, súdy sú začnú ...

(2)

Súdny register vedený v elektronickej podobe nahrádza v plnom rozsahu doterajšie súdne registre ...

§ 261

Vydávanie osvedčení o európskom exekučnom titule podľa § 66 ods. 1 až 4 sa vzťahuje len na ...

§ 262
(1)

Používanie registratúrnych znakov, znakov hodnoty a lehôt uloženia ustanovených touto vyhláškou ...

(2)

Odsek 1 sa rovnako vzťahuje aj na súdne registre, ostatné evidenčné pomôcky, ako aj iné registratúrne ...

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2006
§ 262a

Súdne spisy vo veciach, ktoré dôjdu na súd do 31. decembra 2006, sa v registratúrnom stredisku ...

§ 262b

Súdy začnú postupovať podľa § 241c od 1. januára 2007. Do 1. januára 2007 sa podania v agende ...

§ 262c

Súdy začnú používať spisové obaly s predtlačou podľa § 174 ods. 2 od 1. januára 2007.

§ 263

Odvolania vo veciach zapísaných do 1. januára 2006 na okresnom súde do súdneho registra Em sa na ...

§ 263a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Spory zo spotrebiteľských zmlúv zapísané pred 1. januárom 2010 do súdnych registrov Cb, Cob alebo ...

§ 263b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Veci zapísané pred 1. septembrom 2011 do súdneho registra C, ktoré sa od 1. septembra 2011 zapisujú ...

§ 263c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

Veci zapísané pred 1. januárom 2013 do súdneho registra P, ktoré sa od 1. januára 2013 zapisujú ...

§ 263d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013

Veci zapísané do súdnych registrov pred 1. júnom 2013, ktoré sa od 1. júna 2013 zapisujú do súdnych ...

§ 263e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Veci zapísané do súdneho registra T pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú ...

§ 263f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Vo veciach zapísaných do súdnych registrov Ro, Rob alebo Zm pred 1. januárom 2015, ktoré neboli ...

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 264
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre ...

2.

vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 389/1992 Zb. o rokovacom poriadku pre vojenské obvodové ...

3.

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. mája 1994 č. 4595/1994-30 o nariaďovaní ...

§ 265
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

v z. Lucia Žitňanská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 543/2005 Z. z.

  T C Cb K P S D E Er U UL JP T C Cb K P S D E Er U UL JP Tk Cpr CbPv R PPOm Scud Dd Em Erd Tv Cd Cbcud ...

  I

  PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV

  OKRESNÝ SÚD

  KRAJSKÝ SÚD

  prvostupňová agenda

  Civilná Správna Obchodná Konkurz Ináobchodná Trestná Justičnápokladnica C S Cbi K NcCb T JP ...

  odvolacia agenda

  Civilná Obchodná Správna Trestná Co Cob So To CoPr CoZm NcS Tov CoD CoKR Tpo CoP CobVO Tos CoE ...

  ŠPECIÁLNY SÚD

  Trestná agenda T Tp Nt Ntt ...

  II

  ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU

  A. Súdny register trestných vecí

  1. Do súdneho registra „T“ sa zapisuje trestnoprávna vec, v ktorej prokurátor podal obžalobu ...

  2. Do súdneho registra „Tk“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 1 Trestného poriadku, ...

  3. Do súdneho registra „Tv“ sa zapisuje trestnoprávna vec podľa § 16 ods. 2 Trestného poriadku, ...

  4. Súdny register „Nt“ obsahuje

  a) osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,

  b) návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný ...

  c) návrh na povolenie obnovy konania.

  Do všeobecného súdneho registra „Nt“ sa zapisuje najmä

  a) návrh na prerušenie výkonu trestu,

  b) návrh na upustenie od výkonu trestu,

  c) návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

  d) návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

  e) návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov.

  5. Do súdneho registra „Pp“ sa zapisuje

  a) návrh na podmienečné prepustenie podané prokurátorom alebo riaditeľom ústavu na výkon trestu ...

  b) návrh na podmienečné prepustenie podané záujmovými združeniami občanov,

  c) prípad, keď súd rozhoduje o podmienečnom prepustení z vlastného podnetu,

  d) žiadosť odsúdeného o podmienečné prepustenie,

  e) podnet na podmienečné prepustenie podané osobami alebo právnickými osobami, ktoré nie sú na ...

  Súdny register „Pp“ vedie každý okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva trest odňatia ...

  6. Do súdneho registra „Td“ sa zapisuje žiadosť o právnu pomoc v rámci Slovenskej republiky. ...

  7. Do súdneho registra „Tp“ – register trestných vecí prípravného konania, sa zapisuje najmä ...

  a) návrh na ustanovenie obhajcu,

  b) návrh na vydanie príkazu na zatknutie,

  c) návrh na vydanie zatýkacieho rozkazu,

  d) návrh na vzatie obvineného do väzby,

  e) nariadenie vyšetrenia duševného stavu,

  f) sťažnosť proti rozhodnutiu o zaistení majetku,

  g) návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku.

  8. Do súdneho registra „Tcud“ sa zapisuje

  a) konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na ...

  b) konanie o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia v trestnej veci,

  c) povolenie úkonov právnej pomoci,

  d) žiadosť cudzích orgánov o inú právnu pomoc v trestných veciach, najmä doručenie písomnosti, ...

  9. Do súdneho registra „Pr“ sa zapisujú

  a) rovnopisy právoplatných rozhodnutí súdu a prokurátora vydaných podľa Trestného poriadku, ...

  1. nahradení väzby zárukou za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

  2. nahradení väzby sľubom za súčasného uloženia primeraných povinností a obmedzení,

  3. nahradení väzby probačným dohľadom,

  4. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

  5. ponechaní podmienečného odsúdenia v platnosti so súčasným nariadením probačného dohľadu, ...

  6. uložení trestu povinnej práce,

  7. uložení trestu domáceho väzenia,

  8. podmienečnom upustení od potrestania mladistvého so súčasným nariadením probačného dohľadu, ...

  9. podmienečnom upustení od výkonu ochrannej výchovy mladistvého s nariadením probačného dohľadu, ...

  10. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s dodatočným uložením probačného ...

  11. podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody mladistvého s probačným dohľadom,

  12. nahradení peňažného trestu všeobecne prospešnou činnosťou v rámci probačného dohľadu ...

  13. výchovných povinnostiach a obmedzeniach,

  14. uložení trestu zákazu činnosti, ak je dohľad nad dodržiavaním zákazu činnosti súčasťou ...

  15. uložení ochranného dohľadu,

  16. podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody so súčasným nariadením probačného ...

  b) dožiadania z iných súdov vo veciach probácie.

  10. Do súdneho registra „M“ sa zapisujú

  a) písomné pokyny predsedu senátu na vykonanie mediácie,

  b) písomné pokyny prokurátora na vykonanie mediácie v prípravnom konaní,

  c) podnety poškodeného a obvineného,

  d) podnety policajta na vykonanie mediácie,

  e) iné podnety na vykonanie mediácie.

  11. Do súdneho registra „Ntt“ sa zapisujú veci podľa § 24 ods. 4 Trestného poriadku, ak o nich ...

  B. Súdny register občianskoprávnych vecí

  1. Do súdneho registra „C“ sa zapisuje

  a) návrh na začatie konania v občianskoprávnych veciach, určovací návrh a návrh vyvolaný konaním ...

  b) návrh vyvolaný konaním o prejednanie dedičstva,

  c) spory zo spotrebiteľských zmlúv,

  d) návrh v skrátenom rozkaznom konaní v občianskoprávnych veciach; v tomto súdnom registri sa ...

  e) návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa ...

  f) návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva,

  g) návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

  h) návrh na určenie, zmenu alebo zrušenie vyživovacej povinnosti voči plnoletým osobám,

  i) návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu alebo obytných miestností a návrh na ich vypratanie, ...

  j) návrh na ochranu osobnosti, ochranu dobrého mena právnickej osoby,

  k) návrh na začatie konania vo veci ochrany všeobecných osobnostných práv podľa § 11 až 16 ...

  l) spor z poskytovania zdravotnej starostlivosti,

Načítavam znenie...
MENU
Hore