Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 536/2003 účinný od 01.01.2004

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 536/2003 účinný od 01.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 536/2003 s účinnosťou od 01.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „sa spravidla nezahŕňajú“ nahrádzajú slovami „sa nezahŕňajú najmä“. ...

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú písmená d), r), u), v) a w). Doterajšie písmená e) až ch) sa označujú ...

3.

V § 3 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. a) až x) a odseku 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov ...

4.

V § 4 sa slová „§ 5 až 7, § 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ § 5 a 6“.

5.

V § 5 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú ...

6.

§ 6 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.

7.

§ 8 sa vypúšťa.

8.

V § 10 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“. ...

9.

V § 11 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5a.

10.

§ 13 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore