Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z. 50/2013 účinný od 01.04.2013

Platnosť od: 21.03.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z. 50/2013 účinný od 01.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 50/2013 s účinnosťou od 01.04.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ...

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

1.

V § 1 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej ...

2.

V § 1 ods. 1 písm. d) sa čiarka za slovami „závislosť formou zábavy“ nahrádza slovom „alebo“ ...

3.

V § 1 ods. 1 písm. f) sa za slová „sexuálne správanie“ vkladajú slová „vrátane promiskuitného ...

4.

V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,“.

5.

V § 1 ods. 2 písm. d) sa slovo „formou“ nahrádza slovom „spôsobom“ a na konci sa vypúšťa ...

6.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne ...

7.

V § 1 odsek 3 znie:

„(3) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej ...

8.

V § 1 ods. 4 písmeno a) znie:

„a)
agresívne útočiace živé bytosti a predmety vyvolávajúce strach,“.

9.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Marek Maďarič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore