Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z. 499/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 31.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z. 499/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 499/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až k) a p) zákona č. 221/2006 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok ...

1.

V § 1 písmeno f) znie:

„f) o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“. ...

2.

§ 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.“.

3.

§ 3 sa vypúšťa.

4.

V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
zoznam odňatých vecí podľa § 6 ods. 6 zákona,“.

5.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
údaj o prevzatí osobných dokladov,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

6.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

7.

V § 4 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

8.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová „a) až c) a e)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a f)“.

9.

V § 7 ods. 1 sa slová „§ 17 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 zákona“.

10.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraň alebo strelivo, odovzdá ich ...

11.

V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

12.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník ...

13.

V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním určený príslušník zboru“.

14.

§ 10 sa vypúšťa.

15.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14a Ubytovanie (1) Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy ...

16.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Ak obvinený používa vlastný odev, bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej ...

17.

§ 16 a 17 znejú:

„§ 16 (1) Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší ...

18.

V § 18 sa za slová „Riaditeľ ústavu“ vkladajú slová „alebo ním určený príslušník zboru“. ...

19.

§ 19 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Starostlivosť o zdravie § 19 (1) Ústav poskytne obvinenému peňažný príspevok podľa § 16 ...

20.

V § 20 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Priestor určený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

21.

V § 20 ods. 2 sa slovo „cvičiť“ nahrádza slovami „vykonávať športovú činnosť“.

22.

V § 21 odseky 1 a 5 znejú:

„(1) Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemožno sprchovanie dočasne zabezpečiť, ...

23.

V § 23 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

24.

§ 25 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Návštevy § 25 (1) Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu za podmienok ustanovených ...

25.

V § 26 ods. 1 sa slová „o pravidlách správania sa pri návšteve“ nahrádzajú slovami „o ...

26.

V § 26 odseky 3 až 5 znejú:

„(3) Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby. (4) Vykonanie ...

27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení ...

28.

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Obvinený si môže ponechať pri sebe došlú korešpondenciu v množstve zodpovedajúcom možnostiam ...

29.

V § 28 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo poistená zásielka“.

30.

V § 28 ods. 3 sa za slová „o tom“ vkladajú slová „spracuje úradný záznam a“.

31.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Používanie telefónu (1) Žiadosť o používanie telefónneho zariadenia umiestneného v ...

32.

V § 30 odsek 1 znie:

„(1) Povolenie na prijatie balíka podľa § 14 ods. 4, § 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. ...

33.

V § 30 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona“. ...

34.

V § 30 odsek 5 znie:

„(5) V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola ...

35.

V § 30 ods. 6 posledná veta znie:

„Osobitne sa evidujú nevydané veci.“.

36.

§ 31 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie § 31 (1) Ak táto vyhláška ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 11 sa vypúšťajú.

37.

§ 32 znie:

„§ 32 Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby ...

38.

§ 33 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iná činnosť § 33 (1) Obvinený sa ...

39.

V § 34 odsek 2 znie:

„(2) Zoznam vecí, ktoré môže obvinený prijať podľa § 26 ods. 5 zákona, vyznačí určený ...

40.

V § 35 ods. 2 sa za slovo „možností“ vkladajú slová „a technických možností“ a slová ...

41.

V § 35 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak obvinený používa elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, riaditeľ ústavu ...

42.

Nadpis § 37 znie: „Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb“.

43.

V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom stanovisku vedúceho oddelenia výkonu ...

44.

§ 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému určený príslušník zboru, o čom urobí záznam.“. ...

45.

V § 39 odsek 2 znie:

„(2) Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva obvineného ...

46.

V § 40 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok ...

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

47.

§ 40a sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

48.

V § 42 ods. 2 sa slová „rozhodne o jeho umiestnení“ nahrádzajú slovami „určí jeho umiestnenie“. ...

49.

V § 42 ods. 3 sa slová „rozhodne o umiestnení“ nahrádzajú slovami „určí umiestnenie“.

50.

V § 43 ods. 3 sa za slovo „ústave“ vkladajú slová „alebo doručených v balíku podľa § ...

51.

Štvrtý oddiel vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÝ ODDIEL DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI § ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 15 sa vypúšťajú.

52.

§ 46 a 46a sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

53.

V § 47 odsek 1 znie:

„(1) Činnosti podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ...

54.

V § 47 ods. 2 sa slová „v spolupráci s ústavom“ vypúšťajú a slová „generálnemu riaditeľstvu“ ...

55.

V § 47 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

56.

§ 48 znie:

„§ 48 (1) Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä a) vykonávaním bohoslužieb, b) rozhovormi, ...

57.

V § 50 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

58.

V § 50 ods. 1 sa za slovom „obvinenými“ vypúšťa čiarka a slová „ale v samostatnej cele“. ...

59.

Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50a Opatrovník (1) Opatrovník ustanovený podľa § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje ...

60.

V § 52 ods. 1 sa slovo „zaradené“ nahrádza slovom „umiestnené“.

61.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

62.

V § 54 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Poučenie pri dodaní do väzby podľa § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
§ 114 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

64.

V § 55 ods. 3 sa za slovami „potrebných opatrení“ vypúšťa čiarka a slová „najmä vrátenia ...

65.

V § 56 odsek 2 znie:

„(2) Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú jeho osobné veci a evidované peňažné prostriedky ...

66.

Za tretiu hlavu sa vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY § 57a Oprávnené orgány v konaní ...

Doterajšia štvrtá hlava sa označuje ako piata hlava.

67.

Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 437/2006 Z. z. ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE Návšteva priamym kontaktom 1. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore