Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z. z. 479/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Informácie a informačný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 314/2006 Z. z. 479/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 479/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou ...

Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných ...

Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o ...

1.

§ 5a vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Podmienky používania mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b sa vypúšťajú.

2.

§ 6a vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k zneniu účinnému k 1. januáru 2012 Ustanovenia tejto vyhlášky ...

3.

Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý znie:

„§ 6b Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

František Blanárik v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore