Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach 473/2011 účinný od 01.06.2016


Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Vojenská služba, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach 473/2011 účinný od 01.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 473/2011 s účinnosťou od 01.06.2016 na základe 172/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 40 ods. 1 písm. b) ...

§ 1
(1)

Mimoriadne regulačné opatrenia sa vykonávajú podľa konkrétnych podmienok a potreby riešenia krízovej ...

a)
určením životne dôležitých tovarov, na ktoré sa budú vzťahovať mimoriadne regulačné opatrenia,
b)
určením regulovaného množstva a spôsobu regulácie predaja určených životne dôležitých tovarov,
c)
určením času predaja určených životne dôležitých tovarov,
d)
zabezpečením cenovej stability určených životne dôležitých tovarov,
e)
určením okruhu spotrebiteľov, ktorým budú určené životne dôležité tovary zabezpečené prednostne,
f)
určením okruhu spotrebiteľov, na ktorých sa nevzťahujú mimoriadne regulačné opatrenia.
(2)

Mimoriadne regulačné opatrenia sa môžu vyhlásiť samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii podľa odseku ...

(3)

Určené množstvá spotreby základných životne dôležitých tovarov nevyhnutných na prežitie podľa jednotlivých ...

(4)

Zabezpečením cenovej stability životne dôležitých tovarov sa rozumie udržanie ceny určeného životne ...

(5)

Predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov v určených predajniach je predaj určených životne ...

(6)

Predaj životne dôležitých tovarov na prídel v určených predajniach je predaj určených životne dôležitých ...

(7)

Predaj určených životne dôležitých tovarov zariadeniu podľa § 4 ods. 1 sa vykonáva po vyhlásení mimoriadnych ...

§ 2
(1)

Po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov ...

(2)

Odberné oprávnenie sa potvrdí odtlačkom okrúhlej pečiatky obce alebo mesta a podpisom starostu obce ...

(3)

Na vydaný nákupný preukaz možno nakúpiť určené množstvo určených životne dôležitých tovarov na 31 dní. ...

(4)

Na vydaný prídelový lístok možno nakúpiť určené životne dôležité tovary na 31 dní. Ak dĺžka trvania ...

(5)

Na vydaný odberný preukaz možno nakúpiť určené životne dôležité tovary podľa § 1 ods. 5. Ak dĺžka trvania ...

(6)

Odberné oprávnenie sa vydáva fyzickej osobe vo výdajni príslušnej k miestu jej trvalého pobytu (ďalej ...

(7)

Odberné oprávnenie môže použiť fyzická osoba, ktorej sa vydalo, len v územne určenej predajni.

§ 3
(1)

Výdajňa overuje totožnosť fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje právo na vydanie odberného oprávnenia. ...

(2)

Fyzická osoba staršia ako 15 rokov si právo na vydanie nákupného preukazu alebo prídelového lístka uplatňuje ...

(3)

Fyzická osoba mladšia ako 15 rokov sa zapisuje do nákupného preukazu len jedného jej zákonného zástupcu. ...

(4)

Za fyzickú osobu mladšiu ako 15 rokov prevezme prídelový lístok len jeden z jej zákonných zástupcov. ...

(5)

Odberný preukaz sa vydáva len plnoletej fyzickej osobe.

(6)

Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu odberného oprávnenia, príslušná výdajňa, v ktorej bolo ...

(7)

Vzory čestných vyhlásení podľa odsekov 3, 4 a 6 sú uvedené v prílohe č. 6.

(8)

Fyzická osoba, ktorá si zo zdravotných alebo z iných dôvodov nemôže osobne prevziať odberné oprávnenie, ...

§ 4
(1)

Mimoriadne regulačné opatrenie na predaj obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov alebo na predaj ...

a)
ústavnej zdravotnej starostlivosti,4)
b)
poskytujúcom sociálne služby,5)
c)
v ktorom sú fyzické osoby umiestnené na základe rozhodnutia súdu,
d)
školského stravovania,6)
e)
v ktorom sú hromadne ubytované fyzické osoby,7)
f)
v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.8)
(2)

Mimoriadne regulačné opatrenia sa nevzťahujú na príslušníkov ozbrojených síl a na fyzické osoby vo výkone ...

(3)

Fyzickej osobe zdržiavajúcej sa v zariadení podľa odseku 1 sa zabezpečuje stravovanie po vyhlásení mimoriadnych ...

(4)

Zásobovanie určenými životne dôležitými tovarmi a ich predaj zariadeniu podľa odseku 1 sa vykonáva obvyklým ...

(5)

O vydanie hromadného odberného preukazu žiada zariadenie podľa odseku 1 písomne príslušnú výdajňu, na ...

(6)

Hromadný odberný preukaz vydáva príslušná výdajňa. Hromadný odberný preukaz sa vydáva poverenej fyzickej ...

(7)

Vzor hromadného odberného preukazu je uvedený v prílohe č. 8 a vzor žiadosti o vydanie hromadného odberného ...

(8)

Výdajňa, ktorá vydá hromadný odberný preukaz podľa odseku 6, oznamuje túto skutočnosť príslušnej výdajni ...

(9)

Ak dôjde k strate, odcudzeniu alebo zničeniu hromadného odberného preukazu, príslušná výdajňa, v ktorej ...

(10)

Vzor čestného vyhlásenia podľa odseku 9 je uvedený v prílohe č. 10.

§ 6
(1)

Predajňa na postihnutom území vykoná do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadneho regulačného opatrenia inventúru ...

(2)

Obec vykoná analýzu výsledkov inventúr podľa odseku 1, ktorú najneskôr do desiatich hodín po ukončení ...

(3)

Okresný úrad vyhodnotí požiadavky obcí na zásobovanie určenými životne dôležitými výrobkami alebo tovarmi ...

(4)

Určená predajňa umiestni do 24 hodín od vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení na viditeľnom mieste ...

(5)

Určená predajňa pri predaji obmedzeného množstva životne dôležitých tovarov

a)
vyznačí v nákupnom preukaze množstvo predaného tovaru v príslušnom dni,
b)
vyznačí v odbernom preukaze dátum predaja, pečiatku určenej predajne a druh predaného tovaru,
c)
odstrihne príslušný kupón prídelového lístka.
(6)

Určenej predajni sa podľa potreby upravuje čas a podmienky predaja určených životne dôležitých tovarov.9) ...

§ 7

Na kupón prídelového lístka s označením „X“ možno nakupovať určený životne dôležitý tovar.

§ 8

Odberné oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za odberné oprávnenia vydané podľa ...

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Kristián Takáč v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  URČENÉ MNOŽSTVÁ SPOTREBY ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNE DÔLEŽITÝCH TOVAROV NEVYHNUTNÝCH NA PREŽITIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ FYZICKÝCH OSÔB

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  NÁKUPNÝ PREUKAZ

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  ODBERNÝ PREUKAZ

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  ROZDELENIE PRÍDELOVÝCH LÍSTKOV PRE FYZICKÉ OSOBYPODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ

  ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 473/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 172/2016 Z.z.

  Prevziať prílohu - null

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 2 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z.
 • 4)  § 7 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 5)  § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ...
 • 6)  § 139 až 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 15 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 8)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 369/2004 Z. z. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore