Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 467/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 467/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 467/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 13, § 62 ods. 3, § 85, § 91 ods. 16 a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ...

1.

Úvodná veta znie: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) ...

2.

V § 6 ods. 3 prvá veta znie: „Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa ...

3.

V § 7 ods. 3 písm. c) ôsmy bod znie:

„8.
odrazové sklá a lineárne vodiace pásy,“.

4.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) dopravné značky č. B 37, č. C 16, č. IP 33, č. IP 33a, č. IS 2 až IS 8, č. IS 9, č. ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

5.

V § 8 odsek 10 znie:

„(10) Zvislé dopravné značky pri pravom okraji cesty alebo na ľavom okraji jazdného pruhu alebo ...

6.

V § 8 ods. 20 sa slová „C 30“ nahrádzajú slovami „C 25“.

7.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:

„(22) Farba používaná na informatívnych smerových značkách č. IS 1a až IS 26 je a) zelená, ...

8.

V § 9 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

9.

V § 10 ods. 4 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.

10.

V § 11 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“ a slová „(č. S ...

11.

V § 11 ods. 4 sa slová „(č. S 5a alebo č. S 7a)“ nahrádzajú slovami „(č. S 5a, č. S 7a, ...

12.

V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.

13.

V § 15 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „o udelenie vodičského oprávnenia“. ...

14.

V § 15 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

15.

V § 15 ods. 9 sa za slová „predpísaného na“ vkladajú slová „udelenie vodičského oprávnenia ...

16.

V § 15 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o udelení vodičského ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

17.

V § 16 sa slová „protokol o skúškach z odbornej spôsobilosti“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

18.

V § 16 ods. 2 sa slová „§ 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 3“.

19.

V § 16 ods. 7 poslednej vete sa slová „protokolu o skúškach“ nahrádzajú slovami „protokolu ...

20.

V § 17 ods. 4 prvej vete sa slová „o ďalšie“ nahrádzajú slovami „najviac o“.

21.

V § 19 ods. 2 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o motorové vozidlo skupiny ...

22.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) o používaní záznamového zariadenia,3) ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, ...

23.

V § 20 ods. 6 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťa slovo „všetkých“ a slová „blatníkov a ...

24.

V § 20 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.

Doterajšie body 8 až 12 sa označujú ako body 7 až 11.

25.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia ...

26.

V § 22 ods. 2 písmená b) až d) znejú:

„b) skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom ...

27.

V § 22 ods. 2 písm. j) a k) sa slová „prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred“ ...

28.

V § 22 odsek 3 znie:

„(3) Na účely skúšky z vedenia motorových vozidiel a vodičského oprávnenia sa rozumie a) skutočnou ...

29.

V § 22 ods. 4 sa slová „rozsah vodičského oprávnenia“ nahrádzajú slovami „príslušné ...

30.

V § 22 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 10 až 13.

31.

V § 22a ods. 1 sa za slovo „vzťahuje“ vkladajú slová „§ 15 ods. 1 až 3, 5 a 7 až 11,“ ...

32.

V § 22a sa vypúšťa odsek 4.

33.

V § 25b ods. 2 sa vypúšťajú slová „po uplynutí doby podľa odseku 1“.

34.

V § 25c odsek 1 znie:

„(1) Skúšobnému komisárovi, u ktorého boli počas dohľadu podľa § 25b ods. 1 písm. a) alebo ...

35.

V § 25c ods. 2 sa slová „Do piatich dní od absolvovania teórie“ nahrádzajú slovami „Do šesťdesiatich ...

36.

V § 25c ods. 3 sa slová „ustanovenia § 24 a 25“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 2, 3 a 5 a ...

37.

V nadpise § 29 sa slová „§ 87 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 10“.

38.

V § 29 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 1 až 13.

39.

V § 29 odsek 1 znie:

„(1) Vzor čestného vyhlásenia podľa § 87 ods. 9 zákona je uvedený v prílohe č. 6.“. ...

40.

V § 29 ods. 2 sa slová „kópiu príslušného rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „príslušné ...

41.

V § 29 odsek 3 znie:

„(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe záverov odborného psychiatrického ...

42.

V § 29 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 12.

43.

V § 29 ods. 5 sa za slová „čestného vyhlásenia“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

44.

V § 29 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a slová „odseku 7“ ...

45.

V § 29 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

46.

Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29a Odborné psychiatrické vyšetrenie (k § 91 ods. 11 zákona) (1) Zdravotná spôsobilosť ...

47.

V nadpise § 30 sa slová „§ 88 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 9“.

48.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní ...

49.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vzor čestného vyhlásenia podľa § 88 ods. 8 zákona je uvedený v prílohe č. 11.“. ...

50.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (k § 89 ods. 4 zákona) (1) Doklad ...

51.

V nadpise § 31a sa slová „§ 91 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 11“.

52.

V § 31a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, predloží na začiatku prvého skupinového ...

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

53.

§ 31b a 31c vrátane nadpisov znejú:

„§ 31b Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, ...

54.

V nadpise § 32 sa slová „§ 94 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 94 ods. 8“.

55.

V § 32 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „údaje podľa § 94 ods. 6 zákona ...

56.

V § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

57.

V § 32 ods. 2 písm. c) sa za slová „Ceadúnas Tiomána,“ vkladajú slová „Vozačka dozvola,“. ...

58.

V § 32 ods. 4 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

59.

V nadpise § 35 sa slová „§ 123 ods. 18“ nahrádzajú slovami „§ 123 ods. 19“.

60.

V nadpise § 38 sa slová „§ 128 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 128 ods. 4“.

61.

Za § 41b sa vkladá § 41c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 41c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Skúšky z odbornej ...

62.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa vypúšťa vyobrazenie dopravnej značky č. IS 22b. ...

63.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 30 vkladá ...

Prevziať prílohu - obrázok 01

64.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa vypúšťa vyobrazenie dopravnej značky č. IS 32c. ...

65.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej značky č. IS 40i vkladá ...

Prevziať prílohu - obrázok 02

66.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode názov značky č. II 8b znie: „Čerpacia stanica ...

67.

V prílohe č. 1 I. diele I. časti piatom bode sa vyobrazenie dopravnej značky č. II 8c nahrádza ...

Prevziať prílohu - obrázok 03

II 8c

Nabíjacia stanica

68.

V prílohe č. 1 I. diele II. časti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej značky č. V 8c vkladá ...

Prevziať prílohu - obrázok 04

69.

V prílohe č. 1 I. diele III. časti prvom bode sa za vyobrazenie svetelného signálu č. S 7c vkladá ...

Prevziať prílohu - obrázok 05

70.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 2 ods. 2 štvrtej vete sa slová „č. E 2“ nahrádzajú slovami ...

71.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 3 ods. 21 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré ...

72.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 12 znie:

„(12) K značke č. C 14 Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 14) prikazuje vodičom na takto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 5 ods. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

73.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 4 odsek 30 znie:

„(30) K značke č. C 30: Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, ...

74.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 5 ods. 30 sa vypúšťa druhá veta.

75.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 5 ods. 32 sa vypúšťa druhá veta.

76.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 5 ods. 45 sa slová „rýchlostných ciest a ciest I. triedy,“ nahrádzajú ...

77.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 odseky 3 až 10 znejú:

„(3) K značke č. IS 2: Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 2) informuje na ceste o vzdialenosti ...

78.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 odseky 22 a 23 znejú:

„(22) K značkám č. IS 19a a IS 19b: Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. IS 19a ...

79.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 odsek 25 znie:

„(25) K značke č. IS 22a: Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. IS 22a) vyznačeným vhodným ...

80.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa vypúšťa odsek 26.

Doterajšie odseky 27 až 49 sa označujú ako odseky 26 až 48.

81.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 ods. 29 sa slová „radnici alebo magistrátu a podobne“ nahrádzajú ...

82.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 odseky 32 až 35 znejú:

„(32) K značke č. IS 27: Značka Diaľnica (č. IS 27) informuje o čísle diaľnice; na značke ...

83.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa za odsek 35 vkladá nový odsek 36, ktorý znie:

„(36) K značke č. IS 30a: Značka Cesta III. triedy (č. IS 30a) informuje o čísle cesty III. ...

Doterajšie odseky 36 až 48 sa označujú ako odseky 37 až 49.

84.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 ods. 38 sa vypúšťajú slová „I., II. alebo III. triedy“.

85.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 6 sa vypúšťa odsek 40.

Doterajšie odseky 41 až 49 sa označujú ako odseky 40 až 48.

86.

V prílohe č. 1 II. diele sa čl. 6 dopĺňa odsekom 49, ktorý znie:

„(49) K značke č. IS 40j: Značka Nepriame odbočenie doľava (č. IS 40j) spravidla v zložitejších ...

87.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 odseky 14 a 15 znejú:

„(14) K značke Čerpacia stanica plynu (č. II 8b) informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ...

88.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 7 odseky 30 až 33 znejú:

„(30) K značke č. II 21a: Značka Úhrada mýta (č. II 21a) informuje o konci úseku diaľnice ...

89.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 ods. 18 písmeno e) znie:

„e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, ...

90.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 ods. 20 sa slová „odsekov 15 až 17“ nahrádzajú slovami „odsekov ...

91.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 9 ods. 2 prvej vete sa za slovo „premávky“ vkladá slovo „s“. ...

92.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 9 odsek 6 znie:

„(6) K značke č. V 4: Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky ...

93.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) K značke č. V 8d: Značka Nepriame odbočenie doľava (č. V 8d) informuje cyklistov o odporúčanom ...

94.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 15 odsek 1 znie:

„(1) K značke č. V 14: Značka Nápisy na ceste (č. V 14) sa používa na povrchu cesty, parkoviska ...

95.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 16 ods. 14 sa slová „napríklad značiek č. V 4, č. V 13 alebo ...

96.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 22 odsek 20 znie:

„(20) K značke č. IP 22a: Značka č. IP 22a sa umiestňuje na začiatku rýchlostnej cesty, značkou ...

97.

V prílohe č. 1 II. diele čl. 22 odsek 22 znie:

„(22) K značke č. IP 23a: Značka č. IP 23a sa umiestňuje na začiatku diaľnice, značkou č. ...

98.

V čl. 23 odseky 3 až 9 znejú:

„(3) K značke č. IS 2: Značka č. IS 2 sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch ...

99.

V čl. 23 odsek 11 znie:

„(11) K značkám č. IS 22a a IS 22c: Na značkách č. IS 22a a IS 22c nesmú byť vyznačené reklamné ...

100.

V čl. 23 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) K značke č. IS 32b: Ak na diaľnici alebo rýchlostnej ceste nie je stanovište núdzového ...

101.

V prílohe č. 1 II. diele sa čl. 23 dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) K značkám č. IS 36a až č. IS 37b: Značky č. IS 36a, IS 36c a IS 37a sa umiestňujú spravidla ...

102.

V prílohe č. 1 II. diele sa za čl. 24 vkladá nový čl. 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 24a Dodatkové tabuľky Na dodatkových tabuľkách možno vyznačiť skratkami dni v týždni ...

„11a) § 3 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

103.

Príloha č. 1a sa vypúšťa.

104.

Príloha č. 2a znie:

„Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA Prevziať ...

105.

V prílohe č. 3 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie „Protokol vodičských oprávnení“.

106.

V prílohe č. 3 treťom stĺpci sa slovo „rozsah“ nahrádza slovom „skupina“.

107.

Za prílohu č. 5 sa vkladá nová príloha č. 5a, ktorá vrátanie nadpisu znie:

„Príloha č. 5a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ...

108.

V prílohe č. 6 II. časti ods. 1 bode 4c) sa slová „§ 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra ...

109.

Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE ...

110.

Prílohy č. 7a a 8 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE ...

111.

V prílohe č. 9 kód 10.01 znie:

„10.01 Manuálna prevodovka“.

112.

V prílohe č. 9 sa za kód 45 vkladá kód 46, ktorý znie:

„46. Len trojkolky“.

113.

V prílohe č. 9 sa vypúšťa kód 72.

114.

V prílohe č. 9 kód 73 znie:

„73. Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1)“.

115.

V prílohe č. 9 sa vypúšťajú kódy 74 až 77.

116.

V prílohe č. 9 kódy 79 až 79.06 znejú:

„79. [...] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti ...

117.

V prílohe č. 9 sa za kód 79.06 vkladajú kódy 80 a 81, ktoré znejú:

„80. Obmedzené pre držiteľov vodičských preukazov pre motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli ...

118.

V prílohe č. 9 sa za kód 81 vkladá kód 90, ktorý znie:

„90. Kódy použité v kombinácii s kódmi vymedzujúcimi úpravy vozidla“.

119.

V prílohe č. 9 kód 96 znie:

„96. Vozidlá skupiny B doplnené prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ...

120.

V prílohe č. 9 sa za kód 96 vkladá kód 97, ktorý znie:

„97. Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do oblasti pôsobnosti nariadenia ...

121.

V prílohe č. 9 kódy 600.09 až -0 znejú:

„600.09 Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného ...

122.

Prílohy č. 12 a 13 vrátane názvov znejú:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE ...

123.

Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU 1. Predná strana Prevziať ...

124.

Príloha č. 21 vrátane názvu znie:

„Príloha č. 21 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej ...

125.

Slová „km.h-1“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „km ● h-1“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore