Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 466/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 466/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 466/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. d) a f) a § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ ...

2.

V § 2 ods. 2 a 3 úvodných vetách sa slová „v častiach“ nahrádzajú slovami „v časti“ ...

3.

V § 2 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája,“.

Poznámka pod čiarku k odkazu 6 znie:

„6)
Bod 1 prílohy č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z. z.“.

4.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s ...

5.

V § 2 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

6.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného ...

7.

§ 3 znie:

„§ 3 (1) Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené ...

8.

V prílohe č. 2 sa slová „Katastrálne územie Mužla: 12900/2 časť, 12900/13, 13125, 13126, 13127, ...

9.

Prílohy č. 3 až 5 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 440/2008 Z. z. ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Žiga v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore