Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 465/1991 účinný od 01.01.2000 do 31.12.2003

Platnosť od: 29.11.1991
Účinnosť od: 01.01.2000
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Stavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 465/1991 účinný od 01.01.2000 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 465/1991 s účinnosťou od 01.01.2000 na základe 87/1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej ...

Úvodné ustanovenia
§ 1
Rozsah platnosti

Vyhláška upravuje

a)

zisťovanie ceny1) stavieb, bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, pozemkov, trvalých porastov, ...

b)

dojednávanie ceny6) pre účely zmluvných prevodov stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov ...

c)

dojednávanie nájomného6) za nájom pozemkov.

§ 1a
Vymedzenie pojmov
a)

obytný dom je dom, v ktorom zo súčtu podlahovej plochy všetkých miestností v dome pripadajú aspoň ...

b)

rodinný dom je obytný dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností ...

c)

ostatné obytné domy sú obytné domy s výnimkou rodinných domov,

d)

budova je stavebný objekt, ktorý sa klasifikuje podľa osobitného predpisu2a) v odbore stavebných ...

e)

byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené ...

f)

podlahovou plochou bytu je súčet plochy jeho obytných miestností a plochy príslušenstva bytu bez ...

g)

príslušenstvom bytu sa rozumie najmä vstupný priestor bytu, priestor pre varenie, priestor pre uskladanie ...

h)

obytná miestnosť je miestnosť priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť s podlahovou plochou ...

ch)

nebytovým priestorom v obytnom dome je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia ...

i)

spoločnými časťami obytného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť ...

j)

spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné ...

k)

spoločnými časťami a príslušenstvom obytného domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu, ...

PRVÁ ČASŤ

DOJEDNÁVANIE CIEN A NÁJOMNÉHO

§ 1b
(1)

Výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov ...

(2)

Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať pri prevodoch stavieb, bytov a ...

(3)

Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej výroby ...

DRUHÁ ČASŤ

CENY STAVIEB, BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH ...

PRVÝ ODDIEL
OBYTNÉ DOMY

§ 2
Rodinné domy
(1)

Cena rodinného domu sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, ...

(2)

Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:

a)

zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia ...

b)

podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová ...

(3)

Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá ...

(4)

Do zastavanej časti podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného ...

(5)

Cena rodinného domu sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú ...

(6)

Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť ...

(7)

Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti, ak sa považuje ...

§ 3
Ostatné obytné domy
a)

1,00, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou do 150 m2,

b)

0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c)

0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.

§ 3a
Byty a nebytové priestory
(1)

Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu na spoločných čiastiach a zariadeniach ...

(2)

Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je

pri bytoch I. kategórie ..................... 5 300 Sk pri bytoch II. kategórie ..................... ...

(3)

Cena bytu zistená podľa odsekov 1 a 2 sa primerane zníži o opotrebenie, spravidla o 1 % za každý ...

(4)

Cena bytu zistená podľa odseku 1, odseku 2 a odseku 3 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

(5)

Cena nebytového priestoru, včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu ...

(6)

Cena za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je 5.300 Sk.

(7)

Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou obytného ...

DRUHÝ ODDIEL
STAVBY PRE INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU

§ 4
Rekreačné chaty a záhradkárske chaty
(1)

Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. ...

(2)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe ...

§ 5
Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy
(1)

Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. ...

(2)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.

TRETÍ ODDIEL
GARÁŽE

§ 6
Samostatné, radové a poschodové garáže
(1)

Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie ...

(2)

Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.

(3)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe ...

ŠTVRTÝ ODDIEL
PLOTY A STUDNE

§ 7
Ploty
(1)

Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy ...

(2)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe ...

§ 8
Studne
(1)

Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:

a)

kopaná studňa

V hĺbke Sk za 1 m Sk za 1 ks ručného čerpadla(podlá celkovej hĺbky studne) od 0 m do 5 m ...

b)

vŕtaná studňa

Priemer hĺbka studne Sk za 1 m Sk za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne) ...

(2)

Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad 500 mm sa oceňuje ...

(3)

Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.

(4)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe ...

(5)

Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, ...

PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY

§ 9
Vedľajšie stavby
(1)

Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich užívanie pozemku ...

(2)

Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 11.

(3)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe ...

§ 10
Prevádzkové a poľnohospodárske stavby
(1)

Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.), cena ...

(2)

Cena stavieb

a)

pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),

b)

dielní a skladov

so zastavanou plochou do 150 m2 sa zistí podľa § 9.

(3)

Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ...

(4)

Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 ...

(5)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.

ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY

§ 11
(1)

Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku ...

(2)

Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich ...

(3)

Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na ...

SIEDMY ODDIEL
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ NA ODSTRÁNENIE A INÉ STAVBY

§ 12
Nedokončené stavby
(1)

Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia ...

(2)

Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré vplýva ...

§ 13
Stavby určené na odstránenie

Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na ...

§ 14
Iné stavby

Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra), ...

ÔSMY ODDIEL
POZEMKY

§ 15
Pozemky
(1)

Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku ...

a)

1500,– Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,

b)

800,– Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej ...

c)

500,– Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a ...

d)

150,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,

e)

100,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,

f)

70,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,

g)

20,– Sk v ostatných obciach.

(2)

Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7. Cena pozemku alebo jeho časti určeného ...

(3)

Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia schválená ...

(4)

Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo ...

(5)

Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb uvedených ...

(6)

Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17) alebo chmeľnica sa ...

(7)

Cena pozemku zapísaného v evidenci nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej ...

(8)

Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ...

(9)

V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností, lebo bol zlúčený ...

(10)

Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch 1 až ...

§ 17
Dojednané nájomné za nájom pozemkov
(1)

Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely ...

a) § 15 ods. 1 písm. a) 5,- Sk za 1 m2 b) § 15 ods. 1 písm. b) 4,- Sk za 1 m2 c) § 15 ods. ...

(2)

Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu rekreáciu ...

(3)

Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej ...

DEVIATY ODDIEL
TRVALÉ PORASTY

§ 18
(1)

Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.

(2)

Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II. ...

(3)

Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. III. ...

(4)

Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia ...

(5)

Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.

DESIATY ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ ČASTI

§ 19

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, ...

§ 20

Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov hradených z prostriedkov ...

PIATA ČASŤ

VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNÍCTVE ŠTÁTU ...

§ 23
Pre účely § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam ...

ŠIESTA ČASŤ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 26

Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre oceňovanie pozemkov v obvode pozemkových úprav.5) Tým ...

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 27

Táto vyhláška sa nevzťahuje na zisťovanie cien pre účely náhrad podľa osobitných predpisov.20) ...

§ 28

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 205/1988 Zb. o ...

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Minister:

Dančo v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1

  RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY

  Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov 1. Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch) ...

  Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

  Pokiaľ sa niektoré znaky nevyskytujú na objekte, je počet bodov pre tieto znaky 0.

  Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

  Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa ...

  Počet bodov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach.

  Znak č. 2 sa berie do úvahy len pri prvom nadzemnom podlaží.

  Znak č. 5, 6, 7, 8 a znak č. 19 sa započítava v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou. ...

  Znak č. 9 a 10 sa ohodnotí za každú stranu domu samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení ...

  Pri znakoch č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu ...

  Ak sa na fasáde vyskytuje obklad, počítajú sa najskôr body podľa znaku č. 10 a podľa znaku č. ...

  Počet bodov za radiátory sa rozumie za podlažie, ktoré je vykurované prevažne ústredným (etážovým) ...

  Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

  Príloha č. 2

  REKREAČNÉ CHATY A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

  Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov 1. Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach) ...

  Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

  Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky O.

  Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

  Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom ...

  Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

  Znak č. 2 a 3 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

  Znak č. 6, 7, 8 a 9 sa počíta pri nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

  Znak č. 10 sa ohodnotí za každú stranu chaty samostatne, súčet sa potom počíta pri ocenení ...

  Pri znakoch č. 11, 16, 19, 21 - 25 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a ...

  Príloha č. 3

  GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

  Znak č. Konštrukcia a vybavenie Počet bodov za m2 1. Osadenie do terénu v priemernej hĺbke ...

  Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte ...

  Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

  Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa ...

  Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia v jednotlivých podlažiach. ...

  Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa spočíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku a pri ...

  Znak č. 1 sa počíta v podlaží, ktoré je najhlbšie osadené do terénu.

  Znak č. 2 sa počíta len pri prvom nadzemnom podlaží.

  Znaky č. 5, 6, 17 sa započítavajú v nadzemnom podlaží s najväčšou zastavanou plochou.

  Znak č. 7 sa počíta rovnakou hodnotou vo všetkých nadzemných podlažiach.

  Príloha č. 4

  PLOTY

  Znak č. Konštrukcia a vybavenie Početbodov 1. Základy 1.1. kamenné alebo betónové po celej ...

  Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vybavenie je nemenný.

  Ak sa niektoré znaky nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

  Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

  Ak sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa ...

  Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

  Príloha č. 5

  PREVÁDZKOVÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

  Pol.č. Stavby (bez technológie) Zvislá nosná konštrukcia Skza 1 m3 1. Haly občianskej výstavby ...

  Pre potreby tejto vyhlášky sa rozumie:

  halou - stavba s jedným i viacerými podlažiami, ktorých súčet objemov voľných nadzemných priestorov, ...

  halou občianskej výstavby - stavba pre vedu, kultúru, osvetu (napr. divadlá, kiná, kostoly), pre ...

  halou pre výrobu a služby - haly pre výrobu, energetiku, kotolne a pod., pre garážovanie, pre opravárenstvo ...

  Príloha č. 5a

  Pol.č. Dôvod úpravy ceny prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb Zrážka v % Prirážka v ...

  Príloha č. 6

  VONKAJŠIE ÚPRAVY

  Pol. č. Druh vonkajšej úpravy Merná jednotka Sk i. prípojka vody m 340,- 2. prípojka ...

  o.p. = obostavaný priestor

  z.p. = zastavaná plocha

  Príloha č. 7

  POZEMKY

  I. tabuľka

  Pol. č. Dôvod zníženia ceny pozemku Zrážka v % Prirážka v % 1. Ak Ide o samostatné sídlo ...

  I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii ...

  II. tabuľka

  Pol. č. Dôvod zníženia ceny pozemku Zrážka v % 1. Prístup po nespevnenej komunikácii 7 2. Ak ...

  II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 15 ods. 5 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

  Príloha č. 8

  CENA ORNEJ PÔDY

  KódBPEJ sadzba Sk za m2 0 01 01 3,60 0 01 02 3,40 0 01 03 3,10 0 02 01 9,70 0 02 02 9,70 ...

  Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie ...

  Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené pätmiestnym číselným kódom. Jeho 1. číslica označuje ...

  Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVŽ, MPVŽ ČR a MPVŽ SR v Užívateľskej príručke „Bonitácia ...

  Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí pozemkový úrad.

  Príloha č. 9

  Tabuľka č. I

  LESNÉ POZEMKY

  Základné ceny lesnej pôdy pri priemernej polohe v Sk za 1 ha

  Cieľová drevina Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 a 1 2 3 4 5 6 7 8 ...

  Príloha č. 9

  Tabuľka č. II

  OCENENIE FAKTORA POLOHY LESNEJ PÔDY V ZÁVISLOSTI OD PRIBLIŽOVACEJ A ODVOZNEJ VZDIALENOSTI

  Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť m Sk za m3 *) km Sk za ...

  Príloha č. 9

  Tabuľka č. III

  PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE

  P. č. Drevina Rub. vek Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 1 Smrek 100 910 ...

  Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.

  Príloha č. 10

  Tabuľka č. I

  TRVALÉ PORASTY

  Ovocné stromy

  Druh Tvar Cena za jeden kus po roku výsadby Cena sa znižuje ročne V roku výsadby 2. rok 3. ...

  Ribezľa - červená krík/ strom. 34 38 43 48 53 10 9 - biela krík/ strom. 34 ...

  - Minimálna cena po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100,- ...

  - Cena sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu ...

  Tabuľka č. II

  VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)

  Druh Tvar Cena v Sk za 1 ks po Cena sa znižuje ročne výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4. až ...

  Vinice s vysokým a stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, ...

  Tabuľka č. III

  CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC

  Cena za 1 m2 Chmeľový porast Zariadeniechmeľnice Spolu a) Bežné výsadby - novozaložené ...

  *) Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.

  Tabuľka č. IV

  LESNÉ PORASTY

  Základná cena lesného porastu pri plnom zakmenení v Sk za hektár

  Vekový stupeň Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 ...

  Drevina: smrek

  1 74 500 51 300 44 500 37 700 30 200 22 500 15 900 9 100 6 300 5 500 5 500 2 82 200 54 ...

  Vekový stupeň Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 ...

  Drenina: jedľa

  1 56 800 49 700 42 600 35 500 29 700 23 200 16 200 12 300 11 500 11 200 10 900 2 59 800 ...

  Vekový stupeň Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 ...

  Drevina: borovica

  1 47 400 46 800 46 200 45 700 45 100 44 400 43 700 43 100 42 500 40 200 40 200 2 49 700 ...

  Vekový stupeň Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 ...

  Drevina: dub

  1 65 300 63 300 60 100 56 800 53 200 49 900 46 300 45 700 45 100 44 500 43 900 2 71 900 ...

  Vekový stupeň Relatívna bonita + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 ...

  Drevina: buk

  1 45 000 44 200 43 400 42 700 41 800 41 100 40 300 39 400 38 600 38 300 38 000 2 53 200 50 600 47 500 ...

  Základné ceny lesných porastov platia pre plné zakmenenie. Pri nižšom zakmenení sa základné ...

  Porasty staršie ako 160 rokov sa ocenia podľa 16. vekového stupňa, pri poklese ich kvality sa ich ...

  Pri výskyte iných drevín v porastovej zásobe, neuvedených v tabuľke, sa základné ceny prepočítavajú ...

  Určujúca drevina Odvodená drevina Koeficient úpravy ceny smrek kosodrevina podľa mínus 9 bonitného ...

  Tabuľka č. V

  OCENENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH

  Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť m Sk za m3*) km Sk za ...

  Tabuľka č. VI

  ZRÁŽKY Z CENY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA

  Stupeň poškodenia Defoliácia% Strata na prírastku do % Zníženie ceny lesného porastu % ...

  Tabuľka č. VII

  OKRASNÉ DREVINY

  Pol. č. Druh Cena Sk za kus, pri živých plotoch za 1 bm do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov ...

  Cena sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách. Najvyššie ...

  Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ...

Poznámky

 • 1)  Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani ...
 • 2)  Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 6/55/1992, ktorým sa určujú spôsoby a podmienky ...
 • 2a)  Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných ...
 • 3)  § 88 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). ...
 • 4)  § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické ...
 • 5)  § 9 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní ...
 • 6)  § 1 ods. 3 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
 • 6a)  Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách ...
 • 6b)  Napr. § 9 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a šiesta časť zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 7)  § 128 ods. 1 Občianskeho zákonníka.§ 60 ods. 1 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
 • 8)  ČSN 73 4055 „Výpočet obostaveného priestoru pozemných stavebných objektov".
 • 9)  Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 „Obytné budovy".
 • 10)  § 59 zákona č. 41/1964 Zb.
 • 10a)  § 4 vyhlášky Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie ...
 • 11)  § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 58 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný ...
 • 12)  § 56 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. ...
 • 13)  § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
 • 14)  Časť B pol. 4 príl. vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou ...
 • 15)  Časť A pol. č. 4 príl. vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.
 • 16)  § 47 vyhlášky č. 83/1976 Zb.
 • 17)  Časť A, pol. č. 1, 2, 3 a 5 prílohy vyhlášky č. 23/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 133/1965 ...
 • 19)  § 14 až 16 a § 22 až 25 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastnickych vzťahov k pôde a k inému ...
 • 20)  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.Zákon č. 229/1991 Zb.
 • 25)  Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. l - 2/1982.
 • x)  Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 3 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú ...
 • x)  Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej prlbllžovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavam ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore