Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 462/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 462/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 462/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou ...

1.

Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 7a Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej ...

2.

Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 až 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. (Vzor) Žiadosť ...

3.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013 V roku 2013 bude na účely hodnotenia, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ján Richter v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore