Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 45/2010 účinný od 01.03.2010

Platnosť od: 11.02.2010
Účinnosť od: 01.03.2010
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Chovateľstvo, Pestovateľstvo, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 45/2010 účinný od 01.03.2010
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 45/2010 s účinnosťou od 01.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona ...

§ 1
(1)

Na účely tejto vyhlášky poľnohospodárskou prácou sa rozumie činnosť zameraná na pestovanie ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na verejné vystúpenia a športové vystúpenia zvierat a na chov zvierat ...

§ 2
Podrobnosťami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci sú podrobnosti ...
a)

na používanie pracovného prostriedku pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny, ktoré ...

b)

na používanie pracovného prostriedku pri chove zvierat a na vykonávanie činností súvisiacich ...

c)

na vykonávanie činností pri chove zvierat, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 3

Ženy môžu vykonávať činnosti pri chove plemenných žrebcov, plemenných býkov, plemenných kancov, ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Viera Tomanová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 45/2010 Z. z.

  PODROBNOSTI NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI PESTOVANÍ RASTLÍN A STAROSTLIVOSTI O RASTLINY

  Pracovné prostriedky používané pri pestovaní rastlín a starostlivosti o rastliny sú stroje a ...

  A. Všeobecné

   1. Pracovný prostriedok sa umiestňuje a používa tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita a bezpečná ...

   2. Pracovný prostriedok má na ochrannom kryte pracovného ústrojenstva bezpečnostné označenie ...

   3. Pri práci s pracovným prostriedkom v blízkosti vysokého napätia a veľmi vysokého napätia ...

   4. Pred jazdou sa skontroluje stav mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom, najmä tlak ...

   5. Zamestnávateľ určí pred začatím prác na svahu pri použití pracovného prostriedku s vlastným ...

   6. Pracovný prostriedok môže obsluhovať na svahoch len zamestnanec oboznámený so sklonom terénu. ...

   7. Pracovný prostriedok, ktorý sa používa na svahu samostatne alebo v spojení s ťažným prostriedkom, ...

   8. Nemožno sa zdržiavať v priestore ohrozenom pracovným prostriedkom alebo jeho časťami, ak je ...

   9. Nemožno naskakovať na mobilný pracovný prostriedok a zoskakovať z neho, ak je v pohybe.

   10. Zdržiavať sa na pracovnom prostriedku je možné, ak má plošina pre obsluhu príslušné sedadlo ...

   11. Prístup k sedadlu na plošine pracovného prostriedku pre obsluhu je zabezpečený držadlami, ...

   12. Pracovná plošina pracovného prostriedku okolo sedadla sa udržiava v čistote.

   13. Prepravovať zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku možno len vtedy, ak je na prepravu ...

   14. Po skončení práce sa mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom zabezpečí proti samovoľnému ...

   15. Pracovný prostriedok sa odstaví na vhodné miesto, najmä s ohľadom na povahu terénu a vedenie ...

   16. Proti samovoľnému pohybu sa zabezpečí aj mobilný pracovný prostriedok bez vlastného pohonu. ...

   17. Pri prerušení práce a skončení práce sa pracovný prostriedok zabezpečí proti neoprávnenému ...

   18. Preprava, nakladanie, skladanie, zabezpečenie a upevnenie pracovného prostriedku sa vykonáva ...

   19. Pri preprave pracovného prostriedku sa nemožno zdržiavať v kabíne prepravovaného pracovného ...

   20. Prácu na mechanizmoch a súčastiach pracovného prostriedku, najmä nastavovanie, čistenie, mazanie, ...

   21. Hydraulické zariadenie pracovného prostriedku možno opravovať po jeho zabezpečení proti klesnutiu ...

   22. Kontrolovať výšku hladiny elektrolytu v akumulátore pracovného prostriedku nemožno v blízkosti ...

   23. Uzáver chladiča motora pracovného prostriedku nemožno otvárať, ak je motor prehriaty.

  B. Špecifické

   1. Používanie traktora, prívesu, návesu a záprahového voza

  1.1. Pri jazde traktora po teréne sa zabezpečí, aby zaťaženie prednej nápravy traktora bolo najmenej ...

  1.2. Traktor nemožno používať na tlačenie vozov alebo strojov. Vo výnimočných prípadoch možno ...

  1.3. Pri uvoľňovaní uviaznutého vozidla traktorom sa nemožno zdržiavať v blízkosti ťažného ...

  1.4. Oje prívesu sa odľahčí tak, aby bolo možné jeho nastavenie do ľubovoľnej polohy.

  1.5. Náklad na prívese sa zabezpečí proti pohybu.

  1.6. Náves nemožno používať na prepravu zamestnancov.

  1.7. Záprahový voz sa vybaví

  a) sedadlom so zadným operadlom a postrannými operadlami, oporou pre nohy a zábradlím vysokým minimálne ...

  b) ručnou brzdou, ktorá je umiestnená tak, aby sa dala obsluhovať z pravej strany v smere jazdy; ...

  c) osvetlením a označením podľa osobitného predpisu,1)

  d) stúpačkami, a to vpredu dvoma a vzadu jednou,

  e) horskou vzperou pri preprave ťažkých nákladov v horských oblastiach.

  1.8. Na záprahovom voze nemožno počas jazdy stáť.

  1.9. Na naloženom záprahovom voze nemožno sedieť na náklade.

  1.10. Prázdny záprahový voz s úplnou korbou možno používať na prepravu zamestnancov, ak

  a) počet prepravovaných osôb nie je väčší ako 15; na záprahovom voze malých rozmerov možno ...

  b) prepravované osoby bezpečne sedia na pevných sedadlách v strednej časti záprahového voza, ...

  1.11. Pri otváraní bočníc, klaníc a zadného čela prívesu, návesu alebo záprahového voza sa ...

   2. Používanie strojov a zariadení na obrábanie, prípravu a úpravu pôdy

  2.1. Pluhy, brány, kypriče a diskové podmietače nemožno mechanicky nastavovať a regulovať počas ...

  2.2. Pri práci nemožno stúpať alebo sadať na brány, kypriče a diskové podmietače.

  2.3. Pri výmene orbových telies sa traktor odpojí od pluhu a pluh sa zabezpečí proti klesnutiu. ...

  2.4. Zamestnanec, ktorý obsluhuje plečku, môže sedieť na sedadle nesenej plečky aj pri jej zdvíhaní, ...

  2.5. Pri zdvíhaní a spúšťaní plečky a počas pohybu plečky nemožno zostupovať zo sedadla plečky ...

  2.6. Počas prepravy plečky a presekávača nemožno sedieť na ich sedadle; riadenie plečky a presekávača ...

  2.7. Namotaný materiál na pohyblivom ústrojenstve frézy sa odstraňuje vhodnou pracovnou pomôckou, ...

   3. Používanie strojov a zariadení na sejbu, sadenie a hnojenie

  3.1. Traktor a sejací stroj sa uvedú do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý sejací stroj obsluhuje. ...

  3.2. Sejací stroj s obsluhou je vybavený

  a) lavičkou s ochranným zábradlím,

  b) držadlom, ktoré sa dá uchopiť z ktoréhokoľvek miesta na pracovnej plošine.

  3.3. Počas prepravy a pri práci sejacieho stroja sa nemožno zdržiavať pred sejacím strojom a sedieť ...

  3.4. Semená v zásobníku sejacieho stroja nemožno rozhŕňať rukou.

  3.5. Značkovače sejby sa umiestnia tak, aby nesťažovali voľný prístup na lavičku z boku sejacieho ...

  3.6. Korbu a zásobník rozhadzovača hnojív nemožno používať na prepravu zamestnancov.

  3.7. Pri preprave rozhadzovača hnojív sa nemožno zdržiavať v korbe rozhadzovača.

  3.8. Fekálny stroj sa uvedie do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý fekálny stroj obsluhuje. ...

  3.9. Manipulovať so sacou hadicou fekálneho stroja možno až po vypnutí vákuového kompresora alebo ...

  3.10. Otvárať vypúšťací ventil a manipulovať s postrekovacím zariadením nemožno za jazdy fekálneho ...

  3.11. Z cisterny fekálneho stroja nemožno vyberať plechové prekážky a vyraďovať z činnosti ...

   4. Používanie strojov a zariadení na ochranu kultúr a zavlažovanie

  4.1. Čistiť hadice postrekovacieho zariadenia, zavlažovacieho zariadenia a rozprašovača možno ...

  4.2. Zabezpečí sa, aby prúd vytekajúcej kvapaliny z pretlakových ventilov postrekovacieho zariadenia ...

  4.3. Na zavlažovacom zariadení sa prenosné potrubie pripojí na hlavné potrubie až po zastavení ...

  4.4. Traktor, ktorý sa používa pri postrekovacom zariadení na aplikáciu chemických látok, sa ...

   5. Používanie strojov a zariadení na zber úrody

  5.1. Čistenie a zasunovanie kosy sa vykonáva s použitím osobného ochranného pracovného prostriedku. ...

  5.2. Pracovať s rotačnou žacou lištou nemožno bez krytu na zachytávanie odletujúcich predmetov. ...

  5.3. Pri preprave žacieho stroja na dlhšie vzdialenosti sa žacia lišta zabezpečí podperou a závesnou ...

  5.4. V kabíne kombajnu a zberacej rezačky sa môže nachádzať len zamestnanec, ktorý ich obsluhuje. ...

  5.5. Prepravovať obilný kombajn s plným zásobníkom zrna možno len vtedy, ak je to uvedené v návode ...

  5.6. Za chodu vysokotlakového lisu nemožno na prívese rovnať vrhané balíky.

  5.7. Za chodu stroja na zber repy, najmä počas nakladania repných listov a repy, sa nemožno zdržiavať ...

  5.8. Riaditeľný zberač ľanu sa prepravuje vždy s vodičom.

  5.9. Kombajnový zberač zemiakov sa uvedie do pohybu až po pokyne zamestnanca, ktorý kombajnový ...

  5.10. Pohon neseného vyorávača zemiakov s kĺbovým hriadeľom sa zapína až tesne pri riadku; pohon ...

  5.11. Ak vyorávač zemiakov vyžaduje obsluhu, vybaví sa zábradlím, sedadlom, operadlom a stúpadlami ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 45/2010 Z. z.

  PODROBNOSTI NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU PRI CHOVE ZVIERAT A NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SÚVISIACICH S CHOVOM ZVIERAT

   1. Ručná stacionárna rezačka je vybavená vysúvacou pákou. Kľuka je vzdialená najmenej 20 cm ...

   2. Počas chodu stacionárnej rezačky sa nemožno zdržiavať pri rezacom kolese a v smere jeho otáčania. ...

   3. Na stacionárnej rezačke sa pravidelne kontrolujú medzery medzi ostrím a reznou hranou nožov ...

   4. Ručnú stacionárnu rezačku nemožno upraviť na motorový pohon.

   5. Materiál nemožno do pracovného priestoru strúhačky repy pritláčať.

   6. Odstraňovať zvyšky rozrezaného krmiva a materiálu zo strúhačky repy možno až po zastavení ...

   7. Šrotovník je vybavený zariadením na zachytávanie kovových častí.

   8. Materiál zachytený na stenách miagača nemožno stierať rukou.

   9. Parák sa umiestni na betónovú alebo inú nehorľavú podlahu a jeho stabilita sa riadne zabezpečí. ...

   10. Parák možno otvoriť až po skondenzovaní pary.

   11. Pariaca vložka dna paráka a poistný ventil sa pravidelne čistia. Počas prevádzky paráka sa ...

   12. Výhybka visutej dráhy na prepravu krmiva, hnoja a iných materiálov sa zabezpečí proti bočným ...

   13. Konce visutej dráhy sa zabezpečia proti vypadnutiu vozíka z dráhy.

   14. Kontrolu stavu visutej dráhy vykonáva zamestnávateľ podľa prevádzkových podmienok najmenej ...

   15. Žľabový dopravník je vybavený krytom na miestach, po ktorých sa pohybuje zamestnanec, ktorý ...

   16. Žľab v prípravovni krmív možno odkryť len pri plnení krmivom; po skončení plnenia sa žľab ...

   17. Na obežný zhrňovač výkalov v pohybe nemožno stúpať a zdržiavať sa v jeho zóne nebezpečenstva. ...

   18. Ovládacie prvky na bezpečné vypnutie obežného zhrňovača výkalov sú umiestnené najmenej ...

   19. Ak zamestnanec, ktorý obsluhuje nakladač pri nakladaní hmoty na stoh, nemá dostatočný výhľad, ...

   20. Balíky v stohu krmovín a slamy sa ukladajú tak, aby bol stoh stabilný.

   21. Pri odoberaní balíkov zo stohu krmovín a slamy sa postupuje stupňovito zhora nadol; balíky ...

   22. Pri výstupe na stoh krmovín a slamy sa použije rebrík, ktorý presahuje výšku stohu najmenej ...

   23. Voľne uložená krmovina sa odoberá len z jednej strany stohu krmovín; stoh nemožno pri odoberaní ...

   24. Pred vstupom do senážnej veže a silážnej veže sa skúškou zistí, či sú v nej zdraviu škodlivé ...

   25. Pri senážovaní a silážovaní sa stroj pohybuje v takej vzdialenosti od okraja hromady, aby ...

   26. Utláčať hmotu pri senážovaní a silážovaní strojom nemožno na okrajoch hromady, ak hmota ...

   27. Pri rozhŕňaní hmoty pri senážovaní a silážovaní hrana radlice nepresahuje okraj hromady. ...

   28. Senážovanie a silážovanie možno vykonávať len v prítomnosti určeného zamestnanca, ktorý ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 45/2010 Z. z.

  PODROBNOSTI NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ PRI CHOVE ZVIERAT

  Táto časť sa vzťahuje na chov koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných.

  A. Všeobecné

   1. Pri oboznamovaní zamestnanca podľa § 7 zákona zamestnávateľ zohľadňuje špecifické vlastnosti ...

   2. Zvieratá nemožno dráždiť alebo iným spôsobom v nich vzbudzovať agresívne správanie.

   3. Priestory určené na chov zvierat sú zabezpečené tak, aby sa zabránilo úniku zvierat.

   4. Vstupovať do zariadení na ustajnenie a chov zvierat a do vonkajších priestorov určených na ...

   5. Príchod k zvieraťu a zaobchádzanie s ním je pokojné a predchádza mu upozornenie hlasom. Pristupovať ...

   6. Pri ošetrovaní, kŕmení a čistení zvieraťa, pri jeho priväzovaní a pri inej činnosti s ním ...

   7. Na individuálne vedenie koňa alebo plemenného býka a na ich presúvanie do iných objektov sa ...

   8. Pri ošetrovaní paznechtov a pri tetovaní je zviera bezpečne fixované; nepokojné zviera sa ošetruje ...

   9. Kone a hovädzí dobytok sa v dopravnom prostriedku prepravujú priviazané, ak ich voľný pohyb ...

   10. Nakladať a vykladať nebezpečné zviera pri jeho preprave môžu najmenej dvaja zamestnanci oboznámení ...

   11. Zviera, ktoré ohrozuje bezpečnosť zamestnancov, sa vyradí z chovu; to sa nevzťahuje na mimoriadne ...

   12. Dezinfekčné prostriedky nesmie používať zamestnanec s neošetreným poranením nekrytej časti ...

  B. Špecifické

   1. Chov koní

  1.1. Kone sa v maštali ustajňujú oddelene pohyblivou alebo pevnou priečkou a pevne uviazané za ...

  1.2. Kôň, ktorý kope alebo hryzie, sa ustajní na konci maštaľného radu; tento priestor sa označí ...

  1.3. Kôň, ktorý kope alebo hryzie, sa kŕmi z uličky určenej na kŕmenie; ak ulička určená na ...

  1.4. Koňa môže kúpať len ošetrovateľ, ktorý je vybavený záchrannými pomôckami. Kôň je ...

  1.5. Pri čistení koňa ošetrovateľ stojí vždy po boku koňa. Kôň je pri čistení uviazaný. ...

  1.6. Nepokojný kôň sa podkúva v prítomnosti ošetrovateľa, ktorý koňa drží, a v prípade potreby ...

  1.7. Pri podkúvaní koňa, ktorý kope alebo hryzie, ošetrovateľ na túto vlastnosť vopred upozorní ...

  1.8. Pred zapriahnutím ošetrovateľ obráti koňa hlavou do maštaľnej uličky, z ktorej sa vstupuje ...

  1.9. Pri vyvádzaní a vedení koňa ošetrovateľ ide po jeho ľavej strane tak, aby sa opraty alebo ...

  1.10. Postroje sú pevné, udržiavané v dobrom stave a prispôsobené na vykonávanú prácu.

  1.11. Remene ohlávky a opraty sa pri vedení alebo riadení koňa neomotávajú okolo ruky alebo okolo ...

  1.12. Voz je pri zapriahaní koní zabrzdený; postrannice možno zapnúť až po zapnutí držiakov ...

  1.13. Pri nakladaní na záprahový voz sa opraty pripevnia tak, aby sa mohli ľahko uchopiť. Viesť ...

  1.14. Zapriahnutého koňa nemožno ponechať bez dozoru.

  1.15. Zapriahnuté kone sa pri dlhšom státí alebo pri kŕmení v pracovných prestávkach zabezpečia ...

  1.16. Koňa, ktorý kope, nemožno používať na ťah.

  1.17. Ostré ozuby na podkovách používané v zime sa ihneď po príchode koňa do maštale nahradia ...

  1.18. V letnom období sa kone pracujúce v teréne zamorenom hmyzom opatria ochrannými sieťami alebo ...

  1.19. Zaučovať mladého koňa na ťah a na jazdu pod sedlom môže len ošetrovateľ. Pri zaučovaní ...

  1.20. Počas jazdenia na koni sa používa ochranná jazdecká prilba.

  1.21. Do stajne sa nevchádza sediac na koni.

  1.22. Neskúsený zamestnanec jazdí len na pokojnom a zaučenom koni a pod dohľadom skúseného jazdca. ...

   2. Chov plemenných žrebcov

  2.1. Plemenné žrebce (ďalej len „žrebec“) sa prevádzajú na jednoduchej uzdečke s vôdzkou ...

  2.2. Temperamentného žrebca možno používať na ťah len výnimočne a s vhodne upravenou uzdou.

  2.3. Ošetrovateľ vedie žrebca na pripúšťanie za pomoci jednej vôdzky, predĺženej vôdzky alebo ...

  2.4. Pri jazde pod sedlom sa neznášanlivý žrebec vodí alebo sa s ním jazdí oddelene od ostatných ...

  2.5. Pri zmene ošetrovateľa sa zabezpečí, aby nový ošetrovateľ bol podrobne oboznámený s vlastnosťami ...

   3. Chov hovädzieho dobytka

  3.1. Dospelý hovädzí dobytok a býky vo výkrme vo veku od 8 do 12 mesiacov sa ustajňujú pevne ...

  3.2. Pri voľnom ustajnení hovädzieho dobytka sa zabezpečí bezpečný priestor, aby v prípade potreby ...

   4. Chov plemenných býkov

  4.1. Plemenný býk sa v maštali uväzuje spravidla pomocou kovových kruhov upevnených na rohoch ...

  4.2. Plemenný býk miernej povahy môže byť ustajnený v ustajňovacom boxe maštale; výber tohto ...

  4.3. Do ustajňovacieho boxu s plemenným býkom, ktorý nie je fixovaný, vstupuje ošetrovateľ len ...

  4.4. Pri chytaní plemenného býka je ošetrovateľ mimo ustajňovacieho boxu.

  4.5. Pri vyháňaní plemenného býka z boxovej maštale do výbehu sa dvere otvárajú z vonkajšej ...

  4.6. Plemenný býk sa vždy vedie na vodiacej tyči bezpečne zapnutej do nosného krúžku. Na nasadenie ...

  4.7. Pri vedení plemenného býka ide ošetrovateľ vždy po jeho strane a vodiacu tyč drží tak, ...

  4.8. Plemenný býk, ktorý je ťažko ovládateľný, sa vedie na dvoch vodiacich tyčiach, prípadne ...

  4.9. Pri vedení plemenného býka do výbehu a pri jeho odvádzaní z výbehu je vždy prítomný ošetrovateľ ...

  4.10. Pri ošetrovaní je plemenný býk vždy uviazaný alebo inak vhodne fixovaný; pri ošetrovaní ...

  4.11. Pri odväzovaní a priväzovaní plemenného býka pri inseminačných úkonoch, veterinárnych ...

  4.12. Ošetrovanie paznechtov plemenného býka vo fixačnej klietke sa vykonáva za prítomnosti najmenej ...

  4.13. Nosný krúžok, ktorý slúži na bezpečné ovládanie plemenného býka, sa nasadzuje zvieraťu ...

  4.14. Pre ľahšie ovládanie plemenného býka sa nosný krúžok zachytí poistným remienkom alebo ...

  4.15. Pri hromadnom prevádzaní možno plemenného býka pripútať iba za nosné krúžky. Prepojenie ...

  4.16. O spôsobe hromadného prevádzania plemenných býkov rozhodne zamestnávateľ.

  4.17. Pred hromadným prevádzaním sa plemenné býky zväzujú na výväzku so stojiskom s pevným ...

  4.18. Pri hromadnom prevádzaní ošetrovateľ vedie plemenného býka, ktorý je na kraji ľavej strany, ...

  4.19. Pri zmene ošetrovateľa zamestnávateľ zabezpečí, aby nový ošetrovateľ bol podrobne oboznámený ...

  4.20. Pri voľnom ustajnení v ohradách a na pasienkoch primerane platia ustanovenia bodov 4.1. až ...

   5. Chov oviec, kôz a ošípaných

  5.1. Ovce a kozy sú pri dojení fixované a priestor na dojenie je chránený pred poveternostnými ...

  5.2. Pre bezpečné ovládanie plemenných baranov a plemenných capov sa používa obojok alebo ohlávka, ...

  5.3. Pri vedení plemenného kanca na jeho usmernenie sa používa pevný, najmenej 1,5 m dlhý poháňací ...

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného ...
 • 2)  STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore