Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 45/1979 účinný od 01.05.1979 do 31.07.2000

Platnosť od: 28.04.1979
Účinnosť od: 01.05.1979
Účinnosť do: 31.07.2000
Autor: Federálnne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj
Oblasť: Technické normy, Stavebné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 45/1979 účinný od 01.05.1979 do 31.07.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 45/1979 s účinnosťou od 01.05.1979

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na ...

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. ...

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných ...

1.

§ 2 ods. 2 znie:

„(2) Pri nadstavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach na stavbách sa postupuje ...

2.

§ 4 ods. 6 znie:

„(6) Stavebné pozemky sa môžu oplotiť alebo ohradiť, ak je to žiadúce najmä z dôvodov bezpečnosti, ...

3.

§ 44 znie:

„§ 44 (1) Ak rodinné domčeky vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi ...

4.

V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová „garáže a“ a slovo „drobné“.

5.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „garáže a drobné“.

6.

§ 45 ods. 4 znie:

„(4) Pre stavby umiestňované na stavebných pozemkoch rodinných domčekov podľa odseku 1 neplatia ...

7.

§ 53 ods. 7 znie:

„(7) Na stavebných pozemkoch rekreačných chát v krajine sa môžu umiestňovať iba také drobné ...

8.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na stavebných pozemkoch rekreačných domčekov sa môžu umiestňovať iba také stavby, ktoré ...

9.

V § 56 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

10.

§ 57 znie:

„§ 57 (1) Pre úpravy stavieb na rekreačné chalupy a pre umiestňovanie stavieb, ktoré plnia doplnkovú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1979.

Minister:

Ing. Šupka v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore