Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 445/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 445/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 445/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 542/2005 Z. z., vyhlášky č. 584/2008 Z. z. a vyhlášky č. 334/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 písm. d) až f) sa vypúšťa odkaz 1a.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g)
lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

h)
dentálnej hygieničky.“.

3.
Za § 4c sa vkladajú § 4ca a 4cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4ca
Rozsah praxe lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Lekár s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, vyšetrovaním a liečbou osoby,

b)
zisťuje kompletnú anamnézu osoby,

c)
meria fyziologické funkcie osoby a sleduje vitálne funkcie osoby,

d)
indikuje a interpretuje základné laboratórne metódy a diagnostické metódy,

e)
vykonáva fyzikálne vyšetrenie osoby,

f)
aplikuje transfúzne lieky,

g)
aplikuje injekčnú liečbu, infúznu liečbu a intravenóznu liečbu,

h)
aplikuje lieky do zavedeného epidurálneho katétra,

i)
odoberá krv z artérie,

j)
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre a rektálne rúrky,

k)
vykonáva extirpáciu a sutúru malej chirurgickej rany,

l)
vykonáva základný popis röntgenologickej snímky a základný popis elektrokardiografického záznamu,

m)
extirpuje odumreté časti dekubitu a ošetruje dekubit,

n)
ošetruje diabetickú nohu,

o)
odstraňuje Redonov drén,

p)
indikuje farmakoterapiu v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami,

q)
odstraňuje bolesť ľahkého a stredného stupňa,

r)
identifikuje potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity súvisiace so zmenou ich zdravotného stavu,

s)
vykonáva diagnostické zdravotné výkony a liečebné zdravotné výkony s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a diagnostických metód,

t)
vedie zdravotnú dokumentáciu, analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a na základe údajov v zdravotnej dokumentácii vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

u)
vykonáva punkcie telových dutín,

v)
odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami,

w)
edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zdravie a prevenciu,

x)
poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,

y)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

z)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

aa) analyzuje zdravotný stav osoby a odosiela ju na odborné vyšetrenie na zabezpečenie včasnej diagnostiky,

ab) analyzuje príčiny vzniku najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb a indikuje diagnostické vyšetrovacie metódy na ich potvrdenie alebo vylúčenie,

ac) asistuje pri operačných výkonoch lekárovi so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore,

ad) asistuje pri invazívnych zdravotných výkonoch a neinvazívnych zdravotných výkonoch.

§ 4cb
Rozsah praxe dentálnej hygieničky
(1)
Dentálna hygienička s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne
a)
vykonáva dentálnohygienické vyšetrenie ústnej dutiny,

b)
vypracúva individuálny hygienický plán ošetrenia mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine,

c)
identifikuje potreby dentálnohygienickej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity,

d)
odstraňuje mäkké a tvrdé nánosy zo supragingiválneho priestoru a subgingiválneho priestoru do hĺbky 3 mm fyziologického sulku,

e)
leští povrch zubov profylaktickými materiálmi,

f)
vykonáva lokálnu fluoridáciu zubov,

g)
informuje ošetrujúceho zubného lekára o výsledku ošetrenia osoby,

h)
riadi dentálnohygienickú starostlivosť v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity,

i)
podieľa sa na tvorbe štandardov dentálnohygienickej starostlivosti,

j)
vedie zdravotnú dokumentáciu v súvislosti s dentálnou hygienou, kontroluje a analyzuje záznamy v zdravotnej dokumentácii a vedie výživové poradenstvo,

k)
edukuje osobu o pravidelnej a systematickej dentálnohygienickej starostlivosti, postupoch a technikách čistenia ústnej dutiny a kontroluje ich účinnosť,

l)
uskutočňuje výskum v dentálnej hygiene, monitoruje požiadavky na výskum v dentálnej hygiene a využíva výsledky výskumu v praxi,

m)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore dentálna hygiena a v študijnom odbore zubný asistent,

n)
podieľa sa na tvorbe programov na podporu ústneho zdravia obyvateľstva, zdravotnej politiky a na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

o)
odporúča dentálne pomôcky a dietetické potraviny,

p)
zabezpečuje hygienu prostredia a vykonáva dezinfekciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení pri vykonávaní dentálnohygienickej starostlivosti.

(2)
Dentálna hygienička s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností na základe indikácie zubného lekára samostatne
a)
vykonáva hygienický intenzívny program mäkkých a tvrdých tkanív ústnej dutiny,

b)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony a poskytuje dentálnohygienickú starostlivosť,

c)
podáva liečivo do parodontálnych vačkov,

d)
pečatí fisúry zubov,

e)
leští výplne zubov,

f)
vykonáva slinný test,

g)
ošetruje citlivý dentín pomocou profylaktických materiálov,

h)
vykonáva bielenie zubov a iné estetické úpravy zubov,

i)
ošetruje zubné implantáty,

j)
podáva povrchovú anestéziu pomocou gélu.

(3)
Dentálna hygienička spolupracuje so zubným lekárom pri invazívnych a neinvazívnych diagnostických výkonoch a liečebných výkonoch.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore