Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 444/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 444/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 444/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 Táto vyhláška upravuje niektoré podrobnosti dohodovania cien, konania o porušení cenovej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „o cenách v znení neskorších ...

3.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová „uplatňujú ekonomicky oprávnené náklady“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 3 ods. 2 prvej vete sa slová „uplatňuje primeraný zisk“ nahrádzajú slovami „vychádza ...

5.

V § 3 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Ak cenový orgán podľa § 11 ods. 1 zákona neustanoví všeobecne ...

6.

§ 4, 5, 9 a 10 sa vypúšťajú.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

v z. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore