Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44/2004 účinný od 01.01.2011 do 30.04.2013


Platnosť od: 31.01.2004
Účinnosť od: 01.01.2011
Účinnosť do: 30.04.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 44/2004 účinný od 01.01.2011 do 30.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/2004 s účinnosťou od 01.01.2011 na základe 481/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ...

b)

výšku príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti ...

c)

výšku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ...

d)

dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok ...

e)

výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo ...

f)

výšku príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od priemernej ...

g)

výšku príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej ...

Výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce
§ 3
(1)

Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 zákona písomne požiadajú rodičia, ktorí ...

(2)

Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla ...

(3)

Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je

a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa ...
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu najneskôr do 15 kalendárnych ...
§ 4
(1)

Za vážny zdravotný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje taký zdravotný stav

a)
uchádzača o zamestnanie, ktorý je posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona ako nevyhovujúci na ďalšiu ...
b)
záujemcu o zamestnanie, ktorý je posúdený jeho ošetrujúcim lekárom ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť ...
(2)

Za vážny rodinný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje najmä, ak miesto výkonu zamestnania a povaha ...

(3)

Za vážny osobný dôvod podľa § 46 ods. 13 zákona sa považuje najmä zdravotný stav blízkych osôb, ktorý ...

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
§ 6
(1)

V bratislavskom kraji sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona poskytuje paušálne ...

(2)

V ostatných krajoch sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona poskytuje paušálne ...

a)
16 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
25 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
(3)

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje

a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 7
(1)

Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť obsahuje najmä

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a
b)
účel použitia príspevku.
(2)

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je okrem dokladov podľa § ...

§ 9
Výška a dĺžka poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ...
(1)

V bratislavskom kraji sa príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ...

a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť ...
1.
10 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo ...
1.
15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
(2)

V ostatných krajoch sa príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa ...

a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť ...
1.
15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
15 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
3.
25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
4.
25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo ...
1.
25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
25 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
3.
30 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
4.
30 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
(3)

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje

a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 10
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok ...

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku ...

Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na dochádzku za prácou
§ 11
(1)

Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona pri vzdialenosti miesta výkonu zamestnania ...

a) do 30 km najviac 50 eur,

b)
do 60 km najviac 80 eur,
c)
do 90 km najviac 100 eur,
d)
do 120 km najviac 110 eur,
e)
do 250 km najviac 120 eur,
f)
do 600 km najviac 130 eur,
g)
nad 600 km najviac 135 eur.
(2)

Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou je

a)
pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom alebo oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej ...
b)
potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto nie je zhodné s miestom výkonu ...
c)
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca alebo doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania ...
(3)

Za doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti podľa ...

(4)

Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad najviac v dĺžke podľa § 53 ods. 2 zákona vrátane každého ...

(5)

Úrad poskytne príspevok na dochádzku za prácou do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti a ...

a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Výška príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
§ 12
(1)

V bratislavskom kraji sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § ...

a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť ...
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo ...
(2)

V ostatných krajoch sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 ...

a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť ...
1.
50 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom alebo nimi zriadenou organizáciou, alebo ...
1.
60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
2.
65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
§ 13

Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou žiadosti zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na zriadenie ...

§ 14
(1)

Poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska možno vyplácať až po ...

(2)

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje zamestnávateľovi

a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
§ 16
(1)

V bratislavskom kraji sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie ...

(2)

V ostatných krajoch sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie ...

a)
50 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
b)
60 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca ...
(3)

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej ...

a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 17

Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na začatie prevádzkovania ...

§ 18
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným k 1. januáru 2009

Pri poskytovaní príspevkov na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného ...

§ 18a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2009

Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac podľa § 11 ods. 1 od 1. marca 2009 do 31. ...

b)

do 60 km najviac 80 eur,

c)

do 90 km najviac 100 eur,

d)

do 120 km najviac 110 eur,

e)

do 250 km najviac 120 eur,

f)

do 600 km najviac 130 eur,

g)

nad 600 km najviac 135 eur.

§ 18b
Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009

Od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2010 dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov ...

§ 19
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej ...
  • 3)  § 23 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore