Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 428/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 14.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 428/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 428/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom ...

1.

Doterajší text § 139c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa odvolanie podané proti rozhodnutiu vydanému v súvislosti so spracovaním hromadného ...

2.

V § 163 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa slovo „Ers,“.

3.

V § 206 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súdne spisy exekučnej agendy sa odovzdávajú ...

4.

V § 263e sa slová „súdnych registrov pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú ...

5.

V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ ...

„T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP Tk Cpr Zm R PPOm Scud Dd Em ...

6.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene E prvom ...

7.

V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene I sa vypúšťa ...

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

8.

V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore