Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 428/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 14.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 428/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 428/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 a § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z. a vyhlášky č. 105/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Doterajší text § 139c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Ak sa odvolanie podané proti rozhodnutiu vydanému v súvislosti so spracovaním hromadného podania podľa § 139b predkladá odvolaciemu súdu, zapíše sa do toho súdneho registra odvolacej agendy krajského súdu, do ktorého by sa podľa povahy veci zapísali odvolania proti rozhodnutiam o podaniach, ktoré tvoria hromadné podanie.“.

2.
V § 163 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa slovo „Ers,“.
3.
V § 206 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súdne spisy exekučnej agendy sa odovzdávajú do registratúrneho strediska až potom, keď súdny exekútor vráti súdu poverenie na vykonanie exekúcie a doručí súdu konečné vyúčtovanie exekučného konania.“.
4.
V § 263e sa slová „súdnych registrov pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdnych registrov Tk a Ers, sa vedú v pôvodnom registri“ nahrádzajú slovami „súdneho registra T pred 1. januárom 2014, ktoré sa od 1. januára 2014 zapisujú do súdneho registra Tk, sa vedú v súdnom registri T“.
5.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

„T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP
T C Cb K P S D E Er Ro Rob U UL JP
Tk Cpr Zm R PPOm Scud Dd Em Erd
Tv Cd CdPv NcKR Ps Dcud Ed Ercud
Nt Ccud Cbcud Po Ecud
Pp CbR Pu
Td Cbd Pd
Tp CbBu Pcud
Tcud CbHs
Pr Cbi
M CbZm
Ntt CbVO“.

6.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene E prvom bode sa v písmene k) vypúšťajú slová „alebo nesvojprávnemu“.
7.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene I sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.

8.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu - súdne registre odvolacej agendy“ písmene A štvrtom bode sa vypúšťa slovo „Ers,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore