Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 411/2012 účinný od 19.12.2017

Platnosť od: 20.12.2012
Účinnosť od: 19.12.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 411/2012 účinný od 19.12.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 411/2012 s účinnosťou od 19.12.2017 na základe 316/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. i) ...

§ 1
Predmet vyhlášky

Táto vyhláška ustanovuje

a)

monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí,

b)

spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,

c)

spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, ...

d)

spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených technických požiadaviek ...

e)

spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych ...

f)

náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií,

g)

lehoty, rozsah a formu zasielania výsledkov monitorovania prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov na ...

§ 2
Monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí
(1)

Monitorovaním emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“) ...

a)
množstve znečisťujúcej látky vypustenej zo stacionárneho zdroja do ovzdušia (ďalej len „množstvo emisie“), ...
b)
dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (ďalej len „emisná ...
1.
ustanovené osobitným predpisom,1)
2.
určené okresným úradom v súhlase podľa § 26 zákona, v rozhodnutí podľa § 31 ods. 2 zákona, alebo požadované ...
3.
určené v integrovanom povolení.2)
(2)

Na účely preukazovania údajov o dodržaní ustanovenej alebo určenej emisnej požiadavky sa zisťuje číselná ...

(3)

Hodnota emisnej veličiny sa monitoruje

a)
technickým výpočtom reprezentatívnej hodnoty emisnej veličiny alebo jej najvyššej technicky možnej hodnoty ...
b)
diskontinuálnym oprávneným meraním, ktoré vykonáva oprávnená osoba podľa § 20 ods. 2 zákona a ktorého ...
1.
jednorazové oprávnené meranie, ktoré sa vykoná len jeden raz (ďalej len „jednorazové meranie“); špecifickým ...
2.
periodické oprávnené meranie, ktoré sa vykonáva v pravidelných intervaloch (ďalej len „periodické meranie“), ...
c)
kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva s použitím automatizovaného meracieho systému emisií podľa § ...
(4)

Spôsob a požiadavky monitorovania množstva emisie a údajov o dodržaní emisnej požiadavky sa členia pre ...

a)
spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. p) zákona a osobitne pre
1.
veľké spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. t) zákona,
2.
väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 2 písm. u) zákona vrátane pravidiel pre monitorovanie emisií ...
b)
spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov podľa § 2 písm. h) a i) zákona (ďalej len ...
c)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa osobitného predpisu,4)
d)
zariadenie používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu podľa osobitného predpisu,5)
e)
stacionárny zdroj alebo jeho časť a príslušné technologické zariadenia iné ako zariadenia podľa písmen ...
f)
stacionárny zdroj alebo jeho časť, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne ...
g)
záložnú, špičkovú, nábehovú a inú obdobnú, občas využívanú časť stacionárneho zdroja vrátane spaľovania ...
(5)

Monitorovaním kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona sa zisťujú ...

(6)

Kvalita ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja sa monitoruje

a)
kontinuálnym meraním, ktoré sa vykonáva priamym časovo priebežným meraním hodnôt veličín, ktorými je ...
b)
periodickým meraním veličín podľa písmena a), ktoré sa vykonáva pravidelným periodickým vzorkovaním ...
c)
indikatívnym oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „indikatívne meranie“), ktoré sa vykonáva ...
d)
periodickým meraním alebo indikatívnym meraním obsahu iných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo na ...
e)
časovo obmedzeným prieskumným oprávneným meraním kvality ovzdušia (ďalej len „prieskumné meranie“), ...
1.
kvality ovzdušia pred uvedením a po uvedení nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
2.
vplyvu jestvujúceho stacionárneho zdroja na kvalitu ovzdušia v jeho okolí,
f)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) až e).
(7)

Všetky výsledky kontinuálnych meraní a diskontinuálnych meraní emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho ...

(8)

Výsledok kontinuálneho merania emisií, výsledok diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia ...

(9)

Výsledok monitorovania podľa odseku 8 sa považuje za predložený a údaje z automatizovaného meracieho ...

(10)

Výsledky kontinuálneho merania kvality ovzdušia sa podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona poskytujú spôsobom ...

(11)

Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona ...

(12)

Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona ...

(13)

Na informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií alebo kvality ovzdušia podľa § ...

a)
názov informácie s údajmi o meranom zariadení, jeho umiestnení, meracom mieste, účele merania, meraných ...
b)
obchodné meno, právna forma, sídlo a IČO prevádzkovateľa stacionárneho zdroja,
c)
kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí,
d)
evidenčné alebo iné obdobné identifikačné číslo informácie,
e)
dátum vydania informácie,
f)
údaje na titulnej strane a súhrn zo správy o oprávnenom meraní podľa osobitného predpisu9) okrem špecifických ...
g)
upozornenie, že táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona a nie je ...
(14)

Na informovanie verejnosti o výsledku kontinuálneho merania emisií podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona ...

a)
porovnanie výsledkov merania s určenou emisnou požiadavkou vrátane zohľadnenia validovania, ak sa pre ...
b)
mesačný protokol a ročný protokol podľa prílohy č. 5 bodov 5 a 6 namiesto výsledkov podľa odsekov 11 ...
(15)

Zaslaním výsledkov kontinuálneho merania alebo diskontinuálneho merania podľa odsekov 8 až 10 a výsledkov ...

§ 3
Spôsob a požiadavky na zisťovanie množstva emisie
(1)

Množstvo emisie sa zisťuje pre znečisťujúcu látku,

a)
pre ktorú je ustanovená alebo určená emisná požiadavka alebo požiadavka na zisťovanie množstva emisie, ...
b)
ktorá vzniká z paliva, suroviny alebo inej obdobnej látky, pre ktorú je ustanovená alebo určená emisná ...
c)
ktorá podlieha poplatkovej povinnosti,10)
d)
pre ktorú je ustanovený národný emisný strop.11)
(2)

Množstvo emisie sa zisťuje ako súčet množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia z ...

(3)

Množstvo emisie počas prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho zariadení v súlade s dokumentáciou sa ...

(4)

Postupy výpočtu množstva emisie sú:

a)
výpočet podľa bilančného alebo iného technického postupu, ktorý pre príslušné zariadenie ustanovuje ...
b)
výpočet podľa jednoznačnej emisnej závislosti, ak z vlastností technológie vyplýva funkčná závislosť ...
c)
automatizovaný výpočet, ak sa množstvo emisie a údaje o dodržaní určených emisných limitov zisťujú s ...
d)
výpočet s použitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho ...
e)
výpočet s použitím emisného faktora, ktorý sa zisťuje diskontinuálnym meraním na účely preukázania dodržania ...
f)
výpočet s použitím hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie, ktoré sa zisťujú diskontinuálnym ...
g)
výpočet podľa všeobecnej emisnej závislosti, ktorá je uverejnená vo vestníku ministerstva, a hodnôt ...
h)
výpočet s použitím všeobecného emisného faktora, ktorý je uverejnený vo vestníku ministerstva, a hodnôt ...
i)
výpočet podľa emisnej závislosti alebo s použitím emisného faktora, ktoré sú publikované v technických ...
j)
iný vhodný postup výpočtu, ktorý vyplýva z vlastností technológie, vrátane výpočtu z hodnôt určených ...
k)
kombinácia postupov, ktoré sú uvedené v písmenách a) až j).
(5)

Ak nie je v schválenom postupe výpočtu množstva emisie podľa odseku 3 určené inak, údaje určené na výpočet ...

a)
jednorazovým meraním, ak ide o občasné zariadenia okrem občasných zariadení podľa § 6 ods. 1 písm. a) ...
b)
periodickým meraním v intervale, ktorý je pre dané zariadenie a znečisťujúcu látku určený na zisťovanie ...
1.
kratší ako tri roky alebo nie je určený a ide o reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny ...
2.
v jednotlivých potrubiach rôzny a ide o ďalšie periodické meranie reprezentatívneho individuálneho emisného ...
(6)

Výsledok diskontinuálneho merania podľa odseku 5 sa na výpočet množstva emisie uplatňuje odo dňa vykonania ...

(7)

Ak ide o diskontinuálne meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho ...

a)
údajov o dodržaní emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere podľa ...
b)
reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia reprezentatívneho výrobno-prevádzkového režimu ...
c)
hodnôt emisných faktorov a emisných hmotnostných tokov podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú ...
(8)

Ak ide o diskontinuálne meranie emisného faktora podľa odseku 4 písm. e), ktorý sa uplatňuje súčasne ...

a)
údajov o dodržaní emisného limitu vyjadreného ako limitný emisný faktor za príslušný časový priemer ...
b)
reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia vybraného reprezentatívneho výrobno-prevádzkového ...
c)
hodnôt emisných faktorov podľa súčasného stavu techniky meraní; tieto sa považujú za splnené, ak sú ...
(9)

Ak ide o diskontinuálne meranie hmotnostného toku alebo hmotnostnej koncentrácie podľa odseku 4 písm. ...

a)
údajov o dodržaní emisného limitu vyjadreného ako hmotnostný tok alebo ako hmotnostná koncentrácia podľa ...
b)
reprezentatívnej hodnoty meraných veličín a vymedzenia vybraného reprezentatívneho výrobno-prevádzkového ...
c)
hodnôt hmotnostných tokov podľa súčasného stavu techniky meraní; tieto sa považujú za splnené, ak sú ...
(10)

Ak ide o diskontinuálne merania údajov podľa odseku 8 alebo odseku 9, ktoré sa uplatňujú súčasne na ...

(11)

Množstvo emisie sa vypočíta vybraným postupom podľa odseku 4, ktorý v závislosti od vlastností výrobno-prevádzkového ...

a)
ide o výrobno-prevádzkové režimy a nevýrobné stavy, pre ktoré nie sú postupy výpočtu množstva emisie ...
b)
sa vypustené množstvo emisie nezistí určeným spôsobom,
c)
je kontinuálne meranie nefunkčné alebo nie je v prechodnom období nainštalované a počas prechodného ...
(12)

Podrobnosti o požiadavkách na postup výpočtu množstva emisie, o jednoznačnej emisnej závislosti a o ...

§ 4
Spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky ...
(1)

Údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky sa zisťujú spôsobom, v lehote a požiadaviek ustanovených ...

a)
zábehu technológie v skúšobnej prevádzke (ďalej len „zábeh technológie“), pred vydaním súhlasu na užívanie ...
b)
zábehu technológie po každej podstatnej zmene stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, ktorá má vplyv ...
c)
zmene určenej emisnej požiadavky alebo zmene požiadaviek jej dodržania,
d)
ustanovení novej emisnej požiadavky alebo nových požiadaviek jej dodržania.
(2)

Diskontinuálnym meraním sa prvýkrát zistí dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky a splnenie ...

a)
priebežne v určenom intervale periodického merania, ak ide o interval jeden kalendárny rok alebo kratší; ...
b)
najneskôr v nasledujúcom kalendárnom roku po roku platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide ...
1.
prípady preukázania dodržiavania podmienok povolenia podľa osobitného predpisu,12b)
2.
veľké spaľovacie zariadenia a väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ktoré musia preukázať plnenie novej ...
c)
pri prvej plánovanej prevádzke, pri prvom plánovanom použití záložného paliva, funkčnej alebo inej obdobnej ...
1.
veľké spaľovacie zariadenia, pre ktoré platí lehota podľa písmena b) prvého bodu,
2.
väčšie stredné spaľovacie zariadenia, pre ktoré platí lehota podľa písmena b) druhého bodu.
(3)

Ak sa automatizovaný merací systém emisií inštaluje súčasne so zariadením stacionárneho zdroja alebo ...

(4)

Ak požiadavka na zmenu alebo na nainštalovanie automatizovaného meracieho systému emisií vyplynie z ...

a)
jedného roka od termínu platnosti zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek jej dodržania, ...
1.
vyhodnocovacej časti nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií,
2.
technickej dokumentácie, prevádzkového predpisu alebo dokumentácie systému kontroly a kvality podľa ...
b)
troch rokov od termínu platnosti
1.
zmenenej emisnej požiadavky alebo zmenených požiadaviek jej dodržania, ak sa žiadosťou o vydanie súhlasu ...
2.
novej emisnej požiadavky, ak ide o nainštalovanie nového automatizovaného meracieho systému emisií,
3.
emisnej požiadavky pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce stacionárne zdroje.
(5)

Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak alebo nie je určené inak v povolení, automatizovaný merací systém ...

a)
nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa § 7 až 12,
b)
nezisťovanie údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky kontinuálnym meraním po zmene súčasného stavu ...
(6)

Do vydania súhlasu na prevádzku nainštalovaného automatizovaného meracieho systému emisií po zmene jeho ...

(7)

Spôsoby preukazovania dodržania určenej emisnej požiadavky podľa svojho významu sú:

a)
technický výpočet,
b)
správa o jednorazovom meraní hodnoty danej emisnej veličiny, správa o periodickom meraní hodnoty danej ...
c)
oznámenie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných požiadaviek (ďalej len „oznámenie o ...
1.
stručné zhodnotenie stavu a prevádzky stacionárneho zdroja a jeho zariadení s dôrazom na skutočnosti, ...
2.
ročnú bilanciu organických rozpúšťadiel podľa osobitného predpisu,12)
3.
informáciu o dodržaní určenej emisnej požiadavky pre nové stacionárne zdroje, ak ide o jestvujúce stacionárne ...
d)
správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody podľa § 20 ods. 8 zákona a osobitného predpisu,9) ak ide ...
e)
protokol z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania emisií a čiastkové protokoly podľa § 7 ods. ...
(8)

Dodržanie požiadaviek na automatizovaný merací systém emisií podľa § 15 ods. 1 písm. h) a q) a § 7 a ...

a)
kalibračný certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej kalibrácie meracích analyzátorov ...
b)
správa alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej skúšky hodnôt pracovných charakteristík ...
(9)

Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o inom ako o prvom (ďalšom) periodickom ...

(10)

Ak sa údaje o dodržaní emisnej požiadavky zisťujú na viacerých miestach stacionárneho zdroja, zdroj ...

§ 5
Technický výpočet údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek
(1)

Údaje o dodržaní určených emisných požiadaviek sa zisťujú technickým výpočtom, ak

a)
to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
možno vypočítať reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny alebo najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny, ...
(2)

Technický výpočet možno uplatniť, ak ide o

a)
technologické zariadenie,
b)
zariadenie na spaľovanie palív a emisné hodnoty pre znečisťujúce látky podľa § 9 ods. 6,
c)
zariadenie na spaľovanie odpadov a technické predpoklady na dodržanie určených emisných limitov podľa ...
d)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá vrátane emisných požiadaviek, ktorých dodržanie sa preukazuje ...
(3)

Reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať, ak emisie znečisťujúcej látky nie sú znižované ...

(4)

Najvyššiu možnú hodnotu emisnej veličiny možno vypočítať z najvyššie možného množstva znečisťujúcej ...

(5)

V žiadosti o súhlas podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona sa okrem ustanovených náležitostí uvedie ...

(6)

Ak sa údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky zisťujú technickým výpočtom, pre príslušnú znečisťujúcu ...

§ 6
Diskontinuálne meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu
(1)

Údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú jednorazovým meraním alebo sériou jednorazových ...

a)
občasné zariadenia; uvedené neplatí pre občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenia, občasné veľké ...
b)
zistenie výskytu znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne overovacím oprávneným meraním podľa ...
c)
mimoriadne jednorazové oprávnené meranie podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona, ak vznikne odôvodnená pochybnosť ...
(2)

Údaje o dodržaní určeného emisného limitu sa zisťujú periodickým meraním, ak sa nezisťujú technickým ...

a)
osobitný predpis1) ustanovuje inak,
b)
v povolení je určená kratšia lehota alebo iná zodpovedajúca podmienka diskontinuálneho merania,
c)
ide o veľké spaľovacie zariadenie, občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie podľa § 9 ods. 8, zariadenie ...
d)
ide o osobitné výrobno-prevádzkové režimy alebo o občasné zariadenia podľa odseku 6,
e)
periodické meranie nebolo vykonané v určenom intervale; ak opatrením na nápravu nie je uložené inak, ...
(3)

Interval periodického merania a osobitné požiadavky na jeho vykonávanie ustanovuje § 8, ak ide o technologické ...

(4)

V povolení možno určiť periodické meranie, aj ak to odseky 1 až 3 neustanovujú, intervaly periodického ...

a)
sa to navrhuje v záverečnom stanovisku k posúdeniu vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie,13) ...
b)
je to odôvodnené vzhľadom na umiestnenie stacionárneho zdroja a ovplyvňovanie kvality ovzdušia jeho ...
c)
to navrhne Slovenská inšpekcia životného prostredia v stanovisku podľa § 24 ods. 5 alebo odseku 6 zákona ...
d)
sa nedodržujú parametre alebo množstvo palív, surovín a ostaných pomocných materiálov, technicko-prevádzkové ...
e)
sa zistí neplatnosť alebo podstatná zmena podmienok technického výpočtu,
f)
sa zistia nové skutočnosti o možnosti výskytu ďalších znečisťujúcich látok alebo sú odôvodnené pochybnosti ...
g)
sú iné odôvodnené pochybnosti o dodržiavaní emisného limitu, o reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho ...
(5)

Diskontinuálne meranie sa vykonáva za podmienok a vo výrobno-prevádzkovom režime, ak nie je inak ustanovené ...

a)
je určený emisný limit, ktorého dodržanie sa preukazuje,
b)
platí povinnosť dodržiavania určeného emisného limitu,
c)
sú splnené podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa osobitného predpisu,1) ...
d)
sú splnené osobitné podmienky diskontinuálneho merania, ak sú určené,
e)
sa zistia reprezentatívne a vedecky odôvodnené hodnoty emisnej veličiny podľa normatívnych aj odporúčaných ...
f)
sú parametre palív a surovín a technicko-prevádzkové parametre výrobno-technologických a odlučovacích ...
(6)

Ak určený špecifický emisný limit platí pre

a)
osobitný prechodový stav alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový režim,
b)
občasné veľké spaľovacie zariadenie,
c)
občasné zariadenie na spaľovanie odpadov,
d)
občasné veľké zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá,
1.
požiadavky odseku 5 sa vzťahujú na príslušný osobitný prechodový stav alebo iný osobitný výrobno-prevádzkový ...
2.
periodické meranie sa vykoná, len ak je v danom časovom intervale periodického merania takýto osobitný ...
(7)

Podrobnosti o členení technológií, o podmienkach diskontinuálneho merania a hodnotenia požiadaviek dodržania ...

(8)

Osobitné podmienky na zisťovanie údajov alebo preukázanie dodržania určeného emisného limitu, na predĺženie ...

a)
dodržať podmienky diskontinuálneho merania podľa odsekov 5 až 7 ani po vyčerpaní dostupných technických ...
1.
dôsledného zhodnotenia možnosti zabezpečenia požiadavky na reprezentatívne meranie pri najbližšej rekonštrukcii ...
2.
prehodnotenia možnosti vykonania reprezentatívneho merania v závislosti od vývoja súčasného stavu techniky ...
b)
vzhľadom na vyjadrenie emisného limitu alebo technické danosti stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia ...
(9)

O osobitnú podmienku podľa odseku 8 nejde, ak sa odôvodnenie vykonania ďalšieho periodického merania ...

§ 7
Kontinuálne meranie emisií a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií
(1)

Kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určenej emisnej požiadavky a množstvo emisie zisťujú, ak sa ...

a)
stacionárny zdroj alebo jeho časť to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
technologické zariadenie to ustanovuje § 8,
c)
spaľovacie zariadenie to ustanovuje § 9,
d)
zariadenie na spaľovanie odpadov to ustanovuje § 10,
e)
zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá to ustanovuje § 11,
f)
technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania to ustanovuje § 12.
(2)

S koncentráciou znečisťujúcej látky sa súčasne kontinuálne priamo alebo nepriamo merajú hodnoty objemového ...

(3)

Ak je najmenej v rozsahu a spôsobom podľa príslušnej technickej normy pre certifikáciu automatizovaných ...

(4)

Osobitné podmienky kontinuálneho merania údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky vo vybraných prípadoch ...

a)
zabezpečia podstatnou zmenou zariadenia alebo jeho časti, alebo
b)
sú podľa výsledkov kontinuálneho merania a prevádzkovej evidencie15) dodržané najmenej počas troch po ...
(5)

Automatizovaný merací systém emisií a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie ...

a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie emisných veličín, súvisiacich stavových a referenčných veličín ...
b)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky na automatizovaný ...
c)
spĺňať požiadavky na kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak sa podľa ...
d)
spĺňať požiadavky na správnosť meracej, kalibračnej alebo inej zodpovedajúcej funkcie automatizovaného ...
e)
mať hornú hranicu meracieho rozsahu, ktorá sa rovná najmenej najvyššiemu násobku určenej emisnej požiadavky ...
f)
byť chránené proti neoprávneným zmenám konštánt, prepočítavacích faktorov, systémového času, náhradných ...
g)
zabezpečovať bezpotenciálový jednosmerný prenos stavových signálov o prevádzke stacionárneho zdroja ...
h)
zabezpečovať signalizáciu, zaznamenanie svojich poruchových stavov a výpadku elektrického napájania; ...
i)
zabezpečovať obdobie prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s platnou dokumentáciou ...
j)
zabezpečovať technickú správnosť a validovať prvotné namerané údaje najmenej postupmi podľa odseku 6, ...
k)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní ...
l)
spĺňať požiadavky na technicky správne hodnotenie dodržiavania určenej emisnej požiadavky kontinuálnym ...
m)
spĺňať podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov výpočtu množstva emisie, ktoré sú uvedené ...
n)
zaznamenávať výsledky kontinuálneho merania vo forme protokolov z kontinuálneho merania; požiadavky ...
o)
umožňovať sprístupnenie a vytlačenie údajov podľa písmena f) a údajov z protokolov z kontinuálneho merania ...
p)
umožňovať spracovanie údajov na účel informovania verejnosti o znečisťovaní životného prostredia podľa ...
q)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich ...
r)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch najmenej podľa
1.
príslušných metodík uvedených v písmene b) a
2.
technických noriem pre systémy zabezpečenia kontroly a kvality tretej úrovne; ak príslušná metodika ...
s)
byť zdokumentované v aktuálnej technickej dokumentácii podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona vrátane príslušného ...
t)
byť oprávnenou osobou podľa § 20 ods. 2 zákona spôsobom, v rozsahu a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, ...
(6)

Postup validovania prvotných údajov musí podľa svojho významu

a)
zohľadňovať najmenej požiadavky, ktoré ustanovuje príslušná metodika pre kontinuálne meranie, spracovanie, ...
b)
zohľadňovať najmä poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti ...
c)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi pri porovnateľných ...
(7)

Druhy a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií sú uvedené v prílohe č. 5.

(8)

Protokoly z kontinuálneho monitorovania emisií sa vyhotovujú v štátnom jazyku17) a uchovávajú najmenej ...

(9)

Zisťovať údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ ...

§ 8
Technologické zariadenia
(1)

Ak ide o technologické zariadenie, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určeného emisného limitu ...

(2)

Kontinuálne meranie emisných veličín z technologického zariadenia podľa odseku 1 možno nahradiť periodickým ...

a)
zisťovanie reprezentatívnych hodnôt emisnej veličiny neumožňuje súčasný stav techniky kontinuálneho ...
b)
hmotnostný tok nie je vyšší ako desaťnásobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia viac ...
c)
podiel množstva emisie znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nie je vyšší ako 10 % ...
d)
najvyššia hodnota emisnej veličiny počas prevádzkových stavov, pre ktoré platí povinnosť dodržiavania ...
(3)

Ak ide o výrobu oxidu titaničitého, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní určeného emisného limitu ...

a)
plynný oxid siričitý a oxid sírový vyjadrené ako oxid siričitý vo výduchoch zo zariadení na rozklad, ...
b)
chlór pri použití chlórového procesu,
c)
tuhé znečisťujúce látky.
(4)

Periodickým meraním, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, nie je povolené jeho nahradenie technickým ...

a)
jeden kalendárny rok, ak je kontinuálne meranie nahradené periodickým meraním, a v prechodnom období ...
b)
tri kalendárne roky, ak
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5-násobku limitného ...
2.
je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere,
3.
pre znečisťujúcu látku nie je určený limitný hmotnostný tok,
c)
šesť kalendárnych rokov, ak je
1.
hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobku ...
2.
emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v ročnom priemere,
d)
36 mesiacov, ak ide o prenosné technologické zariadenie.
(5)

Limitný hmotnostný tok je hmotnostný tok znečisťujúcej látky ustanovený ako všeobecný emisný limit alebo ...

a)
organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík, pre ...
b)
oxidu uhoľnatého, pre ktorý je limitný hmotnostný tok 5 kg za hodinu.
(6)

Hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu z technologického zariadenia ...

(7)

Ak sa žiadosťou preukáže, že sú najmenej dva trvalé technické alebo technicko-organizačné predpoklady ...

a)
hodnotu emisného limitu, jednoročný interval periodického merania možno predĺžiť až na tri kalendárne ...
b)
50 % z hodnoty emisného limitu, trojročný interval periodického merania možno predĺžiť až na šesť kalendárnych ...
(8)

Technické a technicko-organizačné predpoklady na nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním ...

a)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové ...
b)
pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska emisie rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti palív ...
c)
vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované konštrukčné riešenie a technicko-prevádzkové ...
d)
vlastnosti a systém automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu, procesu na znižovanie ...
e)
kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania určených emisných požiadaviek ...
f)
funkčný, zdokumentovaný a pravidelne preskúmavaný systém prevádzkovej kontroly a prevádzkovej evidencie14) ...
g)
zdokumentovaný a dodržiavaný systém udržiavania a obnovy výrobno-technologických zariadení a zariadení ...
h)
certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,
i)
iné vedecké technické predpoklady a zdokumentované technicko-organizačné predpoklady ako podľa písmen ...
§ 9
Spaľovacie zariadenia
(1)

Kontinuálnym meraním, ak podľa odseku 2 nie je nahradené periodickým meraním, sa zisťuje hmotnostná ...

a)
veľké spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 100 MW alebo väčší, alebo
b)
jednotlivú plynovú turbínu, ktorej menovitý tepelný príkon je 50 MW alebo väčší.
(2)

Podľa § 26 ods. 1, odseku 3 písm. l) alebo písm. o)zákona je možné kontinuálne meranie nahradiť periodickým ...

a)
spaľovacie zariadenie, ktorého povolená životnosť je kratšia ako 10 000 prevádzkových hodín,
b)
oxid siričitý a tuhé znečisťujúce látky a spaľovanie zemného plynu,
c)
oxid siričitý a spaľovanie kvapalného paliva so známym obsahom síry, ak sa dodržanie určeného emisného ...
d)
oxid siričitý a spaľovanie biomasy, ak sa technickým výpočtom alebo jednorazovým meraním preukáže, že ...
(3)

Ak ide o emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia, podmienky kontinuálneho merania oxidu siričitého ...

(4)

Kontinuálnym meraním sa súčasne s hmotnostnou koncentráciou znečisťujúcich látok zisťujú aj hodnoty ...

(5)

Periodickým meraním, ak podľa § 26 ods. 1, ods. 3 písm. b) alebo písm. o)zákona nie je povolené jeho ...

a)
šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon ...
1.
100 MW, ktoré je iné ako plynová turbína a ide o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním ...
2.
50 MW, ak ide o plynovú turbínu a o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku ...
3.
50 MW a menší ako 100 MW, ak ide o iné spaľovacie zariadenie ako podľa druhého bodu,
b)
kalendárny rok, ak ide o
1.
veľké spaľovacie zariadenie na spaľovanie čierneho uhlia alebo hnedého uhlia a meranie hmotnostnej koncentrácie ...
2.
väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW,
c)
tri kalendárne roky, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon sa rovná ...
1.
50 MW a ide o zistenie údajov o dodržaní určených emisných limitov pri najnižšom povolenom tepelnom ...
2.
50 MW a ide o meranie emisie organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický ...
3.
1 MW a menší alebo sa rovná 20 MW,
d)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný je 0,3 MW ...
(6)

Periodické meranie údajov o dodržaní emisného limitu možno nahradiť odborne posúdeným a schváleným technickým ...

a)
oxid siričitý,
b)
oxidy dusíka a veľké spaľovacie zariadenie alebo o
c)
tuhé znečisťujúce látky a spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom menším ako 1 ...
1.
kvapalných palív alebo
2.
plynných palív, pre ktoré je určený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky.
(7)

Ak ide o súčasné spaľovanie viacerých typov palív v jednom spaľovacom zariadení, uplatňuje sa interval ...

(8)

Údaje o dodržaní určených emisných limitov v odpadových plynoch z občasného väčšieho stredného spaľovacieho ...

a)
trojnásobok maximálneho priemerného počtu prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o ...
b)
maximálny priemerný počet prevádzkových hodín za rok podľa odsekov 9 a 10, ak ide o občasné väčšie stredné ...
(9)

Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je uvedené do prevádzky pred 20. decembrom ...

a)
500 prevádzkových hodín ročne alebo
b)
1 000 prevádzkových hodín ročne, ak pri núdzi alebo mimoriadnych okolnostiach ide o
1.
záložnú výrobu elektrickej energie na prepojených ostrovoch pri prerušení hlavnej dodávky elektriny ...
2.
občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie používané na výrobu tepla pri výnimočne chladnom počasí. ...
(10)

Ak ide o občasné väčšie stredné spaľovacie zariadenie povolené alebo uvedené do prevádzky po lehotách ...

(11)

Ak ide o uvádzanie nového väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia do prevádzky podľa § 4 ods. 1 písm. ...

(12)

Spaľovacie zariadenie musí byť počas každého diskontinuálneho merania prevádzkované v stabilnom režime ...

(13)

Zisťovať údaje o dodržaní určeného emisného limitu a množstva emisie kontinuálnym meraním môže prevádzkovateľ ...

(14)

Odbery vzoriek, analýzy príslušných znečisťujúcich látok, merania prevádzkových parametrov a alternatívne ...

(15)

Všetky výsledky monitorovania emisií sa zaznamenávajú, vedú a spracúvajú tak, že je možné kontrolovať ...

§ 10
Zariadenia na spaľovanie odpadov
(1)

Ak ide o zariadenia na spaľovanie odpadov a podľa odsekov 3 a 4 nie je povolené inak, kontinuálnym meraním ...

a)
tuhé znečisťujúce látky,
b)
oxid uhoľnatý,
c)
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, ak je pre ne určený emisný limit,
d)
organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík,
e)
oxid siričitý,
f)
plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlorovodík,
g)
plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako fluorovodík.
(2)

Okrem údajov podľa odseku 1 sa kontinuálnym meraním zisťuje

a)
objemová koncentrácia kyslíka, tlak a teplota v mieste merania hodnôt emisných veličín,
b)
teplota spalín na vnútornej stene spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu alebo na inom ...
c)
vlhkosť spalín v mieste merania hodnôt emisných veličín, ak sa odoberaná vzorka spalín pred meraním ...
(3)

Ak sa žiadosťou preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny počas ustálenej prevádzky v súlade s ...

a)
oxidu siričitého, plynných zlúčenín chlóru a plynných zlúčením fluóru periodickým meraním alebo nepožadovať ...
b)
oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý periodickým meraním, ak ide o jestvujúcu spaľovňu odpadov ...
(4)

Kontinuálne meranie plynných zlúčenín fluóru vyjadrených ako fluorovodík možno nahradiť periodickým ...

(5)

Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných ...

a)
tri mesiace počas prvého roka prevádzky,
b)
šesť mesiacov v ďalších rokoch prevádzky, ak nie je podľa odseku 6 určené inak.
(6)

Podľa § 26 ods. 3 písm. o) zákona interval periodického merania ťažkých kovov možno predĺžiť namiesto ...

a)
emisie danej znečisťujúcej látky vznikajúce pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní odpadov sú za každých ...
b)
odpad, ktorý sa má spaľovať alebo spoluspaľovať, sa skladá len z určitých triedených spáliteľných frakcií ...
c)
prevádzkovateľ môže dokladmi o kvalite spaľovaných odpadov a výsledkami monitorovania emisií preukázať, ...
d)
pre trvalé dodržanie podmienok podľa písmen a) až c) sú aj ďalšie predpoklady podľa § 8 ods. 8, ktoré ...
(7)

Čas zotrvania spalín v spaľovacom priestore, najmenšia teplota a obsah kyslíka v spalinách za posledným ...

(8)

Ak ide o spoluspaľovanie odpadov,

a)
uplatňujú sa podmienky kontinuálneho merania, ktoré ustanovujú odseky 1 až 4, a súčasne podmienky kontinuálneho ...
b)
uplatňujú sa podmienky periodického merania, ktoré ustanovujú odseky 5 a 6; ak je interval periodického ...
c)
uplatňujú sa podmienky zistenia a preukázania údajov o dodržaní podmienok prevádzkovania a účinnosti ...
(9)

Kontinuálne merania a diskontinuálne merania na stanovenie koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom ...

a)
reprezentatívne,
b)
v súlade s požiadavkami na príslušný spôsob merania a na metódu a metodiku merania podľa § 4, 6, 7, ...
(10)

Ak ide o zariadenie na spaľovanie odpadov, ktoré podľa súhlasu môže spaľovať menej ako 50 t odpadu za ...

(11)

Ak ide o podstatnú zmenu alebo celkovú obnovu zariadenia na spaľovanie odpadov, ktorá môže mať významný ...

§ 11
Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá
(1)

Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, kontinuálnym meraním sa údaje o dodržaní emisných ...

a)
neustanovuje inak odsek 3, alebo
b)
v povolení nie je určené kontinuálne meranie pri nižšom hmotnostnom toku celkového organického uhlíka. ...
(2)

Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a odseky 3 a 8 neustanovujú inak, alebo v povolení ...

a)
tri kalendárne roky, ak ide o
1.
prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú klasifikované rizikovou R-vetou alebo H-výstražným upozornením,19) ...
2.
výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere 0,5 kg/h až 10 kg/h celkového organického uhlíka ...
b)
šesť kalendárnych rokov, ak ide o výduchy, ktoré v mieste vypúšťania emitujú v priemere menej ako 0,5 ...
(3)

Meranie nie je potrebné vykonávať, ak vo výduchoch za odlučovacími zariadeniami sa nevyžaduje zisťovať ...

(4)

Údaje o dodržaní emisného limitu určeného pre zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá pre fugitívne ...

(5)

Podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel sa množstvo emisie alebo ...

a)
priamym meraním množstva emisie alebo ekvivalentnou metódou jej nepriameho merania, alebo ekvivalentným ...
b)
krátkym kompletným súborom meraní, chemických analýz alebo iných obdobných technických skúšok daného ...
(6)

Ak sa podľa schváleného postupu výpočtu ročnej bilancie organických rozpúšťadiel výstup organického ...

a)
osobou, ktorá je na príslušnú skúšku
1.
akreditovaná akreditačným orgánom, ktorý preukázal zhodu najmenej s požiadavkami technických noriem ...
2.
autorizovaná alebo iným obdobným spôsobom oprávnená kompetentným orgánom alebo odbornou inštitúciou, ...
b)
podľa metodiky, ktorá zodpovedá požiadavkám na zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty ...
c)
s presnosťou, ktorá zodpovedá príspevku daného bilančného prúdu k presnosti zistenia celkového množstva ...
d)
podľa požiadaviek na zistenie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora a reprezentatívneho ...
(7)

Ak je pochybnosť o reprezentatívnosti výsledkov súboru diskontinuálnych meraní, chemických analýz alebo ...

a)
mimoriadne, súborom jednorazových meraní alebo iných obdobných chemických analýz alebo technických skúšok, ...
b)
každoročne, najmä ak ide o zisťovanie podielu organických rozpúšťadiel chemickou analýzou určených bilančných ...
c)
periodicky, najmenej raz za určený časový interval od troch do šiestich kalendárnych rokov.
(8)

Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisný limit určený ako hmotnostná koncentrácia ...

§ 12
Spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určenej technickej požiadavky ...
(1)

Hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, sa pre zariadenia ...

a)
to ustanovuje osobitný predpis,1)
b)
je vyjadrená číselnou hodnotou a jednotkou príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny vrátane vyjadrenia ...
(2)

Technickým výpočtom podľa § 5 sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka ...

(3)

Ak sa číselná technická požiadavka vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického ...

a)
osoby, ktorá je na príslušnú skúšku alebo inú odbornú činnosť akreditovaná, certifikovaná, autorizovaná ...
b)
inej kvalifikovanej osoby vrátane dokladu riešiteľa alebo výrobcu príslušného zariadenia, ak doklad ...
(4)

Jednorazovým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka ...

a)
ide o občasné zariadenie,
b)
vzniknú odôvodnené pochybnosti o správnosti technického výpočtu alebo o dodržaní technickej požiadavky ...
c)
technická požiadavka sa vzťahuje na technicko-konštrukčné riešenie skladovacieho alebo výrobno-technického ...
d)
ide o technickú požiadavku a podmienku prevádzkovania, ktorá sa vzťahuje na zloženie alebo na iný technický ...
(5)

Periodickým meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka ...

a)
neustanovuje inak osobitný predpis,1)
b)
nie je pre zariadenie na spaľovanie odpadov ustanovené inak v § 10,
c)
nie je určené inak v povolení alebo v schválenej dokumentácii,
d)
nejde o podmienku prevádzkovania vyjadrenú ako kvalitatívny parameter paliva, ktorá sa zisťuje a preukazuje ...
e)
ide o plyn podľa odseku 4 písm. d), ktorý sa neodvádza do verejnej siete; tým nie je dotknuté zisťovanie ...
(6)

Kontinuálnym meraním sa číselná hodnota veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka a podmienka ...

a)
to pre zariadenia na spaľovanie odpadov ustanovuje § 10 ods. 2,
b)
to pre ostatné zariadenia, ako zariadenia na spaľovanie odpadov, ustanovuje osobitný predpis,1) určuje ...
c)
o to v ostatných prípadoch požiada prevádzkovateľ stacionárneho zdroja; podmienkou je preukázanie splnenia ...
(7)

Plnenie technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania, ktorá je vyjadrená slovne, monitoruje počas ...

§ 13
Spôsob, lehoty a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych ...
(1)

Spôsob monitorovania podľa § 2 ods. 6, monitorované znečisťujúce látky a ďalšie súvisiace veličiny, ...

a)
záverečné stanovisko z posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie,13)
b)
stanovisko poverenej organizácie,
c)
stanovisko orgánu verejného zdravotníctva,23)
d)
stanovisko obce, na ktorej území sa stacionárny zdroj nachádza, alebo obce, ktorá je emisiami zo stacionárneho ...
e)
najvyššie očakávané množstvo a škodlivé účinky znečisťujúcich látok, ktoré sú odvádzané zo stacionárneho ...
f)
najvyššie očakávané koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší a počet potenciálne ovplyvnených obyvateľov, ...
g)
umiestnenie a výsledky blízkych staníc národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia podľa § 8 ods. ...
h)
bežný počet meracích miest a bežné množstvo emisie na určenie podmienky monitorovania kvality ovzdušia, ...
i)
umiestnenie stacionárneho zdroja v aglomerácii alebo zóne, v ktorej je úroveň znečistenia ovzdušia vyššia ...
j)
umiestnenie stacionárneho zdroja v oblasti riadenia kvality ovzdušia,
k)
umiestnenie stacionárneho zdroja v inej oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia ako podľa písmena ...
l)
uplatnenie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia ako súčasti regulačného poriadku stacionárneho ...
m)
možnosti stavu techniky merania kvality ovzdušia podľa odseku 4 a § 15 a primeranosť nákladov na inštaláciu ...
n)
územné a funkčné prepojenie viacerých vybraných veľkých stacionárnych zdrojov,
o)
vyhodnotenie výsledkov prieskumného merania podľa odseku 2, ak bolo určené,
p)
požiadavky na monitorovanie kvality ovzdušia v okolí výroby oxidu titaničitého podľa odseku 8, ak ide ...
q)
požiadavky na lehotu nainštalovania automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia podľa odseku ...
(2)

Podkladom na určenie podmienky prieskumného merania je stanovisko poverenej organizácie; správu o prieskumnom ...

(3)

Pri umiestňovaní stálych meracích a stálych vzorkovacích miest sa prihliada na požiadavky na reprezentatívne ...

a)
osobitného predpisu,25) ktoré sa na umiestňovanie meracích alebo vzorkovacích miest na monitorovanie ...
b)
technickej metódy a metodiky na monitorovanie príslušnej fyzikálno-chemickej veličiny podľa odseku 4. ...
(4)

Metóda a metodika kontinuálneho merania kvality ovzdušia, diskontinuálneho merania kvality ovzdušia, ...

a)
referenčné metódy a podmienky ich používania, ktoré ustanovuje osobitný predpis,25)
b)
požiadavky podľa § 15 podľa svojho významu.
(5)

Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia a jeho technické meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie ...

a)
spĺňať požiadavky na kontinuálne meranie veličín o kvalite ovzdušia, súvisiacich meteorologických veličín ...
b)
spĺňať požiadavky na reprezentatívne umiestnenie meracích a vzorkovacích miest podľa odseku 3 a podľa ...
c)
spĺňať požiadavky a ciele v kvalite údajov a spracovania výsledkov kontinuálneho merania na účely hodnotenia ...
d)
spĺňať normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky podľa súčasného ...
e)
zaznamenávať merané údaje v elektronickej podobe v rozsahu a vo formáte, ktorý zodpovedá požiadavkám ...
f)
verifikovať a validovať merané údaje postupmi podľa odseku 6 a podľa povolenia, ak sú v povolení podrobnejšie ...
g)
zabezpečovať spracovanie a vyhodnocovanie validovaných štatistických údajov o výsledku monitorovania ...
h)
poskytovať do národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia merané údaje v elektronickej podobe v reálnom ...
i)
poskytovať poverenej organizácii údaje a informácie o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach ...
j)
zabezpečovať chránenie systému a dát proti neoprávneným zmenám vrátane zaznamenávania a identifikovania ...
k)
zabezpečovať signalizáciu svojich poruchových stavov a výpadkov napájaní vrátane ich zaznamenávania ...
l)
zabezpečovať snímanie, bezpotenciálový prenos a zaznamenávanie signálov o aktuálnych výrobno-prevádzkových ...
m)
umožňovať spracovanie údajov na účel informovania verejnosti o kvalite ovzdušia podľa § 2 ods. 11,
n)
byť prevádzkovo riadené a kontrolované spôsobom a v intervaloch podľa dokumentácie, povolenia a metodík ...
o)
byť zdokumentované v aktuálnej technickej dokumentácii podľa § 15 ods. 1 písm. i) zákona vrátane prevádzkového ...
p)
spĺňať ostatné podmienky na inštalovanie a na prevádzku podľa povolenia, ktoré nenáležia do predchádzajúcich ...
q)
uchovávať merané a ostatné údaje podľa písmen e) až n) a p) a zmenené dokumenty alebo ich zmenené časti ...
r)
byť oprávnenou osobou podľa § 20 ods. 2 zákona spôsobom a v intervaloch podľa § 14 kalibrované, skúšané ...
(6)

Postup verifikovania a nasledujúceho validovania údajov o kvalite ovzdušia v okolí určeného stacionárneho ...

a)
zohľadňovať ustanovené požiadavky na kvalitu údajov,25)
b)
zohľadňovať poruchy spôsobené údržbou, kalibráciou, justovaním, nastavovaním, overovaním funkčnosti ...
c)
korigovať údaje podľa kritérií založených na znalostiach klimatických a meteorologických vplyvov špecifických ...
d)
umožniť zistenie chybných meraní vhodnými metódami, najmä porovnaním s predchádzajúcimi údajmi, porovnaním ...
e)
zahŕňať aj priebežné hodnotenie vplyvu prevádzky určeného stacionárneho zdroja a iných osobitných stavov ...
(7)

Predbežné verifikované a validované údaje podľa odseku 6 sa do národnej monitorovacej siete kvality ...

(8)

Ak ide o výrobu oxidu titaničitého a nadväzujúce výroby, v okolí stacionárneho zdroja sa vykonáva reprezentatívne ...

(9)

Automatizovaný merací systém kvality ovzdušia sa nainštaluje

a)
súčasne s uvedením nového stacionárneho zdroja do prevádzky, ak v povolení nie je určené inak, najneskôr ...
b)
v termíne určenom v povolení na nainštalovanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ...
(10)

Periodické meranie, indikatívne meranie alebo prieskumné meranie kvality ovzdušia sa vykonáva od

a)
uvedenia nového stacionárneho zdroja do prevádzky,
b)
termínu, ktorý je určený v povolení, ak ide o prieskumné meranie.
(11)

Kvalitu ovzdušia v okolí určeného stacionárneho zdroja preukazuje jeho prevádzkovateľ

a)
správou o periodickom meraní, indikatívnom meraní alebo o prieskumnom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona ...
b)
údajmi z automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia, ktoré podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona ...
(12)

Dodržanie požiadaviek na automatizovaný merací systém kvality ovzdušia podľa § 15 ods. 1 písm. i) a ...

a)
kalibračný certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej kalibrácie meracích analyzátorov ...
b)
správa alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledku oprávnenej skúšky hodnôt pracovných charakteristík ...
(13)

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia ...

(14)

Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja môže v jeho okolí zisťovať kvalitu ovzdušia kontinuálnym meraním, ...

§ 14
Kontrola automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia ...
(1)

Pre automatizovaný merací systém emisií a pre automatizovaný merací systém kvality ovzdušia (ďalej len ...

a)
úplná kontrola,
b)
periodická kontrola.
(2)

Úplná kontrola automatizovaného meracieho systému sa vykonáva, ak ide o

a)
uvádzanie automatizovaného meracieho systému do prevádzky,
b)
zmenu princípu merania,
c)
zmenu princípu úpravy vzorky plynu,
d)
úplnú obnovu meracích prostriedkov,
e)
zistenie nedodržania pracovných charakteristík meracích prostriedkov, ktoré sú určené ako normatívne ...
f)
zásadnú zmenu látkového zloženia meraného plynu v dôsledku zmeny stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, ...
g)
automatizovaný merací systém emisií a zabezpečenie kvality druhej úrovne podľa odseku 6 písm. b).
(3)

V rámci úplnej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak ...

a)
vykoná oprávnená kalibrácia25a) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na ...
b)
zistia oprávnenými skúškami
1.
normatívne pracovné charakteristiky a ostatné normatívne technické požiadavky, ktoré sa pre meracie ...
2.
ostatné pracovné charakteristiky a obdobné technické požiadavky ako podľa prvého bodu, ak sú určené ...
3.
údaje o dodržaní určených emisných limitov, ak ide o úplnú kontrolu automatizovaného meracieho systému ...
4.
údaje o správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných ...
c)
vykoná úplná oprávnená inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne ...
(4)

V rámci periodickej kontroly automatizovaného meracieho systému, ak osobitný predpis1) neustanovuje ...

a)
kalibrácia25a) meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, ak súčasný stav techniky oprávnenú ...
b)
skúška
1.
normatívnych pracovných charakteristík a ostatných normatívnych technických požiadaviek, ktoré sa pre ...
2.
ostatných pracovných charakteristík a obdobných technických požiadaviek ako v prvom bode, ktoré sa podľa ...
3.
správnosti inštalácie a činnosti celého automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní ...
c)
inšpekcia zhody s požiadavkami v členení podľa § 7 ods. 5, ak ide o kontinuálne meranie emisií, a podľa ...
(5)

Periodická kontrola automatizovaného meracieho systému vrátane paralelných meraní štandardnou referenčnou ...

a)
osobitný predpis1) neustanovuje inak,
b)
kratší interval nie je určený v dokumentácii automatizovaného meracieho systému alebo v povolení alebo ...
c)
v danom roku nie je nahradená úplnou kontrolou podľa odseku 2 písm. b) až g).
(6)

Ak v metodike kontinuálneho merania príslušnej veličiny podľa § 15 nie je pre oprávnenú skúšku a oprávnenú ...

a)
zabezpečenie kvality druhej úrovne, ak ide o úplnú kontrolu,
b)
každoročnú funkčnú skúšku, ak ide o periodickú kontrolu; namiesto periodickej kontroly sa najmenej v ...
§ 15
Požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody
(1)

Metóda a metodika technického výpočtu, merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody musí umožňovať ...

(2)

Žiadosť a príslušná projektová a ostatná dokumentácia a vydané povolenie na účely zistenia reprezentatívnych ...

a)
riešenie technických požiadaviek na reprezentatívne meracie miesto vrátane riešenia požiadaviek na potrebný ...
b)
metodiky kontinuálneho merania a technické požiadavky na zisťovanie množstva emisie a údajov o dodržaní ...
c)
metodiky diskontinuálneho merania a technické požiadavky na zisťovanie údajov o dodržaní určenej emisnej ...
d)
osobitné podmienky a osobitné lehoty diskontinuálneho merania, kontinuálneho merania alebo technického ...
e)
riešenie sledovania a oznamovania údajov, ktoré sú podstatné na posúdenie možných zmien podmienok zisťovania ...
(3)

Reprezentatívne odbery vzoriek, chemické analýzy jednotlivých znečisťujúcich látok, diskontinuálne merania ...

a)
osobitného predpisu, ktorý sa vzťahuje na danú emisnú požiadavku1) alebo na požiadavku na kvalitu ovzdušia,6) ...
b)
slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá norma alebo technická špecifikácia Európskeho výboru ...
c)
slovenskej technickej normy, ktorou sa preberá medzinárodná norma ISO,
d)
slovenskej technickej normy STN alebo technickej špecifikácie,
e)
inej zahraničnej normy alebo technickej špecifikácie určenej v referenčnom dokumente inštitúcie Európskej ...
f)
inej zahraničnej normy alebo technickej špecifikácie určenej podľa požiadaviek slovenskej technickej ...
(4)

Ak nie je určené inak v schválenej dokumentácii alebo v povolení podľa odseku 2, alebo ustanovené inak ...

a)
šiestich mesiacov, ak ide o
1.
nové vydanie doterajšej technickej normy alebo technickej špecifikácie po jej revízii alebo inej zodpovedajúcej ...
2.
vydanie novej štandardnej normalizovanej metodiky predloženej na odborné pripomienkovanie alebo na konečné ...
b)
12 mesiacov, ak ide o novú technickú normu alebo o novú technickú špecifikáciu, ktorej vydanie nebolo ...
(5)

Ak pre technický výpočet, meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody nie je štandardná metodika ani ...

a)
uvedená v dokumentácii alebo je spracovaná pôvodcom danej technológie alebo výrobcom daného zariadenia, ...
b)
dostupná ako technická špecifikácia, smernica, návod, pokyn a iný obdobný dokument vydaný kompetentnou ...
c)
dostupná z odbornej literatúry alebo z iných odborných informácií vrátane individuálne vyvinutej metodiky. ...
(6)

Nenormalizovaná metodika musí byť v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky validovaná, ...

(7)

Alternatívne riešenie normatívnej alebo odporúčanej požiadavky, iný alternatívny postup alebo modifikácia ...

(8)

Z normatívnych a odporúčaných požiadaviek a postupov technickej normy alebo technickej špecifikácie ...

a)
sú v súlade s požiadavkami, ktoré pre zistenie hodnoty danej veličiny alebo vykonanie odbornej činnosti ...
b)
osobitný predpis1) ani táto vyhláška neustanovujú,
c)
sú v prípade pochybnosti riešené spôsobom podľa odseku 2.
(9)

Zistená hodnota veličiny sa na účel posúdenia dodržania určenej emisnej požiadavky vyjadruje

a)
v jednotkách, stavových a referenčných podmienkach ako príslušná emisná požiadavka a podmienky jej platnosti, ...
b)
na rovnaký počet platných miest ako príslušná emisná požiadavka; ak príslušná metodika umožňuje zistiť ...
(10)

Priemerná hodnota série jednotlivých meraní a technických skúšok sa vypočíta z nezaokrúhlených jednotlivých ...

(11)

Hodnota individuálneho emisného faktora, hmotnostného toku a ďalších veličín, s ktorých použitím sa ...

§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)

Oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody, ktoré sú vykonané alebo ktoré sa začali vykonávať ...

(2)

Intervaly periodického merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody ustanovené touto vyhláškou začínajú ...

(3)

Údaje o dodržaní určených emisných limitov sa diskontinuálnym meraním zistia pri prvej plánovanej prevádzke, ...

a)
stacionárne zdroje a ich zariadenia, pre ktoré platí požiadavka na zistenie a preukázanie údajov o dodržaní ...
b)
občasné zariadenia vrátane záložných palív, ktoré neboli do času účinnosti tejto vyhlášky uvedené do ...
(4)

Príslušné údaje sa zistia a dodržanie danej požiadavky sa preukáže spôsobom a v lehotách podľa § 4 ods. ...

a)
určených emisných limitov pri viacerých výrobno-prevádzkových režimoch, pre ktoré neuplynula lehota ...
b)
emisnej požiadavky, pre ktorú doterajší predpis neustanovil požiadavku na zistenie a preukázanie údajov ...
c)
emisnej požiadavky, pre ktorú neboli zistené a preukázané údaje o jej dodržaní v lehote podľa doterajšieho ...
§ 16a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. decembra 2017
(1)

Ak ide o jestvujúce väčšie stredné spaľovacie zariadenie a podľa § 9 ods. 6 periodické meranie nie je ...

a)
tri kalendárne roky, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je väčší ...
b)
šesť kalendárnych rokov, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je
1.
väčší ako 5 MW a menší alebo rovný 15 MW, ktoré spaľuje kvapalné palivá s obsahom síry 0,1 % hmotnosti ...
2.
1 MW alebo väčší a menší alebo rovný 5 MW, s platnosťou do 31. decembra 2029.
(2)

Údaje o dodržaní emisných limitov periodickým meraním sa zisťujú pre zariadenia podľa

a)
odseku 1 písm. a) podľa § 9 ods. 5 písm. b) druhého bodu od 1. januára 2025,
b)
odseku 1 písm. b) prvého bodu podľa § 9 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2025,
c)
odseku 1 písm. b) druhého bodu podľa § 9 ods. 5 písm. c) tretieho bodu od 1. januára 2030.
§ 17
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 17a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 18
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

§ 19
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA POSTUP VÝPOČTU MNOŽSTVA EMISIE, O JEDNOZNAČNEJ EMISNEJ ZÁVISLOSTI A O ZISŤOVANÍ REPREZENTATÍVNEHO INDIVIDUÁLNEHO EMISNÉHO FAKTORA A REPREZENTATÍVNEHO HMOTNOSTNÉHO TOKU

  1.

  Postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcej látky musí

  a)

  umožňovať výpočet technicky odôvodneného množstva emisie podľa súčasného stavu poznania prírodných a ...

  b)

  mať zdokumentované spôsoby a podmienky zisťovania, evidovania a dokumentovania hodnôt všetkých veličín ...

  c)

  vychádzať z výpočtových vzťahov množstva emisie, ktoré sa uplatňujú v národnom emisnom inventarizačnom ...

  d)

  obsahovať údaje o nepresnosti merania alebo iného zisťovania hodnôt jednotlivých veličín vo funkčnom ...

  2.

  Emisná závislosť na účely výpočtu množstva emisie je jednoznačná, ak

  a)

  sa v technológii nepoužívajú odlučovacie zariadenia alebo sa znečisťujúca látka v konkrétnom odlučovacom ...

  b)

  ju možno vyjadriť funkčným vzťahom medzi množstvom emisie znečisťujúcej látky a vybranými technicko-prevádzkovými ...

  c)

  funkčný vzťah podľa písmena b) nezávisí od režimu prevádzkovania,

  d)

  hodnoty vybraných technicko-prevádzkových parametrov podľa písmena b) sa zisťujú spôsobom podľa platnej ...

  3.

  Reprezentatívny individuálny emisný faktor sa zisťuje ako podiel hmotnosti emisie znečisťujúcej látky ...

  Ak nemožno zistiť jednu reprezentatívnu hodnotu pre viacero výrobno-prevádzkových režimov, reprezentatívny ...

  4.

  Vzťahovou veličinou na účel zistenia reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku je čas prevádzky ...

  a)

  jednotkové množstvo spáleného paliva alebo spotrebovanej suroviny,

  b)

  jednotkové množstvo produkcie, výrobku,

  c)

  jedna várka, šarža alebo vsádzka,

  d)

  iný prevádzkový parameter podľa vlastností konkrétnej technológie.

  5.

  Vzťahová veličina je reprezentatívna, ak

  a)

  množstvo vzťahovej veličiny je kvalifikovane zisťované, ak je to dostupné s použitím kalibrovaného, ...

  b)

  množstvo vzťahovej veličiny za kalendárny rok alebo iný čas zisťovania je podľa možnosti priebežne meracím ...

  c)

  emisie znečisťujúcej látky nezávisia od parametrov vzťahovej veličiny vo väčšom rozsahu ako podľa siedmeho ...

  d)

  hodnoty veličín podľa písmen a) až c) sa zisťujú, zaznamenávajú a prevádzkovo evidujú spôsobom podľa ...

  e)

  je vyjadrená ako menovateľ limitného emisného faktora, všeobecného emisného faktora alebo publikovaného ...

  6.

  Množstvo vzťahovej veličiny počas periódy diskontinuálneho merania emisií sa zmeria priamo alebo sa ...

  7.

  Reprezentatívny výrobno-prevádzkový režim na účely zistenia množstva emisie je taký vybraný režim z ...

  8.

  Ak reprezentatívna hodnota individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného ...

  a)

  reprezentatívny individuálny emisný faktor alebo reprezentatívny individuálny hmotnostný tok vztiahnuť ...

  b)

  súčasne s meraním emisií a so zistením príslušného množstva vzťahovej veličiny zistiť kvalifikovaným ...

  9.

  V správe o oprávnenom meraní sa okrem ostatných náležitosti podľa § 20 ods. 8 zákona uvádza aj názor ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  PODROBNOSTI O ČLENENÍ TECHNOLÓGIÍ, O PODMIENKACH DISKONTINUÁLNEHO MERANIA A HODNOTENIA POŽIADAVIEK DODRŽANIA EMISNÉHO LIMITU

  A.

  Druhy technológií

  1.

  Na účely voľby výrobno-prevádzkového režimu sa technológie členia na

  a)

  emisne jednorežimové,

  b)

  emisne viacrežimové.

  2.

  Emisne jednorežimovou technológiou je technológia, ktorú možno podľa dokumentácie prevádzkovať len v ...

  3.

  Emisne viacrežimovou technológiou je technológia, ktorú možno prevádzkovať vo viacerých výrobno-prevádzkových ...

  4.

  Výrobno-prevádzkové režimy sa posudzujú podľa druhu a množstva emisií, ktoré môžu závisieť najmä od ...

  5.

  Na účely voľby počtu jednotlivých meraní, trvania periódy jednotlivého merania a počtu čiastkových meraní ...

  a)

  kontinuálne emisne ustálené technológie,

  b)

  kontinuálne emisne premenlivé technológie,

  c)

  diskontinuálne technológie.

  6.

  Kontinuálnou emisne ustálenou technológiou je kontinuálne (priebežne) prevádzkovaná technológia, ktorá ...

  7.

  Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je kontinuálne (priebežne) prevádzkovaná technológia, ktorá ...

  Kontinuálnou emisne premenlivou technológiou je aj priebežne prevádzkovaná technológia s prerušovaným ...

  8.

  Diskontinuálnou technológiou je várková, šaržová, vsádzková, iná prerušovane prevádzkovaná technológia ...

  9.

  Za prevádzku pri menovitej kapacite sa považuje výrobno-prevádzkový režim, ktorý zodpovedá najmenej ...

  B.

  Podrobnosti o voľbe výrobno-prevádzkového režimu a podmienkach merania a hodnotenia požiadaviek dodržania ...

  1.

  Ak ide o ďalšie periodické meranie a zariadenie sa pri výrobno-prevádzkovom režime s najvyššími očakávanými ...

  2.

  Ak ide o iné ako spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou, jednorazové meranie, prvé ...

  3.

  Ak ide o emisne viacrežimovú technológiu a merania podľa druhého bodu a spôsob prevádzkovania emisne ...

  4.

  Ak ide o iné ako spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou, ďalšie periodické meranie ...

  Ak vybraný režim s najvyššími očakávanými emisiami nie je zrejmý, nie je uvedený v dokumentácii alebo ...

  5.

  Periodické meranie sa vykonáva v pravidelnom intervale, ktorý sa posudzuje podľa kalendárnych mesiacov, ...

  Ak je to vzhľadom na vonkajšie podmienky možné, periodické meranie sa plánuje32) a vykonáva tak, aby ...

  6.

  Ak ide o spaľovacie zariadenie s emisne viacrežimovou technológiou a § 6 ods. 6 neustanovuje inak, v ...

  a)

  tuhé znečisťujúce látky a celkovú ortuť pri menovitom tepelnom príkone podľa časti A deviateho bodu, ...

  b)

  plynné znečisťujúce látky pri

  1.

  menovitom tepelnom príkone podľa časti A deviateho bodu a pri

  2.

  najnižšom povolenom tepelnom príkone.

  Ak ide o ďalšie periodické meranie a spaľovacie zariadenie sa pri menovitom tepelnom príkone a pri najnižšom ...

  7.

  Ak sa spaľovacie zariadenie skladá z viacerých spaľovacích jednotiek, pre ktoré platí spoločný emisný ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie a spaľovacie jednotky sa bežne prevádzkujú v skupinách alebo sa prevádzkujú ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším a niektorá spaľovacia jednotka sa ...

  8.

  Ak ide o viacpalivovú spaľovaciu jednotku, v ktorej možno palivá spaľovať striedavo, za reprezentatívne ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie a palivá sa bežne spaľujú len súčasne, reprezentatívne diskontinuálne ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším a bežne sa spaľuje len jeden typ ...

  9.

  Ak sa spaľovacie zariadenie skladá z viacerých spaľovacích jednotiek, pre ktoré je určený modifikovaný ...

  a)

  počas súčasnej prevádzky všetkých spaľovacích jednotiek a vyhodnotenie dodržania ELmix(O2ref),

  b)

  počas prevádzky časti spaľovacieho zariadenia – spaľovacej jednotky alebo viacerých spaľovacích jednotiek, ...

  c)

  na každej spaľovacej jednotke samostatne a samostatné vyhodnotenie dodržania príslušného ELi zodpovedajúceho ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie s intervalom jeden rok a kratším, reprezentatívne diskontinuálne ...

  Ak ide o zložitejšiu skladbu spaľovacieho zariadenia a variabilitu jeho prevádzky, podmienky zistenia ...

  10.

  Ak ide o spaľovaciu jednotku s viacerými spalinovodmi a reprezentatívne diskontinuálne meranie na spoločnom ...

  11.

  Ak ide o spaľovanie tuhých palív a biomasy v kotloch s roštovým kúreniskom, meranie hmotnostnej koncentrácie ...

  12.

  Ak sa v odpadovom plyne vyskytuje viacej znečisťujúcich látok, pre ktoré je určený rôzny emisný limit, ...

  13.

  Ak sa iné ako spaľovacie zariadenie skladá z viacerých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, ...

  a)

  najnižšie hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových ...

  b)

  hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových plynoch len ...

  c)

  najnižšie hodnoty určených emisných limitov pre znečisťujúce látky, ktoré sa vyskytujú v odpadových ...

  d)

  emisné limity vypočítané ako vážený priemer určených emisných limitov, ktorý sa vypočíta podľa objemového ...

  14.

  Ak sa iné ako spaľovacie zariadenie skladá z viacerých výrobných liniek alebo iných obdobných častí, ...

  a)

  zabezpečené, že počas merania nedochádza k riedeniu odpadových plynov alebo sa technologicky nevyhnutné ...

  b)

  nainštalované spoločné odlučovacie zariadenie, nie je pochybnosť, či emisný limit bude dodržaný aj počas ...

  15.

  Ak sa technologické zariadenie alebo zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré je stredným ...

  a)

  periódu trvania jednotlivého merania znížiť z 30 minút na 15 minút a zo 60 minút na 30 minút alebo ...

  b)

  jednotlivú hodnotu za 30 minút vypočítať ako plávajúci priemer z dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich ...

  c)

  počet jednotlivých meraní, ak podľa časti D je ich viac ako tri, znížiť na polovicu, najmenej však na ...

  d)

  meranie vykonať pre vybraný počet zariadení a ich výrobných liniek alebo iných obdobných častí, pričom ...

  16.

  Ak hodnota emisného limitu závisí od určeného parametra paliva, suroviny alebo iného technicko-prevádzkového ...

  C.

  Podrobnosti o jednotlivej hodnote a perióde merania

  1.

  Jednotlivá hodnota emisnej veličiny sa v prípade diskontinuálneho merania vyjadruje ako priemerný výsledok ...

  2.

  Ako výsledok jednotlivého merania hmotnostnej koncentrácie, hmotnostného toku a tmavosti dymu sa vyhodnocuje ...

  3.

  Jednotlivá hodnota sa pri 30-minútovej perióde vyhodnocuje, ak to vlastnosti meranej technológie a stav ...

  a)

  stredná hodnota, ak ide o prístrojovú metódu a digitálny alebo analógový spôsob spracovania výstupu, ...

  b)

  aritmetický priemer z najmenej 20 odčítaní alebo 20 čiastkových výsledkov, ak sú merané počas jednej ...

  c)

  výsledok jedného stanovenia alebo analytického rozboru jednej vzorky za najmenej 20-minútovú periódu ...

  4.

  Ak ide o

  a)

  veľké spaľovacie zariadenie, zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisný limit určený pre ...

  b)

  technologické zariadenie a diskontinuálnu technológiu s charakterom várky, šarže alebo vsádzky, emisná ...

  5.

  Ak ide o diskontinuálnu technológiu a inú emisnú hodnotu ako podľa bodu 4 písm. b), z ktorej sa emisie ...

  6.

  Ak ide o inú diskontinuálnu technológiu a iné emisné hodnoty ako podľa štvrtého bodu a piateho bodu, ...

  a)

  aritmetický priemer série takého počtu krátkodobých meraní alebo čiastkových odberov vzoriek vyhodnotených ...

  b)

  plávajúci priemer z takého po sebe nasledujúceho počtu krátkodobých meraní alebo odberov vzoriek, aby ...

  7.

  Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, emisný limit určený pre prchavé organické zlúčeniny ...

  8.

  Ak ide o spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 50 MW s kontinuálnou emisne ustálenou ...

  9.

  Ako výsledok jednotlivého merania emisného stupňa alebo stupňa odsírenia sa vyhodnocuje hodnota vypočítaná ...

  10.

  Emisný stupeň alebo stupeň odsírenia možno vypočítať z paralelných meraní hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej ...

  a)

  hmotnostný tok znečisťujúcej látky pred odlučovačom zodpovedá množstvu látky, ktoré do procesu vstupuje, ...

  b)

  sa hmotnostné koncentrácie znečisťujúcej látky pred a za odlučovačom prepočítajú na rovnaké stavové ...

  c)

  sa zohľadní časové oneskorenie prúdenia plynu medzi meracími miestami, ak je to nevyhnutné.

  11.

  Ak zistenie reprezentatívneho emisného stupňa alebo stupňa odsírenia spôsobom podľa bodu 10 nie je možné, ...

  Spôsob zistenia vstupu sa volí individuálne v závislosti od vlastností technológie, stavu techniky oprávneného ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie, možno, najmä ak ide o nedopal alebo záchyt síry v popolčeku, prihliadať ...

  12.

  Ako výsledok jednotlivého merania emisného faktora sa vyhodnocuje hodnota vypočítaná ako podiel množstva ...

  Ak ide o ďalšie periodické meranie a interval periodického merania hmotnostných tokov v jednotlivých ...

  13.

  Ak je emisný limit vyjadrený pre skupinu znečisťujúcich látok a analytickou alebo prístrojovou metódou ...

  a)

  dopočítavať množstvo ďalších znečisťujúcich látok podľa štandardnej metodiky alebo ak je zdokumentované ...

  b)

  nemeraný podiel ďalších znečisťujúcich látok zahrnúť do neistoty výsledku jednotlivého merania, ak je ...

  D.

  Technológia Kontinuálna emisne ustálená, diskontinuálna Kontinuálna emisne premenlivá Veličina Hmotnostná ...

  P – priebežná prístrojová metóda diskontinuálneho merania s použitím priebežne merajúcich a ukazujúcich ...

  M – manuálna metóda, ktorá neposkytuje výsledok merania na meracom mieste, je založená na odbere vzorky ...

  Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania

  1.

  Bežný počet jednotlivých meraní v sérii a bežné trvanie periódy jednotlivého merania sa uplatňujú ako ...

  a)

  v povolení určené inak,

  b)

  osobitným predpisom1) ustanovené inak,

  c)

  uvedené inak v časti B pätnástom bode, v treťom bode a v štvrtom bode, v schválenej dokumentácii, v ...

  2.

  Ak ide o hmotnostnú koncentráciu, hmotnostný tok a tmavosť dymu, počet jednotlivých meraní v jednej ...

  a)

  pre prvé meranie sa vzťahuje na prvé periodické meranie a na jednorazové meranie,

  b)

  sa uplatňuje pre technologické zariadenia a pre zariadenia na spaľovanie odpadov a zariadenia používajúce ...

  3.

  Bežný počet meraní hmotnostnej koncentrácie polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov ...

  4.

  Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá a emisnú veličinu určenú pre organické rozpúšťadlá, ...

  5.

  Pre tmavosť dymu sa počet jednotlivých meraní vzťahuje na periódu merania 30 minút až 59 minút; ak ide ...

  6.

  Perióda merania, ak ide o emisný stupeň, stupeň odsírenia, emisný faktor a individuálny emisný faktor, ...

  7.

  Pri meraní jednotlivej hodnoty reprezentatívneho individuálneho emisného faktora zo zariadenia na spaľovanie ...

  8.

  Ak ide o meranie emisného stupňa, stupňa odsírenia, limitného emisného faktora a individuálneho emisného ...

  9.

  Ak ide o meranie stupňa odsírenia a o spaľovanie tuhých palív, určená perióda merania a počet jednotlivých ...

  E.

  Palivo Príkon[MW] Metóda priebežná manuálna PM DM PM DM Zemný plyn naftový, skvapalnené uhľovodíkové ...

  PM – prvé periodické meranie a jednorazové meranie.

  DM – ďalšie periodické meranie.

  Súvisiace podmienky diskontinuálneho oprávneného merania

  1.

  Bežný počet jednotlivých meraní v sérii sa uplatňuje ako minimálna požiadavka, ak v osobitnom predpise1) ...

  2.

  Ak ide o viacrežimové spaľovacie zariadenie, počty jednotlivých meraní sa vzťahujú na každý výrobno-prevádzkový ...

  3.

  Pre tmavosť dymu sa počet jednotlivých meraní vzťahuje na periódu merania 30 minút až 59 minút; ak ide ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  OSOBITNÉ PODMIENKY KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV O DODRŽANÍ EMISNÉHO LIMITU VO VYBRANÝCH PRÍPADOCH

  1.

  Priame kontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej látky, ak ide o technologické zdroje, a meranie ...

  2.

  Ak ide o iné stacionárne zdroje ako zariadenia na spaľovanie odpadov, možno vykonávať kontinuálne meranie ...

  a)

  meracie miesta sú na jednom stacionárnom zdroji alebo jeho zariadení,

  b)

  merané plyny majú obdobné a primerane stabilné zloženie – na meranie nie je potrebná zmena meracieho ...

  c)

  sa z oboch meracích miest vykonáva kontinuálne vzorkovanie, systém zabezpečí automatizovanú kontrolu ...

  d)

  sa zmeria reprezentatívna hodnota meranej veličiny za celý určený časový interval integrovania emisnej ...

  3.

  Možno vykonávať kontinuálne meranie v spoločnom mieste odvodu odpadových plynov z viacerých zariadení, ...

  a)

  váženého priemeru určených emisných limitov, ak je s postačujúcou presnosťou zabezpečené kontinuálne ...

  b)

  porovnania s hodnotou určeného emisného limitu, ak je pre všetky zariadenia rovnaký a je technicky vyriešené ...

  4.

  Možno vykonávať kontinuálne meranie v spalinovode zo skupiny kotlov, ktoré spaľujú rovnaký druh paliva, ...

  5.

  Možno vykonávať kontinuálne meranie jednej znečisťujúcej látky alebo zvolenej chemickej veličiny reprezentujúcej ...

  6.

  Ak je určený emisný limit, ktorý sa vzťahuje na skupinu znečisťujúcich látok, možno merať len jednu ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  PODMIENKY ZISŤOVANIA, PLATNOSTI A SPRACÚVANIA VÝSLEDKOV KONTINUÁLNEHO MERANIA ÚDAJOV O DODRŽANÍ EMISNEJ POŽIADAVKY A MNOŽSTVA EMISIE

  1.

  Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok alebo emisný stupeň ...

  2.

  Jednotlivá priemerná hodnota sa zisťuje ako priemerná hodnota emisnej veličiny za časový interval integrovania ...

  3.

  Iný ako ustanovený časový interval integrovania emisnej veličiny možno povoliť, ak súčasný stav techniky ...

  4.

  Ako prvá jednotlivá priemerná hodnota v kalendárnom dni, mesiaci a roku sa spracúva hodnota, ktorá sa ...

  5.

  Jednotlivá priemerná hodnota emisnej veličiny je na účely posudzovania dodržania emisného limitu platná, ...

  a)

  sa zistí ako priemerná hodnota za dve tretiny a viac časového intervalu integrovania emisnej veličiny ...

  b)

  sa vypočíta ako aritmetický priemer najmenej z dvoch tretín čiastkových platných údajov pri intervalovom ...

  c)

  prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky alebo výpočty hmotnostného toku sa vykonajú na ...

  d)

  sa prepočty podľa písmena c) vykonali s použitím náhradných hodnôt príslušných veličín v súlade s dokumentáciou ...

  e)

  prevádzka, pracovné charakteristiky automatizovaného meracieho systému a prepočty sú v súlade s dokumentáciou ...

  6.

  Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za deň, hodnota denného ...

  7.

  Denné priemerné hodnoty sú na účely posudzovania dodržania emisnej požiadavky platné, ak sú zistené ...

  8.

  Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako 48-hodinov priemer, ten sa vypočíta ako priemer ...

  9.

  Ak sa dodržanie určenej emisnej požiadavky vyhodnocuje ako priemerná hodnota za mesiac alebo za iný ...

  10.

  Ak sa vyhodnocuje neprekročenie určeného percentuálneho podielu jednotlivých priemerných hodnôt zo všetkých ...

  11.

  Ak je emisný limit určený ako stupeň odsírenia, kontinuálne meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu siričitého ...

  a)

  samostatná časť technológie, paralelným kontinuálnym meraním jednotlivej priemernej hodnoty hmotnostnej ...

  b)

  súčasť zariadenia na spaľovanie palív, kontinuálnym meraním koncentrácie oxidu siričitého na výstupe ...

  12.

  Ak pre vybrané zariadenie a vybranú znečisťujúcu látku ustanovuje osobitný predpis1) iné podmienky platnosti ...

  13.

  Množstvo emisie za kalendárny rok sa zisťuje ako súčet množstiev emisií znečisťujúcej látky za jednotlivé ...

  14.

  Množstvo emisie za deň v členení podľa poplatkových režimov sa zisťuje výpočtom zo vzájomne zodpovedajúcich ...

  15.

  Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému ...

  16.

  Počas poruchy, kalibrácie kontroly alebo iného času neprevádzkovania automatizovaného meracieho systému ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  DRUHY A NÁLEŽITOSTI PROTOKOLOV Z KONTINUÁLNEHO MONITOROVANIA EMISIÍ

  1.

  Na vyhodnotenie a preukázanie dodržania určeného emisného limitu sa vyhotovuje

  a)

  denný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie jednotlivých priemerných ...

  b)

  mesačný protokol, ak je požiadavkou dodržania určenej emisnej požiadavky vyhodnocovanie priemerných ...

  c)

  ročný protokol, ak je požiadavkou dodržania určeného emisného limitu vyhodnocovanie priemerných mesačných ...

  2.

  Na vyhodnotenie a preukázanie množstva emisií sa vyhotovuje

  a)

  denný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej dennej hodnoty ...

  b)

  mesačný protokol, ak sa vyhodnocuje dodržanie určenej emisnej požiadavky ako priemernej mesačnej hodnoty ...

  c)

  ročný protokol a súhrnné vyhodnotenie množstva emisií za kalendárny rok vrátane členenia množstva emisií ...

  3.

  Na zdokumentovanie a preukázanie podmienok zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho ...

  a)

  aktuálny dátový (prípadový) protokol o meraných veličinách, o prevádzke stacionárneho zdroja, o konfigurácii ...

  b)

  protokol o technických požiadavkách a podmienkach prevádzkovania, ak to ustanovuje osobitný predpis1) ...

  c)

  protokol o prevádzke stacionárneho zdroja a jeho zariadení, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého ...

  d)

  protokol o stavových a referenčných veličinách, ak nie je súčasťou protokolov podľa prvého bodu písm. ...

  e)

  protokol o konfigurácii vyhodnocovacieho systému a o jeho zmenách,

  f)

  procesný protokol o prevádzke automatizovaného meracieho systému,

  g)

  diagnostický protokol automatizovaného meracieho systému.

  4.

  Denný protokol obsahuje podľa požiadaviek dodržania určenej emisnej požiadavky, prílohy č. 4, metodík ...

  a)

  jednotlivé priemerné hodnoty v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou hodnotou s časovým a vecným ...

  1.

  nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (iba časové označenie), ...

  2.

  presahuje horné vymedzenie podľa prvého bodu a nepresahuje určený násobok hodnoty emisnej požiadavky, ...

  3.

  presahuje horné vymedzenie podľa druhého bodu alebo podľa prvého bodu, ak požiadavka dodržania určenej ...

  4.

  bola vypočítaná s použitím náhradných hodnôt stavových a referenčných hodnôt,

  5.

  bola určená náhradným výpočtom v prípade neplatnej hodnoty,

  b)

  označenie časových intervalov zisťovania jednotlivých priemerných hodnôt podľa výrobno-prevádzkových ...

  c)

  jednotlivé priemerné hodnoty kapacity v postupnom poradí, počnúc prvou vyhodnocovanou jednotlivou priemernou ...

  d)

  priemernú dennú hodnotu a jej označenie, ak je vyššia ako hodnota určenej emisnej požiadavky zväčšená ...

  e)

  údaje o technicko-prevádzkových parametroch, tepelných príkonoch a konštantách použitých pri výpočtoch ...

  f)

  odôvodnenie použitia náhradných hodnôt stavových a referenčných veličín a jednotlivej priemernej hodnoty ...

  g)

  identifikačné údaje a kódy osôb oprávnených meniť konštanty a parametre automatizovaného meracieho systému ...

  h)

  označenie protokolu, identifikačné údaje prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, zariadenia a meracieho ...

  i)

  označenie meraných znečisťujúcich látok, určené emisné požiadavky a modifikované vážené priemery emisných ...

  j)

  hodnoty prepočítavacích koeficientov, intervalov spoľahlivosti a ich zmien vrátane času ich nastavenia ...

  k)

  počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky ...

  l)

  počet jednotlivých priemerných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo ...

  m)

  počet platných a neplatných jednotlivých priemerných hodnôt a podiel neplatných hodnôt z celkového času ...

  n)

  priemerné hodnoty stavových a referenčných veličín, ak ich meranie je potrebné,

  o)

  množstvo emisie znečisťujúcej látky v členení podľa poplatkových režimov a údaje potrebné na jeho výpočet, ...

  p)

  údaje potrebné na vedenie prevádzkovej evidencie podľa osobitného predpisu,15) ak sa zisťujú kontinuálnym ...

  q)

  ďalšie údaje podľa dokumentácie a podmienok určených v povolení alebo v platnej dokumentácii.

  5.

  Mesačný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä

  a)

  priemerné denné hodnoty, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca v postupnom poradí s časovým a vecným ...

  1.

  nepresahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti (iba časové označenie), ...

  2.

  presahuje hodnotu určenej emisnej požiadavky zväčšenú o interval spoľahlivosti, ak je taká požiadavka ...

  3.

  bola vypočítaná s použitím nedostatočného počtu platných jednotlivých priemerných hodnôt,

  b)

  celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa štvrtého bodu písm. b) v členení po dňoch a celkove ...

  c)

  priemernú hodnotu za kalendárny mesiac a jej označenie, ak sa nedodržala požiadavka, ktorá sa vyhodnocuje ...

  d)

  počet platných a neplatných priemerných denných hodnôt,

  e)

  počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota nepresiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo ...

  f)

  počet priemerných denných hodnôt, ktorých hodnota presiahla určenú hodnotu emisnej požiadavky alebo ...

  g)

  údaje podľa štvrtého bodu písm. h) až q) za kalendárny mesiac,

  h)

  podpis osoby, ktorá je štatutárny orgánom prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo je osobou splnomocnenou ...

  6.

  Ročný protokol obsahuje podľa požiadaviek uvedených v štvrtom bode najmä

  a)

  priemerné hodnoty za mesiac, počnúc prvým mesiacom kalendárneho roka, a ich označenie v prípade, ak ...

  b)

  priemernú hodnotu za rok a jej označenie v prípade, ak sa nedodržala určená emisná požiadavka, ak sa ...

  c)

  celkový čas ustálenej prevádzky a ďalšie časy podľa štvrtého bodu písm. b) v členení po mesiacoch a ...

  d)

  údaje podľa štvrtého bodu písm. f) až q) za kalendárny rok,

  e)

  údaje podľa piateho bodu písm. d) až f) za kalendárny rok,

  f)

  podpis osoby, ktorá je štatutárny orgánom prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo je osobou splnomocnenou ...

  7.

  Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní určeného emisného limitu, ktoré sa vyhodnocujú podľa ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  BEŽNÝ POČET MERACÍCH MIEST A BEŽNÉ MNOŽSTVO EMISIE PRE URČENIE PODMIENKY MONITOROVANIA KVALITY OVZDUŠIA, ROZSAH A PODMIENKY VYHODNOCOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV A FORMÁT DÁT O MONITOROVANÍ KVALITY OVZDUŠIA

  A.

  Ovplyvnená populácia(v tisícoch) Najvyššia očakávaná koncentrácia nad hornou medzou na hodnotenie ...

  1.

  K – kontinuálne meranie, D – diskontinuálne meranie, I – indikatívne meranie.

  2.

  Najvyššia očakávaná koncentrácia znečisťujúcej látky vypočítaná s použitím modelovacích prostriedkov ...

  B.

  Znečisťujúca látka / množstvo emisie t za rok Oxid siričitý 1 750 Oxid dusičitý a oxid dusnatý – ...

  C.

  Rozsah údajov a informácií o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách ...

  1.

  Názov a typ monitorovacieho systému.

  2.

  Prevádzkovateľ monitorovacieho systému – identifikačné údaje vlastníka systému, identifikačné údaje ...

  3.

  Informácie o meracej stanici a vzorkovacom mieste (podľa významu), najmä názov, identifikačné údaje ...

  4.

  Informácie o metódach a metodikách odberu vzoriek a merania, najmä označenie a názov metodiky, názov ...

  5.

  Špecifické údaje o meraných znečisťujúcich látkach a spracovaní prvotných údajov, najmä kódy meraných ...

  6.

  Špecifikácia údajov o meracej sieti, meracej stanici, vzorkovacích miestach a meracích technikách podľa ...

  D.

  Rozsah a podmienky vyhodnocovania štatistických údajov a formát dát o kvalite ovzdušia

  1.

  Kódy znečisťujúcich látok, intervaly priemerovania meraných veličín a formát zasielania údajov v elektronickej ...

  2.

  Merané údaje o kvalite vonkajšieho ovzdušia vyjadrené ako koncentrácia sa štatisticky vyhodnocujú ako ...

  a)

  aritmetický priemer,

  b)

  medián,

  c)

  98-percentil, ak ide o merané veličiny a znečisťujúce látky s intervalom priemerovania 1 h a 24 h, ...

  d)

  99,9-percentil, ak ide o merané veličiny a znečisťujúce látky s intervalom priemerovania 1 h,

  e)

  maximálna hodnota.

  Údaje sa počítajú priamo z nespracovaných hodnôt koncentrácií, ktoré zodpovedajú ustanoveným intervalom ...

  Y-tý percentil sa počíta zo skutočne nameraných hodnôt. Všetky hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí ...

  X1≤ X2 ≤ X3 ...................... ≤ Xk ≤ ......................... ≤ XN-1 ≤ XN.

  Y-tý percentil je koncentrácia Xk, kde hodnota k sa vypočíta podľa vzťahu

  k = (q x N),

  kde q sa rovná Y/100,

  N je počet skutočne nameraných hodnôt.

  Hodnota (q x N) sa zaokrúhľuje na najbližšiu hodnotu (podľa počtu platných miest).

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 411/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou ...
 • 2)  § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...
 • 3)  Príloha č. 4 I. časť prvý bod vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 ...
 • 4)  § 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z.
 • 5)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 6)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 7)  § 5 ods. 1 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 9)  § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 10)  Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 12)  § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z.
 • 12a)  Napríklad STN EN ISO 11771 Ochrana ovzdušia. Zisťovanie časovo spriemerovaných množstiev emisií a emisných ...
 • 12b)  § 33 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
 • 12c)  § 17 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou ...
 • 13)  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 14)  Napríklad súbor STN EN 15267 Ochrana ovzdušia. Certifikácia automatizovaných meracích systémov. ...
 • 15)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 16)  STN EN 14181 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Zabezpečovanie kvality automatizovaných ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 18)  § 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z.
 • 19)  § 26 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z.
 • 20)  § 29 ods. 5 a nasl. vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. ...
 • 21)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17011 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce ...
 • 22)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 23)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Napríklad STN ISO 9359 Ochrana ovzdušia. Stratifikačná metóda odberu vzoriek na hodnotenie kvality ovzdušia. ...
 • 25)  § 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 25a)  § 9 ods. 8 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 26)  STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta ...
 • 27)  Napríklad Dohovor 5/1985 Zb. o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, vykonávacie ...
 • 28)  STN P CEN/TS 15675 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Používanie EN ISO/IEC ...
 • 29)  Napríklad STN EN ISO 14956 Ochrana ovzdušia. Hodnotenie vhodnosti meracieho postupu porovnaním s požadovanou ...
 • 30)  § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z.
 • 31)  STN ISO 80000-1. Veličina a jednotky. Časť 1: Všeobecne.
 • 31a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 32)  Kapitola 7 a príloha B STN EN 15259 Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky ...
 • 33)  STN 83 5510 Ochrana ovzdušia. Odber vzoriek a metaúdaje na hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore