Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 407/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 29.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 407/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 407/2019 s účinnosťou od 01.01.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z. a vyhlášky č. 171/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30
Ustanovenie obhajcu, zrušenie ustanovenia obhajcu,oslobodenie od povinnosti obhajovať
(1)
Sudca alebo vyšší súdny úradník o ustanovení obhajcu vyhotoví v aplikácií opatrenie, ktoré súd do troch pracovných dní doručuje.

(2)
Rozhodnutie o zrušení ustanovenia obhajcu alebo rozhodnutie o oslobodení od povinnosti obhajovať sudca alebo vyšší súdny úradník vyznačí v aplikácii a vyhotoví v nej opatrenie, ktoré súd do troch pracovných dní doručuje.

(3)
Ak bol v prípravnom konaní spolu s návrhom na ustanovenie obhajcu alebo návrhom na zrušenie ustanovenia obhajcu predložený súdu aj vyšetrovací spis alebo jeho časť, súd bezodkladne po rozhodnutí vráti spis spolu s rovnopisom opatrenia orgánu činnému v trestnom konaní.“.

2.
V § 34 ods. 2 sa slová „Vojenského obranného spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej spravodajskej služby“ nahrádzajú slovami „Vojenského spravodajstva“.
3.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35a
Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov
Na účely zabránenia druhotnej viktimizácii obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov sa v budove súdu nachádza osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov.“.

4.
V § 47 ods. 3 sa za slová „z výkonu“ vkladá slovo „detencie,“.
5.
V § 48 ods. 2 sa za slová „vo výkone“ vkladajú slová „detencie alebo“.
6.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)
Súdy zasielajú príslušným orgánom elektronickými prostriedkami aj údaje o právoplatných rozhodnutiach v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.19e)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:

„19e) Napríklad § 52 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z., § 34 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa výsluch vykonáva prostredníctvom technického zariadenia určeného na prenos obrazu a zvuku, uvedie sa to v zápisnici o súdnom pojednávaní; v zápisnici o súdnom pojednávaní sa uvedie aj meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá overila totožnosť vypočúvanej osoby.“.
8.
V § 76 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

(9)
Súd požiada ústav na výkon väzby, prípadne ústav na výkon trestu odňatia slobody o vrátenie nariadenia výkonu trestu odňatia slobody, ak pominuli dôvody na vykonanie trestu odňatia slobody.

(10)
Uznesenie, ktorým súd rozhodol o započítaní väzby do uloženého trestu odňatia slobody a uznesenie, ktorým uložil odsúdenému povinnosť uhradiť trovy spojené s výkonom väzby zašle súd bezodkladne ústavu na výkon väzby prípadne ústavu na výkon trestu odňatia slobody s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.“.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 11 a 12.

9.
V § 76 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia,40d) informácia obsahuje aj poznámku „Domáce násilie“.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40d znie:

„40d) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10.
§ 83b vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Výkon detencie
§ 83b
(1)
Súd rozhodne o návrhu na umiestnenie odsúdeného do detenčného ústavu podľa § 462 ods. 1 Trestného poriadku ešte pred ukončením výkonu trestu odňatia slobody. Pred rozhodnutím postupuje tak, aby v prípade potreby oznámil včas detenčnému ústavu dodanie odsúdeného na výkon detencie a zabezpečí, aby deň dodania odsúdeného do detenčného ústavu bol zhodný s dňom ukončenia výkonu trestu odňatia slobody.

(2)
Nariadenie výkonu detencie spolu s právoplatným rozhodnutím o umiestnení osoby v detenčnom ústave predseda senátu zašle detenčnému ústavu v dvoch vyhotoveniach. V nariadení výkonu detencie treba vyznačiť deň, keď má osoba, ktorej bola uložená detencia, nastúpiť do detenčného ústavu a vyzvať detenčný ústav, aby oznámil súdu deň nástupu do výkonu detencie a aby ďalšie návrhy vo veciach detencie boli podávané okresnému súdu, v ktorého obvode sa vykonáva detencia.

(3)
Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, zašle predseda senátu nariadenie výkonu detencie aj príslušnému ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

(4)
Nariadenie výkonu detencie zašle predseda senátu aj súdu, v ktorého obvode sa detencia bude vykonávať.“.

11.
Za § 83b sa vkladajú § 83ba až 83bd, ktoré znejú:

㤠83ba
Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia, vo väzbe a súčasne s detenciou nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, je potrebné nariadiť výkon detencie okamžite po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o uložení detencie.

§ 83bb
Ak je osoba, ktorej bola uložená detencia, na slobode, zabezpečí predseda senátu, ktorý nariadil jej umiestnenie v detenčnom ústave, bez meškania jej dodanie do detenčného ústavu.

§ 83bc
Ak súd zmení výkon detencie na ochranné liečenie, zašle predseda senátu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rovnopis rozhodnutia detenčnému ústavu, súdu, ktorý nariadil umiestnenie osoby v detenčnom ústave, a zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom sa má vykonávať ochranné liečenie.

§ 83bd
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepustení z výkonu detencie zašle predseda senátu rovnopis tohto rozhodnutia detenčnému ústavu a súdu, ktorý nariadil umiestnenie osoby v detenčnom ústave.“.

12.
V § 128f ods. 2 sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „okrem“.
13.
V § 148 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak pre určitú vec nie je touto vyhláškou ustanovený súdny register, zapíše sa do súdneho registra, ktorý svojím obsahom najbližšie zodpovedá povahe tejto veci.“.
14.
V § 163 ods. 1 písm. a) sa za slovo „Nt,“ vkladá slovo „Ntd,“.
15.
V § 164 ods. 3 písm. a) sa za slovo „CoSr,“ vkladá slovo „CoCsp,“.
16.
V § 169 ods. 3 sa za slová „Obchodné tajomstvo,“ vkladajú slová „poznámka „Domáce násilie“, ak je poškodeným obeť trestného činu domáceho násilia,40d)“.
17.
Za § 190c sa vkladá § 190d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠190d
Súdne spisy vo veciach výkonu detencie
Na súde, v ktorého obvode sa vykonáva detencia, sa pri vedení súdneho spisu vo veciach výkonu detencie použijú primerane ustanovenia § 188 ods. 1 až 4.“.

18.
V § 199 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súdny spis vo veciach výkonu detencie sa považuje za ukončený dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepustení osoby v detencii z detenčného ústavu.“.
19.
V § 218 ods. 1 sa slová „piatich pracovných dní odo dňa podania návrhu na zápis“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu74a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:

„74a) § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20.
Za § 263j sa vkladá § 263k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263k
Prechodné ustanoveniek úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Veci zapísané do súdneho registra Co pred 1. januárom 2020, ktoré sa od 1. januára 2020 zapisujú do súdneho registra CoCsp, sa vedú v súdnom registri Co aj po 1. januári 2020.

(2)
Súdy začnú postupovať podľa § 35a najneskôr od 1. januára 2021.“.

21.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:

„OKRESNÝ SÚD

T C Cb K P D E Er Up U UL JP
T C Cb K P D Em Er Up U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Dd Ed Ek
Tv Cr Cbcud Pc Dcud Ecud Erd
Nt Csr CbR NcKR Ps Ercud
Ntd Csp Cbd OdK Po
Pp Ca CbBu OdS Pu
Td Cd CbHs Odi Pd
Tp Ccud Cbi Pcud
Tcud CbZm
Pr CbVO
M CbVyl
Ntt“.

22.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu – odvolacia agenda znie:

„odvolacia agenda

Civilná Obchodná Trestná
Co Cob To
CoPr CoPv Tov
CoR CoZm Tpo
CoSr CoKR Tos
CoCsp CobVO Nto
CoD Ncb Ntro
CoP
CoE
CoEk
CoUp
CoPom
CoPno
NcC“.

23.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A štvrtý bod znie:

„4.
Súdny register „Nt“ obsahuje
a)
osobitné oddiely pre vec zahladenia odsúdenia,

b)
návrh na uloženie ochranných opatrení, napríklad detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad,

c)
návrh na povolenie obnovy konania.

d)
návrh na prerušenie výkonu trestu,

e)
návrh na upustenie od výkonu trestu,

f)
návrh súvisiaci s ochranným opatrením,

g)
návrh na zmenu spôsobu výkonu trestu,

h)
návrh na určenie spoločného spôsobu postupne uložených trestov,

i)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest povinnej práce, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

j)
rovnopis rozhodnutia, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, zaslaný na výkon trestu iným súdom,

k)
návrh právneho nástupcu odsúdenej právnickej osoby či alebo v akom rozsahu sa nevykonaný trest vzťahuje aj na tohto právneho nástupcu.“.

24.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5.
Do súdneho registra „Ntd“, ktorý vedie okresný súd, v ktorého obvode sa vykonáva detencia, sa zapisujú návrhy týkajúce sa výkonu detencie, najmä návrh na preskúmanie trvania dôvodov detencie, návrh na zmenu detencie na ochranné liečenie a návrh na prepustenie osoby v detencii z výkonu detencie.“.

Doterajšie body 5 až 11 sa označujú ako body 6 až 12.

25.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A sa deviaty bod dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) konanie o uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

26.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene D prvom bode sa na konci pripája táto veta: „Ak sa počas konkurzného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne reštrukturalizácia, vec sa do súdneho registra „R“ neprevádza.“.
27.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene D druhom bode sa na konci pripája táto veta: „Ak sa počas reštrukturalizačného konania vo vzťahu k dlžníkovi začne konkurzné konanie, vec sa do súdneho registra „K“ neprevádza.“.
28.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene G v treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: ,,okrem návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré vydal správny orgán štátu pôvodu podľa zákona č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
29.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmeno J znie:

„J.
Súdny register súdnych a notárskych úschov
Do súdneho registra „U“ sa zapisuje

a)
návrh na prijatie veci do úschovy,

b)
námietka proti vydaniu predmetu notárskej úschovy zloženej na účely splnenia záväzku,

c)
námietka proti vydaniu výťažku z predaja zálohu zloženého do notárskej úschovy,

d)
podnet notára na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu.“.

30.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ písmene A prvom bode sa slová „ „C“, „Csp“, „Ca“ “ nahrádzajú slovami „ „C“ a „Ca“ “.
31.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ písmene A sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2.
Do súdneho registra „CoCsp“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csp“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.

Doterajšie body 2 až 12 sa označujú ako body 3 až 13.

32.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „D Občianskoprávna agenda“ písmene DA sa za slovo „CoSr,“ vkladá slovo „CoCsp,“.
33.
V prílohe č. 10 vecnej skupine „E Trestnoprávna agenda“ písmene EA sa za slovo „Nt,“ vkladá slovo „Ntd,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Gábor Gál v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore