Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 403/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021


Platnosť od: 22.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 403/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 403/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „e) až l)“ nahrádzajú slovami „e) až m)“.

2.

V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
identifikačné číslo stanice technickej kontroly,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

4.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo ...

5.

V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla stanice technickej ...

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly sa považuje aj vykonanie ...

12.

V § 10, v prílohe č. 1 časti A prvom bode a druhom bode sa slová „ab), ad) a ai)“ nahrádzajú slovami ...

13.

V § 12 ods. 3 sa slová „aa), ab) a ai)“ nahrádzajú slovami „aa) a ab)“.

17.

V § 19 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Namerané hodnoty dĺžky, šírky a výšky kontrolnej linky podľa odsekov 2 a 3 môžu byť menšie o 50 ...

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

19.

V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ai).

20.

V § 20 ods. 3 a 4 sa slová „až ai)“ nahrádzajú slovami „a ah)“.

21.

V § 20 ods. 5 sa slová „ad), ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ad) a ag)“.

22.

V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a ai)“.

25.

V § 43 ods. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „7“.

26.

V § 46 ods. 1 písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o technickú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

27.

V § 46 ods. 3 písm. c) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

28.

V § 47 ods. 1 písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:

„5.
kategórie Ta,“.

Doterajší piaty bod sa označuje ako šiesty bod.

29.

V § 47 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom a ôsmym bodom, ktoré znejú:

„7.
kategórie R3a,

8.
kategórie R4a,“.

30.

V § 47 ods. 1 písm. b) desiaty bod až dvanásty bod znejú:

„10. kategórie Tb, 11. kategórie R3b, 12. kategórie R4b,“. ...

40.

V § 56 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

41.

Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Požiadavky podľa tejto vyhlášky ...

42.

V prílohe č. 1 časti A sedemnástom bode sa slová „v), ad) a ai)“ nahrádzajú slovami „v) a ad)“.

43.

V prílohe č. 1 časti B sa bod 1.1 dopĺňa bodom 1.1.10, ktorý znie:

„1.1.10 Zariadenie využívané na zaznamenanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri technickej ...

44.

V prílohe č. 1 časti B bodoch 5.1.5.1 a 5.1.6.1 sa slovo „dvojminútových“ nahrádza slovom „päťminútových“. ...

45.

V prílohe č. 1 časti B sa bod 5.1 dopĺňa bodom 5.1.23, ktorý znie:

„5.1.23 Monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných ...

46.

V prílohe č. 1 časti B bode 8.1.1.2 sa slová „hodnôt podľa bodu 8.1.4“ nahrádzajú slovami „hodnôt, ktorých ...

47.

V prílohe č. 1 časti B bode 8.2.1 sa slová „8.1.7“ nahrádzajú slovami „8.1.6“.

48.

V prílohe č. 1 časti B sa bod 9.1.37 dopĺňa bodmi 9.1.37.9 až 9.1.37.14, ktoré znejú:

„9.1.37.9 informáciu o dosiahnutom zablokovaní kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou na jednotlivých ...

49.

V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 28.

53.

Príloha č. 4 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:

„(23) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie ...

55.

V prílohe č. 7 odseky 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 7 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 3, 7 až 11, 14 až 16, 18, 23, 24, ...

Andrej Doležal v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore