Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o osobitných misiách 40/1987 účinný od 09.06.1987

Platnosť od: 25.05.1987
Účinnosť od: 09.06.1987
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o osobitných misiách 40/1987 účinný od 09.06.1987
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 40/1987 s účinnosťou od 09.06.1987
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o osobitných misiách

Prílohy

  Článok 1 - Použitie výrazov

  Na účely tohto Dohovoru:

  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-a

  (a)

  „osobitná misia“ je dočasná misia zastupujúca štát, ktorá je vyslaná jedným štátom do ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-b

  (b)

  „stála diplomatická misia“ je diplomatická misia podľa Viedenského dohovoru o diplomatických ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-c

  (c)

  „konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárne zastupiteľstvo; ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-d

  (d)

  „vedúci osobitnej misie“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-e

  (e)

  „zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii“ je každá osoba, ktorej vysielajúci štát ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-f

  (f)

  „členmi osobitnej misie“ sú vedúci osobitnej misie, zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-g

  (g)

  „personál osobitnej misie“ sú členovia diplomatického personálu, administratívneho a technického ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-h

  (h)

  „členmi diplomatického personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, ktorí majú diplomatický ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-i

  (i)

  „členmi administratívneho a technického personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-j

  (j)

  „členmi služobného personálu“ sú členovia personálu osobitnej misie, zamestnaní misiou ako ...
  UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------clanok-1.odrazka-k

  (k)

  „súkromný personál“ sú osoby zamestnané výlučne v súkromných službách členov osobitnej ...

  Článok 2 - Vyslanie osobitnej misie

  Štát môže vyslať osobitnú misiu do iného štátu so súhlasom tohto štátu, ktorý bol vopred ...

  Článok 3 - Funkcia osobitnej misie

  Funkcia osobitnej misie sa určí vzájomným súhlasom vysielajúceho a prijímajúceho štátu.

  Článok 4 - Vyslanie tej istej misie do dvoch alebo viacerých štátov

  Štát, ktorý si praje vyslať tú istú osobitnú misiu do dvoch alebo viacerých štátov, upovedomí ...

  Článok 5 - Vyslanie spoločnej osobitnej misie dvoma alebo viacerými štátmi

  Dva alebo viaceré štáty, ktoré si prajú vyslať spoločnú osobitnú misiu do iného štátu, upovedomia ...

  Článok 6 - Vyslanie osobitných misií dvoma alebo viacerými štátmi za účelom rokovania o otázkach spoločného záujmu

  Dva alebo viaceré štáty môžu každý súčasne vyslať osobitnú misiu do iného štátu, so súhlasom ...

  Článok 7 - Neexistencia diplomatických alebo konzulárnych stykov

  Na vyslanie alebo prijatie osobitnej misie nie je potrebná existencia diplomatických alebo konzulárnych ...

  Článok 8 - Vymenovanie členov osobitnej misie

  S výhradou ustanovení článkov 10, 11 a 12 vysielajúci štát môže voľne vymenovať členov osobitnej ...

  Článok 9 - Zloženie osobitnej misie

  1.

  Osobitná misia sa skladá z jedného alebo viacerých zástupcov vysielajúceho štátu, z ktorých ...

  2.

  Ak členovia stálej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu v prijímajúcom štáte sú začlenení ...

  Článok 10 - Občianstvo členov osobitnej misie

  1.

  Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu v zásade ...

  2.

  Občania prijímajúceho štátu nemôžu byť vymenovaní do osobitnej misie, leda so súhlasom tohto ...

  3.

  Prijímajúci štát si môže vyhradiť právo ustanovené v odseku 2 tohto článku voči občanom ...

  Článok 11 - Notifikácia

  1.

  Ministerstvo zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo iný taký orgán, ktorý bol dohodnutý, ...

  (a)

  zložení osobitnej misie a o akýchkoľvek neskorších zmenách v tomto zložení;

  (b)

  príchode a konečnom odchode členov misie a ukončení ich funkcií v misii;

  (c)

  príchode a konečnom odchode akejkoľvek osoby sprevádzajúcej člena misie;

  (d)

  najímaní a prepúšťaní osôb, ktoré sú trvalo usídlené v prijímajúcom štáte, ako členov ...

  (e)

  vymenovaní vedúceho osobitnej misie alebo, pokiaľ nikto nie je vedúcim, zástupcu uvedeného v odseku ...

  (f)

  umiestnení miestností používaných osobitnou misiou a súkromných obydlí, ktoré požívajú nedotknuteľnosť ...

  2.

  Pokiaľ to nie je nemožné, oznámenie o príchode a konečnom odchode musí byť dané vopred.

  Článok 12 - Osoby vyhlásené za non grata alebo za neprijateľné

  1.

  Prijímací štát môže kedykoľvek, bez toho aby bol povinný uviesť dôvody pre svoje rozhodnutie, ...

  2.

  Ak vysielajúci štát odmietne alebo opomenie v rozumnom čase vyhovieť svojej povinnosti podľa odseku ...

  Článok 13 - Začiatok funkcií osobitnej misie

  1.

  Funkcie osobitnej misie sa začínajú, ako náhle misia vstúpi do úradného styku s ministerstvom ...

  2.

  Začiatok funkcií osobitnej misie nezávisí na jej predstavení stálou diplomatickou misiou vysielajúceho ...

  Článok 14 - Oprávnenie konať za osobitnú misiu

  1.

  Vedúci osobitnej misie alebo, pokiaľ vysielajúci štát nevymenoval vedúceho, jeden zo zástupcov ...

  2.

  Člen osobitnej misie však môže byť splnomocnený vysielajúcim štátom, vedúcim osobitnej misie ...

  Článok 15 - Orgán prijímajúceho štátu, s ktorým je udržiavaný úradný styk

  Všetok úradný styk s prijímajúcim štátom, ktorým poveril vysielajúci štát osobitnú misiu, ...

  Článok 16 - Pravidlá týkajúce sa poradia

  1.

  Tam, kde sa na území prijímajúceho štátu alebo tretieho štátu stretnú dve alebo viaceré osobitné ...

  2.

  Poradie medzi dvoma alebo viacerými osobitnými misiami, ktoré sa stretávajú pri slávnostnej alebo ...

  3.

  Poradie medzi členmi tej istej osobitnej misie je také, aké je notifikované prijímajúcemu štátu ...

  Článok 17 - Sídlo osobitných misií

  1.

  Osobitná misia má svoje sídlo v mieste dohodnutom zúčastnenými štátmi.

  2.

  Pokiaľ nie je taká dohoda, osobitná misia má svoje sídlo v mieste, kde je umiestnené ministerstvo ...

  3.

  Ak osobitná misia vykonáva svoje funkcie na rôznych miestach, zúčastnené štáty sa môžu dohodnúť, ...

  Článok 18 - Stretnutie osobitných misií na území tretieho štátu

  1.

  Osobitné misie z dvoch alebo viacerých štátov sa môžu stretnúť na území tretieho štátu iba ...

  2.

  Tretí štát môže pri vyslovení svojho súhlasu určiť podmienky, ktoré musia vysielajúce štáty ...

  3.

  Tretí štát vezme vo vzťahu k vysielajúcim štátom práva a povinnosti prijímajúceho štátu ...

  Článok 19 - Práva osobitnej misie používať vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu

  1.

  Osobitná misia má právo používať vlajku a štátny znak vysielajúceho štátu na miestnostiach ...

  2.

  Pri výkone práva poskytovaného týmto článkom sa bude brať ohľad na zákony, predpisy a zvyklosti ...

  Článok 20 - Koniec funkcií osobitnej misie

  1.

  Funkcia osobitnej sa končí okrem iného:

  a)

  dohodou zúčastnených štátov;

  b)

  dokončením úlohy osobitnej misie;

  c)

  uplynutím lehoty určenej pre osobitnú misiu, ledaže je výslovne predĺžená;

  d)

  oznámením vysielajúceho štátu, že osobitnú misiu ukončuje alebo odvoláva;

  e)

  oznámením prijímajúceho štátu, že považuje osobitnú misiu za skončenú.

  2.

  Prerušenie diplomatických alebo konzulárnych stykov medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom ...

  Článok 21 - Postavenie hlavy štátu a osôb s vysokým postavením

  1.

  Hlava vysielajúceho štátu, keď vedie osobitnú misiu, požíva v prijímajúcom štáte alebo v ...

  2.

  Šéf vlády, minister zahraničných vecí a ostatné osoby s vysokým postavením požívajú v prijímajúcom ...

  Článok 22 - Všeobecné uľahčenia

  Vysielajúci štát poskytne osobitnej misii uľahčenia, ktoré sa vyžadujú na výkon jej funkcií ...

  Článok 23 - Miestnosti a ubytovanie

  Prijímajúci štát pomôže osobitnej misii, pokiaľ o to požiada, pri obstaraní nevyhnutných miestností ...

  Článok 24 - Oslobodenie miestností osobitnej misie od zdanenia

  1.

  V rozsahu zlučiteľnom s povahou a trvaním funkcií vykonávaných osobitnou misiou sú vysielajúci ...

  2.

  Oslobodenie od zdanenia uvedené v tomto článku sa nevzťahuje na také dane a dávky, ktoré podľa ...

  Článok 25 - Nedotknuteľnosť miestností

  1.

  Miestnosti, kde je osobitná misia v súlade s týmto Dohovorom umiestnená, sú nedotknuteľné. Orgány ...

  2.

  Prijímajúci štát má osobitnú povinnosť podniknúť všetky vhodné opatrenia na ochranu miestností ...

  3.

  Miestnosti osobitnej misie, ich zaradenie, ostatný majetok používaný na činnosť osobitnej misie ...

  Článok 26 - Nedotknuteľnosť archívov a dokumentov

  Archívy a dokumenty osobitnej misie sú nedotknuteľné kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú. Ak ...

  Článok 27 - Sloboda pohybu

  S výhradou zákonov a nariadení týkajúcich sa oblastí, do ktorých je prístup zakázaný alebo ...

  Článok 28 - Sloboda spojenia

  1.

  Prijímajúci štát povolí a bude chrániť voľné spojenie osobitnej misie na všetky úradné účely. ...

  2.

  Úradná korešpondencia osobitnej misie je nedotknuteľná. Pod úradnou korešpondenciou sa rozumie ...

  3.

  Kde je to účelné, osobitná misia použije spojovacie prostriedky včítane pošty a kuriéra stálej ...

  4.

  Pošta osobitnej misie sa nemôže otvoriť ani zadržať.

  5.

  Zásielky predstavujúce poštu osobitnej misie musia byť opatrené zreteľným vonkajším označením ...

  6.

  Kuriér osobitnej misie, ktorý bude vybavený úradným dokumentom označujúcim jeho postavenie a ...

  7.

  Vysielajúci štát alebo osobitná misia môžu určovať kuriérov osobitnej misie ad hoc. V takých ...

  8.

  Pošta osobitnej misie môže byť zverená kapitánovi lode alebo civilného lietadla, ktoré majú ...

  Článok 29 - Osobná nedotknuteľnosť

  Osoby zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu sú ...

  Článok 30 - Nedotknuteľnosť súkromného obydlia

  1.

  Súkromné obydlie zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického ...

  2.

  Ich písomnosti, korešpondencia a s výnimkou ustanovenia odseku 4 článku 31 aj ich majetok požívajú ...

  Článok 31 - Vyňatie z jurisdikcie

  1.

  Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu sú ...

  2.

  Takisto sú vyňatí z občianskoprávnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu s výnimkou ...

  a)

  vecnej žaloby týkajúcej sa súkromnej nehnuteľnosti na území prijímajúceho štátu, ledaže ...

  b)

  žaloby týkajúcej sa dedičstva, v ktorej je dotyčná osoba vykonávateľom poslednej vôle, správcom ...

  c)

  žaloby týkajúcej sa akéhokoľvek povolania alebo obchodnej činnosti vykonávanej dotyčnou osobou ...

  d)

  žaloby o náhradu škody z nehody zavinenej vozidlom použitým mimo úradnej funkcie dotyčnej osoby. ...

  3.

  Zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu nie sú ...

  4.

  Voči zástupcovi vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo voči členom jej diplomatického personálu ...

  5.

  Vyňatia zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu ...

  Článok 32 - Vyňatie zo zákonodarstva o sociálnom zabezpečení

  1.

  S výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku, zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii ...

  2.

  Vyňatie ustanovené v odseku 1 tohto článku sa takisto vzťahuje na osoby zamestnané výlučne zástupcom ...

  a)

  že tieto osoby nie sú občanmi prijímajúceho štátu alebo v ňom nie sú trvale usídlené;

  b)

  že sa na ne vzťahujú ustanovenia o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť vo vysielajúcom ...

  3.

  Zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu, ktorí ...

  4.

  Vyňatie ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nebránia dobrovoľnej účasti na sociálnom zabezpečení ...

  5.

  Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú dvojstranných alebo mnohostranných dohôd o sociálnom ...

  Článok 33 - Vyňatie z daní a dávok

  Zástupcovia vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu sú ...

  a)

  nepriamych daní, ktoré sú obvykle obsiahnuté v cene tovaru alebo služieb;

  b)

  daní a dávok zo súkromných nehnuteľností na území prijímajúceho štátu, ledaže ich dotyčná ...

  c)

  pozostalých, nástupníckych alebo dedičských poplatkov vyberaných prijímajúcim štátom s výhradou ...

  d)

  daní a dávok zo súkromných príjmov, ktoré majú svoj prameň na území prijímajúceho štátu, ...

  e)

  poplatkov vyberaných za osobitné služby skutočne preukázané;

  f)

  registračných, súdnych, hypotékových a kolkovacích poplatkov s výhradou ustanovení článku ...

  Článok 34 - Oslobodenie od osobných služieb

  Prijímajúci štát oslobodí zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického ...

  Článok 35 - Oslobodenie od colných poplatkov a prehliadky

  1.

  Prijímajúci štát v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré môže vydať, dovolí doviezť a poskytne ...

  a)

  pri predmetoch určených na úradnú potrebu osobitnej misie;

  b)

  pri predmetoch určených na osobnú potrebu zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov ...

  2.

  Osobná batožina zástupcu vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického personálu ...

  Článok 36 - Administratívny a technický personál

  Členovia administratívneho a technického personálu osobitnej misie požívajú výsady a imunity ...

  Článok 37 - Služobný personál

  Členovia služobného personálu osobitnej misie požívajú vyňatie z jurisdikcie prijímajúceho ...

  Článok 38 - Súkromný personál

  Súkromný personál členov osobitnej misie je oslobodený od daní a dávok z odmeny, ktorú dostáva ...

  Článok 39 - Rodinní príslušníci

  1.

  Rodinní príslušníci zástupcov vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členov jej diplomatického ...

  2.

  Rodinní príslušníci členov administratívneho a technického personálu osobitnej misie, ak ich ...

  Článok 40 - Občania prijímajúceho štátu a osoby trvalo usídlené v prijímajúcom štáte

  1.

  Okrem iných výsad a imunít, ktoré môže poskytnúť prijímajúci štát, zástupcovia vysielajúceho ...

  2.

  Ostatní členovia osobitnej misie a súkromný personál, ktorí sú príslušníkmi alebo trvalo usídlení ...

  Článok 41 - Vzdanie sa imunity

  1.

  Vysielajúci štát sa môže vzdať vyňatia z jurisdikcie svojich zástupcov v osobitnej misii, členov ...

  2.

  Vzdanie sa musí byť vždy výslovné.

  3.

  Ak ktorákoľvek osoba uvedená v odseku 1 tohto článku začne konanie, nemôže sa dovolávať vyňatia ...

  4.

  O vzdaní sa imunity v civilných alebo administratívnych veciach sa nepredpokladá, že zahŕňa vzdanie ...

  Článok 42 - Tranzit územím tretieho štátu

  1.

  Ak zástupca vysielajúceho štátu v osobitnej misii alebo člen jej diplomatického personálu prechádza ...

  2.

  Za okolností, obdobných tým, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, tretie štáty nebudú ...

  3.

  Tretie štáty poskytnú úradnej korešpondencii a iným úradným oznámeniam prechádzajúcim ich ...

  4.

  Tretí štát je povinný dodržať svoje záväzky voči osobám uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 tohto ...

  5.

  Povinnosti tretích štátov podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa tiež vzťahujú na osoby uvedené ...

  Článok 43 - Trvanie výsad a imunít

  1.

  Každý člen osobitnej misie požíva výsady a imunity, na ktoré je oprávnený od okamihu, keď ...

  2.

  Keď sa skončí funkcia člena osobitnej misie, jeho výsady a imunity sa obvykle skončia v okamihu, ...

  3.

  V prípade smrti člena osobitnej misie požívajú členovia jeho rodiny aj naďalej výsady a imunity, ...

  Článok 44 - Majetok člena osobitnej misie alebo rodinného príslušníka v prípade smrti

  1.

  Ak zomrie člen osobitnej misie alebo jeho rodinný príslušník, ktorý ho sprevádza, prijímajúci ...

  2.

  Pozostalostné, nástupnícke a dedičské poplatky sa nebudú vyberať z hnuteľného majetku, ktorý ...

  Článok 45 - Uľahčenie opustenia územia prijímajúceho štátu a odvezenie archívov osobitnej misie

  1.

  Prijímajúci štát musí aj v prípade ozbrojeného konfliktu uľahčiť osobám, ktoré požívajú ...

  2.

  Prijímajúci štát musí poskytnúť vysielajúcemu štátu náležitosti na odvezenie archívov osobitnej ...

  Článok 46 - Následky skončenia funkcií osobitnej misie

  1.

  Keď sa funkcia osobitnej misie skončí, prijímajúci štát musí rešpektovať a chrániť miestnosti ...

  2.

  V prípade, že medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom neexistujú diplomatické alebo konzulárne ...

  Článok 47 - Rešpektovanie zákonov a nariadení prijímajúceho štátu a užívanie miestností osobitnej misie

  1.

  Bez ujmy na svojich výsadách a imunitách všetky osoby, ktoré tieto výsady a imunity požívajú, ...

  2.

  Miestnosti osobitnej misie sa nesmú užívať spôsobom nezlučiteľným s funkciami osobitnej misie, ...

  Článok 48 - Zamestnanie alebo obchodná činnosť

  Zástupcovi vysielajúceho štátu v osobitnej misii a členovia jej diplomatického personálu nebudú ...

  Článok 49 - Nediskriminácia

  1.

  Pri použití ustanovení tohto Dohovoru nebude sa medzi štátmi robiť žiadna diskriminácia.

  2.

  Za diskrimináciu sa však nepovažuje:

  a)

  keď prijímajúci štát aplikuje niektoré z ustanovení tohto Dohovoru obmedzene v dôsledku obmedzenej ...

  b)

  keď štáty medzi sebou na základe obyčaje alebo dohody modifikujú rozsah náležitostí, výsad ...

  Článok 50 - Podpis

  Tento Dohovor bude otvorený do 31.decembra 1970 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku ...

  Článok 51 - Ratifikácia

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka ...

  Článok 52 - Prístup

  Tento Dohovor bude otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu, ktorý patrí do ktorejkoľvek kategórie ...

  Článok 53 - Nadobudnutie platnosti

  1.

  Tento Dohovor nadobudne platnosť 30.dňom po dátume uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej druhej ...

  Článok 54 - Oznámenie depozitára

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky štáty patriace do niektorej ...

  a)

  o podpisoch tohto Dohovoru a o uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe v súlade ...

  b)

  o dátume, keď tento Dohovor nadobudne platnosť v súlade s článkom 53.

  Článok 55 - Autentické texty

  Na dôkaz čoho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor ...

  Originál tohto Dohovoru, ktorého čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text majú ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore