Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 398/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 30.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 398/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 398/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ...

1.

V § 3 písm. i) sa slová „chemický prípravok,3)“ nahrádzajú slovami „chemická zmes,3)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, ...

2.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „plynom,“ vkladá slovo „a“.

3.

V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak technická dokumentácia nezohľadňuje ...

4.

V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča ...

5.

V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom ...

6.

V § 13 ods. 1 sa slovo „preveruje“ nahrádza slovom „kontroluje“.

7.

Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 13a Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča Revíziou elektrického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.STN 33 1610 ...

8.

V § 15 ods. 2 sa slová „a preukaz jej vydáva oprávnená právnická osoba“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) § 7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení ...

9.

V § 15 ods. 3 sa slová „a osvedčenie vydáva oprávnená právnická osoba“ nahrádzajú slovami ...

10.

V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Fyzická osoba s preukazom na obsluhu parného ...

11.

V § 15 ods. 7 sa za slová „uvedené v § 17 ods. 1,“ vkladajú slová „odborná spôsobilosť ...

12.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade s právnymi predpismi ...

13.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „oboznamovať“ nahrádza slovom „zaškoľovať“, za slová ...

14.

V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia“ vkladá ...

15.

V § 17 ods. 2 sa za slovo „zdvíhacích“ vkladajú slová „uvedených v prílohe č. 1 II. časti ...

16.

V § 21 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak absolvovala ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení ...

17.

V § 27 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 7“.

18.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014 Sprievodná technická dokumentácia ...

19.

V prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. b) prvom bode sa slovo „neobsahuje“ nahrádza slovami ...

20.

V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. a) sa za slovo „varu“ vkladajú slová „pri tlaku ...

21.

V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. b) úvodnej vete sa za slovo „stabilná“ vkladajú slová ...

22.

V prílohe č. 1 I. časti skupine B písm. e) druhom bode sa za slovo „para“ vkladajú slová „alebo ...

23.

V prílohe č. 1 II. časti skupine A sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,“.

24.

V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno f) znie:

„f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych ...

25.

V prílohe č. 1 IV. časti skupine A písm. b) sa slovo „pretlakom“ nahrádza slovami „najvyšším ...

26.

V prílohe č. 1 IV. časti skupine A písmená e) a f) znejú:

„e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe vyšším ako 0,4 MPa, f) znižovanie ...

27.

V prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. b) sa slovo „pretlakom“ nahrádza slovami „najvyšším ...

28.

V prílohe č. 1 IV. časti skupine B písmená e) až g) znejú:

„e) zvyšovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na výstupe do 0,4 MPa vrátane, f) znižovanie ...

29.

V prílohe č. 4 písm. g) šiestom bode písm. b. sa slovo „pretlak“ nahrádza slovami „najvyšší ...

30.

V prílohe č. 5 skupine A riadku a) stĺpci Opakovaná vonkajšia prehliadka sa slová „3m“ nahrádzajú ...

31.

V prílohe č. 5 skupine B sa riadok e) označuje ako riadok e 1.

32.

V prílohe č. 5 skupine B sa za riadok e 1 vkladá riadok e 2, ktorý znie:

„e 2 OPO X X OPO X X RT RT O/1r X X“. ...

33.

V prílohe č. 5 stĺpci Odborná prehliadka a odborná skúška sa nad slová „Vnútorná prehliadka“ ...

34.

V prílohe č. 5 vysvetlivka k odkazu 4 znie:

„4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene ...

35.

V prílohe č. 5 vysvetlivka k odkazu 9 znie:

„9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, ...

36.

V prílohe č. 7 skupine A sa za riadok c 3 vkladá riadok c 4, ktorý znie:

„c 4 OPO/6r RT OPO RT/O RT/3m RT/3r“. ...

37.

V prílohe č. 8 časť B znie:

„B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13) STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. ...

14) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.“.

38.

V prílohe č. 10 skupine A riadku a) a skupine B riadku a) stĺpci Odborná prehliadka sa slová „3m“ ...

Vysvetlivka k odkazu 5 znie:

„5) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je plynové zariadenie, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ján Richter v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore