Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch 39/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 08.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kávových extraktoch a čakankových extraktoch 39/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 39/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o kávových extraktoch a čakankových extraktoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1
(1)

Touto vyhláškou sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz kávových extraktov a čakankových extraktov, ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na „café torrefacto soluble“.

§ 2
a)

kávovým extraktom, rozpustným kávovým extraktom, rozpustnou kávou alebo instantnou kávou (ďalej ...

b)

čakankovým extraktom, rozpustnou čakankou alebo instantnou čakankou (ďalej len „čakankový extrakt“) ...

c)

čakankou korene čakanky obyčajnej (Cichorium intybus L.), ktorá sa nepoužíva na produkciu listov ...

§ 3
(1)

Množstvo kávovej sušiny v kávovom extrakte musí byť najmenej

a)

95 % hmotnosti, ak ide o sušený kávový extrakt,

b)

70 % hmotnosti a najviac 85 % hmotnosti, ak ide o kávový extrakt vo forme pasty,

c)

15 % hmotnosti a najviac 55 % hmotnosti, ak ide o tekutý kávový extrakt.

(2)

Kávový extrakt podľa odseku 1 písm. a) a b) môže obsahovať len látky získané extrakciou kávy. ...

(3)

Kávový extrakt podľa odseku 1 písm. c) môže obsahovať cukry, a to pražené alebo nepražené, ...

(4)

Množstvo čakankovej sušiny v čakankovom extrakte musí byť najmenej

a)

95 % hmotnosti, ak ide o sušený čakankový extrakt,

b)

70 % hmotnosti a najviac 85 % hmotnosti, ak ide o čakankový extrakt vo forme pasty,

c)

25 % hmotnosti a najviac 55 % hmotnosti, ak ide o tekutý čakankový extrakt.

(5)

Čakankový extrakt podľa odseku 4 písm. a) a b) môže obsahovať najviac 1 % hmotnosti látok, ktoré ...

(6)

Čakankový extrakt podľa odseku 4 písm. c) môže obsahovať cukry, a to pražené alebo nepražené, ...

§ 4
(1)

Názvy kávových extraktov a názvy čakankových extraktov podľa § 3 možno používať len pre ...

(2)

Názvy kávových extraktov a názvy čakankových extraktov sa musia doplniť slovami „pasta“ alebo ...

(3)

Názvy kávových extraktov a čakankových extraktov možno doplniť slovom „koncentrovaný“, ak ...

a)

25 % hmotnosti, ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. c), alebo

b)

45 % hmotnosti, ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 4 písm. c).

(4)

Ak množstvo bezvodého kofeínu v kávových extraktoch nie je viac ako 0,3 % hmotnosti kávovej sušiny, ...

(5)

Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), v označení sa musí uviesť najmenšie množstvo ...

(6)

Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. c), v označení sa musí uviesť označenie ...

(7)

Ak ide o výrobky podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c), v označení sa musí uviesť najmenšie množstvo ...

§ 5

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 6

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 39/2012 Z. z.

    Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

    Smernica Európskeho parlamentu a rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore