Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 389/2008 účinný od 15.10.2008

Platnosť od: 15.10.2008
Účinnosť od: 15.10.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 389/2008 účinný od 15.10.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 389/2008 s účinnosťou od 15.10.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z. a vyhlášky č. 120/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)
§ 75a a § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

2.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve, ktorú vedie samostatne notár ako súdny komisár, považuje za úradnú pečiatku súdu.“.

3.
V § 61 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Prvopis rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu22a) podpisuje vlastnoručne notár.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

„22a)
§ 38 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.

4.
V § 64 ods. 1 sa odkaz 22a nahrádza odkazom 22b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b)
§ 44 ods. 1 druhá veta Občianskeho súdneho poriadku.§ 69 ods. 1 a 5 Trestného poriadku.“.

5.
V § 67 ods. 2 písm. a) sa za slovo „sudcov“ pripájajú tieto slová: „vrátane súdnych úradníkov“.
6.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67a
Párovanie platieb
Na krajských súdoch a okresných súdoch sa vykonáva párovanie platieb v aplikácii s výstupmi zo štátnej pokladnice každý pracovný deň, najneskôr do 9:00 h; úkony s tým spojené vykonáva učtáreň.“.

7.
Za § 79a sa vkladá § 79b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠79b
Výkon peňažného trestu
(1)
Peňažný trest sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu42a) uvedie číslo účtu súdu a ďalšie platobné informácie, najmä názov banky, kód banky, špecifický symbol a variabilný symbol.

(2)
Ak sa peňažný trest alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na účet oprávnenej osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:

„42a)
§ 429 ods. 1 Trestného poriadku.“.

8.
Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:

㤠94a
(1)
Rozhodnutia, ktoré súdny komisár nemôže podľa osobitného predpisu47a) v konaní o dedičstve vydať, sú:
a)
uznesenia podľa § 175q ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,

b)
rozhodnutia, ktoré podľa osobitného predpisu nemôže v dedičskom konaní vydať vyšší súdny úradík.47b)

(2)
Na rozhodnutiach vydaných podľa osobitného predpisu22a) sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára.

(3)
Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných podľa osobitného predpisu22a) vyznačí súdny komisár; postup podľa § 62 až 63 sa použije primerane.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b znejú:

„47a)
§ 38 ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

47b)
§ 5 písm. c) zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.“.

9.
Za § 132 sa vkladá § 132a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠132a
Prijímanie podaní urobených elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu
(1)
Podanie, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, sa ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129. Ak má byť podľa predpisov o konaní pred súdmi takéto podanie doplnené v zákonom ustanovenej lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na podanie sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii.

(2)
Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa odseku 1, sa uverejňujú na internetovej stránke ministerstva. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účastníkom konania a ich zástupcom. S predchádzajúcim súhlasom sudcu možno uvádzať na písomnostiach doručovaných účastníkom konania aj elektronickú adresu sudcu; to platí aj na uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka.“.

10.
Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠140a
Doručovanie uložením v súdnom spise alebo na súde
(1)
Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi písomnosť doručuje uložením v súdnom spise alebo uložením na súde, súd o tom vyhotoví písomný úradný záznam, ktorý spolu s takto doručovanou písomnosťou založí do súdneho spisu; úradný záznam obsahuje najmä deň uloženia písomnosti.

(2)
Na žiadosť osoby, ktorej sa doručuje písomnosť podľa odseku 1, jej súd vydá túto písomnosť bezodplatne.“.

11.
Za § 228 sa vkladá § 228a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠228a
Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra
(1)
Postup podľa § 227 a 228 sa primerane použije aj v prípade vybavovania elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra; výpisy sa v tomto prípade zasielajú poštou na žiadateľom určenú adresu.

(2)
Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie viacerých výpisov z obchodného registra, zasielajú sa požadované výpisy žiadateľovi spoločne.“.

12.
Za § 240 sa vkladá § 240a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠240a
Postup pri vybavovaní elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín a potvrdenia
(1)
Pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín kancelária zbierky listín vyznačí v systéme na účely určenia súdneho poplatku počet strán, z ktorých pozostáva požadovaná listina.

(2)
Po splnení poplatkovej povinnosti vyhotoví kancelária zbierky listín kópiu požadovanej listiny, a to postupom podľa § 240. Listina sa zasiela poštou na žiadateľom určenú adresu.

(3)
Ak jedna elektronická žiadosť podľa odseku 1 obsahuje požiadavku na vydanie kópie viacerých listín uložených v zbierke listín, zasielajú sa požadované kópie žiadateľovi spoločne.

(4)
Postup podľa odsekov 2 a 3 sa primerane použije aj pri vybavovaní žiadosti o vydanie listinnej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín.“.

13.
§ 254 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Aktuálne vzory tlačív podľa odseku 1 a vzory formulárov podľa odseku 2 ministerstvo uverejní na svojej internetovej stránke.“.

14.
V prílohe č. I v časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B sa v prvom bode za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

„n)
návrh na vydanie rozkazu na plnenie a návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu; v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb,

o)
návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. g) Občianskeho súdneho poriadku; ak je návrh na vydanie predbežného opatrenia podaný v čase, keď podateľňa súdu nie je v prevádzke, službukonajúci sudca prevezme návrh, zabezpečí jeho prevzatie a vyznačenie v registri a týmto úkonom sa stáva zákonným sudcom na vydanie predbežného opatrenia vo veci,“.

Doterajšie písmená n) až q) sa označujú ako písmená p) až s).

15.
V prílohe č. I v časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ v písmene B sa v prvom bode bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2008.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore