Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 387/2018 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 28.12.2018
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 387/2018 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 387/2018 s účinnosťou od 01.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5a ods. 11 a § 15 ods. 5 zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

V § 1 písmeno e) znie:

„e) zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol ...

2.

V § 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „o potvrdení o registrácii,“.

3.

V § 1 písm. h) sa slová „§ 11 ods. 1, 3 a 7 zákona a ktoré nepodliehajú registrácii podľa ...

4.

§ 1 sa dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona, m) podrobnosti o zázname ...

5.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta ...

7.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „pri použití kolkovej známky sa kolok ...

8.

V § 2 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) čestné vyhlásenie, že exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) okrem ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

„2a) Čl. 54 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení. 2b) Čl. 56 nariadenia (ES) č. 865/2006 ...

9.

V § 2 ods. 3 písm. d) sa slová „druhej a ďalšej generácie živočícha a rastliny vypestovanej ...

10.

V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slovo „exemplára“ vkladá slovo „živočícha“ a slová „druhu ...

11.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 5 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.“. ...

13.

V § 2 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem exemplára živočícha narodeného ...

14.

V § 2 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

15.

V § 2 ods. 5 písm. b) sa slovo „Spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“.

16.

V § 2 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem exemplára živočícha narodeného ...

17.

V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

18.

V § 4 ods. 2 úvodná veta a písmená a) a b) znejú:

„(2) K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:

„6a) Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení. 6b) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 ...

19.

V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) potvrdenie podľa osobitného predpisu6a) alebo kópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)“. ...

20.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

21.

V § 4 ods. 4 sa slová „v odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 a 3“.

22.

V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

23.

V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

24.

V § 5 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „identifikačné číslo organizácie štátnej štatistiky ...

25.

V § 6 sa slová „uskutočnenie kontrol a formalít“ nahrádzajú slovami „uskutočňovanie vstupných ...

26.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Zákaz držby podľa § 4 ods. 1 a § 29 ods. 7 zákona sa vzťahuje na živé exempláre živočíchov ...

27.

V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

28.

V § 8 ods. 2 a v § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „nápisovej“.

29.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Nezameniteľne sa označujú živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

30.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

31.

V § 11 ods. 2 sa slová „mať vyrazený kód z čísiel a písmen“ nahrádzajú slovami „obsahovať ...

32.

V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „90 dní“ nahrádzajú slovami „12 mesiacov“.

33.

V § 11 sa vypúšťa odsek 4.

34.

V § 11a ods. 2 písmeno f) znie:

„f)
materiál, priemer a farba krúžkov,“.

35.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona Zoznam vybraných druhov ...

36.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§12a Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov ...

37.

V § 13 ods. 1 druhá veta znie:

„Preukaz o pôvode sa nevydáva na exempláre živočíchov, ktoré sú v chovnej stanici alebo rehabilitačnej ...

38.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona,pre ...

39.

Za §14a sa vkladá §14b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Tlačivo uvedené v ...

40.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z. ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV URČENÝCH NA USKUTOČŇOVANIE ...

41.

Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5k vyhláške č. 110/2005 Z. z. Prevziať prílohu - Druhová karta exemplára živočícha POKYNY ...

42.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z. ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ...

Doterajšia príloha č. 6 sa označuje ako príloha č. 11.

43.

Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z. Prevziať prílohu - Záznam o nakladaní s neživým ...

44.

Nadpis prílohy č. 11 znie:

„ZOZNAM DRUHOV, PRE KTORÉ SA NEMUSÍ VIESŤ EVIDENCIA PODĽA § 11 ODS. 1, 2 A 6 ZÁKONA, PRE KTORÉ ...

45.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „papagájik pásikavý“ vkladajú slová ...

46.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa vypúšťajú slová „Cyanoramphus forbesi – kakariki ...

47.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(kačica stromová)“ vkladajú slová ...

48.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa slová „Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly, ...

49.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „ryžovník sivý“ vkladajú slová „Pavo ...

50.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(pásovník krátkochvostý)“ vkladajú ...

51.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „(ladniak veľký)“ vkladajú slová „Psitteuteles ...

52.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 3. Vtáky sa za slová „červenohlávok pestrý“ vkladajú slová ...

53.

V prílohe č. 11 tabuľke časti 4. Plazy sa vypúšťajú slová „Trachemys scripta elegans*) – ...

54.

Slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem bodu 46, ktorý nadobúda účinnosť ...

László Sólymos v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore