Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 375/1999 účinný od 01.01.2000

Platnosť od: 30.12.1999
Účinnosť od: 01.01.2000
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 375/1999 účinný od 01.01.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 375/1999 s účinnosťou od 01.01.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe ...

2.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri tovare ponúkanom na predaj s rovnakými dohodnutými podmienkami podľa § 3 ods. 2 zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...

3.

V § 13 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Zrušujú sa: 1. vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Brigita Schmögnerová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore