Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2012 účinný od 10.03.2020


Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 10.03.2020
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2012 účinný od 10.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 364/2012 s účinnosťou od 10.03.2020 na základe 35/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
(1)

Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním ...

(2)

Pre každé miesto spotreby energie v budove a pre každý energetický nosič v budove sa potreba energie ...

(3)

Potreba energie určená pre jednotlivé miesta spotreby energie, celková potreba energie budovy a primárna ...

(4)

Ak ďalej nie je ustanovené inak, postup výpočtu je rovnaký pre projektové hodnotenie aj pre normalizované ...

(5)

Pri projektovom hodnotení významne obnovovanej budovy projektová dokumentácia podľa § 4 ods. 3 zákona ...

a)
stavebných konštrukcií a na potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenskej technickej normy2) (ďalej ...
b)
stavebných konštrukcií podľa technickej normy,2) ak sa má uskutočniť významná obnova len stavebných ...
(6)

Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy1) bez zohľadnenia ...

a)
z projektovej dokumentácie pri projektovom hodnotení alebo
b)
zmeraním skutočných rozmerov budovy pri normalizovanom hodnotení a pri prevádzkovom hodnotení.
(7)

Celková podlahová plocha podlaží s upravovaným vnútorným prostredím miestností sa určí z vonkajších ...

(8)

Ak celková podlahová plocha časti budovy užívanej na iný účel nepresahuje 10 % celkovej podlahovej plochy ...

(9)

Celková podlahová plocha častí budovy so zmiešaným účelom užívania alebo častí bez chladenia a núteného ...

(10)

Celková podlahová plocha bytu alebo samostatnej časti budovy (ďalej len „byt“) na účel energetickej ...

(11)

Ak predmetom hodnotenia je budova, ktorá nadväzuje stykom stavebnej konštrukcie na inú budovu, napríklad ...

(12)

Na hodnotenie potreby energie sa použijú údaje o polohe, orientácii a vplyve vonkajších klimatických ...

a)
projektovom hodnotení údaje uvedené v technickej norme,3)
b)
prevádzkovom hodnotení údaje získané v mieste budovy.
(13)

Na hodnotenie potreby energie pre vnútorné prostredie budovy podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona sa použijú ...

§ 2
(1)

Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „globálny ukazovateľ“) ...

(2)

Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa cez systémovú hranicu ...

(3)

Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú na mieste sa považuje len energia zo zariadení umiestnených ...

a)
vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím ohraničených hranicami budovy,
b)
na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou,
c)
mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy,
d)
mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove. ...
(4)

Za energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v blízkosti sa považuje energia zo zariadení umiestnených ...

(5)

Pri potrebe tepelnej energie v budove sa zohľadní tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie ...

(6)

Pri potrebe elektrickej energie sa zohľadní elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich ...

(7)

Pri prevádzkovom hodnotení sa skutočné množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie za časové obdobie ...

(8)

Emisie oxidu uhličitého sa určia z dodanej energie podľa jednotlivých energetických nosičov s využitím ...

(9)

Výsledky výpočtu globálneho ukazovateľa sa uvádzajú podľa prílohy č. 4 tabuľky č. 8.

§ 3
(1)

Energetický certifikát obsahuje energetické hodnotenie pre jednotlivé kategórie budov podľa § 3 ods. ...

(2)

Budovu v každej kategórii treba zatriediť do energetickej triedy podľa prílohy č. 3. Ostatné nevýrobné ...

(3)

Budovu so zmiešaným účelom užívania treba zatriediť do energetickej triedy podľa škály hodnotenia, ktorá ...

(4)

Energetický certifikát bytu obsahuje číselné hodnotenie stavebných konštrukcií vymedzujúcich byt a hodnotenie ...

§ 4
(1)

Na účely zatrieďovania budov do energetických tried pre každú kategóriu budov podľa § 3 ods. 5 zákona ...

(2)

Referenčná hodnota Rr je hraničnou hodnotou určenou ako polovica z hodnoty Rs. Pre budovy so zmiešaným ...

(3)

Referenčné hodnoty Rr a Rs sú na hodnotenie ukazovateľa potreby energie v budove súčtom referenčných ...

(4)

Referenčné hodnoty Rr a Rs sú určené na hodnotenie primárnej energie osobitne pre jednotlivé kategórie ...

(5)

Referenčná hodnota Rr na hodnotenie primárnej energie je určená hornou hranicou energetickej triedy ...

(6)

Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4b ods. 2 písm. b) zákona je určená hornou ...

(7)

Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie podľa § 4b ...

(8)

V každej kategórii budov patrí budova do energetickej triedy podľa hodnoty globálneho ukazovateľa takto: ...

a)
ak je globálny ukazovateľ menší alebo rovný 0,5 Rr, budova patrí do energetickej triedy A1,
b)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 Rr, ale rovný alebo menší ako Rr, budova patrí do energetickej ...
c)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rr, ale rovný alebo menší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, budova ...
d)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 0,5 násobok súčtu Rr a Rs, ale rovný alebo menší ako Rs, budova ...
e)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako Rs, ale rovný alebo menší ako 1,25 Rs, budova patrí do energetickej ...
f)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,25 Rs, ale rovný alebo menší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej ...
g)
ak je globálny ukazovateľ väčší ako 1,5 Rs, budova patrí do energetickej triedy G.
(9)

Hodnota ukazovateľa pre každé miesto spotreby energie v budove a celkovú potrebu energie budovy podľa ...

(10)

Horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie ...

(11)

Ak budova s takmer nulovou potrebou energie odvádza alebo uskladňuje energiu, zaradí sa do podtriedy ...

(12)

Stavebné konštrukcie a prvky tvoriace ich časť, ktoré vytvárajú obalovú konštrukciu budovy, musia spĺňať ...

(13)

Podľa hodnoty ukazovateľa potreby energie pre miesto spotreby energie, celkovej potreby energie budovy ...

(14)

Minimálnu požiadavku pre globálny ukazovateľ určený ako horná hranica energetickej triedy podľa úrovne ...

(15)

Horná hranica energetickej triedy B pre globálny ukazovateľ určuje nízkoenergetickú úroveň výstavby. ...

(16)

Pre nové budovy alebo významne obnovené budovy zásobované teplom a teplou vodou z centralizovaného zásobovania ...

(17)

Ak sa nehodnotí v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, hraničné hodnoty sa nezahrnú do ...

§ 5
(1)

Opatrenia navrhované v energetickom certifikáte musia byť nákladovo efektívnym zlepšením energetickej ...

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 majú za cieľ dosiahnuť požadovanú energetickú hospodárnosť budov a dosiahnuť ...

(3)

Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je ...

(4)

Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre všetky ostatné ...

§ 6
(1)

Na titulnej strane energetického certifikátu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou na ...

(2)

Energetický certifikát spolu so správou podľa odseku 3 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých ...

(3)

Prílohou energetického certifikátu je správa, ktorá obsahuje vstupné údaje o budove, údaje o vlastnostiach ...

(4)

Vzor energetického certifikátu je uvedený v prílohe č. 5.

(5)

Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát, je ...

(6)

Vzor energetického štítku je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6a
(1)

Na titulnej strane energetického certifikátu bytu sa umiestňuje podpis osoby s odbornou spôsobilosťou ...

(2)

Energetický certifikát bytu spolu s hodnotením a správou sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých ...

(3)

Prílohou energetického certifikátu bytu je správa, ktorá obsahuje údaje o budove a vstupné údaje o byte, ...

(4)

Vzor energetického certifikátu bytu a rozsah číselného hodnotenia stavebných konštrukcií vymedzujúcich ...

(5)

Osoba s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu budov, ktorá vyhotovila energetický certifikát bytu, ...

§ 7
(1)

Žiadosť o dotáciu podľa § 9a zákona sa podáva ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v zalepenej obálke ...

(2)

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a)
identifikačné údaje žiadateľa – obchodné meno alebo názov, adresa sídla alebo miesto podnikania, identifikačné ...
b)
opis výskumu, vývoja alebo činnosti podľa § 9a ods. 1 zákona, na ktorú má byť dotácia poskytnutá, s ...
c)
celkový rozpočet v štruktúre podľa tabuľky uvedenej vo vzore žiadosti,
d)
čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti uvádzaných údajov a priložených dokladov.
(3)

Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7.

(4)

Prílohou k žiadosti je

a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace ku dňu podania ...
b)
osvedčená fotokópia zriaďovacej listiny, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom; to neplatí, ...
c)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ zmluvne zabezpečí výskum a vývoj s právnickou osobou so sídlom na území ...
d)
osvedčenie žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,8)
e)
doklady preukazujúce kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného riešiteľa, ...
f)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu ...
g)
výročná správa za predchádzajúci hospodársky rok, ak je žiadateľ povinný ju vypracovať; inak účtovná ...
h)
preukázanie splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,9)
i)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je podnikom, ktorý sa za tri predchádzajúce hospodárske roky ocitol ...
j)
doklady preukazujúce spolufinancovanie v požadovanom pomere k dotácii.
(5)

Poskytovateľ môže v oznámení požadovať predloženie aj ďalších údajov alebo príloh k žiadosti.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Rozsah postupu výpočtu energetického hodnotenia nových a obnovovaných budov

  Projektové hodnotenie alebo normalizované hodnotenie sa spracúva ako:

  1. Tepelnotechnický návrh a posúdenie stavebných konštrukcií a budovy

  a)

  Základné údaje o stavebných konštrukciách a budove

  b)

  Geometrická schéma budovy, orientácia podľa svetových strán, rozdelenie na tepelné zóny

  c)

  Požiadavky a kritériá na konštrukcie teplovýmenného obalu budovy a vnútorné deliace konštrukcie ...

  d)

  Navrhované riešenie stavebných konštrukcií

  e)

  Posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií

  1.

  posúdenie kritéria na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií [výpočet súčiniteľa ...

  2.

  posúdenia kritéria na minimálnu teplotu vnútorného povrchu (posúdenie detailov metódou plošného teplotného ...

  3.

  posúdenie kritéria na minimálnu priemernú výmenu vzduchu v miestnosti vrátane stanovenia objemu vzduchu ...

  4.

  posúdenie energetického kritéria (mesačnou alebo hodinovou metódou);

  5.

  posúdenie potreby tepla na vykurovanie a preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti ...

  6.

  posúdenie kondenzácie vodnej pary v stavebných konštrukciách

  f)

  Hodnotenie podľa technickej normy1) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo ...

  2. Energetické posúdenie technického systému budovy

  Posúdenie sa vykoná v závislosti od technického riešenia a rozsahu zabudovania technických systémov ...

  a)

  miesto spotreby na vykurovanie,

  b)

  miesto spotreby na prípravu teplej vody,

  c)

  miesto spotreby na chladenie a vetranie,

  d)

  miesto spotreby energie na osvetlenie.

  3. Posúdenie globálneho ukazovateľa

  a)

  výpočet potreby dodanej energie podľa energetických nosičov,

  b)

  výpočet primárnej energie,

  c)

  výpočet emisií oxidu uhličitého (CO2).

  4. Prílohy dokladujúce výpočet podľa bodov 1, 2, 3.

  Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1a k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 9 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.

Poznámky

 • 1)  STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. ...
 • 2)  Napríklad STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a ...
 • 3)  Napríklad STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a ...
 • 4)  STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. ...
 • 5)  Čl. 2 ods. 22 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa ...
 • 6)  Čl. 2 ods. 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 244/2012.
 • 6a)  Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup ...
 • 7)  Čl. 3 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ...
 • 8)  § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. ...
 • 9)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore