Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 334/2004 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006

Platnosť od: 29.05.2004
Účinnosť od: 01.06.2004
Účinnosť do: 31.05.2006
Autor: Úrad pre štátnu službu
Oblasť: Právo EÚ, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 334/2004 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 334/2004 s účinnosťou od 01.06.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre štátnu službu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Úrad pre štátnu službu (ďalej len „úrad“) podľa § 15 ods. 14 zákona č. 312/2001 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového ...

1.

V § 3 sa slová „podľa § 15 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 6“.

2.

V § 4 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „podľa § 15 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 15a zákona“. ...

4.

V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 61 ods. 2 písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

5.

V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d),“.

6.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké ...

7.

V § 6 ods. 2 druhá veta znie: „Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho ...

8.

V § 9 ods. 1 sa slová „podľa § 15 ods. 15“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 19“.

9.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Predseda úradu vyhlasuje hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu voľných ...

10.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Spoločné výberové konanie Na uskutočňovanie spoločného výberového konania sa vzťahujú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Ľubomír Plai v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore