Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii 331/2018 účinný od 27.06.2020 do 28.02.2021

Platnosť od: 28.11.2018
Účinnosť od: 27.06.2020
Účinnosť do: 28.02.2021
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 331/2018 s účinnosťou od 27.06.2020 na základe 177/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

o zaručenej konverzii

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa ...

§ 1 - Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu,
b)
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
c)
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,
d)
podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), ...
e)
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o konverzii (ďalej len „evidencia záznamov ...
f)
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.
§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie

a)
obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej alebo grafickej informácie,
b)
členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie odsekov, umiestnenie ...
c)
podpis a odtlačok úradnej pečiatky a
d)
náležitosť pôvodného dokumentu, ak ich za informačný obsah označí osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej ...
1.
počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie obsahu na týchto stranách,
2.
čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak je technicky uskutočniteľné zachovanie ...
3.
rozoznateľnosť obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické rozlíšenie,
4.
pri elektronických dokumentoch metaúdaje1) dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových prostriedkoch ...
§ 3 - Formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu
(1)

Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ...

a)
formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu,2)
b)
iné formáty elektronických dokumentov ako podľa písmena a), ak to umožňujú technické prostriedky, ktoré ...
(2)

Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa ...

§ 4 - Podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami
(1)

Na posúdenie úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk pôvodných dokumentov posudzujú ...

a)
v listinnej podobe, vizuálne sa skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky, pričom ...
1.
integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného ...
2.
osvedčenie pravosti pôvodného listinného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným ...
3.
identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie podpis, ...
b)
v elektronickej podobe, skontrolujú sa osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky s použitím ...
1.
integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky na odhalenie modifikácie ...
2.
osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré v procese validácie zabezpečia ...
3.
identifikáciu osoby sa rozumejú meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené v prostriedku autorizácie ...
(2)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých má žiadateľ ...

(3)

Pri posudzovaní úrovne záruk sa za rovnakú alebo vyššiu úroveň záruk považuje najmä to, ak je novovzniknutý ...

a)
v elektronickej podobe a jeho osvedčovacia doložka spoločne autorizovaná osobou vykonávajúcou konverziu, ...
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu s pripojením kvalifikovanej ...
2.
kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky,
b)
v listinnej podobe a jeho osvedčovacia doložka trvalo spojená mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie ...
§ 5 - Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe
(1)

Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ako samostatný dokument v listinnej podobe, ktorý

a)
obsahuje v úvode názov „Osvedčovacia doložka“ a na konci meno a priezvisko a podpis fyzickej osoby, ...
b)
sa vyhotovuje na osobitnom liste vizuálne oddelenom od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie, ...
c)
neobsahuje prázdne listy a
d)
je trvalo spojená s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie.
(2)

Osvedčovacia doložka pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje údaje ...

(3)

Trvalé spojenie novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe s osvedčovacou doložkou sa vykoná mechanickými ...

(4)

Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu ...

§ 6 - Zaručená konverzia dokumentu v listinnej podobe do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)

Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického ...

(2)

Autorizácia osvedčovacej doložky s novovzniknutým elektronickým dokumentom sa vykoná kvalifikovaným ...

(3)

Vloženie novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacej doložky a prostriedku použitého na autorizáciu ...

(4)

Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického ...

§ 7 - Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)

Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického ...

(2)

Na autorizáciu osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu sa ustanovenia § 6 ods. ...

(3)

Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého ...

§ 8 - Evidencia záznamov o konverzii
(1)

Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej ...

(2)

Všeobecná časť evidencie záznamov o konverzii obsahuje údaje o počte

a)
pôvodných dokumentov, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, a ich podobe,
b)
typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.
(3)

Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor ...

(4)

Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu ...

(5)

Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii je zverejnený na webovom sídle úradu. ...

§ 8a - Centrálna evidencia
(1)

Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom ...

(2)

Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú ...

a)
názov pôvodného dokumentu,
b)
formát pôvodného dokumentu,
c)
počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,
d)
názov novovzniknutého dokumentu,
e)
formát novovzniknutého dokumentu,
f)
počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,
g)
evidenčné číslo záznamu o konverzii,
h)
osoba vykonávajúca konverziu,
i)
dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.
(3)

Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie ...

(4)

Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo ...

(5)

Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou ...

(6)

Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, ...

§ 8b - Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii
(1)

Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na ...

(2)

Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.

(3)

Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak

a)
nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,
b)
je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,
c)
čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii ...
d)
obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré
1.
nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,
2.
je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,
e)
je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.
(4)

Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom ...

§ 8c - Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii
(1)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej ...

(2)

Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené ...

(3)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu ...

(4)

Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. ...

(5)

Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.

§ 9 - Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe č. 7.

§ 9a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019
(1)

Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ...

(2)

Do 1. marca 2021 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu ...

§ 10 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. ...

§ 11 - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Patrik Krauspe v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Obsah osvedčovacej doložky pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej ...

  Príloha č. 2k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby ...

  Príloha č. 3k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Obsah osvedčovacej doložky zaručenej konverzie z listinnej podoby do elektronickej ...

  Príloha č. 4k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z listinnej podoby do elektronickej podoby ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Obsah osvedčovacej doložky pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej ...

  Príloha č. 6k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Záznam o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do elektronickej ...

  Príloha č. 7k vyhláške č. 331/2018 Z. z.

  Prevziať prílohu - Sadzobník úhrad za vykonanie zaručenej konverzie

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
 • 2)  § 57a a 57b výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 57a písm. a) a b) prvý bod a štvrtý bod výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 4)  § 2 písm. ar) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení opatrenia č. 78/2018 Z. z.
 • 5)  § 57b písm. a) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore