Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca 331/2004 účinný od 01.06.2004

Platnosť od: 28.05.2004
Účinnosť od: 01.06.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 331/2004 s účinnosťou od 01.06.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 a § 9 ods. 2 zákona č. ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o postupe pri určovaní osoby oboznamovať sa s utajovanými ...

§ 2
Postup pri určovaní osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
(1)

Pri vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené vedúci1) vyhodnotí ...

(2)

Ak má byť navrhovaná osoba určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ...

(3)

Po prijatí písomného oznámenia o vydaní osvedčenia5) vedúci oboznámi navrhovanú osobu s povinnosťami ...

(4)

Písomné oznámenie o výsledku bezpečnostnej previerky, záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať ...

(5)

V prípade zmeny pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu môže vedúci požiadať ...

(6)

Na vydanie nového osvedčenia sa vzťahujú odseky 2 až 5.

(7)

Ak sa oprávnenej osobe zmení rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, vedúci vyhotoví ...

§ 3
Záznam o zániku určenia
(1)

Záznam o zániku určenia7) osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami obsahuje

a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

dátum a číslo osvedčenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky pri stupňoch utajenia ...

d)

dátum a dôvod zániku určenia; v prípade smrti sa uvedie dátum úmrtia a v prípade vyhlásenia ...

e)

dátum odovzdania utajovaných skutočností,

f)

podpis vedúceho a osoby, ktorej určenie zaniklo.

Záznam o zániku určenia je uvedený v prílohe č. 5.

(2)

Ak oprávnená osoba odmietne podpísať záznam o zániku určenia, vykoná sa o tom do záznamu o ...

(3)

Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny ...

(4)

Písomný záznam o zániku určenia vedúceho8) vyhotoví ten, kto takúto osobu za vedúceho navrhuje, ...

§ 4
Skúška bezpečnostného zamestnanca
(1)

Žiadosť o vykonanie skúšky zasiela úradu vedúci. V žiadosti sa uvádza názov a sídlo štátneho ...

(2)

Úrad vedúcemu písomne oznámi termín a miesto konania skúšky.

(3)

Skúška bezpečnostného zamestnanca sa vykonáva zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ...

(4)

Na vykonanie skúšky je určený čas 60 minút.

(5)

Na zloženie skúšky musí bezpečnostný zamestnanec z možných 70 bodov dosiahnuť najmenej 55 bodov. ...

(6)

Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.

(7)

Ak bezpečnostný zamestnanec prospel, úrad mu zašle potvrdenie o absolvovaní skúšky a písomne ...

(8)

Ak bezpečnostný zamestnanec neprospel, môže vedúci požiadať úrad o vykonanie opravnej skúšky. ...

(9)

Písomné oznámenie o výsledku skúšky sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil ...

§ 5
Písomná informácia štátneho orgánu
a)

meno a priezvisko,

b)

rodné číslo,

c)

dátum a miesto narodenia,

d)

rozsah oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami.

§ 6
Evidencie a zoznamy
a)

zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené, zoznam a evidenciu osôb, ktorým ...

1.

osobný dotazník,

2.

životopis,

3.

odpis z registra trestov,

4.

písomný súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené ...

5.

kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

6.

kópiu záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa ...

7.

ďalšie doklady, napríklad kópiu záznamu o zániku určenia, oznámenie o zmene bydliska, bezúhonnosti, ...

8.

vyhodnotenie bezpečnostnej previerky,

b)

zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné, ktorý obsahuje

1.

meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2.

funkciu,

3.

dátum a číslo osvedčenia orgánu vykonávajúceho bezpečnostné previerky,

4.

stupeň utajenia a rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami,

c)

zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia ...

1.

meno a priezvisko osoby,

2.

stupeň utajenia, pre ktorý bola oprávnená osoba určená,

3.

dátum vzniku určenia,

4.

dátum a dôvod zániku určenia,

d)

zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, ...

1.

funkciu,

2.

stupeň utajenia,

3.

rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

Aurel Ugor v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 16 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 3)  § 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 4)  § 16 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 5)  § 26 ods. 1 a 5 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 6)  § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 7)  § 41 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 8)  § 8 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.
  • 9)  Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ...
  • 10)  § 35 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore