Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 327/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 23.10.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 327/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 327/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z. a vyhlášky č. 94/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 49 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
2.
V § 51 ods. 3 a 4 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
3.
V § 66 ods. 2 sa vypúšťajú slová „oprávnenej osoby“.
4.
V § 66 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule, ktorým je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier, sa pripojí k súdnemu spisu vo veci, v ktorej bolo rozhodnutie vydané alebo súdny zmier schválený, označí sa nasledujúcim číslom listu a v tomto súdnom spise sa vybaví; do súdneho registra sa nezapisuje.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

5.
V § 66 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

6.
V § 163 ods. 1 písmeno e) znie:

„e)
opatrovnícke a starostlivosti o maloletých P, PPOm, Ps, Po, Pú, Pd, Pcud,“.

7.
Za § 263b sa vkladá § 263c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠263c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Veci zapísané pred 1. januárom 2013 do súdneho registra P, ktoré sa od 1. januára 2013 zapisujú do súdneho registra C, sa vedú v súdnom registri P aj po 1. januári 2013.“.

8.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B „Súdny register občianskoprávnych vecí“ prvom bode písmeno e) znie:

„e)
návrh na rozvod manželstva s výnimkou návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa a návrh v ostatných veciach týkajúcich sa manželov a rozvedených manželov,“.

9.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene B „Súdny register občianskoprávnych vecí“ prvom bode sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:

„f)
návrh na určenie alebo zapretie otcovstva, návrh na určenie materstva,

g)
návrh na určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,

h)
návrh na určenie, zmenu alebo zrušenie vyživovacej povinnosti voči plnoletým osobám,“.

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená i) až t).

10.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene E „Súdny register opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti o maloletých“ prvý bod znie:

„1.
Do súdneho registra „P“ sa zapisuje najmä
a)
návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa,

b)
návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu,

c)
úprava práv a povinností maloletého dieťaťa,

d)
zvýšenie alebo zníženie výživného,

e)
úprava styku,

f)
náhradná osobná starostlivosť,

g)
pestúnska starostlivosť,

h)
ústavná starostlivosť,

i)
výchovné opatrenia,

j)
osvojenie, predosvojiteľská starostlivosť, konanie o osvojiteľnosti,

k)
ustanovenie opatrovníka vrátane kolízneho opatrovníka a majetkového opatrovníka maloletému alebo nesvojprávnemu,

l)
schválenie právneho úkonu maloletého alebo nesvojprávneho vrátane návrhu na povolenie uzavrieť manželstvo,

m)
vyhlásenie za mŕtveho.“.

11.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ v písmene H „Súdny register vecí výkonu rozhodnutia“ tretí bod znie:

„3.
Do súdneho registra „Ecud“ sa zapisuje návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným rozhodnutím alebo návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia.“.

12.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre prvostupňovej agendy“ v písmene A „Súdny register občianskoprávnych vecí“ treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová:

„a žiadosť o vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o európskom exekučnom titule týkajúcom sa verejnej listiny, ktorou nie je rozhodnutie súdu alebo súdom schválený zmier“.

13.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu – súdne registre odvolacej agendy“ v písmene A „Súdny register občianskoprávnych vecí“ štvrtý bod znie:

„4.
Do súdneho registra „CoE“ sa zapisujú všetky veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnych registroch „Em“, „Ecud“, „Er“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.

14.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa vzor č. 10.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Tomáš Borec v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore