Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní 323/2001 účinný od 01.09.2001 do 31.10.2007

Platnosť od: 23.08.2001
Účinnosť od: 01.09.2001
Účinnosť do: 31.10.2007
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní 323/2001 účinný od 01.09.2001 do 31.10.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 323/2001 s účinnosťou od 01.09.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o podrobnostiach obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, spôsobe vykonania kvalifikačnej skúšky a pri vydaní osvedčenia o jej vykonaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1 - Obsah teoretických vedomostí a praktických znalostí, ktoré sa vyžadujú pri prevádzkovaní živnosti, zodpovedá rozsahu učebných osnov odborných predmetov príslušného učebného odboru alebo študijného odboru pre každú živnosť a pozostáva v oblasti
a)

teoretických vedomostí najmä z odbornej terminológie, vlastností surovín a materiálov a technologických postupov používaných pri vykonávaní živnosti,

b)

praktických znalostí z preukázania najmä pracovných postupov, ovládania mechanizmov, strojov, strojových častí a zariadení používaných v technologických procesoch alebo operáciách, samostatnej práce s prístrojmi a zariadeniami, používania vhodných pracovných pomôcok, náradia a nástrojov používaných pri vykonávaní živnosti.

§ 2
(1)

Písomná prihláška na kvalifikačnú skúšku1) (ďalej len „skúška“) sa podáva Slovenskej živnostenskej komore; obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu uchádzača a označenie živnosti, na ktorej vykonávanie sa má skúška vykonať.

(2)

Prílohou písomnej prihlášky na skúšku je osvedčenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.

§ 3

Uchádzač, ktorý podal písomnú prihlášku na skúšku a zaplatil úhradu za vykonanie skúšky, dostane najneskôr dva mesiace pred termínom konania skúšky od Slovenskej živnostenskej komory oznámenie o dátume a mieste konania skúšky a skúšobný poriadok, v ktorom je uvedený okruh požadovaných teoretických vedomostí a praktických znalostí podľa § 1.

§ 4
(1)

Skúška má písomnú časť, ústnu časť a praktickú časť.

(2)

Skúška je neverejná a koná sa najneskôr do troch mesiacov od podania písomnej prihlášky na skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou krajským úradom. Skúšobná komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov skúšobnej komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie alebo člena, ktorý ho zastupuje.

(3)

Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje.

(4)

Podrobnosti o organizácii a činnosti skúšobnej komisie, ako aj o priebehu skúšky ustanoví skúšobný poriadok, ktorý vydá krajský úrad.

§ 5
(1)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo nevyhovel. O skúške sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú

a)

identifikačné údaje o uchádzačovi,

b)

označenie živnosti,

c)

zloženie skúšobnej komisie,

d)

otázky položené v ústnej časti skúšky,

e)

hodnotenie písomnej, ústnej a praktickej časti skúšky,

f)

rozhodnutie skúšobnej komisie o tom, či uchádzač úspešne absolvoval skúšku, alebo na skúške neuspel.

(2)

Protokol podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie.

(3)

Protokol je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o vykonaní skúšky.

(4)

Výsledok skúšky oznámi skúšobná komisia skúšanému uchádzačovi bezprostredne po jej vykonaní.

(5)

Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže skúšku opakovať na základe novej žiadosti a po zaplatení úhrady za jej vykonanie najviac dvakrát v termíne určenom skúšobnou komisiou. Opakovať skúšku možno v termíne určenom skúšobnou komisiou najskôr po troch mesiacoch od konania predchádzajúcej skúšky a najneskôr do jedného roka od konania predchádzajúcej skúšky.

§ 6
(1)

Osvedčenie o vykonaní skúšky sa vydá do desiatich dní od jej vykonania.

(2)

Vzor osvedčenia o vykonaní skúšky je uvedený v prílohe.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.

Ivan Šimko v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 323/2001 Z. z.

    Prevziať prílohu - Vzor - Osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky

Poznámky

  • 1)

    § 22 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

Načítavam znenie...
MENU
Hore