Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 320/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2014

Platnosť od: 12.10.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka 320/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2014
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 320/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory na ...

§ 2
Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
(1)

Dotáciu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch1) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorého mladý lesný porast

a)

nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,

b)

vznikol po náhodnej ťažbe,

c)

je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy,3)

d)

skontroloval príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva4) a vydal potvrdenie o tom, ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného ...

(4)

Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

výpočet sumy,

b)

potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 2 písm. d) ...

§ 3
Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
(1)

Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorému odborný lesný hospodár6) ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

(4)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú ...

a)

budovanie a údržbu lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

b)

značenie a údržbu značenia lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

c)

budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa ...

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b)

súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného ...

§ 4
Dotácia na propagáciu
(1)

Dotáciu na propagáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

a)

lesov a lesníctva alebo

b)

produktov z lesa.

(3)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účel podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré ...

a)

tlač informačných materiálov o lesoch a lesnej produkcii,

b)

prezentáciu lesov a lesnej produkcie v elektronických a tlačových médiách,

c)

organizáciu seminárov a rôznych akcií pre styk s verejnosťou so zameraním na problematiku lesníctva. ...

(4)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je projekt, ktorého obsah je zverejnený ...

§ 5
Dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
(1)

Dotáciu na ochranné a obranné opatrenia8) proti podkôrnemu hmyzu v lesných porastoch9) so zastúpením ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa,

a)

ktorému odborný lesný hospodár a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí ...

b)

ktorému príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydal potvrdenie o tom, že práce ...

c)

ktorého lesné porasty uvedené v projekte majú zastúpenie smreka podľa opisu porastov a hospodárskych ...

(3)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených ...

a)

vykonávanie kontroly výskytu podkôrneho hmyzu a jeho monitoring,

b)

realizáciu ochranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu,

c)

realizáciu obranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu a následným sekundárnym škodlivým ...

d)

kladenie lapákov,

e)

nákup a rozmiestnenie lapačov a feromónových prípravkov,

f)

asanáciu lapákov odkôrnením alebo chemickým ošetrením,

g)

chemické ošetrenie alebo odkôrnenie odvážaného neodkôrneného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom, ...

h)

použitie biologických prípravkov a metód na ochranu a obranu proti podkôrnemu hmyzu,

i)

spracovanie napadnutých a poškodených stromov,

j)

ošetrenie napadnutých a poškodených stromov,

k)

ďalšie opatrenia na zabezpečenie hygieny lesných porastov.

(4)

Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú aj náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú ...

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

projekt, ktorého obsah je zverejnený vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b)

súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného ...

c)

vyhlásenie obhospodarovateľa lesa o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich ...

(6)

Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie potvrdenie podľa odseku 2 písm. b).

§ 6
Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave
(1)

Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ...

(2)

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ktoré ...

a)

účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1.

registračný poplatok,

2.

výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3.

zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4.

zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b)

prenájom výstavných priestorov.

(3)

Dotáciu možno poskytnúť najviac do 3 320 eur na jednu výstavu v príslušnom rozpočtovom roku ...

(4)

Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(5)

Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a)

kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, ...

b)

výpočet požiadavky,

c)

vyhlásenie podľa § 5 ods. 5 písm. c).

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7
(1)

Dotáciu poskytne platobná agentúra žiadateľovi po predložení žiadosti a splnení ustanovených ...

(2)

Žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „výzva“) ...

a)

vzor žiadosti,

b)

obsah projektu, ak sa dotácia poskytne podľa § 3 až 5.

c)

sadzba na účely podľa § 2,

d)

zoznam kritérií na hodnotenie podniku v ťažkostiach,

e)

termín predloženia žiadosti,

f)

miesto predloženia žiadosti,

g)

ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry.

(3)

Dotáciu poskytne platobná agentúra po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej ...

(4)

Prílohou k žiadosti je

a)

doklad uvedený v osobitnom predpise,11)

b)

kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie,

c)

kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o dotovanú osobu alebo inú ...

d)

kópia výpisu zo živnostenského registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,

e)

kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, s potvrdením obecného ...

f)

kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 ...

g)

kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia ...

h)

kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

(5)

Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových ...

(6)

Za oprávnený náklad sa podľa tejto vyhlášky nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ ...

(7)

Ak sa dotácia poskytne podľa § 5 ods. 4 a § 6, žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach14) ...

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
 • 2)  § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 3)  § 40 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 4)  § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 5)  § 20 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 6)  § 47 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 28 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 9)  § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.
 • 10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na ...
 • 11)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 12)  § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 14)  Bod 2.2. usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach ...
 • 15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na ...
 • 16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore