Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 32/2010 účinný od 01.02.2010

Platnosť od: 30.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Správne poplatky, Občianske súdne konanie, Záväzkové a zmluvné právo, Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 32/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/2010 s účinnosťou od 01.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte ...

Národný bezpečnostný úrad podľa § 4 ods. 4 a 5, § 5 ods. 5, § 9 ods. 2 zákona č. 215/2002 ...

Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia ...

1.

V § 6 sa za slovo „podpisov“ vkladajú slová „a časových pečiatok“.

2.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2010 Certifikované produkty pre ...

3.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2009 Z. z. PODPISOVÉ SCHÉMY Podpisová schéma je tvorená ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

František Blanárik v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore