Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch 32/1969 účinný od 02.05.1969

Platnosť od: 17.04.1969
Účinnosť od: 02.05.1969
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch 32/1969 účinný od 02.05.1969
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 32/1969 s účinnosťou od 02.05.1969
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch

Prílohy

  Dňa 24. apríla 1963 bol vo Viedni dojednaný Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch.

  V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 31. marca 1964.

  Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola 13. marca 1968 uložená u generálneho ...

  Na základe svojho článku 77 ods. 1 Dohovor nadobudol platnosť 19. marcom 1967. Pre Československú ...

  Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

  Minister:

  Ing. Marko v. r.

  VIEDENSKÝ DOHOVOR O KONZULÁRNYCH STYKOCH

  Štáty, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,

  pripomínajúc, že už od dávnych čias sa nadväzujú konzulárne styky medzi národmi,

  majúc na zreteli ciele a zásady Charty Organizácie Spojených národov týkajúce sa zvrchovanej ...

  súc si vedomé, že Konferencia Organizácie Spojených národov o diplomatických stykoch a imunitách ...

  veriac, že medzinárodný dohovor o konzulárnych stykoch, výsadách a imunitách taktiež prispeje ...

  uvedomujúc si, že účelom takýchto výsad a imunít nie je prospech jednotlivca, ale zabezpečenie ...

  potvrdzujúc, že pravidlá medzinárodného obyčajového práva budú aj naďalej platiť v otázkach, ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Definície

  1. Pre účely tohto Dohovoru majú nasledujúce výrazy tento význam:

  a) „konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárne zastupiteľstvo; ...

  b) „konzulárny obvod“ je územie určené konzulárnemu úradu na výkon konzulárnych funkcií; ...

  c) „vedúci konzulárneho úradu“ je osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala povinnosti ...

  d) „konzulárny úradník“ je každá osoba vrátane vedúceho konzulárneho úradu poverená v ...

  e) „konzulárny zamestnanec“ je každá osoba zamestnaná v domácich službách konzulárneho úradu; ...

  f) „člen služobného personálu“ je každá osoba zamestnaná v domácich službách konzulárneho ...

  g) „členovia konzulárneho úradu“ sú konzulárni úradníci, konzulárni zamestnanci a členovia ...

  h) „členovia konzulárneho personálu“ sú konzulárni úradníci, okrem vedúceho konzulárneho ...

  i) „člen súkromného personálu“ je osoba zamestnaná výlučne v súkromných službách člena ...

  j) „konzulárne miestnosti“ sú budovy alebo časti budov a k nim patriace pozemky, ktoré sa výlučne ...

  k) „konzulárne archívy“ zahŕňajú všetky listiny, dokumenty, korešpondenciu, knihy, filmy, ...

  2. Konzulárni úradníci sú dvojakej kategórie, a to konzulárni úradníci z povolania a honorárni ...

  3. Osobitný status členov konzulárneho úradu, ktorí sú občanmi prijímajúceho štátu alebo ...

  HLAVA I

  Konzulárne styky všeobecne

  Časť I

  Nadväzovanie a vykonávanie konzulárnych stykov

  Článok 2

  Nadväzovanie konzulárnych stykov

  1. Konzulárne styky medzi štátmi sa nadväzujú na základe vzájomnej dohody.

  2. Súhlas pre nadviazanie diplomatických stykov medzi dvoma štátmi zahŕňa, pokiaľ nie je ustanovené ...

  3. Prerušenie diplomatických stykov samo o sebe nezahŕňa prerušenie konzulárnych stykov.

  Článok 3

  Výkon konzulárnych funkcií

  Konzulárne funkcie vykonávajú konzulárne úrady. Taktiež ich vykonávajú diplomatické misie v ...

  Článok 4

  Zriadenie konzulárneho úradu

  1. Konzulárny úrad môže byť zriadený na území prijímajúceho štátu iba s jeho súhlasom.

  2. Sídlo konzulárneho úradu, jeho klasifikáciu a konzulárny obvod určuje vysielajúci štát a ...

  3. Dodatočné zmeny sídla konzulárneho úradu, jeho klasifikácie alebo konzulárneho obvodu môže ...

  4. Súhlas prijímajúceho štátu je taktiež potrebný v prípade, že si generálny konzulát alebo ...

  5. Predchádzajúci výslovný súhlas prijímajúceho štátu je potrebný aj na zriadenie úradovne ...

  Článok 5

  Konzulárne funkcie

  Konzulárne funkcie spočívajú:

  a) v chránení záujmov vysielajúceho štátu a jeho štátnych príslušníkov, a to tak fyzických, ...

  b) v podpore rozvoja obchodných, hospodárskych, kultúrnych a vedeckých stykov medzi vysielajúcim ...

  c) v zisťovaní stavu a vývoja obchodného, hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života prijímajúceho ...

  d) vo vydávaní cestovných pasov a cestovných dokumentov štátnym príslušníkom vysielajúceho ...

  f) vo vykonávaní funkcie notára, civilného matrikára a obdobných funkcií a vo výkone niektorých ...

  g) v ochrane záujmov štátnych príslušníkov vysielajúceho štátu, fyzických i právnických ...

  h) v ochrane záujmov mladistvých a iných osôb, nemajúcich plnú spôsobilosť, ktoré sú štátnymi ...

  i) v zastupovaní štátnych príslušníkov vysielajúceho štátu alebo v zabezpečovaní ich vhodného ...

  j) v doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov alebo vo vybavovaní dožiadaní alebo poverení ...

  k) vo výkone práva dozoru a inšpekcie ustanoveného zákonmi a predpismi vysielajúceho štátu, ...

  l) v poskytovaní pomoci lodiam a lietadlám uvedeným v pododseku k) tohto článku a ich posádkam, ...

  m) vo vykonávaní iných funkcií zverených konzulárnemu úradu vysielajúcim štátom, ktoré nie ...

  Článok 6

  Výkon konzulárnych funkcií mimo konzulárneho obvodu

  Konzulárny úradník môže v osobitných prípadoch vykonávať so súhlasom prijímacieho štátu ...

  Článok 7

  Výkon konzulárnych funkcií v treťom štáte

  Vysielajúci štát môže po upovedomení štátov, ktorých sa to týka, poveriť konzulárny úrad ...

  Článok 8

  Výkon konzulárnych funkcií za tretí štát

  Konzulárny úrad vysielajúceho štátu môže po príslušnom upovedomení prijímajúceho štátu ...

  Článok 9

  Triedy vedúcich konzulárnych úradov

  1. Vedúci konzulárnych úradov sú rozdelení do štyroch tried, a to:

  a) generálni konzuli;

  b) konzuli;

  c) vicekonzuli;

  d) konzulárni agenti.

  2. Odsek 1 tohto článku nijakým spôsobom neobmedzuje právomoc ktorejkoľvek zmluvnej strany ustanoviť ...

  Článok 10

  Vymenovanie a prijatie vedúcich konzulárnych úradov

  1. Vedúci konzulárnych úradov sú vymenúvaní vysielajúcim štátom a prijímaní na výkon svojich ...

  2. Pri zachovaní ustanovení tohto Dohovoru sa formality vymenovania a prijatia vedúcich konzulárnych ...

  Článok 11

  Konzulský patent alebo oznámenie o vymenovaní

  1. Vysielajúci štát musí vedúceho konzulárneho úradu vybaviť dokladom vo forme patentu alebo ...

  2. Vysielajúci štát zašle patent alebo obdobný dokument diplomatickou alebo inou vhodnou cestou ...

  3. Vysielajúci štát môže so súhlasom prijímajúceho štátu zaslať prijímajúcemu štátu namiesto ...

  Článok 12

  Exekvátur

  1. Vedúci konzulárneho úradu je prijímaný na výkon svojich funkcií na základe privolenia prijímajúceho ...

  2. Štát, ktorý odmieta poskytovať exekvátur, nie je povinný oznámiť vysielajúcemu štátu dôvody ...

  3. S výnimkou ustanovení článku 13 a 15 sa vedúci konzulárneho úradu neujme svojich funkcií, ...

  Článok 13

  Predbežné prijatie vedúceho konzulárneho úradu

  Do doručenia exekvátur môže byť vedúci konzulárneho úradu prijatý na výkon svojich funkcií ...

  Článok 14

  Upovedomenie orgánov konzulárneho odvodu

  Len čo je vedúci konzulárneho úradu prijatý čo aj len predbežne na výkon svojich funkcií, prijímajúci ...

  Článok 15

  Dočasný výkon funkcie vedúceho konzulárneho úradu

  1. V prípade, že vedúci konzulárneho úradu nie je schopný vykonávať svoje funkcie alebo že ...

  2. Diplomatická misia vysielajúceho štátu, alebo ak tento štát takúto misiu v prijímajúcom ...

  3. Príslušné orgány prijímajúceho štátu poskytnú dočasnému vedúcemu úradu pomoc a ochranu. ...

  4. Ak za okolností uvedených v odseku 1 tohto článku člen diplomatického personálu diplomatickej ...

  Článok 16

  Poradie vedúcich konzulárnych úradov

  1. Vedúci konzulárnych úradov budú mať poradie v každej triede podľa dátumu udelenia exekvátur. ...

  2. V prípadoch, v ktorých je vedúci konzulárneho úradu pred prijatím exekvátur prijatý na výkon ...

  3. Poradie medzi dvoma alebo viacerými vedúcimi konzulárnych úradov, ktorí dostali exekvátur alebo ...

  4. Dočasní vedúci úradov majú poradie za všetkými vedúcimi konzulárnych úradov a medzi sebou ...

  5. Honorárni konzulárni úradníci, ktorí sú vedúcimi konzulárnych úradov, majú poradie v každej ...

  6. Vedúci konzulárnych úradov majú poradie pred konzulárnymi úradníkmi, ktorí nemajú toto postavenie. ...

  Článok 17

  Výkon diplomatických úkonov konzulárnymi úradníkmi

  1. V štáte, v ktorom vysielajúci štát nemá diplomatickú misiu a nie je zastúpený diplomatickou ...

  2. Konzulárny úradník môže po oznámení zaslanom prijímajúcemu štátu vykonávať funkciu zástupcu ...

  Článok 18

  Vymenovanie tej istej osoby za konzulárneho úradníka dvoma alebo viacerými štátmi

  Dva alebo viaceré štáty môžu so súhlasom prijímajúceho štátu vymenovať tú istú osobu za ...

  Článok 19

  Vymenovanie členov konzulárneho personálu

  1. Pri zachovaní ustanovení článkov 20, 22 a 23 môže vysielajúci štát slobodne vymenovať členov ...

  2. Vysielajúci štát musí oznámiť prijímajúcemu štátu plné meno, kategóriu a triedu všetkých ...

  3. Vysielajúci štát môže, pokiaľ to vyžadujú jeho zákony a predpisy, požiadať prijímajúci ...

  4. Prijímajúci štát môže, pokiaľ to vyžadujú jeho zákony a predpisy, poskytnúť exekvátur ...

  Článok 20

  Rozsah konzulárneho personálu

  Ak nie je výslovná dohoda o rozsahu konzulárneho personálu, môže prijímajúci štát požadovať, ...

  Článok 21

  Poradie konzulárnych úradníkov konzulárneho úradu

  Poradie konzulárnych úradníkov konzulárneho úradu a jeho zmeny oznamuje diplomatická misia vysielajúceho ...

  Článok 22

  Občianstvo konzulárnych úradníkov

  1. Konzulárni úradníci majú byť v zásade štátnymi príslušníkmi vysielajúceho štátu.

  2. Konzulárni úradníci nemôžu byť vymenovaní z radov štátnych príslušníkov prijímajúceho ...

  3. Prijímajúci štát si môže vyhradiť rovnaké právo, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov ...

  Článok 23

  Osoby vyhlásené za non grata

  1. Prijímajúci štát môže kedykoľvek oznámiť vysielajúcemu štátu, že konzulárny úradník ...

  2. Ak vysielajúci štát odmietne alebo opomenie v primeranom čase vyhovieť svojim povinnostiam podľa ...

  3. Osoba vymenovaná do funkcie člena konzulárneho úradu môže byť vyhlásená za neprijateľnú ...

  4. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku nie je prijímajúci štát povinný oznámiť ...

  Článok 24

  Oznámenie prijímajúcemu štátu o vymenovaní, príchode a odchode

  1. Ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho štátu alebo úradu týmto ministerstvom určenému ...

  a) vymenovanie členov konzulárneho úradu, ich príchod po vymenovaní na konzulárny úrad, ich definitívny ...

  b) príchod a definitívny odchod rodinného príslušníka člena konzulárneho úradu, ktorý s ním ...

  c) príchod a definitívny odchod členov súkromného personálu a tam, kde to pripadá do úvahy, ...

  d) zamestnanie a prepustenie osôb, ktoré sú usadené v prijímajúcom štáte, pokiaľ ide o členov ...

  2. Príchod a konečný odchod sa bude, pokiaľ možno, taktiež oznamovať vopred.

  Časť II

  Ukončenie konzulárnych funkcií

  Článok 25

  Skončenie funkcií člena konzulárneho úradu

  Funkcie člena konzulárneho úradu sa končia okrem iného:

  a) oznámením vysielajúceho štátu prijímajúcemu štátu, že funkcie člena konzulárneho úradu ...

  b) odvolaním exekvátur,

  c) oznámením prijímajúceho štátu vysielajúcemu štátu, že prijímajúci štát ho prestal považovať ...

  Článok 26

  Opustenie územia prijímajúceho štátu

  Prijímajúci štát poskytne, a to aj v prípade ozbrojeného konfliktu, členom konzulárneho úradu ...

  Článok 27

  Ochrana konzulárnych miestností a archívov a záujmov vysielajúceho štátu za mimoriadnych okolností ...

  1. V prípade prerušenia konzulárnych stykov medzi dvoma štátmi:

  a) prijímajúci štát bude i v prípade ozbrojeného konfliktu rešpektovať a chrániť konzulárne ...

  b) vysielajúci štát môže zveriť starostlivosť o konzulárne miestnosti spolu s majetkom, ktorý ...

  c) vysielajúci štát môže zveriť ochranu svojich záujmov a záujmov svojich štátnych príslušníkov ...

  2. V prípade dočasného alebo trvalého uzavretia konzulárneho úradu platí ustanovenie pododseku ...

  a) v prípade, že vysielajúci štát nezastúpený v prijímajúcom štáte diplomatickou misiou má ...

  b) v prípade, že vysielajúci štát nemá žiadnu diplomatickú misiu a iný konzulárny úrad v ...

  HLAVA II

  Výhody, výsady a imunity konzulárnych úradov, konzulárnych úradníkov z povolania a ďalších ...

  Časť I

  Výhody, výsady a imunity konzulárneho úradu

  Článok 28

  Uľahčenie práce konzulárneho úradu

  Prijímajúci štát plne uľahčí výkon funkcií konzulárneho úradu.

  Článok 29

  Používanie štátnej vlajky a štátneho znaku

  1. Vysielajúci štát má právo používať svoju štátnu vlajku a štátny znak v prijímajúcom ...

  2. Štátna vlajka vysielajúceho štátu môže sa vyvesiť a štátny znak umiestniť na budove konzulárneho ...

  3. Pri výkone práva daného týmto článkom treba prihliadať na zákony, predpisy a zvyklosti prijímajúceho ...

  Článok 30

  Umiestnenie

  1. Prijímajúci štát uľahčí na svojom území v súlade so svojimi zákonmi a predpismi vysielajúcemu ...

  2. V prípade nevyhnutnosti konzulárnemu úradu taktiež pomôže pri získaní vhodného ubytovania ...

  Článok 31

  Nedotknuteľnosť konzulárnych miestností

  1. Konzulárne miestnosti sú nedotknuteľné v rozsahu uvedenom v tomto článku.

  2. Orgány prijímajúceho štátu nesmú vstúpiť do tej časti konzulárnych miestností, ktoré ...

  3. Pri zachovaní ustanovenia odseku 2 tohto článku má prijímajúci štát osobitnú povinnosť ...

  4. Konzulárne miestnosti, ich zariadenie, majetok konzulárneho úradu a jeho dopravné prostriedky ...

  Článok 32

  Daňové oslobodenie konzulárnych miestností

  1. Konzulárne miestnosti a rezidencia vedúceho konzulárneho úradu z povolania, ktorých je vysielajúci ...

  2. Daňové oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré ...

  Článok 33

  Nedotknuteľnosť konzulárnych archívov a dokumentov

  Konzulárne archívy a dokumenty sú vždy a všade nedotknuteľné.

  Článok 34

  Sloboda pohybu

  S výhradou zákonov a nariadení o oblastiach, do ktorých je prístup zakázaný alebo upravený z ...

  Článok 35

  Sloboda spojenia

  1. Prijímajúci štát povolí a bude chrániť slobodu spojenia konzulárneho úradu na všetky úradné ...

  2. Úradná korešpondencia konzulárneho úradu je nedotknuteľná. Úradnou korešpondenciou sa rozumie ...

  3. Konzulárna batožina nesmie byť otvorená ani zadržaná. V prípade, že príslušné orgány ...

  4. Zásielky tvoriace konzulárnu batožinu musia mať zreteľné vonkajšie označenie ich povahy a ...

  5. Konzulárny kuriér musí byť vybavený úradnou listinou označujúcou jeho status a počet zásielok ...

  6. Vysielajúci štát, jeho diplomatická misia a jeho konzulárne úrady môžu vymenovať konzulárnych ...

  7. Konzulárna batožina môže sa zveriť kapitánovi lode alebo civilného lietadla, ktoré má pristáť ...

  Článok 36

  Spojenie a styk so štátnymi príslušníkmi

  1. Aby sa uľahčil výkon konzulárnych funkcií týkajúcich sa štátnych príslušníkov vysielajúceho ...

  a) konzulárni úradníci majú právo na spojenie so štátnymi príslušníkmi vysielajúceho štátu ...

  b) príslušné orgány prijímajúceho štátu budú bez meškania informovať konzulárny úrad vysielajúceho ...

  c) konzulárni úradníci majú právo navštevovať štátnych príslušníkov vysielajúceho štátu, ...

  2. Práva uvedené v odseku 1 tohto článku budú sa vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi ...

  Článok 37

  Informovanie v prípadoch smrti, poručníctva alebo opatrovníctva, stroskotania a leteckých nehôd ...

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu, ak majú k dispozícii potrebné informácie, sú povinné: ...

  a) v prípade smrti štátneho príslušníka vysielajúceho štátu informovať bez meškania konzulárny ...

  b) informovať príslušný konzulárny úrad bez meškania o všetkých prípadoch, v ktorých sa ukazuje, ...

  c) bez meškania podať správu konzulárnemu úradu, ktorý je najbližšie miestu udalosti, v prípade, ...

  Článok 38

  Spojenie s orgánmi prijímajúceho štátu

  Konzulárni úradníci sa môžu pri výkone svojich funkcií obracať

  a) na príslušné miestne orgány svojho konzulárneho obvodu;

  b) na príslušné ústredné orgány prijímajúceho štátu, ak to dovoľujú zákony, predpisy a ...

  Článok 39

  Konzulárne poplatky a dávky

  1. Konzulárny úrad môže za konzulárne úkony vyberať na území prijímajúceho štátu poplatky ...

  2. Sumy vybraté vo forme poplatkov a dávok uvedených v odseku 1 tohto článku a potvrdenia o ich ...

  Časť II

  Výhody, výsady a imunity konzulárnych úradníkov z povolania a ďalších členov konzulárneho ...

  Článok 40

  Ochrana konzulárnych úradníkov

  Prijímajúci štát bude konať s konzulárnymi úradníkmi s náležitou úctou a urobí všetky vhodné ...

  Článok 41

  Osobná nedotknuteľnosť konzulárnych úradníkov

  1. Konzulárni úradníci nesmú byť zatknutí alebo vzatí do väzby, okrem ak v prípade ťažkého ...

  2. S výnimkou prípadu uvedeného v odseku 1 tohto článku nesmú byť konzulárni úradníci uväznení ...

  3. Konzulárny úradník musí prísť na príslušné orgány v prípade, že sa proti nemu začalo ...

  Článok 42

  Oznamovanie zatknutia, väzby alebo stíhania

  Prijímajúci štát bez odkladu upovedomí vedúceho konzulárneho úradu v prípadoch, v ktorých ...

  Článok 43

  Vyňatie z jurisdikcie

  1. Pokiaľ ide o úkony uskutočňované pri výkone konzulárnych funkcií, konzulárni úradníci ...

  2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nevzťahuje na civilnoprávne konanie:

  a) vyplývajúce zo zmluvy uzavretej konzulárnym úradníkom alebo konzulárnym zamestnancom, ktorú ...

  b) začaté treťou stranou v prípade škody vzniknutej v prijímajúcom štáte z nehody spôsobenej ...

  Článok 44

  Povinnosť podať svedectvo

  1. Členovia konzulárneho úradu môžu byť vyzvaní, aby ako svedkovia prišli počas súdneho alebo ...

  2. Orgán požadujúci od konzulárneho úradníka svedectvo zdrží sa vmiešavania do výkonu jeho ...

  3. Členovia konzulárneho úradu nemajú povinnosť podávať svedectvo týkajúce sa vecí spojených ...

  Článok 45

  Vzdanie sa výsad a imunít

  1.Vysielajúci štát sa môže vzdať ktorejkoľvek výsady a imunity členov konzulárneho úradu ...

  2. Vzdanie sa výsad a imunít musí byť vo všetkých prípadoch, s výnimkou prípadu uvedeného ...

  3. Ak konzulárny úradník alebo konzulárny zamestnanec začne konanie vo veci, v ktorej by požíval ...

  4. Vzdať sa vyňatia z jurisdikcie v civilných alebo správnych veciach neznamená vzdať sa tým ...

  Článok 46

  Vyňatie z registrácie cudzincov a povolenia na pobyt

  1. Konzulárni úradníci a konzulárni zamestnanci a členovia ich rodín bývajúci s nimi v spoločnej ...

  2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nevzťahuje na konzulárnych zamestnancov, ktorí nie ...

  Článok 47

  Vyňatie z povolenia na zamestnanie

  1. Členovia konzulárneho úradu sú, pokiaľ ide o služby vykonávané pre vysielajúci štát, vyňatí ...

  2. Členovia súkromného personálu konzulárnych úradníkov a konzulárnych zamestnancov sú vyňatí ...

  Článok 48

  Vyňatie zo sociálneho zabezpečenia

  1. Pri zachovaní ustanovenia odseku 3 tohto článku sú členovia konzulárneho úradu, pokiaľ ide ...

  2. Vyňatie uvedené v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na členov súkromného personálu, ktorí ...

  a) že nie sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu alebo v ňom nie sú trvale usadení ...

  b) že sa na nich vzťahujú predpisy o sociálnom zabezpečení platné vo vysielajúcom alebo v treťom ...

  3. Členovia konzulárneho úradu zamestnávajúci osoby, na ktoré sa nevzťahuje vyňatie uvedené ...

  4. Vyňatie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nevylučuje dobrovoľnú účasť na systéme sociálneho ...

  Článok 49

  Oslobodenie od zdanenia

  1. Konzulárni úradníci a konzulárni zamestnanci a ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v ...

  a) nepriamych daní, ktoré bývajú obvykle zahrnuté do ceny tovaru alebo služieb;

  b) daní a poplatkov zo súkromných nehnuteľností na území prijímajúceho štátu, s výhradou ...

  c) pozostalostných alebo dedičských poplatkov a poplatkov z prevodu majetku vyberaných prijímajúcim ...

  d) daní a poplatkov zo súkromného príjmu vrátane výnosu z kapitálu, ktorý má svoj prameň v ...

  e) poplatkov vyberaných za poskytovanie služieb;

  f) registračných. súdnych, listinných, hypotečných a kolkových poplatkov, s výhradou ustanovení ...

  2. Členovia služobného personálu sú oslobodení od daní a poplatkov zo mzdy, ktorú dostávajú ...

  3. Členovia konzulárneho úradu, ktorí zamestnávajú osoby, ktorých mzdy alebo platy nie sú vyňaté ...

  Článok 50

  Oslobodenie od colných dávok a prehliadky

  1. Prijímajúci štát bude v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktoré prijme, povoľovať dovoz ...

  a) pri predmetoch určených pre úradnú potrebu konzulárneho úradu; b) pri predmetoch určených ...

  2. Konzulárni zamestnanci budú požívať výsady a oslobodenie uvedené v odseku 1 tohto článku, ...

  3. Osobné batožiny sprevádzajúce konzulárnych úradníkov a ich rodinných príslušníkov žijúcich ...

  Článok 51

  Majetok člena konzulárneho úradu alebo jeho rodinného príslušníka

  Prijímajúci štát v prípade smrti člena konzulárneho úradu alebo člena jeho rodiny žijúceho ...

  a) povolí vývoz hnuteľného majetku zosnulého s výnimkou majetku, ktorý bol získaný v prijímajúcom ...

  b) nebude vyberať celoštátne, oblastné alebo miestne pozostalostné alebo dedičské poplatky a ...

  Článok 52

  Oslobodenie od osobných služieb alebo povinností

  Prijímajúci štát oslobodí členov konzulárneho úradu a ich rodinných príslušníkov žijúcich ...

  Článok 53

  Začiatok a koniec konzulárnych výsad a imunít

  1. Každý člen konzulárneho úradu bude požívať výsady a imunity uvedené v tomto Dohovore od ...

  2. Rodinní príslušníci člena konzulárneho úradu žijúci s ním v spoločnej domácnosti a členovia ...

  3. Keď sa skončili funkcie člena konzulárneho úradu, končia sa jeho výsady a imunity a výsady ...

  4. Pokiaľ ide o úkony uskutočňované konzulárnym úradníkom alebo konzulárnym zamestnancom pri ...

  5. V prípade smrti člena konzulárneho úradu budú jeho rodinní príslušníci bývajúci s ním ...

  Článok 54

  Záväzky tretích štátov

  1. V prípade, že konzulárny úradník prechádza územím tretieho štátu, ktorý mu udelil vízum, ...

  2. Za okolností obdobných tým, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, nebude tretí štát ...

  3. Tretie štáty poskytnú úradnej korešpondencii a ostatným úradným oznámeniam v tranzite vrátane ...

  4. Záväzky tretích štátov podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na osoby, ktoré ...

  Článok 55

  Zachovávanie zákonov a predpisov prijímajúceho štátu

  1. Bez ujmy na ich výsadách a imunitách je povinnosťou všetkých osôb požívajúcich výsady ...

  2. Konzulárne miestnosti sa nesmú používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s výkonom konzulárnych ...

  3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nevylučujú možnosť umiestniť úradovne iných inštitúcií ...

  Článok 56

  Poistenie proti škodám spôsobeným tretím osobám

  Členovia konzulárneho úradu budú dbať na povinnosti uložené zákonmi a predpismi prijímajúceho ...

  Článok 57

  Osobitné ustanovenia týkajúce sa súkromného zárobkového povolania

  1. Konzulárni úradníci z povolania nebudú v prijímajúcom štáte vykonávať pre svoj osobný ...

  2. Výsady a imunity uvedené v tejto hlave sa nebudú poskytovať:

  a) konzulárnym zamestnancom alebo členom služobného personálu, ktorí vykonávajú akékoľvek ...

  b) rodinným príslušníkom osôb uvedených v pododseku a) tohto odseku alebo členom ich súkromného ...

  c) rodinným príslušníkom člena konzulárneho úradu, ktorí sami vykonávajú akékoľvek zárobkové ...

  HLAVA III

  Postavenie honorárnych konzulárnych úradníkova konzulárnych úradov vedených týmito úradníkmi ...

  Článok 58

  Všeobecné ustanovenia o výhodách, výsadách a imunitách

  1.Články 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 a 39, odsek 3 článku 54 a odseky 2 a 3 článku 55 sa vzťahujú ...

  2.Články 42 a 43, odsek 3 článku 44, články 45 a 53 a odsek 1 článku 55 sa vzťahujú na honorárnych ...

  3. Výsady a imunity uvedené v tomto Dohovore sa neposkytujú rodinným príslušníkom honorárneho ...

  4. Zasielanie konzulárnych batožín medzi dvoma konzulárnymi úradmi umiestnenými v rôznych štátoch ...

  Článok 59

  Ochrana konzulárnych miestností

  Prijímajúci štát urobí také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ochranu konzulárnych miestností ...

  Článok 60

  Oslobodenie od zdanenia konzulárnych miestností

  1. Konzulárne miestnosti konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom, ktorých ...

  2. Oslobodenie od zdanenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré ...

  Článok 61

  Nedotknuteľnosť konzulárnych archívov a dokumentov

  Konzulárne archívy a dokumenty konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom ...

  Článok 62

  Oslobodenie od colných dávok

  Prijímajúci štát bude v súlade so zákonmi a nariadeniami, ktoré prijme, povoľovať dovoz a poskytovať ...

  Článok 63

  Trestné konanie

  Honorárny konzulárny úradník musí prísť na príslušné orgány, ak sa proti nemu začalo trestné ...

  Článok 64

  Ochrana honorárnych konzulárnych úradníkov

  Prijímajúci štát má povinnosť poskytnúť honorárnemu konzulárnemu úradníkovi ochranu, ktorú ...

  Článok 65

  Vyňatie z registrácie cudzincov a z povolenia pobytu

  Honorárni konzulárni úradníci, pokiaľ nevykonávajú pre svoj osobný zisk akúkoľvek profesionálnu ...

  Článok 66

  Oslobodenie od zdanenia

  Honorárny konzulárny úradník je oslobodený od všetkých daní a dávok z odmien a príjmov, ktoré ...

  Článok 67

  Oslobodenie od osobných služieb a povinností

  Prijímajúci štát oslobodí honorárnych konzulárnych úradníkov od všetkých služieb, všetkých ...

  Článok 68

  Fakultatívna povaha inštitúcie honorárnych konzulárnych úradníkov

  Každý štát má právo slobodne rozhodnúť, či bude vymenúvať alebo prijímať honorárnych konzulárnych ...

  HLAVA IV

  Všeobecné ustanovenia

  Článok 69

  Konzulárni agenti, ktorí nie sú vedúcimi konzulárnych úradov

  1. Každý štát má právo slobodne rozhodnúť, či bude zriaďovať alebo povoľovať konzulárne ...

  2. Podmienky, za ktorých konzulárne zastupiteľstvá uvedené v odseku 1 tohto článku môžu vykonávať ...

  Článok 70

  Výkon konzulárnych funkcií diplomatickými misiami

  1. Ustanovenia tohto Dohovoru sa vzťahujú, pokiaľ to súvislosť dovoľuje, taktiež na výkon konzulárnych ...

  2. Mená členov diplomatickej misie poverených prácou v konzulárnych oddeleniach alebo inak poverených ...

  3. Pri výkone konzulárnych funkcií sa diplomatická misia môže obracať:

  a) na miestne orgány konzulárneho obvodu;

  b) na ústredné orgány prijímajúceho štátu, pokiaľ to dovoľujú zákony, predpisy a zvyklosti ...

  4. Výsady a imunity členov diplomatickej misie uvedených v odseku 2 tohto článku sa budú aj naďalej ...

  Článok 71

  Občania prijímajúceho štátu a osoby v ňom trvale usadené

  1. Konzulárni úradníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu alebo sú v ...

  2. Ostatní členovia konzulárneho úradu, ktorí sú štátnymi príslušníkmi prijímajúceho štátu ...

  Článok 72

  Zákaz diskriminácie

  1. Pri vykonávaní ustanovení tohto Dohovoru nebude prijímajúci štát robiť rozdiel medzi jednotlivými ...

  2. Za diskrimináciu sa však nepovažuje:

  a) ak prijímajúci štát vykonáva niektoré z ustanovení tohto Dohovoru v obmedzenom rozsahu, pretože ...

  b) ak na základe obyčaje alebo podľa dohody si štáty vzájomne poskytujú priaznivejšie zaobchádzanie, ...

  Článok 73

  Vzťah medzi týmto Dohovorom a inými medzinárodnými dohodami

  1. Ustanovenia tohto Dohovoru sa nedotýkajú iných medzinárodných dohôd, ktoré sú v platnosti ...

  2. Nijaké ustanovenie tohto Dohovoru nebráni štátom, aby dojednávali medzinárodné dohody potvrdzujúce, ...

  HLAVA V

  Záverečné ustanovenia

  Článok 74

  Podpis

  Tento Dohovor bude otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré sú členmi Organizácie Spojených ...

  Článok 75

  Ratifikácia

  Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka ...

  Článok 76

  Prístup

  Tento Dohovor bude otvorený na prístup pre ktorýkoľvek štát, ktorý patrí do niektorej zo štyroch ...

  Článok 77

  Nadobudnutie platnosti

  1. Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsiaty deň po dni uloženia dvadsiatejdruhej ratifikačnej ...

  2. Pre každý štát, ktorý Dohovor ratifikuje alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej druhej ...

  Článok 78

  Oznamovacia povinnosť generálneho tajomníka

  Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky štáty patriace do niektorých ...

  a) o podpisoch tohto Dohovoru a o uložení ratifikačných listín a listín o prístupe podľa článku ...

  b) o dni, keď tento Dohovor nadobudne platnosť podľa článku 77.

  Článok 79

  Autentické znenie

  Originál tohto Dohovoru, ktorého čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenie majú ...

  Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli na to svojimi vládami riadne splnomocnení, tento ...

  Dané vo Viedni 24. apríla 1963.

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore