Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia. 32/1955 účinný od 03.08.1955

Platnosť od: 19.07.1955
Účinnosť od: 03.08.1955
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodné trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia. 32/1955 účinný od 03.08.1955
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 32/1955 s účinnosťou od 03.08.1955
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídia

Prílohy

  a)

  Pokiaľ ide o článok IX. dohovoru:„Československo sa nepovažuje viazané ustanovením článku ...

  b)

  Pokiaľ ide o článok XII. dohovoru:„Československo vyhlasuje, že nesúhlasí s článkom XII. ...

  a)

  usmrtenie príslušníkov takej skupiny;

  b)

  spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch členom takej skupiny;

  c)

  úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej ...

  d)

  opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí;

  e)

  násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do inej.

  Článok III

  Trestné sú tieto činy:

  a)

  genocídium,

  b)

  spolčenie na spáchanie genocídia,

  c)

  priame a verejné podnecovanie na spáchanie genocídia,

  d)

  pokus spáchania genocídia,

  e)

  účastenstvo na genocídiu.

  Článok IV

  Osoby, páchajúce genocídium alebo ktorýkoľvek z ostatných činov vypočítaných v článku III, ...

  Článok V

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že urobia vo zhode so svojimi príslušnými ústavami potrebné zákonodarné ...

  Článok VI

  Osoby obvinené z genocídia alebo z ktorýchkoľvek iných činov vypočítaných v článku III, majú ...

  Článok VII

  Zmluvné strany sa zaväzujú povoľovať vydávanie v takých prípadoch podľa svojho zákonodarstva ...

  Pokiaľ ide o vydávanie previnilcov, genocídium a ostatné činy vypočítané v článku III nepokladajú ...

  Článok VIII

  Každá zmluvná strana môže požiadať kompetentný orgán Organizácie spojených národov, aby ...

  Článok IX

  Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo plnenia tohto dohovoru, včítane ...

  Článok X

  Tento dohovor, ktorého znenie anglické, čínske, francúzske, španielske a ruské majú rovnakú ...

  Článok XI

  Tento dohovor podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie ...

  Tento dohovor bude do 31. decembra 1949 otvorený na podpis v mene ktoréhokoľvek členského štátu ...

  Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

  Článok XII

  Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie ...

  Článok XIII

  Tento dohovor nadobudne účinnosť deväťdesiateho dňa odo dňa uloženia dvadsiatej ratifikačnej ...

  Len čo sa u generálneho tajomníka uloží prvých dvadsať ratifikačných listín alebo listín ...

  Článok XIV

  Zostane v platnosti pre ďalšie päťročné obdobie pre tie zmluvné strany, ktoré ho nevypovedia ...

  Tento dohovor platí desať rokov odo dňa, keď nadobudne účinnosť.

  Článok XV

  Ak klesne v dôsledku výpovedí počet zmluvných strán tohto dohovoru pod šestnásť, stratí dohovor ...

  Článok XVI

  Valné zhromaždenie rozhodne, či a aké opatrenia treba urobiť o takej žiadosti.

  Žiadosť o revíziu tohto dohovoru, môže kedykoľvek vzniesť ktorákoľvek zmluvná strana písomným ...

  Článok XVII

  Generálny tajomník Organizácie spojených národov upovedomí všetky členské štáty Organizácie ...

  a)

  o všetkých podpisoch, ratifikáciách a prístupoch dôjdených podľa článku XI;

  b)

  o všetkých oznámeniach dôjdených podľa článku XII;

  c)

  o dni, keď tento dohovor nadobudne účinnosť podľa článku XIII;

  d)

  o výpovediach dôjdených podľa článku XIV;

  e)

  o zrušení dohovoru podľa článku XV;

  f)

  o oznámeniach dôjdených podľa článku XVI.

  Článok XVIII

  Overené odpisy dohovoru sa rozošlú všetkým členským štátom Organizácie spojených národov ...

  Originál tohto dohovoru sa uloží v archíve Organizácie spojených národov.

  Článok XIX

  Tento dohovor v deň, keď nadobudne účinnosť, zapíše do registra generálny tajomník Organizácie ...

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenský preklad na strane 1 prílohy.
Načítavam znenie...
MENU
Hore