Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh 31/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 26.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh 31/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Žitavský luh (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnych územiach Maňa, Kmeťovo, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 155,40 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

budovanie alebo obnova odvodňovacích systémov,

b)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu1) na iný druh poľnohospodárskeho ...

c)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy1) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny ...

d)

použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely,3)

e)

rozorávanie ostatnej zatrávnenej plochy,

f)

likvidácia, rozorávanie alebo zmenšovanie rozlohy zamokrených terénnych depresií, ak tak určí ...

(2)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

manipulovanie s výškou vodnej hladiny od 1. apríla do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného ...

b)

chytanie, usmrcovanie alebo lov zveri od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného ...

c)

rekreačný lov rýb od 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

(3)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia, ...

b)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. ...

c)

pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, ...

d)

pozemná aplikácia insekticídov alebo herbicídov na zamokrených terénnych depresiách okrem odstraňovania ...

e)

pozemná aplikácia pesticídov alebo priemyselných hnojív na miestnych alebo účelových komunikáciách, ...

f)

aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr,

g)

vjazd alebo státie s motorovým vozidlom na účelových komunikáciách okrem vozidla slúžiaceho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 2)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 3)  § 13 a 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore