Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 301/2008 účinný od 01.01.2009 do 14.10.2013

Platnosť od: 06.08.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 14.10.2013
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 301/2008 účinný od 01.01.2009 do 14.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 301/2008 s účinnosťou od 01.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ...

1.

V § 13 ods. 2 sa slová „do desiateho dňa“ nahrádzajú slovami „do konca“.

2.

V § 24 písmeno f) znie:

„f) záverečné stanovisko23) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania23a) z procesu posudzovania ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:

„23) § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ...

3.

Doterajší odkaz 23a sa označuje ako odkaz 23b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa ...

4.

V § 25 ods. 2 sa slovo „ovzdušia“ nahrádza slovami „životného prostredia“.

5.

V § 26 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo inou umelou ...

6.

V § 27 ods. 2 posledná veta znie: „Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný ...

7.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vzdialené od seba najviac 150 m“.

8.

V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu uvedeného v odseku ...

9.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva ...

10.

§ 36 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov ...

11.

V § 40 písmeno h) znie:

„h) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov ...

12.

V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov ...

13.

Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45e Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení (1) Žiadosť o súhlas ...

14.

V prílohe č. 4 tabuľke 2A sa vypúšťa kód „O Odovzdanie odpadov inému subjektu na ďalšiu ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2008 okrem bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť ...

Jaroslav Izák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore