Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu 30/1990 účinný od 01.04.1990 do 31.12.1991

Platnosť od: 01.02.1990
Účinnosť od: 01.04.1990
Účinnosť do: 31.12.1991
Autor: Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky
Oblasť: Ťažba, baníctvo, Zmluvy v obchodnom práve, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu 30/1990 účinný od 01.04.1990 do 31.12.1991
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 30/1990 s účinnosťou od 01.04.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky ...

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými ...

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa ...

1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na dodávky kovového odpadu národným podnikom Zberné ...

2.

§ 2 ods. 2 sa vypúšťa včítane poznámky č. 1. Súčasne sa doterajšie odseky 3 a 4 označujú ...

3.

V § 2 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

4.

V § 3 ods. 1 sa slová „prípadne na tlačivách poskytnutých dodávateľom“ nahrádzajú slovami ...

5.

§ 3 ods. 2 znie:

„(2) V objednávke uvádza odberateľ svoju potrebu jedného druhu výrobku v jednej akosti a rozmere ...

6.

V § 3 ods. 3 v prvej odrážke sa vypúšťajú slová „nadriadeného stredného článku riadenia ...

7.

§ 4 sa vypúšťa.

8.

V § 7 ods. 1 sa odkaz na „§ 201 ods. 3“ zákona mení na „§ 201 ods. 5“ zákona.

9.

V § 8 ods. 1 sa v poslednej vete vkladajú za slová „číslo zmluvy a“ nové slová „podľa ...

10.

V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

11.

Poznámka č. 4 k § 14 ods. 3 znie:

„4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a príprava vzoriek ...

12.

V § 16 sa vypúšťajú v prvej vete slová „národným podnikom Východoslovenské železiarne Košice“ ...

13.

V § 20 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 3. Doterajšie odseky 4, 5, 6, 7 a 8 sa označujú ako odseky ...

14.

V § 20 ods. 4 v prvej vete sa slová „Určené organizácie“ nahrádzajú slovami „Organizácie ...

15.

V § 20, 22, 23, 25, 26 sa slová „určených“, „určené“, „určenej“, „určená“, ...

16.

V § 20 a 26 sa slovo „šrot“ nahrádza slovom „odpad“.

17.

V § 24 ods. 4 poznámka č. 7 znie:

„7) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení ...

18.

V § 24 ods. 5 sa poznámka č. 8 dopĺňa slovami „oceľový a liatinový odpad“.

19.

§ 27 ods. 5 znie:

„(5) U veľkých spotrebiteľov s ročným odberom prevyšujúcim 100 000 ton kovového odpadu môže ...

20.

Príloha vyhlášky č. 82/1977 Zb. sa zrušuje a nahrádza sa Prílohou č. 1 vyhlášky č. 30/1990 ...

21.

Dopĺňa sa nová Príloha č. 2 vyhlášky č. 30/1990 Zb., ktorej znenie sa pripája.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.

Minister:

Ing. Vodrážka v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore