Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 3/1992 účinný od 16.01.1992

Platnosť od: 16.01.1992
Účinnosť od: 16.01.1992
Autor: Slovenský geologický úrad
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 3/1992 účinný od 16.01.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 3/1992 s účinnosťou od 16.01.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenského geologického úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri ...

Slovenský geologický úrad podľa § 11 ods. 5 a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume ...

1.

§ 1 sa vypúšťa.

2.

§ 2 ods. 1 znie:

„(1) Organizácia1) pri vyhľadávaní a prieskume ložiska vyhradeného nerastu (ďalej len „výhradné ...

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak ide o rádioaktívne nerasty, Federálnemu ministerstvu ...

4.

§ 3 ods. 2 znie:

„(2) Za odôvodnený predpoklad nahromadenia vyhradeného nerastu sa považuje zistenie, ktoré zodpovedá ...

Poznámka pod čiarou 1a) znie:

„1a) § 13 banského zákona.§ 4 ods. 3 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. ...

5.

V § 4 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

6.

§ 5 a 6 sa vypúšťajú.

7.

Nadpis § 8 znie:

„Overovanie zásob výhradných ložísk“.

8.

V § 8 sa vypúšťa druhá veta.

9.

§ 9 a 10 sa vypúšťajú.

10.

Nadpis § 11 znie:

„Bilančné zásoby“.

11.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

12.

V § 12 ods. 3 sa slová „v kategórii C 2“ nahrádzajú slovami „v kategórii predpokladaných ...

13.

§ 13 sa vypúšťa.

14.

V § 16 sa slová „Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Predseda:

RNDr. Ing. Burian CSc. v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore