Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania 29/1964 účinný od 29.02.1964


Platnosť od: 14.02.1964
Účinnosť od: 29.02.1964
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania 29/1964 účinný od 29.02.1964
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/1964 s účinnosťou od 29.02.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného ...

Dňa 6.októbra 1960 bol v Bruseli dojednaný Colný dohovor o dočasnom dovoze obalov.

Dňa 4. mája 1962 bola u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu so sídlom v Bruseli odovzdaná ...

Dňa 8.júna 1961 boli v Bruseli dojednané: Colný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na ...

Colné dohovory boli za Československú socialistickú republiku podpísané bez výhrady ratifikácie ...

Colný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo použitie na výstavách, ...

Colný dohovor o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania vstúpil podľa svojho ...

Český preklad Dohovorov sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

Prílohy

  COLNÝ DOHOVOR o dočasnom dovoze obalov

  Preambula

  Vlády,

  podpisujúce tento Dohovor, ktoré sa zišli pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu a zmluvných ...

  vychádzajúc z návrhov predložených zástupcami medzinárodného obchodu, ktorí si prajú rozšírenie ...

  prajúc si uľahčiť medzinárodný obchod a

  presvedčené, že prijatie všeobecných pravidiel o dočasnom bezcolnom dovoze obalov prinesie značné ...

  dohodli sa takto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Pre účely tohto Dohovoru sa rozumie:

  a)

  pod pojmom „obaly“ všetky predmety, ktoré v stave, v ktorom sú dovezené, slúžia alebo majú ...

  i)

  obaly použité alebo určené na používanie pre vonkajšie alebo vnútorné balenie tovaru,

  ii)

  predmety, na ktorých tovar je alebo má byť navinutý, zložený alebo upevnený;

  z toho sú vyňaté baliace materiály slama, papier, sklenené vlákna, hobliny atď., ktoré sa dovážajú ...

  vyňaté sú takisto dopravné zariadenia, zvlášť „kontejnery“ v tom zmysle, ako je tento výraz ...

  b)

  pod pojmom „dovozné poplatky“ colné poplatky a všetky ostatné poplatky a dane vyberané pri ...

  c)

  pod pojmom „dočasný dovoz“ dočasný dovoz tovaru oslobodený od dovozných poplatkov a dovoz, ...

  d)

  pod pojmom „plné obaly“ obaly použité s iným tovarom;

  e)

  pod pojmom „tovar obsiahnutý v obaloch“ tovar, ktorým sú obaly naplnené;

  f)

  pod pojmom „osoby“ osoby fyzické i právnické.

  KAPITOLA II

  Článok 2

  Dočasný dovoz sa povoľuje pri obaloch, ktoré možno pri reexporte identifikovať a ak:v oboch týchto ...

  a)

  sú dovezené plné, vyhlási sa o nich, že sa vyvezú opäť prázdne alebo plné;

  b)

  sú dovezené prázdne, vyhlási sa o nich, že sa vyvezú opäť plné;

  Článok 3

  Tento Dohovor sa nijako nedotýka predpisov zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na ukladanie dovozných ...

  KAPITOLA III

  Článok 4

  Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vo všetkých prípadoch, kde to bude považovať za možné, ...

  Článok 5

  Opätovný vývoz obalov, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, musí sa vykonať do šiestich ...

  Článok 6

  Opätovný vývoz obalov, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, môže sa vykonať naraz alebo ...

  Článok 7

  Obaly, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, nemôžu sa ani príležitostne použiť vo vnútri ...

  Článok 8

  (1)

  Bez ohľadu na záväzok na reexport v zmysle tohto Dohovoru nebude sa v prípade riadne preukázanej ...

  a)

  podrobené dovozným poplatkom, ktorým všeobecne podliehajú; alebo

  b)

  bezplatne odovzdané v prospech štátnej pokladnice krajiny dočasného dovozu; alebo

  c)

  zničené pod úradným dohľadom bez toho, aby z toho vyplynuli výdavky štátnej pokladnici krajiny ...

  (2)

  Ak sa dočasne dovezené obaly nebudú môcť reexportovať následkom zhabania, pričom sa toto zhabanie ...

  KAPITOLA IV

  Článok 9

  Každé porušenie tohto Dohovoru a akákoľvek zámena, falošné vyhlásenie alebo činnosť smerujúca ...

  Článok 10

  Ustanovenia tohto Dohovoru nebránia ukladaniu obmedzení a vykonávaniu kontroly podľa vnútroštátnych ...

  Článok 11

  Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, ...

  Článok 12

  Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy, ktoré sa majú poskytovať, a nebránia zavedeniu ...

  KAPITOLA V

  Článok 13

  (1)

  Zmluvné strany sa zídu kedykoľvek to bude potrebné, aby posúdili vykonávanie tohto Dohovoru a ...

  (2)

  Tieto zasadania zvoláva Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu na žiadosť ktorejkoľvek ...

  (3)

  Rozhodnutia zmluvných strán sa prijímajú najmenej dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich ...

  (4)

  Zmluvné strany nemôžu urobiť platné rozhodnutia, ak ich nie je prítomná nadpolovičná väčšina. ...

  Článok 14

  (1)

  Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru budú ...

  (2)

  Spory, ktoré sa nevyriešia priamym rokovaním, predložia strany v spore zmluvným stranám, ktoré ...

  (3)

  Strany v spore sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako záväzné. ...

  Článok 15

  (1)

  Zmluvnou stranou tohto Dohovoru sa môže stať vláda každého členského štátu Rady pre colnú ...

  a)

  podpísaním Dohovoru bez výhrady ratifikácie,

  b)

  ratifikáciou Dohovoru po podpísaní s výhradou ratifikácie, alebo

  c)

  prístupom k Dohovoru.

  (2)

  Tento Dohovor bude otvorený na podpis vládam štátov uvedených v odseku 1 tohto článku do 31. ...

  (3)

  V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku podlieha Dohovor schváleniu podľa ústavných ...

  (4)

  Vláda štátu, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorej sa ...

  (5)

  Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u Generálneho tajomníka Rady pre colnú ...

  Článok 16

  (1)

  Tento Dohovor vstúpi v platnosť o tri mesiace po tom, keď ho päť štátov uvedených v odseku 1 ...

  (2)

  Pre každý štát, ktorý Dohovor bude ratifikovať alebo k nemu pristúpi po tom, keď ho 5 štátov ...

  Článok 17

  (1)

  Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana ho však môže vypovedať ...

  (2)

  Výpoveď musí byť oznámená písomne listinou, ktorá bude uložená u Generálneho tajomníka Rady ...

  (3)

  Výpoveď vstúpi v platnosť šesť mesiacov po tom, keď Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu ...

  Článok 18

  (1)

  Zmluvné strany môžu odporúčať zmeny tohto Dohovoru.

  (2)

  Text takto odporúčaného návrhu na zmenu oznámi Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu ...

  (3)

  Každý návrh na zmenu, ktorý bol oznámený podľa predchádzajúceho odseku, bude sa považovať ...

  (4)

  Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu oznámi všetkým zmluvným stranám, či bola vyslovená ...

  (5)

  Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným signatárom ...

  (6)

  Predpokladá sa, že každá vláda, ktorá ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristupuje, prijala ...

  Článok 19

  (1)

  Každá vláda môže v čase podpisu bez výhrady ratifikácie, v čase ratifikácie alebo v čase ...

  (2)

  Každá vláda, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku o rozšírení pôsobnosti ...

  Článok 20

  (1)

  Každá zmluvná strana bude môcť vyhlásiť v čase podpisu alebo ratifikácie tohto Dohovoru alebo ...

  (2)

  Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek ...

  (3)

  Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

  Článok 21

  Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu bude oznamovať signatárom a štátom, ktoré pristúpili ...

  a)

  podpisy, ratifikácie a prístupy k Dohovoru podľa článku 15;

  b)

  dátum, kedy tento Dohovor vstúpi v platnosť podľa článku 16;

  c)

  výpovede oznámené podľa článku 17;

  d)

  nadobudnutie platnosti každej zmeny podľa článku 18;

  e)

  oznámenia, ktoré dostal podľa článku 19;

  f)

  vyhlásenia a oznámenia, ktoré dostal podľa odseku 1 a 2 článku 20.

  Článok 22

  Tento Dohovor bude na žiadosť Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu zaregistrovaný ...

  i)

  Na dôkaz čoho podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.

  ii)

  Dané v Bruseli šiesteho októbra tisíc deväťsto šesťdesiat v jazyku francúzskom a anglickom, ...

  COLNÝ DOHOVOR o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo pre použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach

  Preambula

  Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,

  zhromaždené pod záštitou Rady colnej spolupráce, riadiac sa s Hospodárskou komisiou Spojených ...

  majúc na zreteli návrhy podané predstaviteľmi medzinárodného obchodu a inými záujemcami,

  prajúc si uľahčiť vystavovanie tovaru na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri iných podobných ...

  v presvedčení, že prijatie všeobecných pravidiel o colnom prejednávaní takéhoto tovaru by poskytlo ...

  dohodli sa na tomto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Pre účely tohto Dohovoru:

  a)

  výraz „udalosť“ znamená:

  1.

  obchodnú, priemyslovú, poľnohospodársku alebo živnostenskú výstavu, veľtrh alebo inú podobnú ...

  2.

  výstavu alebo zasadanie, ktoré sú organizované hlavne pre dobročinné účely, alebo

  3.

  výstavu alebo zasadanie, ktoré sa usporadúvajú hlavne na podporu všetkých druhov vedy, umenia, ...

  4.

  zasadania predstaviteľov akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo medzinárodnej skupiny organizácií, ...

  5.

  reprezentačné zasadania úradnej alebo pamiatkovej povahy, mimo výstav usporiadaných pre súkromné ...

  b)

  výraz „dovozné clo“ znamená colné a ostatné poplatky a dane vyberané pri dovoze alebo v súvislosti ...

  c)

  výraz „dočasné oslobodenie“ znamená dočasný dovoz oslobodený od dovozných poplatkov a dovozných ...

  d)

  výraz „Rada“ znamená organizáciu ustavenú Dohovorom o zriadení Rady colnej spolupráce podpísaným ...

  KAPITOLA II

  Článok 2

  (1)

  Dočasné oslobodenie sa bude poskytovať:

  a)

  tovaru určenému pre vystavovanie alebo predvádzanie pri nejakej udalosti,

  b)

  tovaru určenému pre používanie v spojení s vystavovaním zahraničných výrobkov pri nejakej udalosti, ...

  i)

  tovaru nevyhnutného pre účely predvádzania cudzích strojov alebo prístrojov na vystavovanie,

  ii)

  materiálu pre stavbu a výzdobu, včítane elektrického zariadenia pre dočasné stánky zahraničných ...

  iii)

  reklamného a prevádzacieho materiálu, ktorý je preukázateľne propagačným materiálom pre zahraničný ...

  c)

  zariadeniu včítane interpretačných prístrojov, zvukového zariadenia a filmov výchovného, vedeckého ...

  (2)

  Výhody uvedené v odseku 1 tohto článku budú sa povoľovať za predpokladu, že

  a)

  tovar bude spôsobilý na preukaz totožnosti pri spätnom dovoze, b) počet alebo množstvo totožných ...

  c)

  colné úrady krajiny dočasného dovozu budú presvedčené, že sa podmienky tohto Dohovoru budú ...

  Článok 3

  Ak tak nedovolia zákony a predpisy krajiny dočasného dovozu tovaru, ktorému sa priznáva dočasné ...

  a)

  požičiavať alebo používať akýmkoľvek spôsobom na prenajímanie alebo za odmenu alebo

  b)

  vzďaľovať z miesta udalosti.

  Článok 4

  (1)

  Tovar, ktorému sa poskytuje dočasné oslobodenie, bude vyvezený späť do 6 mesiacov od dátumu dovozu. ...

  (2)

  Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 tohto článku môžu colné úrady povoliť, aby takýto tovar, ...

  (3)

  Z platných dôvodov môžu colné úrady v medziach ustanovených zákonmi a predpismi krajiny dočasného ...

  (4)

  Ak nemôže byť tovar, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, vyvezený späť v dôsledku konfiškácie, ...

  Článok 5

  (1)

  Nehľadiac na požiadavku spätného vývozu ustanovenú týmto Dohovorom, nebude sa vyžadovať spätný ...

  a)

  podrobí sa dovoznému clu, ktorému podlieha, alebo

  b)

  prenechá sa bez všetkých výdavkov štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bol dočasne dovezený, ...

  c)

  zničí sa pod úradným dozorom bez výdavkov štátnej pokladnice krajiny, do ktorej bol dočasne ...

  (2)

  S tovarom, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, možno naložiť inak než vyviezť ho späť, ...

  KAPITOLA III

  Článok 6

  (1)

  Ak nebola ohlásená výhrada na niektorý tovar podľa podmienok článku 23 tohto Dohovoru, nebude ...

  a)

  malé vzorky, ktoré reprezentujú cudzí tovar vystavovaný pri nejakej udalosti včítane vzoriek ...

  i)

  sú dodané vyplatene zo zahraničia a že sa používajú výhradne zdarma na rozdelenie návštevníkom ...

  ii)

  sú preukázateľné ako propagačné vzorky jednotlivo malých hodnôt,

  iii)

  nehodia sa pre obchodné účely a sú, kde je to možné, balené v značne menšom množstve, než ...

  iv)

  vzorky potravín a nápojov, ktoré nie sú dodávané v balíčkoch, ako je uvedené v bode iii), sa ...

  v)

  úhrnná hodnota a množstvo vzoriek je podľa mienky colných úradov krajiny dovozu primerané vzhľadom ...

  b)

  Tovar dovezený len na predvádzanie alebo pre účely predvádzania činnosti zahraničného stroja ...

  c)

  Výrobky nízkej hodnoty používané pri stavbe, vybavení alebo výzdobe dočasných stánkov cudzích ...

  d)

  Tlačivá, katalógy, obchodné zprávy, cenníky, propagačné letáky, kalendáre ilustrované i neilustrované, ...

  i)

  boli dodané z cudziny vyplatene a budú sa rozdávať výhradne zdarma návštevníkom udalosti a

  ii)

  úhrnná hodnota a množstvo takého tovaru je podľa mienky colných úradov krajiny dovozu primerané ...

  (2)

  Ustanovenia odseku 1 tohto článku neplatia pre alkoholické nápoje, tabakový tovar a pohonné hmoty. ...

  Článok 7

  Písomnosti, záznamy, tlačivá a ostatné dokumenty, ktoré boli dovezené pre potrebu ako takú alebo ...

  KAPITOLA IV

  Článok 8

  Každá zmluvná strana zníži na minimum colné formality vyžadované v spojitosti s výhodami ustanovenými ...

  Článok 9

  (1)

  V prípadoch, keď zmluvná strana požaduje zábezpeku v súlade s podmienkami upravujúcimi poskytovanie ...

  (2)

  Také zmluvné strany sa budú snažiť prijať vo všetkých prípadoch, keď je to možné, zábezpeku ...

  Článok 10

  (1)

  Colná prehliadka a konanie pri dovoze a spätnom vývoze tovaru, ktorý má byť alebo bol vystavovaný ...

  (2)

  Každá zmluvná strana sa bude snažiť vo všetkých prípadoch, kde to bude považovať za vhodné ...

  (3)

  Tovar, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, môže sa vyviezť späť v jednej alebo v niekoľkých ...

  KAPITOLA V

  Článok 11

  Výrobky získané príležitostne počas udalosti z dočasne dovezeného tovaru ako výsledok predvádzania ...

  Článok 12

  Ustanovenia tohto Dohovoru ustanovujú len minimálne úľavy, aké možno dosiahnuť, a nebránia zavedeniu ...

  Článok 13

  Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, ...

  Článok 14

  Ustanovenia tohto Dohovoru nevylučujú použitie:bezpečnosti, hygieny alebo zdravia, zverolekárskej ...

  a)

  vnútroštátnych alebo zmluvných ustanovení nie colnej povahy upravujúcich organizáciu udalosti, ...

  b)

  zákazov alebo obmedzení podľa národných zákonov a predpisov týkajúcich sa verejnej morálky ...

  Článok 15

  Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Dohovoru, akékoľvek zamieňanie, nepravdivé deklarovanie ...

  KAPITOLA VI

  Článok 16

  (1)

  Zmluvné strany sa stretnú, kedykoľvek je to potrebné, aby posúdili vykonávanie tohto Dohovoru ...

  (2)

  Takéto zasadania zvoláva Generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak ...

  (3)

  Zmluvné strany ustanovia pravidlá konania týchto zasadaní. Rozhodnutie zmluvných strán má byť ...

  (4)

  Zmluvné strany nemôžu o nejakej veci rozhodovať, ak ich nie je prítomná viac ako polovica.

  Článok 17

  (1)

  Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru ...

  (2)

  Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, predložia sporné strany zmluvným stranám zvolaným ...

  (3)

  Sporné zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako ...

  Článok 18

  (1)

  Ktorýkoľvek štát - člen Rady, a ktorýkoľvek štát - člen Spojených národov alebo ich osobitných ...

  a)

  jeho podpísaním bez výhrady ratifikácie,

  b)

  uložením dokladov o ratifikácii po podpísaní s výhradou ratifikácie, alebo

  c)

  pristúpením k tomuto Dohovoru.

  (2)

  Tento Dohovor bude vyložený do 31. marca 1962 na podpísanie v sídle Rady v Bruseli štátom uvedeným ...

  (3)

  V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku tento Dohovor podlieha ratifikácii podpisujúcich ...

  (4)

  Každý štát, ktorý nie je členom organizácií zmienených v odseku 1 tohto článku a ktorému ...

  (5)

  Doklady o ratifikácii alebo pristúpení budú uložené u Generálneho tajomníka Rady.

  Článok 19

  (1)

  Tento Dohovor vstúpi v platnosť tri mesiace po tom, keď päť štátov uvedených v odseku 1 článku ...

  (2)

  Pre štát ratifikujúci alebo pristupujúci k tomuto Dohovoru po tom, keď päť štátov ho podpísalo ...

  Článok 20

  (1)

  Tento Dohovor má neobmedzené trvanie, ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže podľa článku ...

  (2)

  Výpoveď sa písomne oznamuje listinou uloženou u Generálneho tajomníka Rady.

  (3)

  Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi Generálnym tajomníkom ...

  Článok 21

  (1)

  Zmluvné strany v zhode s článkom 16 tohto Dohovoru môžu odporučiť pozmeňovacie návrhy k tomuto ...

  (2)

  Text všetkých návrhov takto odporúčaných doručí Generálny tajomník Rady každej zmluvnej strane, ...

  (3)

  V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol odporúčaný pozmeňovací návrh doručený, môže ...

  a)

  že má námietky k odporúčanému návrhu alebo

  b)

  že, hoci hodlá odporúčaný návrh prijať, nie sú ešte v jej krajine splnené podmienky potrebné ...

  (4)

  Ak podáva zmluvná strana Generálnemu tajomníkovi Rady zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, ...

  (5)

  Ak sú podávané námietky k odporúčanému návrhu v zhode s podmienkami podľa odsekov 3 a 4 tohto ...

  (6)

  Ak nebudú podané námietky k odporúčanému návrhu podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, bude sa ...

  a)

  ak žiadna zmluvná strana neposlala zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, po uplynutí ...

  b)

  ak niektorá zmluvná strana pošle zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, v najbližších ...

  i)

  deň, keď všetky zmluvné strany, ktoré poslali takéto zprávy, oznámili Generálnemu tajomníkovi ...

  ii)

  dátum uplynutia deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku.

  (7)

  Každý návrh považovaný za prijatý vstúpi v platnosť šesť mesiacov po dátume, ku ktorému ...

  (8)

  Generálny tajomník Rady oznámi, pokiaľ možno čo najskôr, všetkým zmluvným stranám námietky ...

  (9)

  Pri každom štáte ratifikujúcom alebo pristupujúcom k tomuto Dohovoru má sa za to, že súhlasí ...

  Článok 22

  (1)

  Každý štát môže v čase podpisu tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo pristúpenia alebo ...

  (2)

  Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa rozširuje tento ...

  Článok 23

  (1)

  Každý štát môže vyhlásiť v čase podpisu, ratifikácie alebo prístupu k tomuto Dohovoru alebo ...

  (2)

  Ak niektorá zmluvná strana vysloví výhradu podľa odseku 1 tohto článku, ostatné zmluvné strany ...

  (3)

  Každá zmluvná strana, ktorá vyslovila výhradu ustanovenú v odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek ...

  (4)

  Iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

  Článok 24

  Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným podpisujúcim a pristupujúcim ...

  a)

  podpisy, ratifikácie a pristúpenia podľa článku 18 tohto Dohovoru,

  b)

  dátum účinnosti tohto Dohovoru podľa článku 19,

  c)

  výpovede a vyhlásenia podľa článku 20,

  d)

  všetky návrhy považované za prijaté v zhode s článkom 21 a dátum nadobudnutia účinnosti týchto ...

  e)

  vyhlásenia a oznámenia došlé podľa článku 22,

  f)

  vyhlásenia a oznámenia urobené v zhode s článkom 23, odsekom 1 a 3 a dátum, kedy výhrady alebo ...

  Článok 25

  Podľa článku 102 Charty Spojených národov bude na žiadosť Generálneho tajomníka Rady tento ...

  Na dôkaz toho nižšie podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.

  Vyhotovené v Bruseli 8. dňa mesiaca júna tisíc deväťsto šesťdesiateho prvého v anglickom a ...

  COLNÝ DOHOVOR o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania

  Preambula

  Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,

  zhromaždené pod záštitou Rady colnej spolupráce a zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách ...

  majúc na zreteli návrhy podané predstaviteľmi medzinárodného obchodu a inými záujemcami na rozšírenie ...

  v presvedčení, že prijatie všeobecných pravidiel o dočasnom bezcolnom dovoze zariadenia potrebného ...

  dohodli sa na tomto:

  KAPITOLA I

  Článok 1

  Pre účely tohto Dohovoru:

  a)

  výraz „dovozné clo“ znamená colné a ostatné poplatky a dane vyberané pri dovoze alebo v spojení ...

  b)

  výraz „dočasné oslobodenie“ znamená dočasný dovoz oslobodený od dovozných poplatkov a dovozných ...

  c)

  výraz „Rada“ znamená organizáciu ustanovenú Dohovorom o zriadení Rady colnej spolupráce podpísaným ...

  d)

  výraz „osoba“ znamená ako fyzické, tak aj právnické osoby, okrem ak by z textu vyplývala iná ...

  KAPITOLA II

  Článok 2

  Každá zmluvná strana viazaná ktoroukoľvek prílohou k tomuto Dohovoru poskytne dočasné oslobodenie ...

  Článok 3

  V prípadoch, keď zmluvná strana požaduje zábezpeku v súlade s podmienkami týkajúcimi sa dočasného ...

  Článok 4

  Zariadenie, ktorému sa poskytuje dočasné oslobodenie, bude vyvezené späť do šiestich mesiacov ...

  Článok 5

  Zariadenie, ktorému sa dočasné oslobodenie poskytuje, môže byť vyvezené späť v jednej alebo ...

  Článok 6

  (1)

  Bez ohľadu na požiadavku vývozu ustanovenú týmto Dohovorom nebude sa spätný vývoz všetkého ...

  a)

  podrobí sa dovoznému clu, ktorému podlieha; alebo

  b)

  prenechá sa bez všetkých výdavkov štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bolo dočasne dovezené; ...

  c)

  zničí sa za úradného dozoru bez výdavkov štátnej pokladnice krajiny, do ktorej bolo dočasne ...

  (2)

  Ak sa nemôže vyviezť späť celé zariadenie alebo časť zariadenia, ktorému bolo povolené dočasné ...

  Článok 7

  Náhradným súčiastkam dovezeným na opravu dočasne oslobodeného zariadenia poskytnú sa tiež výhody ...

  KAPITOLA III

  Článok 8

  Pre vykonávanie tohto Dohovoru, prílohy alebo príloh platných pre niektorú zmluvnú stranu, bude ...

  Článok 9

  Ustanovenia tohto Dohovoru ustanovujú len minimálne úľavy, aké sa môžu dosiahnuť. Nebránia ...

  Článok 10

  Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, ...

  Článok 11

  Ustanovenia tohto Dohovoru nevylučujú použitie zákazov a obmedzení podľa národných zákonov ...

  Článok 12

  Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Dohovoru, akékoľvek zamieňanie, nepravdivé deklarovanie ...

  KAPITOLA IV

  Článok 13

  (1)

  Zmluvné strany sa stretnú, kedykoľvek to bude potrebné, aby posúdili pôsobnosť tohto Dohovoru ...

  (2)

  Takéto zasadania bude zvolávať Generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. ...

  (3)

  Zmluvné strany ustanovia rokovací poriadok týchto zasadaní. Rozhodnutia zmluvných strán musia ...

  (4)

  Zúčastnené zmluvné strany nemôžu rozhodnúť o nejakej veci, ak ich nie je prítomná viac ako ...

  Článok 14

  (1)

  Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru ...

  (2)

  Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, predložia sporné zmluvné strany zmluvným stranám ...

  (3)

  Sporné zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčania zmluvných strán ako ...

  Článok 15

  (1)

  Ktorýkoľvek štát - člen Rady a ktorýkoľvek štát - člen Spojených národov alebo ich osobitných ...

  a)

  podpísaním bez výhrady ratifikácie;

  b)

  uložením dokladov o ratifikácii po podpísaní s výhradou ratifikácie; alebo

  c)

  pristúpením k tomuto Dohovoru.

  (2)

  Tento Dohovor bude vyložený až do 31. marca 1962 na podpísanie v sídle Rady v Bruseli štátom ...

  (3)

  V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku podlieha tento Dohovor ratifikácii podpisujúcich ...

  (4)

  Každý štát, ktorý nie je členom organizácií spomenutých v odseku 1 tohto článku a ktorému ...

  (5)

  Každý štát uvedený v odseku 1 alebo 4 tohto článku označí pri podpise, ratifikácii alebo prístupe ...

  (6)

  Doklady o ratifikácii alebo prístupe budú uložené u Generálneho tajomníka Rady.

  Článok 16

  (1)

  Tento Dohovor vstúpi v platnosť v spojení s určitou prílohou tri mesiace po tom, keď päť štátov ...

  (2)

  Pre štát ratifikujúci alebo pristupujúci k tomuto Dohovoru po tom, keď päť štátov ho podpísalo ...

  (3)

  Pre každý štát, ktorý po podpísaní tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo po ratifikácii ...

  Článok 17

  (1)

  Tento Dohovor má neobmedzené trvanie, ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže vypovedať kedykoľvek ...

  (2)

  Výpoveď sa oznamuje písomne listinou uloženou u Generálneho tajomníka Rady.

  (3)

  Výpoveď vstúpi v platnosť šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi Generálnym tajomníkom ...

  (4)

  Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa budú vzťahovať aj na dodatky k tomuto Dohovoru. Každá ...

  Článok 18

  (1)

  Zmluvné strany, ktoré sa zišli podľa článku 13 tohto Dohovoru, môžu odporučiť k tomuto Dohovoru ...

  (2)

  Text všetkých pozmeňovacích návrhov takto odporúčaných oznámi Generálny tajomník Rady všetkým ...

  (3)

  V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa pozmeňovacie návrhy takto doručili, každá zmluvná ...

  a)

  že má námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu; alebo

  b)

  že, hoci hodlá odporúčaný pozmeňovací návrh prijať, neboli ešte v jej krajine splnené podmienky ...

  (4)

  Ak zmluvná strana podáva Generálnemu tajomníkovi Rady zprávu podľa ustanovenia odseku 3 písm. ...

  (5)

  Ak sú podané námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu v zhode s podmienkami odsekov 3 a ...

  (6)

  Ak nebudú podané námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, ...

  a)

  ak žiadna zmluvná strana nepodá zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej ...

  b)

  ak niektorá zmluvná strana zašle zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, v najbližšom ...

  i)

  deň, keď všetky zmluvné strany, ktoré poslali takéto zprávy, oznámili Generálnemu tajomníkovi ...

  ii)

  dátum uplynutia deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku.

  (7)

  Každý pozmeňovací návrh považovaný za prijatý vstúpi v platnosť šesť mesiacov po dátume, ...

  (8)

  Generálny tajomník Rady oznámi, pokiaľ možno čo najskôr, všetkým zmluvným stranám námietky ...

  (9)

  Pri každom štáte ratifikujúcom alebo pristupujúcom k tomuto Dohovoru sa má za to, že prijal všetky ...

  (10)

  Pri každom štáte, ktorý po podpísaní tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo po ratifikácii ...

  Článok 19

  (1)

  Každý štát môže v čase podpisu tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo uloženia dokladov ...

  (2)

  Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa rozširuje tento ...

  Článok 20

  K tomuto Dohovoru nie je prípustná výhrada.

  Článok 21

  Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným podpisujúcim a pristupujúcim ...

  a)

  podpisy, ratifikácie, pristúpenia a vyhlásenia podľa článku 15 tohto Dohovoru;

  b)

  dátum účinnosti tohto Dohovoru a každej z príloh v zhode s článkom 16;

  c)

  výpovede a vyhlásenia podľa článku 17;

  d)

  všetky pozmeňovacie návrhy považované za prijaté podľa článku 18 a dátum nadobudnutia účinnosti ...

  e)

  vyhlásenia a nóty došlé podľa článku 19.

  Článok 22

  Podľa článku 102 Charty Spojených národov bude tento Dohovor na žiadosť Generálneho tajomníka ...

  Na dôkaz tohto nižšie podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.

  Spísané v Bruseli 8. dňa mesiaca júna roku tisíc deväťsto šesťdesiateho prvého v anglickom ...

  Zariadenie pre tlač alebo pre rozhlasové alebo televízne vysielanie

  I.

  Definícia a podmienky

  1.

  Definícia

  Pre účely tejto prílohy výraz „zariadenie pre tlač alebo pre rozhlasové alebo televízne vysielanie“ ...

  2.

  Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia

  Zariadenie:

  a)

  má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  b)

  má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  c)

  má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze za predpokladu, že sa v prípade nepoužitých ...

  d)

  má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom cestujúcej osoby;

  e)

  nebude predmetom nájomnej zmluvy alebo podobného dojednania, pri ktorom je osoba bývajúca alebo ...

  II.

  Vysvetľujúci zoznam

  A.

  Zariadenie pre tlač, ako

  písacie stroje;

  fotografické alebo kinematografické kamery;

  rozhlasové alebo obrazové vysielacie, natáčacie alebo reprodukčné prístroje;

  nepoužité zvukové alebo obrazové záznamové prostriedky.

  B.

  Rozhlasové vysielacie zariadenie, ako

  vysielacie a oznamovacie prístroje;

  rozhlasové natáčacie alebo reprodukčné prístroje;

  kontrolné a meracie nástroje a prístroje;

  prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, ...

  nepoužité zvukové natáčacie prostriedky.

  C.

  Televízne zariadenie, ako

  televízne kamery;

  telekinematické prístroje;

  kontrolné a meracie nástroje a prístroje;

  prenosné a retransmisné prístroje;

  oznamovacie prístroje;

  zvukové alebo obrazové záznamové a reprodukčné prístroje;

  osvetľovacie zariadenie;

  prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, ...

  nepoužité zvukové alebo obrazové záznamové prostriedky;

  ukážkové kópie filmov;

  hudobné nástroje, kostýmy, kulisy a ostatné divadelné rekvizity.

  D.

  Dopravné prostriedky označené alebo zvlášť upravené pre účely vyššie vymenované.

  Kinematografické zariadenie

  I.

  Definícia a podmienky

  1.

  Definícia

  Pre účely tejto prílohy výraz „kinematografické zariadenie“ znamená zariadenie potrebné pre ...

  2.

  Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia

  Zariadenie:

  a)

  má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  b)

  má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  c)

  má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze za predpokladu, že sa v prípade nepoužitých ...

  d)

  má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom hosťujúcej osoby s výhradou, že táto podmienka ...

  e)

  nebude predmetom nájomnej zmluvy alebo podobného dojednania, pri ktorom je osoba bývajúca alebo ...

  II.

  Vysvetľujúci zoznam

  A.

  Zariadenie, ako

  kamery všetkých druhov;

  kontrolné a meracie nástroje a prístroje;

  podstavce a stojany pre kamery;

  osvetľovacie zariadenie;

  zvukové záznamové alebo reprodukčné prístroje;

  nevyvolané filmy alebo nepoužité zvukové záznamové prostriedky;

  ukážkové kópie filmov;

  prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, ...

  hudobné nástroje, kostýmy, kulisy a ostatné divadelné rekvizity.

  B.

  Dopravné prostriedky určené alebo zvlášť upravené pre účely vyššie uvedené.

  Ostatné odborné zariadenia

  I.

  Definícia a podmienky

  1.

  Definícia

  Pre účely tejto prílohy výraz „ostatné odborné zariadenia“ znamená zariadenia neuvedené ...

  2.

  Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia

  Zariadenie:

  a)

  má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  b)

  má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;

  c)

  má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze;

  d)

  má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom cestujúcej osoby.

  II.

  Vysvetľujúci zoznam

  A.

  Zariadenia pre montáž, pokusy, skúšanie, overovanie, kontrolu, údržbu alebo opravu strojov, závodov, ...

  nástroje;

  meracie, kontrolné alebo skúšobné prístroje a zariadenia (pre teplotu, tlak, vzdialenosť, výšku, ...

  prístroje a zariadenia pre fotografovanie strojov a zariadení počas alebo po montáži;

  prístroje na prehliadku lodí.

  B.

  Zariadenia potrebné pre obchodníkov, obchodných poradcov, výrobných a finančných odborníkov ...

  písacie stroje;

  zvukové vysielacie, záznamové alebo reprodukčné prístroje;

  kalkulačné stroje a prístroje.

  C.

  Zariadenia nevyhnutné pre odborníkov vykonávajúcich topografický prieskum alebo geofyzikálnu výskumnú ...

  meracie nástroje a prístroje;

  vŕtacie zariadenia;

  vysielacie a oznamovacie zariadenia.

  D.

  Nástroje a prístroje potrebné pre lekárov, chirurgov, zverolekárov, pôrodné asistentky a osoby ...

  E.

  Zariadenia potrebné pre archeológov, paleontológov, geografov, zoológov a iných vedeckých pracovníkov. ...

  F.

  Zariadenia potrebné pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre, vrátane všetkých predmetov ...

  verejné alebo súkromné predstavenia (hudobné nástroje, kostýmy, kulisy, zvieratá atď.).

  G.

  Zariadenia potrebné pre prednášajúcich na objasnenie ich výkladu.

  H.

  Dopravné prostriedky určené alebo osobitne upravené pre účely vyššie uvedené, ako ambulantné ...

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore