Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 284/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 28.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 284/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 284/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o kolkových známkach

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ustanovuje :

§ 1

Na platenie poplatkov ustanovených osobitnými predpismi1) sa používajú kolkové známky v týchto hodnotách a tejto farbe vrchnej tlače:

a) 1, 2, 5 Sk oceľovomodrej, b) 10, 20, 50 Sk fialovej, c) 100, 200 Sk trávovozelenej, d) 500 Sk oranžovej, e) 1 000 Sk čiernohnedej, f) 5 000 Sk karmínovej.

§ 2
(1)

Kolkové známky sa tlačia na krémovožltom papieri s viacstupňovým vodoznakom tvoriacim motív nekonečného radu tmavších a svetlejších oblúčikov s jedným druhom ochranného červeného vlákna. Kolkové známky sú dvojdielne; obidva diely delí čiarová perforácia. Výška obrazcov vrchnej tlače je na hornom diele 26 mm, na spodnom diele 12,5 mm a šírka obrazcov je 23 mm.

(2)

Obrázok vrchnej tlače horného dielu kolkovej známky má v strede vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky2) a nad ním v strede horného okraja je svetlý obdĺžník s číslicou označujúcou hodnotu kolkovej známky. Pod štátnym znakom Slovenskej republiky je tmavý dvojriadkový nápis „KOLKOVÁ ZNÁMKA“. Pozdĺž ľavej zvislej strany horného dielu je vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „SLOVENSKÁ“ a pozdĺž pravej zvislej strany horného dielu je vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „REPUBLIKA“. V priestore medzi zvislými vodorovne šrafovanými pásmi je okrem priestoru vyplneného štátnym znakom Slovenskej republiky gilošová podtlač vo farbe kolku.

(3)

Obrázok vrchnej tlače spodného dielu kolkovej známky má v hornej časti svetlý obdĺžnik s číslicou hodnoty kolkovej známky. Pod obdĺžnikom je dvojriadkový nápis „Slovenská republika“. Po ľavej zvislej strane obdĺžnika je vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „KOLKOVÁ“ a po pravej zvislej strane obdĺžnika vodorovne šrafovaná plocha so svetlým nápisom „ZNÁMKA“. V priestore medzi zvislými vodorovne šrafovanými pásmi je okrem plochy obdĺžnika gilošová podtlač vo farbe kolku. Po celej ploche horného aj dolného dielu kolkovej známky je použitá podtlač zložená z viacnásobného vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky svetlosivej farby.

(4)

Ihličková perforácia okolo celej kolkovej známky je v hornej tretine kolkovej známky prerušená grafickým prvkom v tvare „káro“. V hornej časti kolkovej známky vľavo od hodnoty kolkovej známky je umiestnený perforačný ochranný prvok v tvare sedemcípej hviezdičky.

§ 3
(1)

Kolkové známky sa pri platení poplatkov používajú takto:

a)

ak je poplatok splatný bez vyrubenia pri predložení návrhu alebo žiadosti (ďalej len „podanie“), nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie,

b)

ak sa platí poplatok pri predložení podania, ktorým sa žiada vydanie dokladu alebo písomné vybavenie (ďalej len „doklad“), ktoré podliehajú poplatku s výnimkou prípadov uvedených v písmene a), nalepí sa na podanie len spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu; horný diel sa nalepí na vydávaný doklad,

c)

ak sa platí poplatok na písomnú výzvu na zaplatenie, nalepí sa na výzvu spodný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu; ak sa vydá po vrátení výzvy doklad, nalepí sa horný diel kolkovej známky na doklad; ak sa doklad nevydáva alebo sa vydáva doklad nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepí sa aj horný diel na písomnú výzvu na zaplatenie,

d)

v ostatných prípadoch sa nalepí horný diel kolkovej známky vždy na písomné vybavenie a spodný diel vždy do spisu príslušného orgánu vyberajúceho poplatok; ak sa nevydáva doklad alebo ak sa vydá vybavenie nezávisle od zaplatenia poplatku, nalepia sa obidva diely kolkovej známky do spisu príslušného orgánu vyberajúceho poplatok.

(2)

Ak sú na podaní nalepené obidva diely kolkovej známky, vždy sa znehodnocujú odtlačkom úradnej pečiatky príslušného orgánu vyberajúceho poplatok.

§ 4
(1)

Kolkové známky vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. januára 2008 s výnimkou tých kolkových známok vydaných podľa doterajšieho predpisu, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v § 2. Kolkové známky vydané podľa doterajšieho predpisu, ktoré nespĺňajú náležitosti uvedené v § 2, možno použiť najneskôr 31. decembra 2007.

(2)

Za podanie s platnou kolkovou známkou sa považujú aj podania, na ktorých je odtlačok poštovej pečiatky s dátumom 31. decembra 2007.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ján Počiatek v. r.

Poznámky

  • 1)

    Napríklad § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  • 2)

    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore