Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71335
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 283/2020 účinný od 15.10.2020


Platnosť od: 13.10.2020
Účinnosť od: 15.10.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 283/2020 s účinnosťou od 15.10.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona ...

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Táto vyhláška ustanovuje

a)
podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat,
b)
požiadavky na odchyt túlavých zvierat,
c)
požiadavky na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
(2)

Touto vyhláškou nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov1) o požiadavkách alebo podmienkach ...

(3)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
spoločenským zvieraťom jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec ...
b)
chovným zariadením priestor alebo pri chove s voľným výbehom prostredie alebo miesto, kde sa dočasne ...
c)
strediskom na zhromažďovanie spoločenských zvierat chovné zariadenie, v ktorom sa zhromažďujú spoločenské ...
d)
túlavým zvieraťom zviera, ktoré sa bez kontroly jeho vlastníka alebo držiteľa pohybuje po verejnom priestranstve ...
e)
nechceným zvieraťom spoločenské zviera, ktoré jeho vlastník nemôže alebo nechce ďalej chovať,
f)
náhradnou starostlivosťou držba nechceného zvieraťa, odchyteného túlavého zvieraťa alebo zvieraťa, na ...
g)
identifikáciou zvieraťa určenie druhu, plemena, pohlavia, individuálneho označenia zvieraťa a opis exteriéru ...
h)
rozmnožovaním plánované spárenie zvierat alebo náhodné spárenie zvierat smerujúce k vzniku novej generácie ...
§ 2
Všeobecné požiadavky na ochranu spoločenských zvierat
(1)

Všeobecnými požiadavkami na ochranu spoločenských zvierat sa rozumie zabezpečenie

a)
dennej kontroly zvierat chovaných alebo držaných v chovnom zariadení, kde ich pohoda závisí od včasnej ...
b)
bezodkladného vhodného ošetrenia zvieraťa, ktoré sa javí ako choré alebo poranené; ak zviera na takéto ...
c)
umiestnenia zvieraťa v podmienkach, ktoré umožňujú vzhľadom na druh, kategóriu, stupeň vývoja a stupeň ...
d)
plnohodnotnej výživy primeranej druhu a veku zvieraťa v množstve potrebnom na udržanie jeho dobrého ...
e)
prístupu zvieraťa ku krmivu v intervaloch podľa jeho fyziologických potrieb,
f)
prístupu zvieraťa ku vhodnému vodnému zdroju alebo uspokojenia jeho potreby príjmu tekutín iným vhodným ...
g)
umiestnenia kŕmneho zariadenia a napájacieho zariadenia tak, že kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci ...
h)
voľnosti pohybu zvieraťa so zreteľom na jeho druh a v súlade s uznávanými skúsenosťami a vedeckým poznaním; ...
i)
možnosti prejavovať prirodzené správanie sa zvieraťa v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia ...
j)
rozvíjania daností zvieraťa vhodným rôznorodým vybavením chovného zariadenia a zabezpečením druhovo ...
k)
použitia zvieraťa na rozmnožovanie až po dosiahnutí pohlavnej a telesnej dospelosti a za predpokladu, ...
l)
odstavenia mláďaťa cicavca od dojčiacej matky alebo mláďaťa kŕmivého vtáka pri samostatnom príjme krmiva ...
(2)

Nemožnosť zabezpečiť náhradnú starostlivosť nechceného zvieraťa podľa § 22 ods. 5 písm. f) zákona preukazuje ...

§ 3
Všeobecné požiadavky na chovné zariadenia pre spoločenské zvieratá
(1)

Chovné zariadenie pre spoločenské zvieratá musí spĺňať tieto materiálne, technické a priestorové požiadavky: ...

a)
dostatok miestností, boxov, kotercov alebo klietok pre všetky zvieratá tak, že je zabezpečená dostatočná ...
b)
materiál používaný na výrobu pomôcok, zariadení, výstavbu chovného zariadenia a stavbu búd, hniezd, ...
c)
dvere, priechody a prielezy musia byť dostatočne široké a vysoké tak, že zvieraťu pri prechádzaní nimi ...
d)
zariadenie a materiál, s ktorými prichádza zviera do styku, musia byť čistiteľné, dezinfikovateľné a ...
e)
umiestnenie zariadenia a umiestnenie zvieraťa v časti chovného zariadenia nesmie pre zviera predstavovať ...
f)
izolácia, kúrenie a vetranie chovného zariadenia sa udržiavajú v takom stave, že prúdenie vzduchu, prašnosť, ...
g)
primerané umelé osvetlenie, ak dostupné prirodzené svetlo je nedostatočné na vyhovenie fyziologickým ...
h)
ochrana proti nepriazni počasia, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením, a dravcom,
i)
terén, vegetácia a povrch vo vonkajšej ohrade musia byť prispôsobené zvieraťu a predchádzať jeho zraneniu ...
j)
chovné zariadenie a jeho jednotlivé časti musia byť naprojektované a skonštruované tak, že zabraňujú ...
k)
vonkajšie výbehy musia byť vhodne zabezpečené proti úniku zvieraťa; za vhodné zabezpečenie vonkajších ...
l)
pri chove v skupine vytvoriť pre zviera možnosti na ukrytie pred ostatnými zvieratami v skupine,
m)
oddelený chov zvieraťa, ktoré sa správa agresívne, alebo ktoré môže ohroziť ostatné zvieratá iným spôsobom, ...
n)
oddelený chov vzájomne nepriateľských druhov zvierat alebo druhov zvierat, ktoré v potravinovom reťazci ...
(2)

Osoba, ktorá v chovnom zariadení chová alebo drží spoločenské zvieratá vrátane spoločenského zvieraťa ...

(3)

Záznamy podľa odseku 2 sa vedú spôsobom vylučujúcim odstránenie údajov alebo zmenu v zaznamenaných údajoch ...

a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia,
c)
dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariadení, ...
d)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
e)
vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
g)
dátum úhynu zvieraťa,
h)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
i)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho ...
(4)

Žiadosť o registráciu chovného zariadenia alebo zrušenie registrácie chovného zariadenia, ktorým je ...

(5)

Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide chovné ...

§ 4
Osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia
(1)

Pes musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v jeho chovnom zariadení a v jeho okolitom prostredí, ...

(2)

Pes musí mať vytvorené možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom je potrebné vziať do ...

(3)

Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie (ďalej len „reťaz“) len na čas nevyhnutný ...

(4)

Pes držaný na reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania v súlade s požiadavkami podľa ...

(5)

Pes uviazaný na reťazi musí mať dostatočne široký obojok s nastaviteľným obvodom a hmotnosť reťaze musí ...

(6)

Spôsob upevnenia reťaze musí umožniť psovi pohyb najmenej na ploche podľa prílohy č. 3 a ukrytie sa ...

(7)

Voľná plocha koterca pre psa závisí od veľkosti psa a počtu psov chovaných alebo držaných v koterci. ...

(8)

Pes chovaný alebo držaný v koterci musí mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru koterca v súlade ...

(9)

Psy chované alebo držané v kotercoch v skupine musia tvoriť homogénnu skupinu, a to najmä z pohľadu ...

(10)

Pes chovaný alebo držaný vo vonkajšom koterci musí mať voľný prístup do uzatvorených priestorov prepojených ...

§ 5
Osobitné požiadavky na ochranu mačiek a fretiek a ich chovné zariadenia
(1)

Mačka a fretka musia mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom zariadení a jeho okolitom ...

(2)

Mačka a fretka musia mať zabezpečený prístup ku vhodnému zariadeniu alebo materiálu, ktorý umožňuje ...

(3)

Obojok mačky a fretky musí byť dostatočne široký s nastaviteľným obvodom na predchádzanie sťaženiu dýchania ...

(4)

Mačku a fretku je možné držať na reťazi len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ich pohody, najmä počas ...

(5)

Mačka a fretka chované alebo držané vo voliére alebo v klietke musia mať voľný prístup do vhodnej búdy ...

§ 6
Osobitné požiadavky na ochranu hlodavcov a králikov a ich chovné zariadenia
(1)

Hlodavec a králik musia mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v ich chovnom zariadení a jeho okolitom ...

(2)

Podlaha alebo spodná časť chovného zariadenia sa pokrýva vhodnou podstielkou, najmä senom, slamou, hoblinami ...

(3)

Priestor v chovnom zariadení musí byť obohatený o štruktúry na ukrytie sa. Na vytvorenie úkrytov sa ...

(4)

Hlodavec a králik musia mať trvalý prístup ku krmivu alebo k inému prírodnému materiálu vhodnému na ...

(5)

Hlodavcovi aktívnemu v noci sa musia počas dňa vytvoriť podmienky na odpočinok a spánok bez rušenia.

(6)

Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavca zodpovedajú ploche uvedenej v prílohe ...

(7)

Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre králika zodpovedajú ploche uvedenej v prílohe ...

§ 7
Osobitné požiadavky na ochranu vtákov a ich chovné zariadenia
(1)

Vták musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v chovnom zariadení a jeho okolitom prostredí, a musí ...

(2)

Vták sa chová vo vhodných sociálnych skupinách, ktoré zodpovedajú jeho etologickým potrebám. Pri individuálnom ...

(3)

Vták musí mať zabezpečený stály prístup ku kŕmidlu s dostatkom krmiva, k napájačke s dostatkom čerstvej ...

(4)

Vták musí mať na čistenie peria možnosť kúpania sa vo vode, v piesku alebo v inom vhodnom materiáli.

(5)

Klietka alebo voliéra a ich časti musia byť vhodné pre druh vtáka, ktorý je v nej chovaný alebo držaný. ...

(6)

Podlaha chovného zariadenia má byť jednoliata a má umožňovať oporu všetkým dopredu smerujúcim prstom. ...

(7)

Vtáka je možné držať uviazaného len na vôdzke a na čas nevyhnutný na zabezpečenie jeho pohody, najmä ...

(8)

Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtáka závisia od dĺžky jeho tela meranej od hrotu zobáka ...

(9)

Ak je vták držaný v klietke, ktorá mu neumožňuje preletieť sa, musí mať denne možnosť preletieť sa v ...

§ 8
Osobitné požiadavky na ochranu plazov a obojživelníkov a ich chovné zariadenia
(1)

Plazovi a obojživelníkovi sa v teráriu musí podľa druhu vytvoriť prostredie obohatené o rastliny, konáre, ...

(2)

Plaz a obojživelník musia mať v teráriu zabezpečený stály prístup k vode, ktorá musí byť menená každý ...

(3)

Terárium musí byť vybavené osvetlením, a to denným svetlom a výhrevnou žiarovkou, ktorá udržiava v teráriu ...

(4)

V teráriu musí byť zabezpečené dostatočné vetranie alebo cirkulácia vzduchu na zamedzenie šírenia plesní. ...

(5)

Z terária sa musia pravidelne vyberať zvyšky potravy a musí byť dezinfikované najmenej raz za šesť mesiacov. ...

(6)

Terárium musí byť zabezpečené proti úniku plazov a obojživelníkov, ktoré sú v ňom chované alebo držané. ...

§ 9
Osobitné požiadavky na ochranu okrasných rýb a ich chovné zariadenia
(1)

Okrasným rybám sa poskytuje dostatok možností na úkryt výsadbou vhodných rastlín a vybavením akvária ...

(2)

Pri vytváraní rôznorodých skupín okrasných rýb, ktoré sa skladajú z viacerých druhov, alebo pri pridávaní ...

(3)

Veľkosť akvária, jeho tvar a umiestnenie musia zohľadňovať fyziologické potreby druhov okrasných rýb, ...

(4)

Množstvo, kvalita, teplota a hĺbka vody v akváriu sa upravuje a udržiava podľa druhu, veľkosti a počtu ...

(5)

Sieťky na manipuláciu s okrasnými rybami a iné používané pomôcky, ktoré prichádzajú do styku s vodou ...

(6)

Manipulácia s okrasnými rybami mimo vody sa musí skrátiť na nevyhnutný čas.

(7)

Ak sa zistí úhyn okrasných rýb, odstraňujú sa z akvária bezodkladne.

§ 10
Požiadavky na ochranu spoločenských zvierat v stredisku na zhromažďovanie spoločenských zvierat
(1)

Do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat sa môžu prijať len spoločenské zvieratá, ktoré ...

a)
pochádzajú z oblasti, ktorá nepodlieha zákazu alebo obmedzeniu v súlade s veterinárnymi požiadavkami ...
b)
spĺňajú veterinárne požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(2)

Stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat musí spĺňať požiadavky podľa § 2 až 9 a tieto materiálne, ...

a)
dostatok pitnej vody a energie na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia,
b)
dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, ...
c)
bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu,
d)
celistvé oplotenie, ktoré zabraňuje úteku zvierat zo strediska alebo vnikaniu zvierat z vonkajšieho ...
e)
zabezpečenie kontroly vstupu a výstupu osôb, dopravných prostriedkov a zásielok,
f)
dostatočný počet odborne spôsobilého personálu podľa § 8 ods. 3 písm. p) zákona,
g)
kontrola zvierat najmenej dvakrát denne,
h)
zmluvne zabezpečené poskytovanie súkromných odborných veterinárnych činností a služieb, ktoré sú potrebné ...
i)
prevádzkový poriadok podľa odseku 3,
j)
vedenie záznamov o zvieratách podľa odseku 4.
(3)

Prevádzkový poriadok musí byť dostupný pre personál, ktorý sa stará o spoločenské zvieratá v priestoroch ...

a)
inštrukcie o frekvencii kŕmenia, napájania, čistenia a dezinfekcie priestorov, v ktorých sú umiestnené ...
b)
inštrukcie o frekvencii a rozsahu kontroly zvierat,
c)
evidenciu zmien zdravotného stavu zvierat,
d)
evidenciu čistenia a dezinfekcie priestorov a zariadení.
(4)

Stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat vedie záznamy o každom držanom spoločenskom zvierati ...

a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum prijatia zvieraťa,
c)
individuálne označenie zvieraťa,
d)
číslo pasu zvieraťa,
e)
druh, plemeno a pohlavie zvieraťa,
f)
dátum narodenia zvieraťa,
g)
údaje o vakcinácii proti besnote, ak ide o mäsožravcov,
h)
vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
i)
záznamy o podaných liečivách a biopreparátoch veterinárnym lekárom,
j)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
k)
dátum úhynu zvieraťa,
l)
dátum odsunu zvieraťa a miesto určenia,
m)
registračné číslo chovu alebo prevádzky, z ktorej zviera pochádza,
n)
číslo veterinárneho certifikátu,
o)
úradné číslo prepravcu, ktorý prepravu zvieraťa zo strediska vykonal,
p)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách h) až j) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho ...
(5)

Spoločenské zviera môže byť držané v stredisku na zhromažďovanie spoločenských zvierat najviac sedem ...

(6)

Spoločenské zviera, ktoré sa po jeho prijatí do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat stane ...

§ 11
Odborne spôsobilá osoba na odchyt túlavých zvierat
(1)

Za odborne spôsobilú osobu, ktorá zabezpečuje odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre ...

(2)

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vydá osvedčenie na odchyt túlavých zvierat fyzickej osobe, ...

a)
je zdravotne spôsobilá na vykonávanie odchytu túlavých zvierat,
b)
je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin na úseku ...
c)
získala najmenej stredné odborné vzdelanie,5)
d)
absolvovala školenie v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov podľa § 15a písm. d) zákona (ďalej ...
(3)

Splnenie podmienky zdravotnej spôsobilosti a bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) a b) sa preukazuje ...

(4)

Žiadosť o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený ...

(5)

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov vydá fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, ...

(6)

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat sa vydáva s platnosťou na päť rokov a musí obsahovať číslo osvedčenia, ...

(7)

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat stráca platnosť, ak

a)
uplynula doba, na ktorú je vydané,
b)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať podmienku zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) alebo bezúhonnosti ...
(8)

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
termíny školení najmenej dvakrát ročne,
b)
vzor žiadosti o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat,
c)
podrobnosti o vzdelávacom programe, skúške a úhradách nákladov za školenie,
d)
zoznam odborne spôsobilých osôb na odchyt túlavých zvierat v rozsahu číslo osvedčenia na odchyt túlavých ...
§ 12
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat
(1)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av) zákona ...

(2)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)
kópia osvedčenia na odchyt túlavých zvierat odborne spôsobilej osoby, ktorej prostredníctvom sa odchyt ...
b)
kópia zmluvy o poskytovaní súkromných odborných veterinárnych činností a služieb,
c)
kópia zmluvy o úschove odchytených túlavých zvierat s karanténnu stanicou a útulkom pre zvieratá, ak ...
d)
kópia rozhodnutia o povolení prepravcu zvierat6) alebo kópia zmluvy s prepravcom zvierat o preprave ...
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ je držiteľom čítacieho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného ...
f)
čestné vyhlásenie o možnosti denného prístupu na internet,
g)
vypracovaný štandardizovaný postup operácií, ktorý obsahuje
1.
zoznam zariadení, pomôcok a postupov, ktoré sa používajú pri odchyte túlavých zvierat, a povinnosti ...
2.
opatrenia pri neočakávaných a naliehavých situáciách,
3.
spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi,
4.
kontaktné údaje
4a.
osoby, ktorá vykonáva zaznamenávanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat,
4b.
osoby, ktorá pred odchytom túlavých zvierat overuje voľné kapacity na ich umiestnenie v karanténnej ...
4c.
veterinárneho lekára, prepravcu, karanténnej stanice a útulku pre zvieratá, s ktorými má osoba schválená ...
(3)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat vedie záznamy o odchytených túlavých zvieratách podľa odseku ...

(4)

Záznam o odchytenom túlavom zvierati obsahuje

a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum odchytu zvieraťa a názov obce, v ktorej je zviera odchytené,
c)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
d)
opis zdravotného stavu zvieraťa veterinárnym lekárom,
e)
určenie zdravotného štatútu zvieraťa veterinárnym lekárom,
f)
dátum, dôvod a spôsob usmrtenia zvieraťa,
g)
dátum úhynu zvieraťa,
h)
informáciu o umiestnení zvieraťa podľa § 13; ak je zviera odovzdané jeho vlastníkovi alebo držiteľovi, ...
i)
potvrdenie skutočností uvedených v písmenách d) až f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára ...
(5)

Zoznam odchytených túlavých zvierat podľa § 22 ods. 13 zákona obsahuje

a)
úradné číslo a identifikačné údaje osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat v rozsahu obchodné meno, ...
b)
meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby na odchyt túlavých zvierat, ktorá odchyt zvierat vykonala, ...
c)
názov obce, v ktorej je odchyt vykonaný,
d)
dátum odchytu,
e)
počet odchytených túlavých zvierat,
f)
označenie každého odchyteného túlavého zvieraťa poradovým číslom a údaje o zvierati v rozsahu podľa ...
(6)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat uchováva fotokópiu zoznamu o odchytených túlavých zvieratách ...

(7)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat bezprostredne po vykonaní odchytu odfotografuje každé odchytené ...

(8)

Počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 22 ods. 15 zákona sa nahlasuje ...

§ 13
Umiestňovanie odchytených túlavých zvierat
(1)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat umiestni odchytené túlavé zviera, ktoré je spoločenským zvieraťom, ...

(2)

Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat umiestni odchytené túlavé zviera podľa odseku 1 do útulku ...

(3)

Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat odchytí túlavé zviera, ktoré nie je spoločenským zvieraťom ...

§ 14
Register odchytených túlavých zvierat

V registri odchytených túlavých zvierat sa evidujú a aktualizujú údaje o odchytených túlavých zvieratách ...

a)
dátum odchytu zvieraťa alebo dátum nálezu zvieraťa; ak dátum nálezu zvieraťa nie je možné zistiť, uvedie ...
b)
názov obce, v ktorej je zviera odchytené alebo nájdené,
c)
úradné číslo a identifikačné údaje osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorá odchyt zvieraťa ...
d)
identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g) a jeho fotografiu,
e)
zdravotný stav zvieraťa,
f)
dátum prijatia zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá a úradné číslo tohto zariadenia, ...
g)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá,
h)
dátum úhynu,
i)
dátum usmrtenia zvieraťa,
j)
dátum odovzdania zvieraťa vlastníkovi alebo držiteľovi.
§ 15
Karanténna stanica
(1)

Karanténna stanica je chovné zariadenie, ktoré slúži na držbu zvierat s neznámym zdravotným štatútom ...

(2)

Karanténna stanica musí spĺňať požiadavky podľa § 2 až 9 a tieto materiálne, technické a priestorové ...

a)
dostatok pitnej vody a energie na zabezpečenie vhodného vnútorného prostredia a osvetlenia,
b)
dostatok skladových priestorov vhodných na uskladnenie potrebného množstva zásob krmiva, podstielky, ...
c)
bezpečné skladovanie a neškodné odstraňovanie biologického odpadu,
d)
najmenej jedna miestnosť vhodná na vyšetrovanie a ošetrovanie zvierat a na vykonanie potrebných testov ...
1.
prevádzkovo oddelená a ktorej povrchy stien, podlahy, okná, dvere a použité vybavenia sú ľahko čistiteľné ...
2.
vetrateľná, dobre osvetlená a vybavená vhodným systémom na zabezpečenie optimálnej teploty potrebnej ...
3.
vybavená zariadením a prístrojovou technikou potrebnou na základné vyšetrenie, ošetrenie, odber vzoriek ...
4.
umiestnená tak, že je k nej ľahký príjazd s motorovým vozidlom a ľahký prístup sprievodnej osoby so ...
e)
dostatočný počet personálu, ktorý sa stará o zvieratá,
f)
vypracovaný štandardizovaný postup operácií, v ktorom sú podrobne uvedené povinnosti osôb zodpovedných ...
1.
osobu zodpovednú za zaznamenávanie údajov do registra odchytených túlavých zvierat a za vyhľadávanie ...
2.
osobu, ktorá sa stará o zvieratá,
3.
veterinárneho lekára, s ktorým karanténna stanica spolupracuje,
g)
zmluvne zabezpečené poskytovanie súkromných odborných veterinárnych činností a služieb nevyhnutných ...
h)
vedenie záznamov o zvieratách podľa odseku 3.
(3)

Karanténna stanica vedie záznamy o každom prijatom zvierati a zvierati narodenom v karanténnej stanici ...

a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum a dôvod prijatia zvieraťa,
c)
dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v karanténnej stanici, ...
d)
identifikáciu prijatého zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g); ak je zviera individuálne označené až po ...
e)
opis zdravotného stavu zvieraťa a hmotnosť zvieraťa v čase jeho prijatia,
f)
vykonané preventívne opatrenia, ktoré sú potrebné na predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo ...
g)
výsledky vyšetrení a testov, ktoré sú potrebné na vylúčenie choroby prenosnej na iné zviera alebo na ...
h)
dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
i)
dátum úhynu zvieraťa,
j)
dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
k)
vyhlásenie, že u zvieraťa je pred jeho odsunom vylúčená možnosť prenosu choroby prenosnej na iné zviera ...
l)
potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) až h) a k) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho ...
m)
záznam o rozhodnutí veterinárneho lekára potvrdený jeho podpisom a odtlačkom pečiatky o
1.
usmrtení zvieraťa zo zdravotných dôvodov spolu s údajom o spôsobe jeho označenia; takéto zviera sa do ...
2.
dočasnom obmedzení pohybu zvieraťa.
(4)

Rozmnožovanie zvierat v karanténnej stanici je považované za nežiaduce rozmnožovanie.

(5)

Vlastník odchyteného túlavého zvieraťa môže nahliadať do záznamov podľa odseku 3 v časti, ktorá sa týka ...

§ 16
Útulok pre zvieratá
(1)

Útulok pre zvieratá je chovné zariadenie, ktoré slúži na držbu zvierat so známym zdravotným štatútom ...

(2)

Na útulok pre zvieratá sa vzťahuje § 15 okrem odseku 1, odseku 2 písm. d) štvrtého bodu a odseku 3 písm. ...

(3)

Miestnosť na vyšetrovanie a ošetrovanie zvierat v útulku pre zvieratá musí byť umiestnená tak, že je ...

(4)

V útulku pre zvieratá je možné zabezpečiť vo vyhradenom čase a mimo kŕmenia a spánku zvierat sociálny ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Chovné zariadenie, karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné prispôsobiť svoje pomery požiadavkám ...

(2)

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat vydané do 31. augusta 2015, ktoré je platné k 14. októbru 2020, ...

(3)

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat vydané od 1. septembra 2015, ktoré je platné k 14. októbru 2020, ...

Záverečné ustanovenia
§ 18

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 19

Táto vyhláška bola prijatá v súlade právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 20
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2020.

Ján Mičovský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Žiadosť o registráciu/zrušenie registrácie prevádzky alebo chovu pre spoločenské ...

  Príloha č. 2k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Ohlásenie začatia/ prerušenia/ skončenia/ činnosti chovného zariadenia pre ...

  Príloha č. 3k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Minimálne požiadavky na voľnú plochu koterca pre psov

  Počet psov*) Priemerná hmotnosť psa Voľná plocha koterca (m2) do 5 kg 5 – 10 kg 10 – 20 kg 20 – 30 ...

  Príloha č. 4k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre mačky a fretky

  Druh zvieraťa Plocha pre zviera chované/držané individuálne [m2] Plocha pre ďalšie zviera chované/držané ...

  Príloha č. 5k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavcov

  Druh zvieraťa Plocha pre zviera chované/držané individuálne [m2] Plocha pre zviera chované/držané v ...

  Tabuľka č. 1

  Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre králikov

  Tabuľka č. 2

  Príloha č. 6k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtákov

  Dĺžka vtáka [cm] Plocha klietky pre vtáka chovaného/držaného individuálne [m2] Plocha klietky pre ...

  Príloha č. 7k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Sprievodný doklad

  Príloha č. 8k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o schválení odchytu túlavých zvierat

  Príloha č. 9k vyhláške č. 283/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR - Hlásenie o počte odchytených túlavých zvieratách za rok

Poznámky

 • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ...
 • 2)  § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, ...
 • 4)  § 378 a 378a Trestného zákona.
 • 5)  § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 6)  Príloha III, kapitoly I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat ...
 • 7)  Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom ...
 • 8)  Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore