Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zaručenej konverzii 275/2014 účinný od 15.10.2014


Platnosť od: 15.10.2014
Účinnosť od: 15.10.2014
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 275/2014 s účinnosťou od 15.10.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o zaručenej konverzii

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 59 ods. 1 písm. e) ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, a spôsob ...

b)

spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,

c)

spôsob vyhotovenia a formu osvedčovacej doložky, podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického ...

d)

podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len "evidencia záznamov ...

e)

obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,

f)

sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie

a)

obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej a grafickej informácie,

b)

logické členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie ...

c)

rozoznateľnosť informačného obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické ...

d)

počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie informačného obsahu na týchto stranách, ak ich ...

e)

čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak ich žiadateľ označí za informačný ...

f)

podpis a odtlačok pečiatky,

g)

pri elektronických dokumentoch metaúdaje dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových ...

§ 3
Formáty elektronických dokumentov na účely zaručenej konverzie a spôsob ich vytvárania
(1)

Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie ...

(2)

Formátmi pôvodných elektronických dokumentov na účely zaručenej konverzie môžu byť na základe ...

(3)

Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej ...

(4)

Formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, je ...

a)

prostredníctvom príslušných technických a programových prostriedkov, spravidla s použitím technológie ...

b)

manuálnym prepisom pôvodného dokumentu do novovzniknutého dokumentu.

§ 4
Spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami
(1)

Na účely spôsobu posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk ...

a)

ak je pôvodný dokument v listinnej podobe, bezpečnostné prvky sa vizuálne skontrolujú osobou vykonávajúcou ...

1.

integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov ...

2.

osvedčenie pravosti pôvodného listinného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s ...

3.

identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie ...

b)

ak je pôvodný dokument v elektronickej podobe, bezpečnostné prvky sa skontrolujú osobou vykonávajúcou ...

1.

integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky brániace zásahu ...

2.

osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s elektronickým ...

3.

identifikáciu osoby sa rozumejú elektronický podpis, meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené ...

(2)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých ...

(3)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa neprihliada na informačný obsah podľa § 2 písm. ...

(4)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa prihliada na informačný obsah, ktorým je podpis ...

(5)

Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa za rovnakú alebo vyššiu úroveň záruk považuje ...

a)

novovzniknutý elektronický dokument a jeho osvedčovacia doložka spoločne autorizované osobou vykonávajúcou ...

1.

zaručeným elektronickým podpisom3) s pripojením časovej pečiatky4) alebo

2.

zaručenou elektronickou pečaťou5) s pripojením časovej pečiatky,

b)

novovzniknutý dokument v listinnej podobe a jeho osvedčovacia doložka trvalo spojené mechanickými ...

(6)

Ak pôvodný dokument a novovzniknutý dokument majú elektronickú podobu, ustanovenie odseku 5 písm. ...

Spôsob vyhotovenia a forma osvedčovacej doložky, podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku
§ 5
(1)

Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ako samostatný dokument a na jeho začiatku sa označuje textom ...

(2)

Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje a spája s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie spôsobom, ...

(3)

Ak je osvedčovacia doložka vyhotovená vo forme

a)

elektronického dokumentu

1.

vyhotovuje sa vo formáte podpísaného elektronického dokumentu,

2.

vo vizualizovanej podobe neobsahuje prázdne strany a končí uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ...

3.

spája sa s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie spoločnou autorizáciou,

b)

dokumentu v listinnej podobe,

1.

neobsahuje prázdne listy,

2.

vyhotovuje sa na osobitnom liste vizuálne oddelenom od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie, ...

3.

končí uvedením mena a priezviska fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala v spojení ...

4.

spája sa s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie mechanickými prostriedkami, ktorých ...

(4)

Forma osvedčovacej doložky sa zverejní ako elektronický formulár na ústrednom portáli verejnej ...

§ 6
(1)

Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) a c) zákona, osvedčovacia doložka sa ...

a)

výsledok overenia autorizácie alebo platnosti časovej pečiatky sa uvádza slovne údajom o období ...

b)

ak pôvodný dokument neobsahuje autorizáciu alebo k nemu nie je pripojená časová pečiatka, táto ...

c)

údaj o čase a mieste vykonania autorizácie pôvodného elektronického dokumentu sa uvádza slovne ...

d)

identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie sa uvádza slovne a číslom v tvare, v akom ...

e)

počet listov a strán novovzniknutého dokumentu, ktoré nie sú prázdne, sa uvádza oddelene, pričom ...

f)

označenie osoby vykonávajúcej konverziu sa uvádza v rozsahu

1.

jej úplného názvu vrátane uvedenia príslušnej organizačnej zložky,

2.

funkcie alebo pracovného zaradenia fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, ak ho má, ...

3.

identifikátora právnickej osoby, ak ho má,

g)

označenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa uvádza jej menom a priezviskom ...

h)

dátum vykonania zaručenej konverzie sa uvádza najmenej v rozsahu hodina, minúta, deň, mesiac a ...

i)

evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii sa uvádza v rovnakej hodnote ako v evidencii ...

(2)

Ak ide o zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona, osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ...

a)

bezpečnostné prvky sa uvádzajú slovným opisom ich vizuálnej podoby, ak ju obsahujú, a ich umiestnením ...

b)

formát papiera, počet listov a počet strán pôvodného dokumentu, ktoré nie sú prázdne, sa uvádza ...

c)

označenie osoby vykonávajúcej konverzie sa uvádza podľa ods. 1, písm. f),

d)

označenie fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, sa uvádza jej menom a priezviskom, ...

e)

dátum vykonania zaručenej konverzie sa uvádza podľa ods. 1, písm. h),

f)

evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii sa uvádza v rovnakej hodnote ako v evidencii záznamov ...

§ 7
Podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o konverzii a forma tejto evidencie
(1)

Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o ...

(2)

Všeobecná časť evidencie o konverzii obsahuje údaje o

a)

počte a podobe pôvodných dokumentov, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie,

b)

počte typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.

(3)

Na účely vedenia evidencie podľa odseku 1 sa v každom zázname o vykonanej zaručenej konverzii ...

a)

stručný vecný názov pôvodného dokumentu, a ak je pôvodný dokument

1.

v elektronickej podobe, autorizačné údaje z autorizácie pôvodného dokumentu, ak je autorizovaný, ...

2.

v listinnej podobe, autorizačné údaje zo spoločnej autorizácie novovzniknutého dokumentu a osvedčovacej ...

b)

stručný vecný opis druhu pôvodného dokumentu, napríklad kúpna zmluva, rozhodnutie, uznesenie ...

c)

výsledok overenia platnosti autorizácie alebo platnosti časovej pečiatky podľa § 6 ods. 1 písm. ...

d)

evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii,

e)

typ vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona,

f)

údaj o použitom technickom alebo programovom prostriedku, použitím ktorého bola zaručená konverzia ...

g)

údaj o formáte pôvodného dokumentu v elektronickej podobe a o formáte novovzniknutého dokumentu ...

h)

dátum a čas vykonania zaručenej konverzie v rozsahu údajov uvedených v § 6 ods. 1 písm. h),

i)

meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a ak ich má, aj jej funkcia ...

j)

autorizácia osoby vykonávajúcej konverziu.

(4)

Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii sa zverejňuje na webovom sídle ...

§ 8
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe.

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.

Peter Kažimír v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 275/2014 Z. z.

  SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ZARUČENÚ KONVERZIU

  A.

  Odmena za vykonanie zaručenej konverzie

  1.

  za vytvorenie osvedčovacej doložky........................................ 1 euro,

  2.

  za každú, aj začatú stranu pôvodného listinného dokumentu

  a)

  formátu A4.........................0,1 eura,

  b)

  formátu A3..........................0,2 eura,

  3.

  za každú, aj začatú stranu novovzniknutého listinného dokumentu

  a)

  formátu A4 ............................0,2 eura,

  b)

  formátu A3 ............................0,4 eura,

  4.

  za zaručenú konverziu jedného elektronického dokumentu podľa§ 35 ods. 1 písm. c) zákona .................................................. ...

  5.

  ak sa na zaručenú konverziu použije technológia optickéhorozpoznávania znakov (OCR), za každú, ...

  b)

  formátu A3................................10 eur,

  6.

  za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutéhodokumentu obsahujúcu konverziu informačného ...

  B.

  Náhrada hotových výdavkov za výkon zaručenej konverzieHotovými výdavkami sú výdavky na ...

  1.

  obstaranie dátových nosičov, a to v sume 0,2 eura za 1 kus CD alebo DVD a 1 euro za 1 kus Blue-ray ...

  2.

  tlač dokumentov, a to v sume

  a)

  0,02 eura za vyhotovenie jednej čiernobielej strany formátu A4,

  b)

  0,03 eura za vyhotovenie obojstranného čiernobieleho listu formátu A4,

  c)

  0,04 eura za vyhotovenie jednej čiernobielej strany formátu A3,

  d)

  0,06 eura za vyhotovenie obojstranného čiernobieleho listu formátu A3,

  e)

  0,3 eura za vyhotovenie jednej farebnej strany formátu A4,

  f)

  0,6 eura za vyhotovenie obojstranného farebného listu formátu A4,

  g)

  1,1 eura za vyhotovenie jednej farebnej strany formátu A3,

  h)

  2,2 eura za vyhotovenie obojstranného farebného listu formátu A3,

  3.

  obstaranie obálok, a to v sume

  a)

  0,02 eura za obálku formátu A6,

  b)

  0,04 eura za obálku formátu A5,

  c)

  0,08 eura za obálku formátu A4,

  4.

  odoslanie, a to v sume podľa aktuálneho cenníka doručovacích služieb.

Poznámky

 • 1)  § 57a písm. a) až c) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ...
 • 2)  § 57a písm. a) a b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení ...
 • 3)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 4)  § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 6)  Zákon č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore