Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 25/2021 účinný od 26.01.2021

Platnosť od: 26.01.2021
Účinnosť od: 26.01.2021
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 25/2021 účinný od 26.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 25/2021 s účinnosťou od 26.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti ...

1.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

2.

Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13k vyhláške č. 373/2015 Z. z. POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE A VLASTNOSTI OBALOV 1. Požiadavky ...

3.

Príloha č. 17 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ján Budaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore