Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci 240/1990 účinný od 01.02.1991 do 31.03.2002


Platnosť od: 15.06.1990
Účinnosť od: 01.02.1991
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci 240/1990 účinný od 01.02.1991 do 31.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 240/1990 s účinnosťou od 01.02.1991 na základe 44/1991

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)

Advokát poskytuje právnu pomoc za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa riadi ustanoveniami ...

(2)

Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za premeškaný ...

(3)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú len na osoby, ktoré advokáta požiadali o poskytnutie právnej ...

§ 2
(1)

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnej pomoci sa môže advokát dohodnúť s klientom na druhu ...

(2)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1, predpokladá sa, že sa advokát dohodol s klientom na odmene ...

§ 3

Advokát môže poskytnúť právnu pomoc bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu, alebo za podmienok ...

§ 4
(1)

Odmeňujú sa jednotlivé úkony právnej pomoci, alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnej ...

(2)

V odmene sú zahrnuté i odmeny za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním ...

Odmena advokáta
§ 5
Zmluvná odmena
(1)

Zmluvná odmena sa určuje

a)

podľa počtu hodín účelne využitých na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),

b)

paušálnou sumou (paušálna odmena),

c)

podielom na hodnote veci (podielová odmena).

(2)

Spôsoby určenia odmeny podľa odseku 1 môžu byť kombinované.

(3)

Zmluvná odmena nesmie byť menšia, ako by bola tarifná odmena v tej istej veci.

(4)

Advokát môže oboznámiť verejnosť s výškou svojich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom ...

Hodinová odmena
§ 6
(1)

Základná sadzba hodinovej odmeny je 200 Kčs.

(2)

Pri poskytovaní jednoduchej právnej porady možno dohodnúť základnú sadzbu hodinovej odmeny delenú ...

(3)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom

a)

na znížení základnej sadzby hodinovej odmeny až na polovicu,

b)

na jej zvýšení až na trojnásobok, ak ide o vec mimoriadne náročnú alebo ak na jej vybavenie ...

§ 7
(1)

Ak sa dohodne advokát s klientom na hodinovej odmene, je povinný informovať ho o predpokladanom rozsahu ...

(2)

Advokát je povinný predložiť klientovi pri vyúčtovaní časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena
§ 8
(1)

Paušálna odmena môže byť dohodnutá za

a)

poskytovanie právnej pomoci v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b)

úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

(2)

Výška paušálnej odmeny sa určí s prihliadnutím na predpokladanú vecnú a časovú náročnosť ...

§ 9

Ak neposkytuje advokát právnu pomoc až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ju ...

Podielová odmena
§ 10
(1)

Podielová odmena môže byť dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania ...

(2)

Podielová odmena nesmie prevyšovať 20 % hodnoty veci.

§ 11
(1)

Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol ...

(2)

Ak skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, má advokát právo na tarifnú odmenu vo výške ...

(3)

Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, môže od neho advokát požadovať iba náhradu hotových ...

Tarifná odmena
§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí podľa hodnoty alebo druhu veci a podľa počtu úkonov právnej pomoci, ...

§ 13
(1)

Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci určená podľa hodnoty veci je z hodnoty:

do 1000 Kčs ............................... 200 Kčs nad 1000 Kčs do 5000 Kčs ........ 300 Kčs ...

(2)

Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide však o plnenie na ...

(3)

Pri výkone rozhodnutia pre opakujúce sa plnenia sú pre určenie odmeny rozhodné len splátky, ktoré ...

(4)

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodielového ...

(5)

Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného ...

(6)

Ak nemožno hodnotu veci vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, ...

§ 14

Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci vo veciach starostlivosti o maloletých, osvojenia, ...

§ 15
(1)

Sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci pri obhajobe v trestnom konaní a zastupovaní ...

a)

200 Kčs, ak ide o priestupok alebo trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ...

b)

400 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná ...

c)

600 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná ...

d)

800 Kčs, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci 10 ...

(2)

Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(3)

Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej pomoci vo veciach, v ktorých súd prvého ...

§ 16
Úkony právnej pomoci
(1)

Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a)

prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b)

ďalšia porada s klientom presahujúca jednu hodinu,

c)

písomné podanie na súd alebo iný orgán, týkajúce sa veci samej,

d)

účasť pri vyšetrovacom úkone, pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania a za ...

e)

napísanie právneho rozboru veci,

f)

rokovanie s protistranou, a to za každé začaté dve hodiny,

g)

návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu ...

h)

napísanie listiny o právnom úkone.

(2)

Odmena vo výške 1 polovice patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a)

návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu ...

b)

návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhodnutia ...

c)

odvolanie proti rozhodnutiu, pokiaľ nejde o rozhodnutie vo veci samej a vyjadrenie k takémuto odvolaniu, ...

d)

návrhy a sťažnosti vo veciach, v ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu ...

e)

účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,

f)

ak ide o výkon rozhodnutia, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie ...

(3)

Za úkony právnej pomoci, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré ...

§ 17
(1)

Advokát môže znížiť tarifnú odmenu až na polovicu.

(2)

Tarifná odmena sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní alebo obhajobe dvoch ...

(3)

Tarifnú odmenu môže advokát zvýšiť až na trojnásobok, ak ide o vec mimoriadne náročnú alebo ...

(4)

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa zvyšuje tarifná odmena patriaca vo veci s najvyššou ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom. ...

Hotové výdavky a náhrada za premeškaný čas
§ 18
Advokát má popri nároku na odmenu tiež nárok na
a)

náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, ...

b)

náhradu za premeškaný čas (§ 20).

§ 19
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých ...

(2)

Ak sa dohodne advokát s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť tiež na paušálnej ...

(3)

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory môže záväzne určiť paušálnu sumu, ktorú možno ...

(4)

Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú právne predpisy o náhradách cestovných výdavkov, ...

§ 20

Pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21

Pri úvahe o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci (§ 3) a o znížení odmeny (§ 6 ods. 3, § 17 ...

§ 22
(1)

Pri určení nákladov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej či právnickej osobe, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 prvá veta sa vzťahuje i na výšku odmeny advokáta ustanoveného prokurátorom ...

§ 23
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej ...

(2)

Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy, môže ...

(3)

Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní nákladov konania, ktorých náhrada sa ...

§ 24

Za úkony právnej pomoci vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi ...

§ 25

Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 50/1965 Zb. o odmenách za poskytovanie právnej ...

§ 26

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Minister:

JUDr. Košťa CSc. v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore